EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1267

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1267 af 20. juli 2022 om fastsættelse af procedurerne for udpegelse af EU-prøvningsfaciliteter med henblik på markedsovervågning og kontrol af produktoverensstemmelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020

C/2022/5048

OJ L 192, 21.7.2022, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1267/oj

21.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1267

af 20. juli 2022

om fastsættelse af procedurerne for udpegelse af EU-prøvningsfaciliteter med henblik på markedsovervågning og kontrol af produktoverensstemmelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (1), særlig artikel 21, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et af formålene med Unionens prøvningsfaciliteter er at bistå de nationale markedsovervågningsmyndigheder i deres aktiviteter ved at bidrage til at forbedre laboratoriekapaciteten for specifikke produktkategorier eller for specifikke risici i forbindelse med en produktkategori. Procedurerne for udpegelse af EU-prøvningsfaciliteter bør navnlig sikre, at der udpeges EU-prøvningsfaciliteter i tilfælde af mangel på laboratorietestkapacitet.

(2)

For at undgå mangel på laboratoriekapacitet bør der gives bred adgang til udpegelse. Med henblik på at give en sådan adgang og for at sikre gennemsigtighed i den proces, der fører til udpegelse, bør det fastlægges, hvilke offentlige prøvningsfaciliteter i medlemsstaterne der skal udpeges som EU-prøvningsfaciliteter efter indkaldelser af interessetilkendegivelser.

(3)

Udpegelsen af Kommissionens prøvningsfaciliteter som EU-prøvningsfaciliteter bør ske ved direkte udpegelse af Kommissionen.

(4)

På grund af det store antal produktkategorier og specifikke risici, der er forbundet med en produktkategori, bør EU-netværket for produktoverensstemmelse, der er oprettet i henhold til artikel 29 i forordning (EU) 2019/1020, høres for at sikre en korrekt prioritering af sådanne kategorier og specifikke risici.

(5)

Udpegelsen af EU-prøvningsfaciliteter bør revideres regelmæssigt for at kontrollere, at de sikrer et konsekvent højt niveau af produkttest, og at de yder teknisk og videnskabelig rådgivning af høj kvalitet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1020 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Procedurer for udpegelse af EU-prøvningsfaciliteter

1.   Medlemsstaternes offentlige prøvningsfaciliteter skal udpeges som EU-prøvningsfaciliteter efter indkaldelse af interessetilkendegivelser, hvor betingelserne for deres udpegelse fastsættes.

2.   Kommissionens prøvningsfaciliteter skal udpeges som EU-prøvningsfaciliteter efter direkte udpegelse af Kommissionen, hvor betingelserne for deres udpegelse fastsættes.

3.   Forud for udpegelsen høres EU-netværket for produktoverensstemmelse, der er oprettet i henhold til artikel 29 i forordning (EU) 2019/1020 (»netværket«), om begge følgende:

a)

de specifikke produktkategorier og specifikke risici i forbindelse med en produktkategori, for hvilken EU-prøvningsfaciliteterne skal udpeges

b)

betingelserne for udpegelse af EU-prøvningsfaciliteterne for at sikre et konsekvent højt niveau for produktafprøvning og høj kvalitet af teknisk og videnskabelig rådgivning.

Artikel 2

Revurdering af udpegelsen

1.   Kommissionen tager i samråd med netværket regelmæssigt udpegelsen af EU-prøvningsfaciliteter op til revision for at sikre, at EU-prøvningsfaciliteterne opfylder betingelserne for deres udpegelse og kravene i artikel 21, stk. 3, 5 og 6, i forordning (EU) 2019/1020.

2.   Der fastsættes en frist for revision af udpegelsen af en EU-prøvningsfacilitet i afgørelsen om at udpege prøvningsfaciliteten.

3.   Hvis en EU-prøvningsfacilitet ikke opfylder betingelserne for at blive udpeget og kravene i artikel 21 stk. 3, 5 og 6, i forordning (EU) 2019/1020, trækker Kommissionen i samråd med netværket udpegelsen tilbage, hvis det er relevant.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1.


Top