EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0576

Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

ST/7902/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

8.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576

af 8. april 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/578 af 8. april 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3).

(3)

Den 8. april 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/578, som ændrede afgørelse 2014/512/FUSP. Den udvider listen over produkter, der er omfattet af eksportkontrol, og som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedringer eller udviklingen af dets forsvars- og sikkerhedssektor. Den indfører yderligere importrestriktioner for visse varer fra Rusland, navnlig for kul og andre faste fossile brændstoffer. Den indfører også yderligere eksportrestriktioner til Rusland, navnlig for jetbrændstof og andre produkter.

(4)

Afgørelse (FUSP) 2022/578 forbyder også tildeling og fortsat gennemførelse af offentlige kontrakter og koncessioner med russiske statsborgere og enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

(5)

Afgørelse (FUSP) 2022/578 indfører et forbud mod at yde støtte, herunder finansieringsmidler og finansiel bistand eller enhver anden form for ydelse, fra et EU-, Euratom- eller medlemsstatsprogram til russiske offentligt ejede eller kontrollerede enheder.

(6)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/578 udvides endvidere forbuddene mod eksport af pengesedler denomineret i euro og mod salg af værdipapirer denomineret i euro til at omfatte alle medlemsstaternes officielle valutaer.

(7)

Afgørelse (FUSP) 2022/578 udvider fritagelsen fra forbuddet mod at indgå transaktioner med visse statsejede enheder for så vidt angår transaktioner med henblik på køb, import eller transport af fossile brændstoffer og visse mineraler til Schweiz, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Vestbalkan.

(8)

Fritagelsen fra forbuddene mod transaktioner med visse russiske statsejede virksomheder og deres datterselskaber bør også udvides til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og Vestbalkan; Unionen forventer, at alle lande i regionen foretager en hurtig og fuld tilpasning til Unionens restriktive foranstaltninger, herunder de der vedrører Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

(9)

Afgørelse (FUSP) 2022/578 indfører også et forbud for vejtransportvirksomheder, der er etableret i Rusland, mod at transportere gods ad landevej i Unionen og forbyder adgang til havne for fartøjer, der fører russisk flag. Den indfører et forbud mod at være begunstiget, fungere som trustee eller i lignende roller for russiske personer og enheder samt et forbud mod at levere visse tjenesteydelser til truster.

(10)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstaterne.

(11)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende litraer:

»v)

»direktiver om offentlige udbud«: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3) og 2009/81/EF (*4)

w)

»vejtransportvirksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, enhver enhed eller ethvert organ, der beskæftiger sig med godstransport i erhvervsmæssigt øjemed ved anvendelse af motorkøretøjer eller kombination af vejkøretøjer

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).«"

2)

Artikel 2, stk. 4, litra e), affattes således:

»e)

beregnet til civile, ikke offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet, som ikke ejes af en enhed, der er offentligt kontrolleret, eller hvoraf staten ejer over 50 %«.

3)

Artikel 2, stk. 7, nr. i) og ii), affattes således:

»i)

slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, eller produkterne kan have en militær slutanvendelse, medmindre salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er tilladt i henhold til artikel 2b, stk. 1, litra a)

ii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til luftfart eller rumindustrien, medmindre salget, leveringen, overførslen eller eksporten eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til stk. 4, litra b), eller«.

4)

Artikel 2a, stk. 4, litra e), affattes således:

»e)

beregnet til civile, ikke offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet, som ikke ejes af en enhed, der er offentligt kontrolleret, eller hvoraf staten ejer over 50 %«.

5)

Artikel 2a, stk. 7, nr. i) og ii), affattes således:

»i)

slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, eller produkterne kan have en militær slutanvendelse, medmindre salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er tilladt i henhold til artikel 2b, stk. 1

ii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til luftfart eller rumindustrien, medmindre salget, leveringen, overførslen eller eksporten eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til stk. 4, litra b), eller.«

6)

Artikel 3, stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller«.

7)

Artikel 3a, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

den er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller«.

8)

Artikel 3b, stk. 1, affattes således:

»1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi egnet til brug i forbindelse med olieraffinering og likvefaktion af naturgas, jf. bilag X, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.«

9)

Artikel 3c, stk. 1, affattes således:

»1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi egnet til brug i forbindelse med luftfart eller rumindustrien, jf. listen i bilag XI, samt jetbrændstof og brændstofadditiver, jf. listen i bilag XX, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.«

10)

I artikel 3c tilføjes følgende stykker:

»6.   Uanset stk. 1 og 4 kan de nationale kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til gennemførelse af en kontrakt om finansiel leasing af et luftfartøj, der er indgået inden den 26. februar 2022, efter at have fastslået, at:

a)

det er strengt nødvendigt for at sikre tilbagebetalinger til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, og som ikke er omfattet af nogen af de restriktive foranstaltninger i denne forordning, og

b)

der ikke vil blive stillet økonomiske ressourcer til rådighed for den russiske modpart, med undtagelse af overdragelsen af ejendomsretten til flyet efter fuld tilbagebetaling af den finansielle leasing.

7.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

8.   Forbuddet i stk. 1 berører ikke artikel 2, stk. 4, litra b), og artikel 2a, stk. 4, litra b).«

11)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3ea

»1.   Det er forbudt efter den 16. april 2022 at give adgang til havne på Unionens område for ethvert fartøj, der er registreret under russisk flag.

2.   Stk. 1 finder anvendelse på fartøjer, der har skiftet deres russiske flag eller deres registrering til en hvilken som helst anden stats flag eller register efter den 24. februar 2022.

3.   Med henblik på denne artikel forstås ved »fartøj«:

a)

et skib, der falder ind under de relevante internationale konventioners anvendelsesområde

b)

en yacht med en længde på 15 meter eller derover, som ikke fragter gods, og som medfører højst 12 passagerer eller

c)

et fritidsfartøj eller et personlige fartøj som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU (*5).

4.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på et fartøj, der har behov for hjælp og søger et nødområde, et nødhavneanløb af hensyn til sikkerheden til søs eller for at redde liv til søs.

5.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder give et fartøj tilladelse til at anløbe en havn på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at adgangen er nødvendig med henblik på:

a)

køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm samt visse kemiske produkter og jernprodukter som opført på listen i bilag XXIV

b)

køb, import eller transport af farmaceutiske, medicinske, landbrugsmæssige og fødevarerelaterede produkter, herunder hvede og gødning for hvilket import, køb og transport er tilladt i henhold til denne forordning

c)

humanitære formål

d)

transport af nukleart brændstof og andre produkter, der er strengt nødvendige for civil nuklear kapacitet, eller

e)

køb, import eller transport til Unionen af kul og andre faste fossile brændstoffer som opført på listen i bilag XXII indtil den 10. august 2022.

6.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 5, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 90).«"

12)

I artikel 3h indsættes følgende stykker:

»4.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade overførsel eller eksport til Rusland af kulturgoder, som er udlånt som led i et formelt kultursamarbejde med Rusland.

5.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 4, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

13)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3i

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller overføre produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør dets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, jf. produktlisten i bilag XXI, til Unionen, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af nævnte produkter og teknologi

b)

direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med køb, import eller overførsel af nævnte produkter og teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder indtil den 10. juli 2022 ikke anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne kontrakter.

4.   Fra og med den 10. juli 2022 finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på import, indkøb og transport eller dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, der er nødvendig for import, til Unionen af:

a)

837 570 ton kaliumchlorid henhørende under KN-kode 3104 20 mellem den 10. juli i et givet år og den 9. juli i det følgende år

b)

1 577 807 ton kombineret af de andre produkter, der er opført i bilag XXI under KN-kode 3105 20, 3105 60 og 3105 90, mellem den 10. juli i et givet år og den 9. juli i det følgende år.

5.   De importkontingenter, der er fastsat i stk. 4, forvaltes af Kommissionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med den forvaltningsordning for toldkontingenter, der er fastsat i artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (*6).

Artikel 3j

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller overføre kul og andre faste fossile brændstoffer, jf. produktlisten i bilag XXII, til Unionen, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af nævnte produkter og teknologi

b)

direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med køb, import eller overførsel af nævnte produkter og teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder indtil den 10. august 2022 ikke anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 3k

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter, der kan bidrage til navnlig at styrke Ruslands industrielle kapacitet, jf. produktlisten i bilag XXIII, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af nævnte produkter og teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af nævnte produkter og teknologi eller i forbindelse med ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

3.   Forbuddene i stk. 1 og stk. 2 finder indtil den 10. juli 2022 ikke anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne kontrakter.

4.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes eller partnerlandenes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.

5.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af de produkter og den teknologi, der er opført i bilag XXIII, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, efter at have fastslået, at sådanne produkter eller sådan teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er nødvendigt til humanitære formål, såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til evakueringer.

Artikel 3l

1.   Det er forbudt for alle vejtransportvirksomheder, der er etableret i Rusland, at transportere gods ad landevej på Unionens område, herunder i transit.

2.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på vejtransportvirksomheder, der transporterer:

a)

postforsendelser som led i en universel tjenesteydelse

b)

varer i transit gennem Unionen mellem Kaliningrad Oblast og Rusland, forudsat at transport af sådanne varer ikke på anden måde er forbudt i henhold til denne forordning.

3.   Forbuddet i stk. 1 finder indtil den 16. april 2022 ikke anvendelse på transport af varer, der er påbegyndt inden den 9. april 2022, forudsat at vejtransportvirksomhedens køretøj:

a)

allerede befandt sig på Unionens område den 9. april 2022, eller

b)

er nødt til at køre i transit gennem Unionen for at vende tilbage til Rusland.

4.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give en vejtransportvirksomhed, der er etableret i Rusland, tilladelse til godstransport, hvis de kompetente myndigheder har fastslået, at en sådan transport er nødvendig med henblik på:

a)

køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm

b)

køb, import eller transport af farmaceutiske, medicinske, landbrugsmæssige og fødevarerelaterede produkter, herunder hvede og gødning for hvilket import, køb og transport er tilladt i henhold til denne forordning

c)

humanitære formål

d)

Unionens og medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, eller

e)

overførsel eller eksport til Rusland af kulturgoder, som er udlånt som led i et formelt kultursamarbejde med Rusland.

5.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 4, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

(*6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).«"

14)

Artikel 4, stk. 1, litra c) og d), udgår.

15)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Forbuddene i stk. 1 berører ikke bistand til:

a)

import, køb eller transport i forbindelse med: i) levering af reservedele og tjenester, der er nødvendig for at vedligeholde og sikre eksisterende kapaciteter i Unionen, eller ii) gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 1. august 2014, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne kontrakter, eller

b)

salg, levering, overførsel eller eksport af reservedele og tjenester, der er nødvendigt for at vedligeholde, reparere og sikre eksisterende kapaciteter i Unionen.«

16)

Artikel 5aa, stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

transaktioner, der er strengt nødvendige for direkte eller indirekte køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller det vestlige Balkan.«

17)

I artikel 5aa, stk. 3, tilføjes følgende litra:

»c)

transaktioner vedrørende køb, import eller transport til Unionen af kul og andre faste fossile brændstoffer som opført på listen i bilag XXII indtil den 10. august 2022.«

18)

Artikel 5b affattes således:

»Artikel 5b

1.   Det er forbudt at modtage indskud fra russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland, hvis den samlede værdi af de fysiske eller juridiske personers, enheders eller organers indskud pr. kreditinstitut overstiger 100 000 EUR.

2.   Det er forbudt at yde tjenester vedrørende kryptoaktivtegnebogs-, konto- eller depottjenester til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland, hvis den samlede værdi af de fysiske eller juridiske personers, enheders eller organers kryptoaktiver pr. tegnebogs-, konto- eller depottjeneste ovestiger 10 000 EUR.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat, i et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz.

4.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på indskud, der er nødvendige for ikkeforbudt grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser mellem Unionen og Rusland.«

19)

I artikel 5c, stk. 1, affattes indledningen således:

»1.   Uanset artikel 5b, stk. 1 og 2, kan de kompetente myndigheder tillade modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, konto- eller depottjeneste på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, konto- eller depottjeneste:«

20)

I artikel 5d, stk. 1, affattes indledningen således:

»1.   Uanset artikel 5b, stk. 1 og 2, kan de kompetente myndigheder tillade modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, konto- eller depottjeneste på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, konto- eller depottjeneste:«

21)

Artikel 5f, stk. 1, affattes således:

»1.   Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer denomineret i en officiel valuta i en medlemsstat, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer, til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.«

22)

Artikel 5i affattes således:

»Artikel 5i

1.   Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler denomineret i en officiel valuta i en medlemsstat til Rusland eller til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, herunder Ruslands regering og centralbank, eller til brug i Rusland.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for salg, levering, overførsel eller eksport af pengesedler denomineret i en officiel valuta i en medlemsstat, forudsat at salget, leveringen, overførslen eller eksporten er nødvendig til:

a)

personlig brug af fysiske personer, der rejser til Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, eller

b)

officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller international organisation i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.«

23)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 5k

1.   Det er forbudt at tildele eller fortsætte gennemførelse af offentlige kontrakter eller koncessionskontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne samt artikel 10, stk. 1 og 3, artikel 10, stk. 6, litra a)-e), artikel 10, stk. 8, 9 og 10, og artikel 11, 12, 13 og 14 i direktiv 2014/23/EU, artikel 7 og 8 samt artikel 10, litra b)-f) og h)-j), i direktiv 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21, litra b)-e) og g)-i), og artikel 29 og 30 i direktiv 2014/25/EU og artikel 13, litra a)-d), f)-h) og j), i direktiv 2009/81/EF, til eller med:

a)

russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

b)

juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b),

herunder, hvis de tegner sig for mere end 10 % af kontraktværdien, underentreprenører, leverandører eller enheder, hvis formåen er udnyttet, jf. udbudsdirektiverne.

2.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade tildeling og fortsat gennemførelse af kontrakter med henblik på:

a)

drift, vedligeholdelse, dekommissionering og håndtering af radioaktivt affald, levering og oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet og fortsat udformning, opførelse og ibrugtagning nødvendig til færdiggørelse af civile nukleare faciliteter samt levering af prækursormateriale til fremstilling af medicinske radioisotoper og lignende medicinske anvendelser, kritisk teknologi til overvågning af miljøstråling samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

b)

mellemstatsligt samarbejde om rumprogrammer

c)

levering af strengt nødvendige varer eller tjenesteydelser, som kun kan leveres, eller kun kan leveres i tilstrækkelige mængder, af de personer, der er omhandlet i stk. 1

d)

Unionens og medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten

e)

køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller

f)

køb, import eller transport til Unionen af kul og andre faste fossile brændstoffer som opført på listen i bilag XXII indtil den 10. august 2022.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

4.   Forbuddene i stk. 1 finder indtil den 10. oktober 2022 ikke anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 9. april 2022.

Artikel 5l

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at yde støtte, herunder finansieringsmidler og finansiel bistand eller enhver anden form for ydelse fra et EU-, Euratom- eller medlemsstatsprogram og kontrakter som omhandlet i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (*7), til juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og hvoraf staten ejer eller kontrollerer over 50 %.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a)

humanitære formål, folkesundhedsmæssige krisesituationer, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet, eller som en reaktion på naturkatastrofer

b)

plantesundheds- og veterinærprogrammer

c)

mellemstatsligt samarbejde i rumprogrammer og i henhold til den internationale aftale om termonukleare forsøgsreaktorer

d)

drift, vedligeholdelse, dekommissionering og håndtering af radioaktivt affald, levering og oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt levering af prækursormateriale til fremstilling af medicinske radioisotoper og lignende medicinske anvendelser, kritisk teknologi til overvågning af miljøstråling samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

e)

udveksling af mobilitet for enkeltpersoner og mellemfolkelige kontakter

f)

klima- og miljøprogrammer med undtagelse af støtte i forbindelse med forskning og innovation

g)

Unionens og medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

Artikel 5m

1.   Det er forbudt at registrere, stille et vedtægtsmæssigt hjemsted, en forretningsadresse eller en administrativ adresse samt forvaltningstjenester til rådighed for en trust eller et lignende retligt arrangement, hvis stifter eller begunstiget er:

a)

russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

c)

juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a) eller b) direkte eller indirekte ejer over 50 %

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a), b) eller c)

e)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a), b), c) eller d).

2.   Det er fra den 10. maj 2022 forbudt at fungere som eller sørge for, at en anden person fungerer som trustee, proformaaktionær, direktør, sekretær eller tilsvarende stilling i forbindelse med en trust eller et lignende retligt arrangement som omhandlet i stk. 1.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på de transaktioner, der er strengt nødvendige for at bringe kontrakter, der ikke overholder denne artikel, og som er indgået inden den 9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne kontrakter, til ophør senest den 10. maj 2022.

4.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når stifteren eller den begunstigede er statsborger i en medlemsstat eller en fysisk person, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.

5.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder tillade de deri omhandlede tjenester på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at dette er nødvendigt med henblik på:

a)

humanitære formål, såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til evakueringer, eller

b)

civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne eller retsstatsprincippet i Rusland.

(*7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).«"

24)

I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»d)

konstaterede tilfælde af overtrædelse, omgåelse og forsøg på overtrædelse eller omgåelse af forbuddene i denne forordning ved brug af kryptoaktiver.«

25)

Artikel 11, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilagene til denne forordning, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret uden for Unionen, og hvoraf de direkte eller indirekte ejer mere end 50 %«.

26)

Bilag VII ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

27)

Bilag VIII ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

28)

Bilag X ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

29)

Bilag XVII ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

30)

Bilag XVIII ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.

31)

Bilag XX, XXI, XXII, XXIII og XXIV tilføjes, jf. bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 111 af 8.4.2022.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG I

I bilag VII til forordning (EU) nr. 833/2014 tilføjes følgende kategori:

»Kategori VIII – Diverse produkter

X.A.VIII.001

Udstyr til olieproduktion eller olieefterforskning som følger:

a.

Integreret måleudstyr til borehoveder, herunder inertinavigationssystemer til måling under boring (measurement while drilling, MWD)

b.

Gasovervågningssystemer og detektorer hertil, konstrueret til kontinuerlig drift og detektion af hydrogensulfid

c.

Udstyr til seismologiske målinger, herunder udstyr til seismisk refleksion og seismiske vibratorer

d.

Sedimentekkolod.

X.A.VIII.002

Udstyr, "elektroniske samlinger" og komponenter specielt konstrueret til kvantecomputere, kvanteelektronik, kvantesensorer, kvantebehandlingsenheder, qubitkredsløb, qubit-anordninger eller kvanteradarsystemer, herunder Pockels-celler.

Note 1:

Kvantecomputere udfører beregninger, der udnytter de samlede egenskaber ved kvantetilstande, såsom superposition, interferens og sammenfiltring.

Note 2:

Enheder, kredsløb og anordninger omfatter, men er ikke begrænset til, superledende kredsløb, kvanteudglødning, ionfælde, fotonisk interaktion, silicium/spin, kolde atomer.

X.A.VIII.003

Mikroskoper samt beslægtet udstyr og detektorer som følger:

a.

Scanning-elektronmikroskoper (SEM)

b.

Scanning Auger-mikroskoper

c.

Transmissionselektronmikroskoper (TEM)

d.

Atomic Force-mikroskoper (AFM)

e.

Scanning Force-mikroskoper (SFM)

f.

Udstyr og detektorer, der er specielt udviklet til anvendelse i forbindelse med mikroskoperne specificeret i X.A.VIII.003.a-X.A.VIII.0003.e, og som anvender en eller flere analyseteknikker:

1.

Røntgenfotospektroskopi (XPS)

2.

Energidispersiv røntgenspektroskopi (EDX, EDS) eller

3.

Elektronspektroskopi til kemiske analyser (ESCA).

X.A.VIII.004

Opsamlingsudstyr til metalmalme i dybhavsbund.

X.A.VIII.005

Følgende fremstillingsudstyr og værktøjsmaskiner:

a.

Udstyr til additiv fremstilling til "produktion" af metaldele

Note:

X.A.VIII.005.a finder kun anvendelse på følgende systemer:

1.

Powder-bed-systemer, der anvender selektiv lasersmeltning (SLM), laser cusing, direkte metallasersintring (DMLS) eller elektronstrålesmeltning (EBM), eller

2.

Powder-fed-systemer, der anvender laserbeklædning, direkte energideposition eller lasermetaldeposition.

b.

Udstyr til additiv fremstilling til "energimaterialer", herunder udstyr, der anvender ultrasonisk ekstrudering

c.

Udstyr til additiv fremstilling af fotopolymerisering (VVP) ved hjælp af stereolitografi (SLA) eller digital lysbehandling (DLP).

X.A.VIII.006

Udstyr til "produktion" af printet elektronik til organiske lysemitterende dioder (OLED), organiske felteffekttransistorer (OFET) eller organiske fotovoltaiske celler (OPVC).

X.A.VIII.007

Udstyr til "produktion" af mikroelektromekaniske systemer (MEMS), der anvender de mekaniske egenskaber ved silicium, herunder sensorer i chipformat såsom trykmembraner, bøjningsbjælker eller mikrojusteringsanordninger.

X.A.VIII.008

Udstyr, der er specielt konstrueret til produktion af e-brændstoffer (elektrobrændstoffer og syntetiske brændstoffer) eller ultraeffektive solceller (effektivitet > 30 %).

X.A.VIII.009

Udstyr til ultrahøjvakuum (UHV) som følger:

a.

UHV-pumper (sublimation, turbomolekylær, diffusion, kryogen, ionfanger)

b.

UHV-trykmålere.

Note:

Ved UHV forstås 100 nanoPascal (NPA) eller derunder.

X.A.VIII.010

"Kryogeniske kølesystemer", der er konstrueret til at opretholde temperaturer under 1,1 K i mindst 48 timer, og tilhørende kryokøleanlæg som følger:

a.

Impulsrør

b.

Kryostater

c.

Dewartanke

d.

Gashåndteringssystem (GHS)

e.

Kompressorer

f.

Styreenheder.

Note:

"Kryogeniske kølesystemer" omfatter, men er ikke begrænset til, fortyndingskøling, kølesystemer med adiabatisk køling og laserkølesystemer.

X.A.VIII.011

Udstyr til "afkapsling" til halvlederkomponenter.

Note:

"Afkapsling": fjernelse af hætte, låg eller indkapslingsmateriale fra et pakket integreret kredsløb ved hjælp af mekaniske, termiske eller kemiske midler.

X.A.VIII.012

Fotodetektorer med høj kvanteefficiens (QE) med en QE på over 80 % i bølgelængdeområdet over 400 nm, men ikke over 1 600 nm.

X.AVIII.013

Numerisk styrede værktøjsmaskiner med en eller flere lineære akser med en vandringslængde på over 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Metalpulver og pulver af metallegeringer, der kan anvendes til et af de systemer, der er anført i X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002

Avancerede materialer som følger:

a.

Materialer til sløring eller adaptiv camouflage

b.

Metamaterialer, f.eks. med et negativt brydningsindeks

c.

Ikke anvendt

d.

Højentropilegeringer (HEA)

e.

Heusler-forbindelser

f.

Kitaevmaterialer, herunder Kitaev-spinvæsker.

X.C.VIII.003

Konjugerede polymerer (ledende, halvledende, elektroluminescente) til printet eller organisk elektronik.

X.C.VIII.004

Energimaterialer og blandinger heraf som følger:

a.

Ammoniumpicrat (CAS 131-74-8)

b.

Sortkrudt

c.

Hexanitrodiphenylamin (CAS 131-73-7)

d.

Difluoramin (CAS 10405-27-3)

e.

Nitrostivelse (CAS 9056-38-6)

f.

Ikke anvendt

g.

Tetranitronaphthalen

h.

Trinitroanisol

i.

Trinitronaphthalen

j.

Trinitroxylen

k.

N-pyrrolidinon, 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4)

l.

Dioctylmaleat (CAS 142-16-5)

m.

Ethylhexylacrylat (CAS 103-11-7)

n.

Triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium (TMA) (CAS 75-24-1) og andre pyrophore metalalkyler og -aryler af lithium, natrium, magnesium, zink eller bor

o.

Nitrocellulose (CAS 9004-70-0)

p.

Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS 55-63-0)

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7)

r.

Ethylendiaminodinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7)

s.

Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5)

t.

Blyazid (CAS 13424-46-9), normalt blystyphnat (CAS 15245-44-0) og basisk blystyphnat (CAS 12403-82-6) og primærsprængstoffer eller tændladningsblandinger, som indeholder azider eller azidkomplekser

u.

Ikke anvendt

v.

Ikke anvendt

w.

Diethyldiphenylurea (CAS 85-98-3), dimethyldiphenylurea (CAS 611-92-7), methylethyldiphenylurea

x.

N,N-diphenylurea (asymmetrisk diphenylurea) (CAS 603-54-3)

y.

Methyl-N,N-diphenylurea (asymmetrisk methyldiphenylurea) (CAS 13114-72-2)

z.

Ethyl-N,N-diphenylurea (asymmetrisk ethyldiphenylurea) (CAS 64544-71-4)

aa.

Ikke anvendt

bb.

4-nitrodiphenylamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6)

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5)

dd.

Ikke anvendt.

X.D.VIII.001

Software, der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i X.A.VIII.005-X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

Software, der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, "elektroniske samlinger" og komponenter, der er specificeret i X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

Software til digitale tvillinger i produkter fra additiv fremstilling eller til bestemmelse af pålideligheden af produkter fra additiv fremstilling.

X.E.VIII.001

Teknologi til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i X.A.VIII.001-X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

Teknologi til "udvikling", "produktion" eller "brug" af materialer, der er specificeret i X.C.VIII.002 eller X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

Teknologi til digitale tvillinger i produkter fra additiv fremstilling, til bestemmelse af pålideligheden af produkter fra additiv fremstilling eller til software, der er specificeret i X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

Teknologi til "udvikling", "produktion" eller "brug" af software, der er specificeret i X.D.VIII.001-X.D.VIII.002.«

BILAG II

I bilag VIII til forordning (EU) nr. 833/2014 tilføjes følgende partnerland:

 

»JAPAN«


BILAG III

Bilag X til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

»BILAG X

Liste over produkter og teknologi som omhandlet i artikel 3b, stk. 1

 

KN-kode

Produkt

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Alkylerings- og isomeriseringsenheder

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til produktion af aromatiske carbonhydrider

ex

8419 40 00

Rådestilleringsenheder (CDU), atmosfærisk-vakuum

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til katalytisk reforming/krakning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Koksanlæg til forsinket forkoksning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Flexicoking-enheder

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Hydrokrakningsreaktorer

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Reaktortanke til hydrokrakning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Teknologi til brintproduktion

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 eller 8419 89 10

Teknologi til genvinding og rensning af brint

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Hydrobehandlingsteknologi/-enheder

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Naphtaisomeriseringsenheder

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Polymeriseringsenheder

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 eller 8419 60 00

Teknologi til behandling af raffinaderigas og svovlgenvindingsteknologi (herunder aminskrubningsenheder, svovlgenvindingsenheder, restgasbehandlingsenheder)

ex

8479 89 97

Enheder til opløsningmiddeldeasfaltering

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til produktion af svovl

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til alkylering af svovlsyre og regenerering af svovlsyre

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til termisk krakning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Transalkyleringsenheder [toluen og tunge aromatiske destillater]

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Visbreakere

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Hydrokrakningsenheder til vakuumgasolie

ex

8418 69 00

Procesenheder til køling af gassen i forbindelse med flydendegørelsesprocessen

ex

8419 40 00

Procesenheder til separation og fraktionering af carbonhydrider i forbindelse med flydendegørelsesprocessen

ex

8419 60 00

Procesenheder til flydendegørelse af naturgas

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Kølekasser i forbindelse med flydendegørelsesprocessen

ex

8419 50 20 eller 8419 50 80

Kryovarmevekslere i forbindelse med flydendegørelsesprocessen

ex

8414 10 81

Kryogene pumper i forbindelse med flydendegørelsesprocessen

«

BILAG IV

Bilag XVII til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

»BILAG XVII

LISTE OVER JERN- OG STÅLPRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3g

KN-/Taric-koder:

Varens navn

7208 10 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 25 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 26 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 27 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 36 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 37 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 38 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 39 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 40 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 52 99

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 53 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 54 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 14 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 19 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7212 60 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 19 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 30 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 30 30

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 30 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 15

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 19 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 91 20

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 91 91

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 91 99

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 15 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 16 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 17 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 18 91

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 25 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 26 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 27 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 28 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 90 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 90 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 23 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 23 30

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 23 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 29 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 90 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 90 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 50 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 50 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 20 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 92 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 16 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 17 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 18 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 26 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 27 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 28 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7225 19 90

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7226 19 80

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7210410020

Plader overtrukket med metal

7210410030

Plader overtrukket med metal

7210490020

Plader overtrukket med metal

7210490030

Plader overtrukket med metal

7210610020

Plader overtrukket med metal

7210610030

Plader overtrukket med metal

7210690020

Plader overtrukket med metal

7210690030

Plader overtrukket med metal

7212300020

Plader overtrukket med metal

7212300030

Plader overtrukket med metal

7212506120

Plader overtrukket med metal

7212506130

Plader overtrukket med metal

7212506920

Plader overtrukket med metal

7212506930

Plader overtrukket med metal

7225920020

Plader overtrukket med metal

7225920030

Plader overtrukket med metal

7225990011

Plader overtrukket med metal

7225990022

Plader overtrukket med metal

7225990023

Plader overtrukket med metal

7225990041

Plader overtrukket med metal

7225990045

Plader overtrukket med metal

7225990091

Plader overtrukket med metal

7225990092

Plader overtrukket med metal

7225990093

Plader overtrukket med metal

7226993010

Plader overtrukket med metal

7226993030

Plader overtrukket med metal

7226997011

Plader overtrukket med metal

7226997013

Plader overtrukket med metal

7226997091

Plader overtrukket med metal

7226997093

Plader overtrukket med metal

7226997094

Plader overtrukket med metal

7210 20 00

Plader overtrukket med metal

7210 30 00

Plader overtrukket med metal

7210 90 80

Plader overtrukket med metal

7212 20 00

Plader overtrukket med metal

7212 50 20

Plader overtrukket med metal

7212 50 30

Plader overtrukket med metal

7212 50 40

Plader overtrukket med metal

7212 50 90

Plader overtrukket med metal

7225 91 00

Plader overtrukket med metal

7226 99 10

Plader overtrukket med metal

7210410080

Plader overtrukket med metal

7210490080

Plader overtrukket med metal

7210610080

Plader overtrukket med metal

7210690080

Plader overtrukket med metal

7212300080

Plader overtrukket med metal

7212506180

Plader overtrukket med metal

7212506980

Plader overtrukket med metal

7225920080

Plader overtrukket med metal

7225990025

Plader overtrukket med metal

7225990095

Plader overtrukket med metal

7226993090

Plader overtrukket med metal

7226997019

Plader overtrukket med metal

7226997096

Plader overtrukket med metal

7210 70 80

Plader overtrukket med organisk materiale

7212 40 80

Plader overtrukket med organisk materiale

7209 18 99

Tinvalseprodukter

7210 11 00

Tinvalseprodukter

7210 12 20

Tinvalseprodukter

7210 12 80

Tinvalseprodukter

7210 50 00

Tinvalseprodukter

7210 70 10

Tinvalseprodukter

7210 90 40

Tinvalseprodukter

7212 10 10

Tinvalseprodukter

7212 10 90

Tinvalseprodukter

7212 40 20

Tinvalseprodukter

7208 51 20

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 51 91

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 51 98

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 52 91

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 90 20

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 90 80

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7210 90 30

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 12

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 40

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 60

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7219 11 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 12 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 12 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 13 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 13 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 14 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 14 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 22 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 22 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 23 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 24 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 11 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 12 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 31 00

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 32 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 32 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 33 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 33 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 34 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 34 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 35 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 35 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 90 20

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 90 80

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 21

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 29

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 41

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 49

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 81

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 89

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 90 20

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 90 80

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 21 10

Varmvalsede kvartoplader af rustfrit stål

7219 21 90

Varmvalsede kvartoplader af rustfrit stål

7214 30 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 91 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 91 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 31

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 39

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 50

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 71

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 79

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 95

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7215 90 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 10 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 21 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 22 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 40 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 40 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 50 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 50 91

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 50 99

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 99 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 10 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 20 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 20 91

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 41

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 49

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 61

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 69

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 70

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 89

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 60 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 60 80

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 70 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 70 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 80 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 20 00

Rebars

7214 99 10

Rebars

7222 11 11

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 19

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 81

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 89

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 19 10

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 19 90

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 11

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 19

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 21

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 29

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 31

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 39

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 81

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 89

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 30 51

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 30 91

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 30 97

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 10

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 50

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 90

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7221 00 10

Valsetråd af rustfrit stål

7221 00 90

Valsetråd af rustfrit stål

7213 10 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 20 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 20

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 41

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 49

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 70

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 90

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 99 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 99 90

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 10 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 20 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 90 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 90 50

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 90 95

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 31 10

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 31 90

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 11

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 19

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 91

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 99

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 33 10

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 33 90

Profiler af jern og ulegeret stål

7301 10 00

Spunsvægjern

7302 10 22

Jernbanemateriel

7302 10 28

Jernbanemateriel

7302 10 40

Jernbanemateriel

7302 10 50

Jernbanemateriel

7302 40 00

Jernbanemateriel

7306 30 41

Andre rør

7306 30 49

Andre rør

7306 30 72

Andre rør

7306 30 77

Andre rør

7306 61 10

Hule profiler

7306 61 92

Hule profiler

7306 61 99

Hule profiler

7304 11 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 22 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 24 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 41 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 83

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 85

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 89

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 19 10

Andre sømløse rør

7304 19 30

Andre sømløse rør

7304 19 90

Andre sømløse rør

7304 23 00

Andre sømløse rør

7304 29 10

Andre sømløse rør

7304 29 30

Andre sømløse rør

7304 29 90

Andre sømløse rør

7304 31 20

Andre sømløse rør

7304 31 80

Andre sømløse rør

7304 39 30

Andre sømløse rør

7304 39 50

Andre sømløse rør

7304 39 82

Andre sømløse rør

7304 39 83

Andre sømløse rør

7304 39 88

Andre sømløse rør

7304 51 81

Andre sømløse rør

7304 51 89

Andre sømløse rør

7304 59 82

Andre sømløse rør

7304 59 83

Andre sømløse rør

7304 59 89

Andre sømløse rør

7304 90 00

Andre sømløse rør

7305 11 00

Store svejsede rør

7305 12 00

Store svejsede rør

7305 19 00

Store svejsede rør

7305 20 00

Store svejsede rør

7305 31 00

Store svejsede rør

7305 39 00

Store svejsede rør

7305 90 00

Store svejsede rør

7306 11 00

Andre svejsede rør

7306 19 00

Andre svejsede rør

7306 21 00

Andre svejsede rør

7306 29 00

Andre svejsede rør

7306 30 12

Andre svejsede rør

7306 30 18

Andre svejsede rør

7306 30 80

Andre svejsede rør

7306 40 20

Andre svejsede rør

7306 40 80

Andre svejsede rør

7306 50 21

Andre svejsede rør

7306 50 29

Andre svejsede rør

7306 50 80

Andre svejsede rør

7306 69 10

Andre svejsede rør

7306 69 90

Andre svejsede rør

7306 90 00

Andre svejsede rør

7215 10 00

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7215 50 11

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7215 50 19

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7215 50 80

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 10 90

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 20 99

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 20

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 40

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 61

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 69

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 80

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7217 10 10

Ulegeret tråd

7217 10 31

Ulegeret tråd

7217 10 39

Ulegeret tråd

7217 10 50

Ulegeret tråd

7217 10 90

Ulegeret tråd

7217 20 10

Ulegeret tråd

7217 20 30

Ulegeret tråd

7217 20 50

Ulegeret tråd

7217 20 90

Ulegeret tråd

7217 30 41

Ulegeret tråd

7217 30 49

Ulegeret tråd

7217 30 50

Ulegeret tråd

7217 30 90

Ulegeret tråd

7217 90 20

Ulegeret tråd

7217 90 50

Ulegeret tråd

7217 90 90

Ulegeret tråd

«

BILAG V

Bilag XVIII til forordning (EU) nr. 833/2014 ændres således:

1)

I afsnit 10 foretages følgende ændringer:

»10)

Perler, ædel- og halvædelsten, varer af perler, juvelerarbejder og guld- og sølvsmedearbejder

ex

7101 00 00

Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen

ex

7102 00 00

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede, undtagen til industriel anvendelse

ex

7103 00 00

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen

ex

7104 91 00

Diamanter, undtagen til industriel anvendelse

ex

7105 00 00

Støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten, undtagen til industriel anvendelse

ex

7106 00 00

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

ex

7107 00 00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

ex

7108 00 00

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

ex

7109 00 00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

ex

7110 11 00

Platin, ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 19 00

Platin, undtagen ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 21 00

Palladium, ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 29 00

Palladium, undtagen ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 31 00

Rhodium, ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 39 00

Rhodium, undtagen ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 41 00

Iridium, osminum og ruthenium, ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 49 00

Iridium, osminum og ruthenium, undtagen ubearbejdet eller som pulver

ex

7111 00 00

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

ex

7113 00 00

Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7114 00 00

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7115 00 00

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7116 00 00

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)«

2)

Følgende afsnit tilføjes:

»23)

Optiske artikler og optisk udstyr af hvilken som helst værdi

ex

9004 90 90

Optisk udstyr til brug i mørke eller termisk sigteudstyr

 

9005 10 00

Binokulære kikkerter

ex

9005 80 00

»Spotting Scopes«-kikkerter

ex

9013 10 90

Kikkertsigter

ex

9013 10 90

Optiske våbensigter

ex

9013 10 90

Våbensigter med forbedring af den termiske vision

ex

9013 80 90

»Red Dot Sights«

 

9015 10 00

Afstandsmålere«


BILAG VI

Følgende bilag tilføjes:

»BILAG XX

LISTE OVER JETBRÆNDSTOF OG BRÆNDSTOFADDITIVER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3c

KN-/Taric-kode

Varens navn

 

Jetbrændstof (ikke af petroleumstypen):

2710 12 70

Jetbenzin (lette olier)

2710 19 29

Jetbrændstof, som ikke er af petroleumstypen (middelsvære olier)

2710 19 21

Petroleumslignende jetbrændstof (middelsvære olier)

2710 20 90

Petroleumslignende jetbrændstofblandet med biodiesel (1)

 

Antioxidanter

Antioxidanter, som anvendes i additiver til smøreolier:

3811 21 00

Antioxydanter med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

Andre antioxydanter

3811 90 00

Antioxydanter anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier

 

Antistatiske additiver

Antistatiske additiver til smøreolier:

3811 21 00

med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

andre

3811 90 00

Antistatiske additiver anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier

 

Korrosionshæmmere

Korrosionshæmmere til smøreolier

3811 21 00

med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

andre

3811 90 00

Korrosionshæmmere til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier

 

Antifrostmidler til brændstofsystemer (antifrostadditiver)

Antifrostmidler til brændstofsystemer til smøreolier:

3811 21 00

med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

andre

3811 90 00

Antifrostmidler til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier

 

Metaldeaktivatorer

Metaldeaktivatorer til smøreolier:

3811 21 00

med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

andre

3811 90 00

Metaldeaktivatorer til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier

 

Biocidadditiver

Biocidadditiver til smøreolier:

3811 21 00

med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

andre

3811 90 00

Biocidadditiver anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier

 

Termisk stabilitetsfremmende additiver

Termisk stabilitetsfremmende additiver til smøreolier:

3811 21 00

med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

andre

3811 90 00

Termisk stabilitetsfremmende additiv til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier

BILAG XXI

LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3i

KN-kode

Varens navn

0306

Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede krebsdyr, også afskallede, også kogt før eller under røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

1604 31 00

Kaviar

1604 32 00

Kaviarerstatning

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

ex 2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre metaloxider, -hydroxider og -peroxider, undtagen KN-kode 2825 20 00 og 2825 30 00

ex 2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede, undtagen KN-kode 2835 26 00

ex 2901

Acycliske carbonhydrider, undtagen KN-kode 2901 10 00

2902

Cycliske karbonhydrider

ex 2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen KN-kode 2905 11 00

2907

Fenoler; fenolalkoholer

2909

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider, acetaler og hemiacetaler og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

3104 20

Kaliumklorid

3105 20

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer kvælstof, fosfor og kalium

3105 60

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer phosphor og kalium

ex 3105 90 20

Andre gødningsstoffer, som indeholder kaliumchlorid

ex 3105 90 80

Andre gødningsstoffer, som indeholder kaliumchlorid

3902

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

4011

Nye dæk, af gummi

44

Træ og varer deraf; trækul

4705

Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

4804

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark, undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803

6810

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede

7005

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, også med et absorberende, reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. garn, rovings og vævet stof)

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

7801

Ubearbejdet bly

ex 8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner, med undtagelse af dele af turboreaktorer eller propelturbiner under KN-kode 8411 91 00

8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende under pos. 8425 -8430

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport

8904

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8905

Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

9403

Andre møbler og dele dertil

BILAG XXII

LISTE OVER KULPRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3j

KN-kode

Varens navn

2701

Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

2702

Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet

2703 00 00

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret

2704 00

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul

2705 00 00

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

2706 00 00

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære

2707

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikkearomatiske bestanddele

2708

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt koks af sådan beg

BILAG XXIII

LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3k

KN-kode

Varens navn

0601 10

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst

0601 20

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder

0602 30

Rhododendron og azalea, også podede

0602 40

Rosenplanter, også podede

0602 90

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium – andre

0604 20

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde – friske

2508 40

Andre lerarter

2508 70

Chamotte og dinasler

2509 00

Kridt

2512 00

Fossilt kiselmel (f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt

2515 12

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

2515 20

Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten; alabast

2518 20

Brændt eller sintret dolomit

2519 10

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)

2520 10

Gips; anhydrit

2521 00

Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel

2522 10

Brændt kalk

2522 30

Hydraulisk kalk

2525 20

Glimmerpulver

2526 20

Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum – knust eller pulveriseret

2530 20

Kieserit, epsomit (naturlige magnesiumsulfater)

2707 30

Xylol (xylener)

2708 20

Begkoks

2712 10

Vaselin

2712 90

Vaselin; paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet:

2715 00

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg – andre

2804 10

Hydrogen

2804 30

Nitrogen

2804 40

Oxygen

2804 61

Silicium – med indhold af Si på 99,99 vægtprocent og derover

2804 80

Arsen

2806 10

Hydrogenklorid (saltsyre)

2806 20

Klorsvovlsyre

2811 29

Andre uorganiske oxider af ikkemetaller – andre

2813 10

Karbondisulfid

2814 20

Ammoniak i vandig opløsning

2815 12

Natriumhydroxid (kaustisk natron), i vandig opløsning (natronlud)

2818 30

Aluminiumhydroxid

2819 90

Oxider og hydroxider af krom – andre

2820 10

Mangandioxid

2827 31

Andre klorider – af magnesium

2827 35

Andre klorider – af nikkel

2828 90

Hypokloriter; kommercielt calciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter – andre

2829 11

Klorater – af natrium

2832 20

Sulfitter (undtagen af natrium)

2833 24

Nikkelsulfater

2833 30

Aluner

2834 10

Nitriter

2836 30

Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

2836 50

Calciumkarbonat

2839 90

Silikater; kommercielle silikater af alkalimetaller – andre

2840 30

Peroxoborater (perborater)

2841 50

Andre kromater og dikromater; peroxokromater

2841 80

Wolframater (tungstater)

2843 10

Kolloide ædle metaller

2843 21

Sølvnitrat

2843 29

Sølvforbindelser – andre

2843 30

Guldforbindelser

2847 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

2901 23

Buten (butylen) og isomerer deraf

2901 24

Buta-1,3-dien og isopren

2901 29

Acycliske carbonhydrider – umættede – andre

2902 11

Cyclohexan

2902 30

Toluen

2902 41

o-Xylen

2902 43

p-Xylen

2902 44

Blandinger af xylenisomerer

2902 50

Styren

2903 11

Klormetan (metylklorid) og klorethan (ethylklorid)

2903 12

Diklormetan (metylenklorid)

2903 21

Vinylklorid (klorethylen)

2903 23

Tetraklorethylen (perklorethylen)

2903 29

Umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider – andre

2903 76

Bromklordifluormetan (Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) og dibromtetrafluoretaner (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN)

2903 91

Klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen

2904 10

Derivater, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf

2904 20

Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper

2904 31

Perfluorooktansulfonat

2905 13

Butan-1-ol (n-butylalkohol)

2905 16

Octanol (octylalkohol) og isomerer deraf

2905 19

Mættede monovalente alkoholer – andre

2905 41

2-Ethyl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol (trimetylolpropan)

2905 59

Andre polyvalente alkoholer – andre

2906 13

Steroler og inositoler

2906 19

Cycloalkanske, cycloalkenske eller cycloterpenske – andre

2907 11

Fenol (hydroxybenzen) og salte deraf

2907 13

Octylfenol og nonylfenol samt isomerer deraf; salte af disse produkter

2907 19

Monofenololer – andre

2907 22

Hydroquinon (quinol) og salte deraf

2909 11

Pentaklorfenol (ISO)

2909 20

Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2909 41

2,2′-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)

2909 43

Monobutylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol

2909 49

Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf – andre

2910 10

Oxiran (ethylenoxid)

2910 20

Metyloxiran (propylenoxid)

2911 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2912 12

Ethanal (acetaldehyd)

2912 49

Aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydfenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper – andre

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Acetone

2914 61

Antrakinon

2915 13

Estere af myresyre

2915 90

Mættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf – andre

2916 12

Estere af akrylsyre

2916 13

Methakrylsyre og salte deraf

2916 14

Estere af methakrylsyre

2916 15

Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf

2917 33

Dinonyl- eller didecylortoftalater

2920 11

Paration (ISO) og paration-metyl (ISO) (metyl-paration)

2921 22

Hexametylendiamin og salte deraf

2921 41

Anilin og salte deraf

2922 11

Monoethanolamin og salte deraf

2922 43

Antranilsyre og salte deraf

2923 20

Lecitiner og andre fosfoaminolipider

2930 40

Metionin

2933 54

Andre derivater af malonylurinstof (barbitursyre); salte af disse produkter

2933 71

6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam)

3201 90

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

3202 10

Syntetiske organiske garvestoffer

3202 90

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug

3203 00

Vegetabilske eller animalske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, men ikke dyrekul, også kemisk definerede; præparater på basis af vegetabilske eller animalske farvestoffer, af den art, der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 og 3215 ) – andre

3204 90

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede

3205 00

Substratpigmenter samt præparater på basis af substratpigmenter, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 og 3215 )

3206 41

Ultramarin og præparater på basis deraf, af den art, der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 og 3215 )

3206 49

Uorganiske eller mineralske farvestoffer, i.a.n.; præparater på basis af uorganiske eller mineralske farvestoffer, af den art, der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer, i.a.n. (undtagen præparater henhørende under pos. 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 og 3215 og uorganiske produkter, af den art, der anvendes som luminophorer) – andre

3207 10

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver samt lignende præparater

3207 20

Engober

3207 30

Flydende glansmetalpræparater og lignende præparater

3207 40

Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager

3208 10

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til kapitel 32 – På basis af polyestere

3208 20

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til kapitel 32 – På basis af akryl- eller vinylpolymerer

3208 90

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til kapitel 32

3209 10

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af akryl- eller vinylpolymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium

3209 90

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium (undtagen på basis af akryl- eller vinylpolymerer) – andre

3210 00

Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder

3212 90

Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikkevandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet eller pakket til detailsalg – andre

3214 10

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartelmasse

3214 90

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartelmasse; ikkeildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter og lign. – andre

3215 11

Trykfarver – sort

3215 19

Trykfarver – andre

3403 11

Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler) samt præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler – Med indhold af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler – Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

3403 19

Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler) samt præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler – Med indhold af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler – andre

3403 91

Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

3403 99

Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler) samt præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler – andre

3505 10

Dekstrin og anden modificeret stivelse

3506 99

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk. – andre

3701 20

Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant print film«)

3701 91

Til farveoptagelser (polykromatiske)

3702 32

Andre film, med sølvhalogenemulsion

3702 39

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant print film«) i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede – andre

3702 43

Andre film, ikke perforerede, af bredde over 105 mm – af bredde over 610 mm og af længde ikke ove 200 m

3702 44

Andre film, ikke perforerede, af bredde over 105 mm – af bredde over 105 mm, men ikke ove 610 mm

3702 55

Andre film til farveoptagelser (polykromatiske) – af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde over 30 m

3702 56

Andre film til farveoptagelser (polykromatiske) – af bredde over 35 mm

3702 97

Andre film til farveoptagelser (polykromatiske) – af bredde ikke over 35 mm og af længde over 30 m

3702 98

Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, perforerede, ikke til farveoptagelser, af bredde > 35 mm (undtagen af papir, pap eller tekstilstof; film til røntgenstråler)

3703 20

Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, til farveoptagelser »polykromatiske« (undtagen i ruller af bredde > 610 mm)

3703 90

Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, ikke til farveoptagelser (undtagen i ruller af bredde > 610 mm)

3705 00

Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte (undtagen af papir, pap eller tekstilstof, undtagen kinematografiske film og film trykklare plader)

3706 10

Kinematografiske film, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor, eksponerede og fremkaldte, af bredde >= 35 mm

3801 20

Kolloid eller semi-kolloid grafit

3806 20

Salte af kolofonium, af harpikssyrer eller af derivater af kolofonium eller harpikssyrer (undtagen salte af additionsprodukter af kolofonium)

3807 00

Trætjære; trætjæreolier; trækreosot; rå metanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende præparater på basis af kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg (undtagen burgunderbeg (vogeserbeg), gul beg, stearinbeg, uldfedtbeg og glycerolbeg)

3809 10

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, såsom tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papireller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3809 91

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater såsom tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art, der anvendes i tekstilindustrien eller i nærtstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter)

3809 92

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art, der anvendes i papirindustrien eller i nærtstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter)

3809 93

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art, der anvendes i læderindustrien eller i nærtstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter)

3810 10

Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer

3811 21

Additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3811 29

Additiver til smøreolier, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3811 90

Præparater til modvirkning af oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier, herunder benzin, eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier (undtagen præparater til modvirkning af bankning samt additiver til smøreolier)

3812 20

Blødgøringsmidler, sammensatte, til gummi eller plast, i.a.n.

3813 00

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater samt ildslukningsgranater (undtagen ildslukningsapparater med eller uden ladning, også transportable, samt ublandede kemiske produkter med ildslukkende egenskaber, når de ikke foreligger i form af ildslukningsgranater)

3814 00

Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, i.a.n. og præparater til fjernelse af maling og lak (undtagen neglelakfjerner)

3815 11

Katalysatorer på bærestof, med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof, i.a.n.

3815 12

Katalysatorer på bærestof, med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser som aktivt stof, i.a.n.

3815 19

Katalysatorer på bærestof, i.a.n. (undtagen med ædelmetal, ædelmetalforbindelser, nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof)

3815 90

Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, i.a.n. (undtagen vulkaniseringsacceleratorer og katalysatorer på bærestof)

3816 00 10

Stampeblanding af dolomit

3817 00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, fremstillet ved alkylering af benzen og naphthalen (undtagen blandinger af isomerer af cykliske carbonhydrider)

3819 00

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende < 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler

3820 00

Antifrostpræparater, herunder kølervæsker, og tilberedte væsker til afrimning (undtagen tilberedte additiver til mineralolier eller til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier)

3823 13

Industriel talloliefedtsyre

3827 90

Blandinger indeholdende halogenerede derivater af metan, ethan eller propan (undtagen blandinger henhørende under pos. 3824.71.00-3824.78.00)

3824 81

Blandinger og præparater indeholdende oxiran (ethylenoxid)

3824 84

Blandinger og præparater indeholdende aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphen), chlordan (ISO), chlordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) eller mirex (ISO)

3824 99

Produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier, herunder blandinger af naturprodukter, i.a.n.

3825 90

Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, i.a.n. (undtagen affald)

3826 00

Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3901 40

Copolymerer af ethylen-alpha-olefin med densitet under 0,94, i ubearbejdet form

3902 20

Polyisobutylen, i ubearbejdet form

3902 30

Copolymerer af propylen, i ubearbejdet form

3902 90

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form (undtagen polypropylen, polyisobutylen og copolymerer af propylen)

3903 19

Polystyren i ubearbejdet form (undtagen ekspanderbart)

3903 90

Polymerer af styren, i ubearbejdet form (undtagen polystyren, copolymerer af styren og akrylonitril (SAN) og copolymerer af akrylonitril og butadienstyren (ABS))

3904 10

Poly(vinylklorid), i ubearbejdet form, ikke blandet med andre stoffer

3904 50

Polymerer af vinylidenchlorid, i ubearbejdet form

3905 12

Poly(vinylacetat), i vandig dispersion

3905 19

Poly(vinylacetat), i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion)

3905 21

Copolymerer af vinylacetat, i vandig dispersion

3905 29

Copolymerer af vinylacetat, i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion)

3905 91

Copolymerer af vinyl, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylklorid og vinylacetat samt andre copolymerer af vinylklorid og af vinylacetat)

3906 10

Poly(metylmethakrylat), i ubearbejdet form

3906 90

Polymerer af akryl, i ubearbejdet form (undtagen poly(metylmetakrylat))

3907 21

Polyethere, i ubearbejdet form (undtagen polyacetaler og varer henhørende under pos. 3002 10)

3907 40

Polykarbonater, i ubearbejdet form

3907 70

Poly(mælkesyre), i ubearbejdet form

3907 91

Polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form, umættede, (undtagen polykarbonater, alkydharpikser, poly(ethylentereftalat) og poly(mælkesyre))

3908 10

Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbejdet form

3908 90

Polyamider, i ubearbejdet form (undtagen polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 og -6,12)

3909 20

Melaminplast, i ubearbejdet form

3909 39

Aminoplast, i ubearbejdet form (undtagen urinstof, thiourea, melaminplast og MDI)

3909 40

Fenolplast, i ubearbejdet form

3909 50

Polyurethaner, i ubearbejdet form

3912 11

Celluloseacetater, ikke blødgjorte, i ubearbejdet form

3912 90

Cellulose og kemiske derivater deraf, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen celluloseacetater, cellulosenitrater og celluloseethere)

3915 20

Affald, afklip og skrot, af polymerer af styren

3917 10

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast

3917 23

Stive rør og slanger, af polymerer af vinylchlorid

3917 31

Bøjelige rør og slanger, af plast, med et sprængningstryk >= 27,6 MPa

3917 32

Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings

3917 33

Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings

3920 20

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende, og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 )

3920 61

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polycarbonater, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 )

3920 69

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyestere, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af polykarbonater, poly(ethylentereftalat) og umættede polyestere og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 )

3920 73

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celluloseacetat, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 )

3920 91

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[vinylbutyral], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 )

3921 19

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af polymerer af styren eller vinylklorid, polyuretaner og regenereret cellulose og undtagen selvklæbende varer, gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.10.30)

3922 90

Bideter, klosetter, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast (undtagen badekar, brusekar, køkkenvaske, håndvaske, samt sæder og låg til klosetter)

3925 20

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af plast

4002 11

Styrenbutadiengummi (SBR); styrenbutadiencarboxylgummi (XSBR)

4002 20

Butadiengummi (BR), i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4002 31

Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR), i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4002 39

Halogeneret isobutenisoprengummi (CIIR) eller (BIIR), i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4002 41

Latex af kloroprengummi (klorbutadiengummi) (CR)

4002 51

Latex af akrylonitrilbutadiengummi (NBR)

4002 80

Blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller factis, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4002 91

Latex af syntetgummi (undtagen af styrenbutadiengummi (SBR), styrenbutadienkarboxylgummi (XSBR), butadiengummi (BR), isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR), halogeneret isobutenisoprengummi (CIIR) eller (BIIR), kloroprengummi (klorbutadiengummi) (CR), akrylonitrilbutadiengummi (NBR), isoprengummi (IR) og ukonjugeret gummi af ethylenpropylendien (ethenpropengummi) (EPDM))

4002 99

Latex af syntetgummi (undtagen af styrenbutadiengummi (SBR), styrenbutadienkarboxylgummi (XSBR), butadiengummi (BR), isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR), halogeneret isobutenisoprengummi (CIIR) eller (BIIR), kloroprengummi (klorbutadiengummi) (CR), akrylonitrilbutadiengummi (NBR), isoprengummi (IR) og ukonjugeret gummi af ethylenpropylendien (ethenpropengummi) (EPDM))

4005 10

Gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4005 20

Gummi, blandet, ikkevulkaniseret, i form af opløsninger eller dispersioner (undtagen tilsat kønrøg eller siliciumdioxid og undtagen blandinger af naturgummi, balaka, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller factis fremstillet af olier)

4005 91

Gummi, blandet, ikkevulkaniseret, i form af plader eller bånd (undtagen tilsat kønrøg eller siliciumdioxid og undtagen blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller factis fremstillet af olier)

4005 99

Gummi, blandet, ikkevulkaniseret, i ubearbejdet form (undtagen opløsninger, dispersioner, gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid, blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller factis fremstillet af olier og undtagen i form af plader eller bånd)

4006 10

Slidbanegummi (camel-back), til dæk

4008 21

Plader, bånd og strimler, af blødgummi (undtagen cellegummi)

4009 12

Rør og slanger af blødgummi, ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings

4009 41

Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer end metal og tekstilmaterialer, uden fittings

4010 31

Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), af blødgummi, med langsgående riller, med omkreds på > 60 cm, men <= 180 cm

4010 33

Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), af blødgummi, med langsgående riller, med omkreds på > 180 cm, men <= 240 cm

4010 35

Endeløse synkrondrivremme (tandremme), af blødgummi, med omkreds på > 60 cm, men <= 150 cm

4010 36

Endeløse synkrondrivremme (tandremme), af blødgummi, med omkreds på > 150 cm, men <= 198 cm

4010 39

Drivremme, af blødgummi (undtagen endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller, med omkreds på > 60 cm, men <= 240 cm, og endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på > 60 cm, men <= 198 cm)

4012 11

Dæk af gummi, regummierede, af den art, der anvendes til personmotorkøretøjer, herunder stationcars og racerbiler

4012 13

Dæk af gummi, regummierede, til civile luftfartøjer

4012 19

Dæk af gummi, regummierede (undtagen til luftfartøjer, personmotorkøretøjer, herunder stationcars og racerbiler, eller til busser og lastbiler)

4012 20

Dæk af gummi, brugte

4016 93

Pakninger, underlagsskiver og lignende varer, af blødgummi (undtagen af cellegummi)

4407 19

Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm (undtagen fyr »Pinus spp.«, ædelgran »Abies spp.« og gran »Picea spp.«)

4407 92

Bøg (Fagus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm

4407 94

Kirsebærtræ (Prunus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm

4407 97

Træ af poppel og asp (Populus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 99

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm (undtagen tropisk træ, nåletræ, eg »Quercus spp.«, bøg »Fagus spp.«, ahorn »Acer spp.«, kirsebærarter »Prunus spp.«, ask »Fraxinus spp.«, birk »Betula spp.«, poppel og asp »Populus spp.«)

4408 10

Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, af nåletræ, samt nåletræ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse <= 6 mm

4411 13

Halvhårde fiberplader (MDF), af træ, af tykkelse > 5 mm, men <= 9 mm

4411 94

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, med densitet <= 0,5 g/cm3 (undtagen halvhårde fiberplader (MDF); spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; lamineret træ med et lag krydsfinér; lamelplader (celleplader), på begge sider beklædt med fiberplader; karton; møbeldele)

4412 31

Krydsfinér, der udelukkende består af plader af træ, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, med mindst ét udvendigt lag af tropiske træsorter (undtagen plader af træ med forøget densitet, lamelplader (celleplader), indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)

4412 34

Krydsfinér, der udelukkende består af træplader af tykkelse <= 6 mm, med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ (undtagen af bambus, med yderlag af tropisk træ eller af el, aske, bøg, birk, kirsebær, kastanje, elm, eukalyptus, hickory, hestekastanje, kalk, ahorn, eg, plantræ, poppel, aspen, robinie tulipantræ eller valnød, plader af træ med forøget densitet, lamelplader, indlagt træ og træmosaik og plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)

4412 94

Laminerede træprodukter af stavlimet eller bloklimet finér (undtagen af bambus, krydsfinér, der udelukkende består af plader af træ, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, plader af træ med forøget densitet, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)

4416 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

4418 40

Forskallinger af træ, til betonstøbning (undtagen krydsfinérplader)

4418 60

Stolper og bjælker, af træ

4418 79

Sammensatte gulvbrædder, af træ, undtagen bambus (undtagen bestående af flere lag træ og undtagen til mosaikparket)

4503 10

Propper af enhver art af naturkork, herunder emner med afrundede kanter til propper

4504 10

Fliser af enhver form, blokke, tavler, plader, folier og bånd samt massive cylindre, herunder rondeller, af preskork

4701 00

Træmasse, mekanisk, ikke kemisk behandlet

4703 19

Træmasse, kemisk (natroncellulose eller sulfatcellulose), ubleget (undtagen dissolvingmasse og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)

4703 21

Træmasse, kemisk, af nåletræ (natroncellulose eller sulfatcellulose), halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse)

4703 29

Træmasse, kemisk (natroncellulose eller sulfatcellulose), halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)

4704 11

Træmasse, kemisk, af nåletræ (sulfitcellulose), ubleget (undtagen dissolvingmasse)

4704 21

Træmasse, kemisk, af nåletræ (sulfitcellulose), halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse)

4704 29

Træmasse, kemisk (sulfitcellulose), halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)

4705 00

Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

4706 30

Papirmasse fremstillet af celluloseholdige materialer af bambus

4706 92

Kemisk papirmasse fremstillet af celluloseholdige materialer (undtagen af bambus, træ, bomuldslinters og genbrugspapir og -pap (affald))

4707 10

Genbrugspapir og -pap (affald), af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap

4707 30

Genbrugspapir og -pap (affald), hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse, f.eks. aviser, blade og lignende tryksager

4802 20

Råpapir og -pap, af den art, der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap, ikke belagt, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse

4802 40

Tapetråpapir, ikke belagt

4802 58

Papir og pap, ikke belagt, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikkeperforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt > 150 g pr. m2, i.a.n.

4802 61

Papir og pap, ikke belagt, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikkeperforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller, uanset størrelse, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, i.a.n.

4804 11

Kraftliner, ikke belagt, ubleget, i ruller af bredde > 36 cm

4804 19

Kraftliner, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm (undtagen ubleget og undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803 )

4804 21

Sækkepapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, ubleget (undtagen varer henhørende under pos. 4802 , 4803 eller 4808 )

4804 29

Sækkepapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm (undtagen ubleget og undtagen varer henhørende under pos. 4802 , 4803 eller 4808 )

4804 31

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m2, ubleget (undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 39

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m2(undtagen ubleget, kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 41

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m2, men < 225 g pr. m2, ubleget (undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 42

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m2, men < 225 g pr. m2, ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen kraftliner, sækkepapir og varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 49

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m2, men < 225 g pr. m2 (undtagen ubleget eller ensartet bleget i massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 52

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i udfoldet stand, af vægt > 225 g pr. m2, ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen kraftliner, sækkepapir og varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 59

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i udfoldet stand, af vægt >= 225 g pr. m2 (undtagen ubleget, ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen kraftliner, sækkepapir og varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4805 24

Testliner (af genbrugsmasse), ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m2

4805 25

Testliner (af genbrugsmasse), ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m2

4805 40

Filtrerpapir og filtrerpap, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4805 91

Papir og pap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m2, i.a.n.

4805 92

Papir og pap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m2, men < 225 g pr. m2, i.a.n.

4806 10

Pergamentpapir og -pap, ægte, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4806 20

Pergamentpapir, imiteret, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4806 30

Kalkerpapir i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4806 40

Pergamyn og andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir og kalkerpapir)

4807 00

Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap, uden imprægnering eller belægning på overfladen, også med indvendig forstærkning, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4808 90

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen sækkepapir og kraftpapir samt varer henhørende under pos. 4803 )

4809 20

Selvkopierende papir, også med påtryk, i ruller af bredde > 36 cm eller kvadratiske eller rektangulære ark hvis ene sidelængde > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen karbonpapir og lignende kopieringspapir)

4810 13

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller af enhver størrelse

4810 19

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 435 mm eller hvis ene sidelængde er <= 435 mm og den anden > 297 mm i udfoldet stand

4810 22

»Light weight coated« (LWC) papir, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, af samlet vægt <= 72 g pr. m2 og hvis belægning vejer <= 15 g pr. m2 pr. side, med indhold af mekanisk træmasse på >= 50 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse

4810 31

Kraftpapir og kraftpap, ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, af vægt <= 150 g pr. m2(undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug)

4810 39

Kraftpapir og kraftpap, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug; undtagen papir og pap, ensartet bleget i massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde)

4810 92

Papir og pap, flerlaget, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark af enhver størrelse (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen kraftpapir og -pap)

4810 99

Papir og pap, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, også med bindemiddel, uden anden belægning, også med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, kraftpapir og -pap, flerlaget papir og pap og uden anden belægning)

4811 10

Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse

4811 51

Papir og pap, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, imprægneret eller belagt med plast, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark af enhver størrelse, bleget, af vægt > 150 g pr. m2 (undtagen imprægneret eller belagt med klæbestof)

4811 59

Papir og pap, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, imprægneret eller belagt med plast, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen bleget, af vægt > 150 g pr. m2, og undtagen imprægneret eller belagt med klæbestof)

4811 60

Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med voks, paraffin, stearin, olie eller glycerin, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen varer henhørende under pos. 4803 , 4809 eller 4818 )

4811 90

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret eller belagt, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark af enhver størrelse (undtagen varer henhørende under pos. 4803 , 4809 , 4810 eller 4818 samt varer henhørende under pos. 4811 10 til 4811 60 )

4814 90

Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir og gennemskinneligt vinduespapir (undtagen vægbeklædning bestående af papir, der på overfladen er overtrukket eller belagt med et lag plast, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret)

4819 20

Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

4822 10

Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap, også perforerede eller hærdede, af den art, der anvendes til opvinding af tekstilgarn

4823 20

Filtrerpapir og filtrerpap, i strimler eller ruller af bredde <= 36 cm, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvoraf ingen sidelængde > 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær

4823 40

Diagrampapir, i ruller af bredde <= 36 cm, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvoraf ingen sidelængde > 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i skiver

4823 70

Varer af papirmasse, formstøbte eller formpressede, i.a.n.

4906 00

Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, fremstillet i hånden (originale); håndskrevne tekster; fotografiske reproduktioner på lysfølsomt papir samt karbonkopier af ovennævnte varer

5105 39

Fine dyrehår, kartet eller kæmmet (undtagen uld og undtagen af kashmirged)

5105 40

Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

5106 10

Garn med indhold af kartet uld på >= 85 vægtprocent (undtagen i detailsalgsoplægninger)

5106 20

Garn af kartet uld, overvejende med indhold af uld, dog < 85 vægtprocent (undtagen i detailsalgsoplægninger)

5107 20

Garn af kæmmet uld, overvejende med indhold af uld, dog < 85 vægtprocent (undtagen i detailsalgsoplægninger)

5112 11

Vævet stof, med indhold af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår på >= 85 vægtprocent og af vægt <= 200 g pr. m2 (undtagen stof til teknisk brug henhørende under pos.5911 )

5112 19

Vævet stof, med indhold af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår på >= 85 vægtprocent og af vægt > 200 g pr. m2

5205 21

Enkelttrådet garn af bomuld, af kæmmede fibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 714,29 decitex (<= 14 metrisk nummerering) (undtagen sytråd og garn i detailsalgsoplægninger)

5205 28

Enkelttrådet garn af bomuld, af kæmmede fibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed < 83,33 decitex (> 120 metrisk nummerering) (undtagen sytråd og garn i detailsalgsoplægninger)

5205 41

Flertrådet eller kabelslået garn af bomuld, af kæmmede fibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 714,29 decitex (<= 14 metrisk nummerering) pr. tråd (undtagen sytråd og garn i detailsalgsoplægninger)

5206 42

Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende med indehold af bomuld, dog < 85 vægtprocent, af kæmmede fibre og af finhed på 232,56 decitex til < 714,29 decitex (> 14-43 metrisk nummerering) pr. tråd (undtagen sytråd og garn i detailsalgsoplægninger)

5209 11

Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m2, ubleget

5211 19

Vævet stof af bomuld, overvejende med indhold af bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m2, ubleget (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, og lærredsvævet)

5211 51

Lærredsvævet stof af bomuld, overvejende med indhold af bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m2, trykt

5211 59

Vævet stof af bomuld, overvejende med indhold af bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m2, trykt (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, og lærredsvævet)

5308 20

Hampegarn

5402 63

Garn af endeløse polypropylenfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt tekstureret garn)

5403 33

Garn af endeløse acetatfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke)

5403 42

Garn af endeløse acetatfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke)

5404 12

Monofilamenter af polypropylen af finhed >= 67 decitex og med et tværmål <= 1 mm (undtagen elastiske)

5404 19

Syntetiske monofilamenter af finhed >= 67 decitex og med et tværmål <= 1 mm (undtagen elastiske og af polypropylen)

5404 90

Strimler og lignende, f.eks. kunstige strå af syntetisk materiale, af synlig bredde <= 5 mm

5407 30

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler og lignende af syntetisk materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm, bestående af lag af parallellagte garner anbragt oven på hinanden, i rette eller spidse vinkler, sammenholdt i garnernes skæringspunkter ved hjælp af et klæbemiddel eller ved varmebehandling

5501 90

Bånd (tow) i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af syntetiske filamenter (undtagen af filamenter af akryl, modakryl, polyestere, polypropylen og nylon eller andre polyamider)

5502 10

Bånd (tow) af regenererede filamenter som nævnt i bestemmelse 1 til kapitel 55

5503 19

Korte fibre af nylon eller andre polyamider, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding (undtagen af aramider)

5503 40

Korte fibre af polypropylen, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5504 90

Korte fibre, regenererede, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding (undtagen af viskose)

5506 40

Korte fibre af polypropylen, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5507 00

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5512 21

Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent af korte fibre af acryl eller modacryl, ubleget eller bleget

5512 99

Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere)

5516 44

Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, trykt

5516 94

Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, med uld eller fine dyrehår eller med endeløse kemofibre, trykt

5601 29

Vat af tekstilmaterialer og varer deraf (undtagen af bomuld eller kemofibre; undtagen hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende sanitære artikler, vat og varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i detailsalgspakninger, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse, og imprægneret, overtrukket eller belagt med parfume, kosmetik, sæbe, rensemidler mv.)

5601 30

Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer

5604 90

Tekstilgarn, strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 , imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast (undtagen imiteret catgut udstyret med kroge eller på anden måde monteret som fiskesnører)

5605 00

Garn, metalliseret, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 , i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal (undtagen tekstilgarner bestående af en blanding af tekstilfibre og metalfibre, der gør dem antistatiske, garn forstærket med metaltråd og varer, som har karakter af possement)

5607 41

Binde- og pressegarn, af polyethylen eller polypropylen

5801 27

Kædefløjl og kædeplys, af bomuld (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, tuftet tekstilstof og vævede bånd henhørende under pos. 5806 )

5803 00

Drejervævet stof (undtagen vævede bånd henhørende under pos. 5806 )

5806 40

Bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre, af bredde <= 30 cm

5901 10

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.

5905 00

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

5908 00

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys og lignende samt glødenet og glødelamper og rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede (undtagen væger, der er voksbehandlede på en sådan måde, at de får karakter af vokslys, tændsnore, også detonerende, væger fremstillet ved simpel sammensnoning eller dublering af tekstilgarn, sejlgarn, reb, tovværk og lignende tekstilgarn samt væger af glasfibre)

5910 00

Driv- og transportremme af tekstil, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast eller forstærket med metal eller andet materiale (undtagen i løbende længder eller afskårne stykker med en tykkelse på < 3 mm og undtagen af tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, eller af tekstilgarn eller -snor, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi)

5911 10

Tekstilstof, filt og vævet stof med underlag af filt, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, læder eller andet materiale, af den art der anvendes til fremstilling af kartebeslag, samt lignende tekstilstof til anden teknisk brug, herunder plysbånd imprægneret med gummi, til belægning på vævespindler (vævebomme)

5911 31

Tekstilstof og filt, endeløst eller forsynet med beslag, af den art, der anvendes i papirmaskiner eller lignende maskiner, f.eks. til papirmasse eller asbestcement, af vægt < 650 g pr. m2

5911 32

Tekstilstof og filt, endeløst eller forsynet med beslag, af den art, der anvendes i papirmaskiner eller lignende maskiner, f.eks. til papirmasse eller asbestcement, af vægt >= 650 g pr. m2

5911 40

Filterdug og groft vævet stof, af den art der anvendes i oliepressere og lignende, også af menneskehår

6001 99

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, med opskåret luv, af trikotage (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre og undtagen plysagtigt stof med lang luv)

6003 40

Trikotagestof, af bredde <= 30 cm, af regenererede fibre (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder stof med lang luv, stof med uopskåret luv, etiketter, emblemer og lignende varer, trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.10.30)

6005 36

Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, ubleget eller bleget (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret)

6005 44

Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, trykt (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret)

6006 10

Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af uld eller fine dyrehår (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret)

6309 00

Brugte beklædningsgenstande, brugt tilbehør til beklædningsgenstande, brugte plaider og lignende tæpper og brugt husholdnings- og boligudstyr, af tekstilstof af enhver art, herunder fodtøj og hovedbeklædning af enhver art, med tydelige tegn på slid, uemballeret eller i baller, sække eller lignende emballage, (undtagen gulvtæpper og anden gulvbelægning og tapisserier)

6802 92

Kalksten, af enhver art (undtagen marmor, travertin og alabast, fliser, terninger og lignende varer henhørende under pos. 6802 10 , bijouterivarer, ure, lamper og belysningsartikler, og dele dertil, knapper; originale skulpturer, brosten, kantsten og fortovssten)

6804 23

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til slibning, polering, afretning eller skæring, af naturlige stenarter (undtagen af agglomererede naturlige slibemidler eller af keramiske materialer og undtagen parfumerede pimpsten, hvæsse- og polersten til brug i hånden samt slibeskiver og lignende, specielt til tandlægeboremaskiner)

6806 10

Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, herunder indbyrdes blandinger af disse varer, i løs masse, plader eller ruller

6806 90

Blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer (undtagen slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer; varer af letbeton, asbestcement, cellulosecement og lignende; blandinger og andre varer af eller på basis af asbest; keramiske varer)

6807 10

Varer af asfalt eller af lignende materialer, f.eks. af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstjærebeg, i ruller

6807 90

Varer af asfalt eller af lignende materialer, f.eks. af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstjærebeg (undtagen varer i ruller)

6809 19

Plader, tavler, fliser og lignende varer, af gips eller af blandinger på basis af gips, ikke dekorerede (undtagen beklædt eller forstærket kun med papir eller pap og undtagen varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende varer med gips som bindemiddel)

6810 91

Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder, af cement, beton eller kunststen, også forstærkede

6811 81

Bølgeplader af cellulosecement og lignende, uden indhold af asbest

6811 82

Plader, tavler, fliser til brolægning, tagsten og lignende varer, af cellulosecement og lign., uden indhold af asbest (undtagen bølgeplader)

6811 89

Varer af cellulosecement og lign., uden indhold af asbest (undtagen bølgeplader og andre plader, tavler, fliser, tagsten og lignende varer)

6813 89

Friktionsmateriale og varer deraf, f.eks. plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe og puder, til koblinger og lignende, fremstillet på basis af mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer (undtagen med indhold af asbest og bremsebelægninger)

6814 90

Bearbejdet glimmer og varer af glimmer (undtagen elektriske isolatorer, isolationsdele, modstande og kondensatorer samt beskyttelsesbriller af glimmer og glas dertil, juletræspynt af glimmer og plader og bånd af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag)

6901 00

Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel, f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord, eller af lignende kiselholdige jordarter

6904 10

Keramiske mursten (undtagen af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter og undtagen ildfaste sten henhørende under pos. 6902 )

6905 10

Tagsten

6905 90

Skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug (undtagen varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter, ildfast keramisk konstruktionsmateriale, rør og andet konstruktionsmateriale til kanalisering og lignende formål samt tagsten)

6906 00

Keramiske rør, tagrender og rørfittings (undtagen varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter, ildfaste keramiske varer, rørformede dele til skorstene, specielt fremstillede rør til laboratoriebrug, elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil samt alle rørformede emner til elektrisk brug)

6907 22

sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge eller kaminier, af keramisk materiale, med en vandabsorberingskoefficient på > 0,5 %, men <= 10 % (undtagen ildfaste terninger til mosaikarbejder og keramik til dekorationsformål)

6907 40

Keramik til dekorationsformål (undtagen ildfast)

6909 90

Trug, kar og lignende beholdere, af den art der anvendes i landbruget, af keramisk materiale, samt krukker, dunke og lignende beholdere, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage, af keramisk materiale (undtagen keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug samt standkrukker og husholdningsgenstande)

7002 20

Stænger af glas, ubearbejdede

7002 31

Rør af kvartsglas, ubearbejdede

7002 32

Rør af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på <= 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C, ubearbejdede (undtagen rør af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på <= 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C)

7002 39

Rør af glas, ubearbejdede (undtagen med en lineær udvidelseskoefficient på <= 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0°C og 300°C og undtagen af kvartsglas)

7003 30

Glasprofiler, også med et absorberende, reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7004 20

Planglas, trukket eller blæst, farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende, reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7005 10

Uarmeret floatglas og andet uarmeret planglas, der er slebet eller poleret, med et absorberende, reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7005 30

Armeret floatglas og andet armeret planglas, der er slebet eller poleret, også med et absorberende, reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7007 11

Hærdet sikkerhedsglas, af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer

7007 29

Sikkerhedsglas, lamineret (undtagen af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer og rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer og undtagen flervæggede isolationsruder)

7011 10

Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper

7202 92

Ferrovanadium

7207 12

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på< 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen

7208 25

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,75 mm, dekaperede, uden reliefmønster

7208 90

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmtvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne

7209 25

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm

7209 28

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, ikke oprullet, af tykkelse < 0,5 mm

7210 90

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmt- eller koldtvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne (undtagen belagt eller overtrukket med tin, bly eller zink, med chromoxider eller med chrom og chromoxider eller med aluminium og undtagen malet, lakeret eller overtrukket med plast)

7211 13

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt »universalstål«

7211 14

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen »universalstål«)

7211 29

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent

7212 10

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varmt- eller koldtvalsede, belagt eller overtrukket med tin

7212 60

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varmt- eller koldtvalsede, pletteret

7213 20

Stænger, varmvalsede, af ulegeret automatstål, i uregelmæssigt oprullede ringe (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen)

7213 99

Stænger af jern eller ulegeret stål, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, »EKSF« (undtagen med cirkelformet tværsnit af diameter < 14 mm og undtagen stænger af automatstål samt stænger med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen)

7215 50

Stænger af jern eller ulegeret stål, kun koldtbehandlede (undtagen af automatstål)

7216 10

U-, I- eller H-profiler af jern og ulegeret stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, af højde < 80 mm

7216 22

T-profiler af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, af højde < 80 mm

7216 33

H-profiler af jern og ulegeret stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, af højde >= 80 mm

7216 69

Profiler af jern eller ulegeret stål, kun koldbehandlede (undtagen profilplader og undtagen fremstillet af fladvalsede produkter)

7218 91

Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit

7219 24

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm

7222 30

Stænger af rustfrit stål, koldtbehandlede og yderligere bearbejdet eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmtbehandlede og yderligere bearbejdet

7224 10

Legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)

7225 19

Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, ikke korn-orienterede

7225 30

Fladvalsede produkter, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)

7225 99

Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)

7226 91

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)

7228 30

Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål og siliciummanganstål, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)

7228 60

Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmbehandlede og yderligere bearbejdet i.a.n. (undtagen produkter af hurtigstål ellersiliciummanganstål, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)

7228 70

Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.

7228 80

Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål

7229 90

Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i oprullet stand (undtagen stænger og tråd af siliciummanganstål)

7301 20

Profiler af jern og stål, svejsede

7304 24

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af rustfrit stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas

7305 39

Rør, med cirkelformet tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, af jern eller stål, svejsede (undtagen svejset på langs og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)

7306 50

Svejsede rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas)

7307 22

Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind

7309 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling

7314 12

Endeløse bånd af trådvæv, til maskiner, af rustfrit stål

7318 24

Splitter og kiler, af jern og stål

7320 20

Skruefjedre, af jern eller stål (undtagen plane spiralfjedre, urfjedre, fjedre til paraplyer og parasoller og støddæmpere henhørende under afsnit 17)

7322 90

Varmluftgeneratorer og varmluftfordelere, herunder apparater der også kan fordele frisk eller konditioneret luft, ikkeelektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål

7324 29

Badekar, af stålplader

7407 10

Stænger og profiler, af raffineret kobber

7408 11

Tråd, af raffineret kobber, med største tværmål > 6 mm

7408 19

Tråd, af raffineret kobber, med største tværmål <= 6 mm

7409 11

Plader og bånd, af raffineret kobber, af tykkelse > 0,15 mm, i oprullet stand (undtagen strækmetal samt isolerede elektriske bånd)

7409 19

Plader og bånd, af raffineret kobber, af tykkelse > 0,15 mm, ikke i oprullet stand (undtagen strækmetal samt isolerede elektriske bånd)

7409 40

Plader og bånd, af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv), af tykkelse > 0,15 mm (undtagen strækmetal og isolerede elektriske bånd)

7411 29

Rør af kobberlegeringer (undtagen af kobber-zinklegeringer (messing), kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv))

7415 21

Underlagsskiver, også fjedrende, af kobber

7505 11

Stænger, profiler og tråd, af ulegeret nikkel, i.a.n. (undtagen produkter isoleret til elektrisk brug)

7505 21

Tråd af ulegeret nikkel (undtagen metalliseret garn og varer isoleret til elektrisk brug)

7506 10

Plader, bånd og folie, af ulegeret nikkel (undtagen strækmetal)

7507 11

Rør af ulegeret nikkel

7508 90

Varer af nikkel

7605 19

Tråd, af ulegeret aluminium, med største tværmål <= 7 mm (undtagen snoet tråd, kabler, tovværk og andre varer henhørende under pos. 7614 , tråde isoleret til elektrisk brug og strenge til musikinstrumenter)

7605 29

Tråd, af aluminiumlegeringer, med største tværmål <= 7 mm (undtagen snoet tråd, kabler, tovværk og andre varer henhørende under pos. 7614 , tråde isoleret til elektrisk brug og strenge til musikinstrumenter)

7606 92

Plader og bånd, af aluminiumlegeringer, af tykkelse > 0,2 mm (undtagen af rektangulær eller kvadratisk form)

7607 20

Folie af aluminium, med underlag, af tykkelse (uden underlag) <= 0,2 mm (undtagen prægefolie henhørende under pos. 3212 og folie i form af juletræspynt)

7611 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)

7612 90

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, herunder tabletrør, til ethvert materiale (bortset fra beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på <= 300 l, i.a.n.

7613 00

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

7616 10

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305 ), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.

7804 11

Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager af bly – Plader, bånd og folie – Bånd og folie, af tykkelse ikke over 0,2 mm (uden underlag)

7804 19

Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager af bly – Plader, bånd og folie – andre

7905 00

Plader, bånd og folie, af zink

8001 20

Tinlegeringer, ubearbejdede

8003 00

Stænger, profiler og tråd, af tin

8007 00

Varer af tin

8101 10

Pulver af wolfram

8102 97

Affald og skrot, af molybdæn (undtagen aske og andre restprodukter fra fremstillingen af molybdæn)

8105 90

Varer af kobolt

8109 31

Affald og skrot af zirconium – med indhold af under 1 del hafnium til 500 dele zirconium i vægtprocent

8109 39

Affald og skrot af zirconium – andre

8109 91

Varer af zirconium – med indhold af under 1 del hafnium til 500 dele zirconium i vægtprocent

8109 99

Varer af zirconium, i.a.n.

8202 20

Båndsavblade af uædle metaller

8207 60

Værktøj til udboring

8208 10

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater til metalbearbejdning

8208 20

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater til træbearbejdning

8208 30

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater, der anvendes i fødevareindustrien

8208 40

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater til landbrugs-, havebrugs- eller skovbrugsmaskiner

8208 90

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater til andet

8301 20

Låse, af den art, der anvendes til motorkøretøjer, af uædle metaller

8301 70

Løse nøgler

8302 30

Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer

8307 10

Rørslanger af jern eller stål, også med fittings

8309 90

Propper, hætter og låg, herunder skruepropper og skænkepropper, kapsler til flasker, spunse med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller (undtagen crown corks)

8402 12

Vandrørskedler med dampproduktion 45 ton pr. time eller derunder

8402 19

Andre dampkedler, herunder hybridkedler

8402 20

Kedler med overhedning

8402 90

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning – dele

8404 10

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 , f.eks. economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer

8404 20

Kondensatorer til dampmaskiner

8404 90

Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater – dele

8405 90

Dele til luftgas- og vandgasgeneratorer samt til acetylengasgeneratorer eller lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, i.a.n.

8406 90

Dampturbiner – dele

8412 10

Reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer

8412 21

Kraftmaskiner og motorer, med lineær bevægelse (cylindre)

8412 29

Hydrauliske kraftmaskiner og motorer – andre

8412 39

Pneumatiske kraftmaskiner og motorer – andre

8414 90

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med filter; gastætte biologiske sikkerhedsskabe, også med filter – dele

8415 83

Andre luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden, uden køleelement

8416 10

Fyringsaggregater til flydende brændstof

8416 20

Fyringsaggregater til pulveriseret fast brændsel eller gas, herunder kombinerede brændere

8416 30

Stokere, mekaniske, samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil (undtagen fyringsaggregater)

8416 90

Dele til fyringsaggregater samt til mekaniske stokere, mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil

8417 20

Bageriovne, ikkeelektriske, herunder ovne til bagning af biskuits

8419 19

Gennemstrømningsvandvarmere eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske (undtagen gasvandvarmere af gennemstrømningstypen og centralvarmekedler)

8420 99

Dele af kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil – andre

8421 19

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger – andre

8421 91

Dele til centrifuger, herunder tørrecentrifuger

8424 89

Andre apparater – andre

8424 90

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner – dele

8425 11

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«) eller apparater, af den art, der anvendes til løftning af køretøjer, med elektromotor

8426 12

Mobile portalkraner på gummihjul samt portalløftetrucks

8426 99

Svingkraner; og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks – andre

8428 20

Pneumatiske elevatorer og transportører

8428 32

Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer – andre, med spande

8428 33

Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer – andre, med bånd eller remme

8428 90

Andre maskiner og apparater

8429 19

Bulldozere og angledozere – andre

8429 59

Gravemaskiner og læssemaskiner – andre

8430 10

Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle

8430 39

Skrammaskiner til brydning af kul, malm og lign., samt maskiner og apparater til tunnelboring – andre

8439 10

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse

8439 30

Maskiner og apparater til efterbehandling af papir og pap

8440 90

Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger – dele

8441 30

Maskiner til fremstilling af æsker, kasser, rør, tromler, kartoner og lignende varer, på anden måde end ved formpresning

8442 40

Dele til forannævnte maskiner, apparater og redskaber

8443 13

Andre offset-trykkemaskiner

8443 15

Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere), med anden papirtilførsel end fra ruller, undtagen til flexografisk trykning

8443 16

Flexografitrykkemaskiner og -apparater

8443 17

Dybtrykmaskiner og -apparater

8443 91

Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 8442

8444 00

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, texturering og skæring af kemofibre

8448 11

Skaft- og jacquardmaskiner; kortreduktions-, kortkopierings-, korthugge- og kortsnøremaskiner til jacquardkort

8448 19

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444 , 8445 , 8446 eller 8447 hørende maskiner – andre

8448 33

Spindler og spindelvinger, spinderinge og spindeløbere

8448 42

Væveblade, vævelidser (søller) og skaftrammer

8448 49

Dele og tilbehør til vævestole eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater – andre

8448 51

Sinkers (platiner), nåle og lignende varer til dannelse af masker

8451 10

Tørrensemaskiner (kemisk rensning)

8451 29

Tørremaskiner – andre

8451 30

Presse- og strygemaskiner, herunder fikseringspresser

8451 90

Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under pos. 8450 ) til vask, rensning, vridning, tørring, strygning, presning (herunder fikseringspresser), blegning, farvning, appretering, overfladebehandling, overtrækning eller imprægnering af tekstilgarn, tekstilstof eller forarbejdede tekstilvarer samt maskiner til pålægning af masse på tekstilstof eller andet støttemateriale ved fremstilling af gulvbelægning (f.eks. linoleum); maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof

8453 10

Maskiner og apparater til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder

8453 80

Andre maskiner og apparater

8453 90

Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder – dele

8454 10

Konvertorer

8459 10

Kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner

8459 70

Andre gevindskæremaskiner

8461 20

Shaping- og notstikkemaskiner til bearbejdning af metal eller cermets

8461 30

Rømmemaskiner til bearbejdning af metal

8461 40

Maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul

8461 90

Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet – andre

8465 20

Maskincentre

8465 93

Slibe- og poleremaskiner

8465 94

Maskiner til bøjning og samling

8466 10

Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder

8466 92

Andre dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner henhørende under pos. 8456 -8465 , herunder materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør til maskiner; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art – til maskiner henhørende under pos. 8464

8472 10

Duplikatorer

8472 30

Maskiner til brevbehandling (sortering, sammenfoldning, kuvertering, omvikling med bånd, åbning, lukning, forsegling samt påsætning og stempling af frimærker)

8473 21

Dele og tilbehør til elektroniske regnemaskiner henhørende under pos. 8470 10 , 8470 21 eller 8470 29

8474 10

Maskiner til sortering, harpning eller vaskning

8474 39

Blande- og æltemaskiner – andre

8474 80

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand – andre maskiner

8475 21

Maskiner og apparater til fremstilling af optiske fibre eller grundformer dertil

8475 29

Maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand – andre

8475 90

Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas; maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand – dele

8477 40

Maskiner og apparater til vakuumstøbning og anden termoformning

8477 51

Til formpresning eller regummiering af dæk, eller til formning af slanger

8479 10

Maskiner og apparater til bygge- og anlægsarbejder og lign.

8479 30

Pressere til fremstilling af spånplader og fiberplader af træ eller andre træagtige materialer; andre maskiner og apparater til behandling af træ eller kork

8479 50

Industrirobotter, ikke andetsteds tariferet

8479 90

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i kapitel 84 – dele

8480 20

Bundplader til støbeforme

8480 30

Støbeformsmodeller

8480 60

Støbeforme til mineralske materialer

8481 10

Trykreguleringsventiler

8481 20

Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner

8481 40

Sikkerheds- og aflastningsventiler

8482 40

Koniske rullelejer, herunder monteringssæt til koniske rullelejer

8482 91

Kugler, nåle og ruller

8482 99

Andre dele

8484 10

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal

8484 20

Mekaniske pakninger

8484 90

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger – andre

8501 33

Andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer, undtagen solcellegeneratorer – med effekt over 75 kW, men ikke over 375 kW

8501 62

Vekselstrømsgeneratorer, undtagen solcellegeneratorer – med effekt 75 kVA, men ikke over 375 kVA

8501 63

Vekselstrømsgeneratorer, undtagen solcellegeneratorer – med effekt 375 kVA, men ikke over 750 kVA

8501 64

Vekselstrømsgeneratorer, undtagen solcellegeneratorer – med effekt over 750 kVA

8502 31

Vinddrevne elektriske generatorer

8502 39

Andre generatorsæt – andre

8502 40

Roterende elektriske omformere

8504 33

Transformatorer, med effekt over 16 kVA, men ikke over 500 kVA

8504 34

Transformatorer, med effekt over 500 kVA

8505 20

Elektromagnetiske koblinger og bremser

8506 90

Primærelementer og primærbatterier – dele

8507 30

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære) – nikkel-cadmium

8514 31

Elektronstråleovne

8525 50

Sendere

8530 90

Elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, veje, floder, kanaler, parkeringspladser, havne og lufthavne, undtagen varer henhørende under pos. 8608 – dele

8532 10

Faste kondensatorer til elektriske 50/60 Hz-kredsløb, med en reaktiv effekt på >= 0,5 kvar (kraftkondensatorer)

8533 29

Andre faste modstande – andre

8535 30

Ledningsadskillere og afbrydere

8535 90

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og andre konnektorer, forgreningsdåser), til driftsspænding over 1 000 volt – andre

8539 41

Buelamper

8540 20

Fjernsynskamerarør; billedomdanner- og billedforstærkerrør; andre fotokatoderør

8540 60

Andre katodestrålerør

8540 79

Mikrobølgerør (f.eks. magnetroner, klystroner, vandrebølgerør og karcinotroner), undtagen rør med styregitter – andre

8540 81

Modtager- og forstærkerrør

8540 89

Andre rør – Andre varer

8540 91

Dele til katodestrålerør

8540 99

Andre dele

8543 10

Partikelacceleratorer

8547 90

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546 ; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering – andre

8602 90

Lokomotiver, elektriske, til akkumulatordrift

8604 00

Arbejds- eller servicevogne, også selvkørende (f.eks. værkstedsvogne, kranvogne, ballaststampemaskiner, trackliners og afprøvningsvogne), til jernbaner og sporveje

8606 92

Andre godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende – åbne, med ikkeaftagelige sider af højde over 60 cm

8701 21

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne – kun med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)

8701 22

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne – med både forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til fremdrift

8701 23

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne – med både forbrændingsmotor med gnisttænding og elektrisk motor som motorer til fremdrift

8701 24

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne – med kun elektrisk motor til fremdrift

8701 30

Traktorer på larvebånd (undtagen enakslede traktorer på larvebånd)

8704 10

Dumpers, ikke til landevejskørsel

8704 22

Andre motorkøretøjer til godsbefordring – med totalvægt over 5 ton, men ikke over 20 ton

8704 32

Andre motorkøretøjer til godsbefordring – med totalvægt over 5 ton

8705 20

Mobile boretårne

8705 30

Brandbiler

8705 90

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen konstrueret til person- eller godsbefordring (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr) – andre

8709 90

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer af de typer, der benyttes på jernbaneperroner; dele dertil – dele

8716 20

Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget

8716 39

Andre påhængsvogne og sættevogne til godstransport – andre

9010 10

Apparater og materiel til automatisk fremkaldelse af fotografiske (herunder kinematografiske) film, eller fotografisk papir i ruller eller til automatisk trykning af fremkaldte film på ruller af fotografisk papir

9015 40

Instrumenter og apparater til fotogrammetri

9015 80

Andre instrumenter og apparater

9015 90

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere – dele og tilbehør

9029 10

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign.

9031 20

Prøvebænke

9032 81

Andre instrumenter og apparater til automatisk regulering eller kontrollering, hydrauliske eller pneumatiske – andre

9401 10

Siddemøbler, af den art, der anvendes i luftfartøjer

9401 20

Siddemøbler, af den art, der anvendes motorkøretøjer

9403 30

Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer

9406 10

Præfabrikerede bygninger, af træ

9406 90

Bygninger, præfabrikerede, også ukomplette eller i adskilt stand – andre

9606 30

Knapforme og andre dele til knapper; knapemner

9608 91

Penne og pennespidser

9612 20

Stempelpuder, med eller uden farve, også i æsker

BILAG XXIV

LISTE OVER PRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3ea, STK. 4, LITRA a)

KN-kode

Varens navn

2810 00 10

Dibortrioxid

2810 00 90

Oxider af bor; borsyrer (undtagen dibortrioxid)

2812 15 00

Svovlmonochlorid

2814 10 00

Vandfri ammoniak

2825 20 00

Lithiumoxid og lithiumhydroxid

2905 42 00

Pentaerythritol

2909 19 90

Ethere, acycliske og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf (undtagen diethylether og tert-butylethylether (ethyl tert-butyl ether, ETBE))

3006 92 00

Farmaceutiske produkter i form af affald

3105 30 00

Diammoniumhydrogenortofosfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger med en bruttovægt på <= 10 kg)

3105 40 00

Ammoniumdihydrogenortofosfat, også blandet med diammoniumhydrogenortofosfat

(undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger med en bruttovægt på <= 10 kg)

3811 19 00

Antibankningsmidler til olie (undtagen på basis af blyforbindelser)

ex 7203

Direkte reduceret jern eller andet porøst jern

ex 7204

Jernskrot

«

(1)  Forudsat at denne stadig indeholder 70 vægtprocent jordolier eller bituminøse mineralolier eller derover.


Top