EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0810(01)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger Afgørelse Nr. H13 af 30. marts 2022 om sammensætningen af og virkemåden for så vidt angår revisionsudvalget under Den Administrative Kommissionen for Koordinering af Sociale Sikringsordninger (Teksten er relevant for EØS og for EU/CH-aftalen) 2022/C 305/03

PUB/2022/952

OJ C 305, 10.8.2022, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

10.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/4


DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER AFGØRELSE NR. H13

af 30. marts 2022

om sammensætningen af og virkemåden for så vidt angår revisionsudvalget under Den Administrative Kommissionen for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

(Teksten er relevant for EØS og for EU/CH-aftalen)

(2022/C 305/03)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken Den Administrative Kommission har til opgave at fastlægge de nødvendige elementer, der skal tages i betragtning ved opstillingen af regnskaberne over de udgifter, der i henhold til denne forordning skal afholdes af medlemsstaternes institutioner, og vedtagelsen af den årlige regnskabsopgørelse mellem nævnte institutioner på grundlag af en rapport fra det i artikel 74 omhandlede Revisionsudvalg,

under henvisning til artikel 74 i forordning (EF) nr. 883/2004, i henhold til hvilken Den Administrative Kommission har til opgave at fastsætte sammensætningen af og virksomheden for Revisionsudvalget, som skal aflægge beretninger og forelægge en begrundet udtalelse i forbindelse med de afgørelser, som Den Administrative Kommission træffer i henhold til artikel 72, litra g) —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Revisionsudvalget, der er omhandlet i artikel 74 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, hører ind under Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger.

2.   Revisionsudvalget har de opgaver, der er angivet i artikel 74, litra a)-f), i forordning (EF) nr. 883/2004, og virker under Den Administrative Kommission, fra hvilken det modtager sine instruktioner. Inden for disse rammer forelægger Revisionsudvalget et langsigtet arbejdsprogram for Den Administrative Kommission med henblik på godkendelse.

Artikel 2

1.   Revisionsudvalget træffer i princippet sine afgørelser på grundlag af dokumentation. Udvalget kan fra de kompetente myndigheder anmode om alle oplysninger eller undersøgelser, som det anser for nødvendige i forbindelse med behandlingen af de sager, som det har fået forelagt til undersøgelse. Om fornødent kan Revisionsudvalget, hvis formanden for Den Administrative Kommission har givet sit forhåndstilsagn hertil, bemyndige et medlem af sekretariatet eller visse medlemmer af Revisionsudvalget til på stedet at foretage den undersøgelse, som måtte være påkrævet, for at udvalgets arbejde kan videreføres. Formanden for Den Administrative Kommission underretter den berørte medlemsstats repræsentant i den Administrative Kommission om, at denne undersøgelse finder sted.

2.   Revisionsudvalget fremmer den endelige afslutning af regnskaberne i tilfælde, hvor der ikke kan findes en afgørelse inden for den periode, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2). Den begrundede begæring om en udtalelse fra Revisionsudvalget om en tvist i henhold til artikel 67, stk. 7, i forordning (EF) nr. 987/2009 afgives til udvalget af en af parterne senest 25 arbejdsdage inden mødets start.

3.   Revisionsudvalget kan nedsætte en mæglingsinstans, der bistår udvalget i forbindelse med den begrundede begæring om en udtalelse fra Revisionsudvalget, som er afgivet af en af parterne i henhold til stk. 2, i denne artikel.

Nærmere oplysninger om mæglingsinstansens sammensætning, virkeperiode, opgaver, og arbejdsmetoder såvel som formandskabets funktion vil blive fastlagt i et mandat, som skal godkendes af Revisionsudvalget.

Artikel 3

1.   Revisionsudvalget består af to repræsentanter fra hver af medlemsstaterne som udpeges af de kompetente myndigheder i de pågældende EU-medlemsstater.

Et medlem af Revisionsudvalget kan i tilfælde af forfald lade sig repræsentere af den suppleant, som i dette øjemed er udpeget af de kompetente myndigheder.

2.   Europa-Kommissionens repræsentant eller den pågældendes suppleant i Den Administrative Kommission har rådgivende status i Revisionsudvalget.

3.   Revisionsudvalget bistås af en uafhængig ekspert eller ekspertgruppe, som har en faglig uddannelse og erfaring inden for de områder, der vedrører Revisionsudvalgets funktioner, især opgaverne i henhold til artikel 64, 65 og 69 i forordning (EF) nr. 987/2009.

Artikel 4

1.   Hvervet som formand for Revisionsudvalget udøves af et medlem fra den medlemsstat, hvis repræsentant i Den Administrative Kommission i samme periode udøver formandshvervet for denne kommission.

2.   Formanden for Revisionsudvalget kan sammen med sekretariatet træffe alle foranstaltninger med henblik på en hurtig løsning af problemer, der hører ind under Revisionsudvalgets kompetenceområde.

3.   Formanden for Revisionsudvalget er i princippet formand for arbejdsgrupperne, som har til opgave at behandle problemer, som hører ind under Revisionsudvalgets kompetenceområde; hvis formanden ikke er i stand til at deltage i møderne, eller der skal behandles særlige problemer, kan en anden af formanden udpeget person dog deltage i møderne i stedet for denne.

Artikel 5

1.   Afgørelser træffes med simpelt flertal, idet hver medlemsstat kun råder over en stemme.

Det skal fremgå af Revisionsudvalgets afgørelser og udtalelser om en tvist i henhold til artikel 67, stk. 7, i forordning (EF) nr. 987/2009, om de er vedtaget enstemmigt eller ved flertalsbeslutning. Mindretallets standpunkter eller forbehold skal i givet fald anføres.

Repræsentanter for de lande, der er involveret i tvisten, deltager ikke i godkendelsen af Revisionsudvalgets udtalelse om en tvist i henhold til artikel 67, stk. 7, i forordning (EF) nr. 987/2009. Når en udtalelse om en tvist i henhold til artikel 67, stk. 7, i forordning (EF) nr. 987/2009, ikke er vedtaget enstemmigt, forelægges den af Revisionsudvalget for Den Administrative Kommission sammen med en beretning, som indeholder en redegørelse for de modstridende synspunkter og begrundelsen herfor. Revisionsudvalget udpeger ligeledes en referent, som har til opgave at meddele Den Administrative Kommission alle oplysninger, som denne kommission anser for formålstjenlige med henblik på afgørelsen af den pågældende tvist. Referenten kan ikke vælges blandt repræsentanterne for de lande, der er implicerede i tvisten.

2.   Revisionsudvalget kan beslutte at vedtage afgørelser og udtalelser om en tvist i henhold til artikel 67, stk. 7, i forordning (EF) nr. 987/2009 ved brug af en skriftlig procedure, hvis en sådan procedure er blevet aftalt på et tidligere møde i Revisionsudvalget.

Med dette formål for øje skal formanden forelægge den tekst, der skal vedtages, for medlemmerne af Revisionsudvalget. Der fastsættes en tidsfrist på mindst ti arbejdsdage, inden for hvilken medlemmerne har mulighed for at angive, om de forkaster den foreslåede tekst eller afholder sig fra at stemme. Manglende reaktion inden for den fastsatte frist betragtes som en godkendelse af teksten.

Formanden kan også beslutte at indlede en skriftlig procedure i de tilfælde, hvor en sådan procedure ikke forud er blevet aftalt på et møde i Revisionsudvalget. I så fald betragtes kun en skriftlig godkendelse af den foreslåede tekst som en ja-stemme, og der skal fastsættes en tidsfrist på mindst 15 arbejdsdage.

Formanden underretter ved den anførte frists udløb medlemmerne om resultatet af afstemningen. En afgørelse, der har fået det påkrævede antal stemmer, betragtes som vedtaget den dag, der er sat som fristens sidste dag for medlemmerne til at fremsætte deres bemærkninger.

3.   Hvis et medlem af Revisionsudvalget under den skriftlige procedure foreslår ændringer til teksten, skal formanden enten:

a)

indlede den skriftlige procedure på ny ved at oplyse medlemmerne om de foreslåede ændringer i overensstemmelse med proceduren i stk. 2, eller

b)

annullere den skriftlige procedure for at drøfte spørgsmålet på det efterfølgende møde,

afhængigt af, hvilken procedure formanden skønner relevant i det pågældende tilfælde.

4.   Hvis et medlem af Revisionsudvalget inden tidsfristens udløb anmoder om, at teksten behandles på et møde i Revisionsudvalget, annulleres den skriftlige procedure.

Spørgsmålet behandles dernæst på det følgende møde i Revisionsudvalget.

Artikel 6

Revisionsudvalget kan nedsætte ad hoc-grupper bestående af et begrænset antal personer, som udarbejder og fremlægger forslag vedrørende specifikke emner for Revisionsudvalget med henblik på vedtagelse.

Revisionsudvalget beslutter, hvem der skal være referent for ad hoc-gruppen, hvilke opgaver gruppen skal udføre, ligesom det fastsætter en tidsfrist for gruppens fremlæggelse af resultaterne for Revisionsudvalget. Disse bestemmelser fastsættes i et skriftligt mandat, som vedtages af Revisionsudvalget.

Artikel 7

1.   Den Administrative Kommissions sekretariat forestår forberedelsen af Revisionsudvalgets møder, afholdelsen af møderne samt udarbejdelsen af et mødereferat. Sekretariatet udfører de opgaver, der er nødvendige for, at Revisionsudvalget kan fungere. Dagsordenen og tidspunktet for samt varigheden af Revisionsudvalgets møder fastlægges i samråd med formanden.

2.   Den Administrative Kommissions sekretariat fremsender dagsordenen til medlemmerne af Revisionsudvalget og af Den Administrative Kommission mindst 15 arbejdsdage før hvert mødes begyndelse. Dokumenterne vedrørende punkterne på dagsordenen skal foreligge mindst ti arbejdsdage inden mødets start. Det gælder ikke for dokumenter, der indeholder generelle oplysninger, som ikke kræver godkendelse.

3.   Notater vedrørende kommende møder i Revisionsudvalget fremsendes til Den Administrative Kommissions sekretariat senest 20 arbejdsdage inden mødets start. Det gælder ikke for dokumenter, der indeholder generelle oplysninger, som ikke kræver godkendelse.

Notater vedrørende de årlige kontoopgørelser, der er anført i artikel 69, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009, følger det format og indeholder de oplysninger, som er anført af en uafhængig ekspert eller ekspertgruppe, som er omtalt i artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse. Hver enkelt delegation fremsender notaterne til sekretariatet senest den 31. juli i det år, der følger efter det pågældende år.

Artikel 8

Reglerne for Den Administrative Kommission finder anvendelse på Revisionsudvalget i fornødent omfang.

Artikel 9

1.   Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra datoen for offentliggørelsen.

2.   Nærværende afgørelse erstatter afgørelse nr. H4 af 22. december 2009 (3).

Formand for Den Administrative Kommission

Claire JEAN


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  Afgørelse nr. H4 af 22. december 2009 om sammensætningen af og virkemåden for så vidt angår Revisionsudvalget under Den Administrative Kommissionen for Koordinering af Sociale Sikringsordninger (EUT C 107 af 27.4.2010, s. 3).


Top