EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0174

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/174 af 8. februar 2022 om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på centrale modparter i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst)

C/2022/831

OJ L 28, 9.2.2022, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/174/oj

9.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/174

af 8. februar 2022

om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på centrale modparter i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«), at det havde til hensigt at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Den 17. oktober 2019 nåede Unionen og Det Forenede Kongerige til enighed om udtrædelsesaftalen (2) med en revideret protokol om Irland og Nordirland og en revideret politisk erklæring (3). I henhold til denne aftale og efter dens ratificering i Underhuset i Det Forenede Kongerige, dens vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådets indgåelse af aftalen blev Det Forenede Kongerige den 1. februar 2020 et tredjeland, og EU-retten ophørte med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige den 31. december 2020.

(2)

Central clearing øger gennemsigtigheden på markedet, afbøder kreditrisici og begrænser risikoen for afsmitning i tilfælde af misligholdelse hos en eller flere deltagere i en central modpart (»CCP«). Levering af sådanne tjenesteydelser er derfor af afgørende betydning for at beskytte den finansielle stabilitet. Finansielle instrumenter clearet af CCP'er er også af afgørende betydning for finansielle formidlere og deres kunder, f.eks. til at afdække renterisici med implikationer for realøkonomiens funktion i Unionen.

(3)

Pr. 31. december 2020 svarede den udestående notionelle værdi af OTC-derivater til ca. 477 billioner EUR på verdensplan ifølge Den Internationale Betalingsbank, hvoraf rentederivaterne tegnede sig for omkring 80 % og valutaderivaterne for henved 17 %. Mere end 30 % af alle OTC-derivater er denomineret i euro eller andre valutaer inden for Unionen. Markedet for central clearing af OTC-derivater er yderst koncentreret, navnlig markedet for central clearing af OTC-rentederivater denomineret i euro, hvoraf mere end 90 % cleares i en enkelt CCP etableret i Det Forenede Kongerige (»UK-CCP«).

(4)

I en situation, hvor en så betydelig mængde finansielle transaktioner denomineret i EU-valutaer cleares gennem UK-CCP'er, skabte Det Forenede Kongeriges udtræden af det indre marked, og af den tilknyttede EU-ramme for regulering, tilsyn og håndhævelse i den finansielle sektor, store udfordringer for Unionens og medlemsstaternes myndigheder med hensyn til at beskytte finansiel stabilitet.

(5)

For at imødegå de mulige risici for den finansielle stabilitet, der kan opstå som følge af en pludselig forstyrrelse i UK-CCP'ers levering af clearing af derivater til clearingmedlemmer og kunder i Unionen, vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1308 (4) den 21. september 2020. I nævnte afgørelse fastsættes det, at de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for UK-CCP'er, anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Nævnte afgørelse finder kun anvendelse i en begrænset periode og udløber den 30. juni 2022.

(6)

Konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen har været emnet for flere meddelelser fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank, herunder en meddelelse om fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed (5). Der er i nødhandlingsplanen derfor en klar forventning om, at Unionens clearingmedlemmer reducerer deres eksponeringer mod UK-CCP'er, som er systemisk vigtige for Unionen, navnlig OTC-derivateksponeringer, der er denomineret i euro og andre EU-valutaer.

(7)

Efter denne meddelelse nedsatte Kommissionen i begyndelsen af 2021 en arbejdsgruppe om muligheder og udfordringer i forbindelse med overførsel af clearing af derivater fra Det Forenede Kongerige til Unionen. Arbejdsgruppen fokuserede på, hvordan man kan mindske Unionens overdrevne afhængighed af clearingydelser, der leveres af CCP'er, der er etableret i Det Forenede Kongerige, identificere mulige hindringer for at reducere eksponeringer i UK-CCP'er, finde måder, hvorpå sådanne hindringer kan overvindes, og incitamenter til at flytte clearingydelser til CCP'er, der er etableret i Unionen.

(8)

Arbejdsgruppens drøftelser konkluderede, at visse transaktioner, der cleares i britiske-CCP'er, ganske enkelt ikke kan cleares andetsteds på nuværende tidspunkt, og at der vil være behov for en kombination af forskellige foranstaltninger for at udvikle Unionens egen clearingkapacitet og reducere EU-markedsdeltagernes overdrevne eksponering for systemisk vigtige UK-CCP'er i de kommende år. I lyset af disse drøftelser er udløbsdatoen for gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1308 sat for tidligt til at kunne udvikle Unionens clearingkapacitet til et passende niveau. Da begrundelsen for at vedtage nævnte afgørelse ikke har ændret sig, dvs. for at undgå potentielle risici for den finansielle stabilitet i tilfælde af en pludselig afbrydelse af EU-clearingmedlemmers adgang til UK-CCP'er, er det derfor nødvendigt at vedtage denne afgørelse, som i en begrænset periode forlænger anerkendelsen af, at de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for centrale modparter i Det Forenede Kongerige, er ækvivalente med den ramme, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(9)

I henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige ordninger for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(10)

For det første skal et tredjelands retlige og tilsynsmæssige ordninger sikre, at CCP'er, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der er fastsat i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. Det Forenede Kongerige inkorporerede de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012 i national lovgivning med virkning fra datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (6), og Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning kan derfor betragtes som ækvivalent med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(11)

For det andet skal tredjelandets retlige og tilsynsmæssige ordninger sikre, at CCP'er, der er etableret i det pågældende tredjeland, til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse. Indtil den 31. december 2020 var UK-CCP'er under tilsyn af Bank of England, som fastsat i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012 (7). Som en del af inkorporeringen af forordning (EU) nr. 648/2012 i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning er Bank of England fortsat ansvarlig for tilsynet med CCP'er efter denne dato, og der forventes ingen vigtige ændringer af dette tilsyn.

(12)

For det tredje skal de retlige rammer i tredjelandet omfatte et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til det pågældende tredjelands retlige ordning. Det Forenede Kongerige har inkorporereret de vigtigste elementer i ækvivalenssystemet i artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning. Det Forenede Kongerige har imidlertid indført en midlertidig ordning for anerkendelse, som suspenderer væsentlige ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012 i en periode på mindst tre år. Denne midlertidige ordning for anerkendelse giver også Bank of England vide skønsbeføjelser til at tilbagetrække den »midlertidige anerkendelse«, hvilket skaber retsusikkerhed for CCP'er, der er anerkendt under denne ordning. Uanset denne usikkerhed kan den tredje betingelse anses for opfyldt på dette tidspunkt.

(13)

Da de tre betingelser anses for at være opfyldt, bør de retlige og tilsynsmæssige rammer i Det Forenede Kongerige, som finder anvendelse på UK-CCP'er, der allerede var etableret og meddelt tilladelse den 31. december 2020, anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

(14)

Denne afgørelse er baseret på de oplysninger, der i øjeblikket foreligger om de retlige og tilsynsmæssige ordninger, der finder anvendelse på UK-CCP'er. Disse ordninger bør kun betragtes som ækvivalente, for så vidt som de krav, der gælder for CCP'er i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning, opretholdes, anvendes og håndhæves. Anerkendelsen af ækvivalens kan kun opretholdes, hvis eventuelle fremtidige ændringer af Det Forenede Kongeriges regulerings- og tilsynsmæssige rammer ikke indvirker negativt på ækvivalensen med hensyn til regulering eller tilsyn, hvilket fører til ulige konkurrencevilkår mellem UK-CCP'er og CCP'er, der er etableret i Unionen (»EU-CCP'er«), eller til risici for den finansielle stabilitet i Unionen. Da Kommissionen til enhver tid kan ændre, suspendere, revidere eller tilbagekalde denne afgørelse, navnlig i lyset af udviklinger der påvirker afgørelsen om ækvivalens, er en effektiv udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsmæssige aktiviteter mellem the European Securities Markets Authority (ESMA) og Bank of England en væsentlig forudsætning for at bibeholde fastlæggelsen af ækvivalens i denne afgørelses gyldighedsperiode.

(15)

Nævnte udveksling af oplysninger mellem ESMA og Bank of England forudsætter, at der indføres omfattende og effektive samarbejdsordninger i overensstemmelse med artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse samarbejdsordninger sikrer proaktiv udveksling af alle relevante oplysninger med de myndigheder, der er omhandlet i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder Den Europæiske Centralbank og andre medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker, med henblik på høring af nævnte myndigheder om UK-CCP'ers status som anerkendte eller den situation, hvor nævnte oplysninger er nødvendige, for at disse myndigheder kan varetage deres tilsynsmæssige opgaver.

(16)

De samarbejdsordninger, der er oprettet i henhold til artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal sikre, at ESMA til enhver tid har umiddelbar adgang til alle oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, der gør det muligt at vurdere eventuelle væsentlige risici, som UK-CCP'er indebærer for Unionen eller dens medlemsstater, enten direkte eller indirekte. Samarbejdsordningerne skal derfor indeholde en nærmere beskrivelse af mekanismerne og procedurerne til omgående udveksling af oplysninger om UK-CCP'ers clearingaktiviteter i forbindelse med finansielle instrumenter denomineret i EU-valutaer, handelspladser, clearingdeltagere samt datterselskaber af kreditinstitutter og investeringsselskaber i Unionen, om interoperabilitetsordninger med andre CCP'er, om egne midler, om misligholdelsesfondes sammensætning og kalibrering, om marginer, likvide midler og sikkerhedsstillelse på porteføljebasis, herunder haircut-kalibreringer, og om stresstests. De skal også indeholde en nærmere beskrivelse af mekanismerne og procedurerne for omgående underretning vedrørende eventuelle ændringer, som har indvirkning på UK-CCP'er eller de retlige og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige, der gælder for UK-CCP'er, og for omgående underretning af ESMA om eventuelle udviklingstendenser i forhold til UK-CCP'er, som kunne få indvirkning på pengepolitik i Unionen. Bank of England skal også arbejde tæt sammen med Unionens myndigheder i overensstemmelse med artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012. Det er navnlig vigtigt, at der er effektive samarbejdsordninger mellem ESMA og de ansvarlige myndigheder i Det Forenede Kongerige vedrørende koordineringen af deres tilsynsaktiviteter, herunder navnlig procedurer for håndtering af eventuelle nødsituationer i forbindelse med anerkendte UK-CCP'er, som har eller kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet eller stabiliteten i Unionens finansielle system.

(17)

Det Forenede Kongeriges myndigheder forventes at informere Unionen om alle ændringer i Det Forenede Kongeriges regulerings- eller tilsynsmæssige rammer, der har indvirkning på leveringen af clearingydelser i Det Forenede Kongerige. Kommissionen vil i samarbejde med ESMA overvåge eventuelle ændringer af de retlige og tilsynsmæssige ordninger, som har indvirkning på leveringen af clearingydelser i Det Forenede Kongerige, udviklingstendenser på markedet samt det tilsynsmæssige samarbejdes effektivitet, herunder omgående udveksling af oplysninger mellem ESMA og Bank of England. Kommissionen kan til enhver tid foretage en revision, hvis relevante udviklingstendenser nødvendiggør en revurdering af den ækvivalens, der indrømmes ved denne afgørelse, herunder hvis Det Forenede Kongeriges myndigheder ikke samarbejder effektivt, ikke gør det muligt at foretage en effektiv vurdering af den risiko, som UK-CCP'er indebærer for Unionen eller dens medlemsstater, eller de foranstaltninger, der træffes af UK-CCP'er eller Bank of England fremmer urimelig og illoyal konkurrence.

(18)

Unionens clearingmedlemmers nuværende overdrevne afhængighed af tjenesteydelser, der leveres af UK-CCP'er, udgør stadig en risiko for den finansielle stabilitet i Unionen og for transmissionen og gennemførelsen af Unionens pengepolitik, navnlig i tilfælde af stress. Dette blev bekræftet af ESMA's vurdering i december 2021 (8). I denne vurdering blev tre clearingydelser leveret af UK-CCP'er identificeret som værende af væsentlig systemisk betydning for Unionen eller for en eller flere medlemsstater. Selv om det i denne vurdering blev konkluderet, at omkostningerne ved at ophøre med at anerkende disse clearingydelser på nuværende tidspunkt ville opveje fordelene, identificerede den ikke desto mindre væsentlige risici og sårbarheder i forbindelse med fortsat anerkendelse af disse clearingydelser, navnlig i perioder med stress på markedet.

(19)

Som understreget i meddelelsen om »fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed« (9) bør eksponeringer mod UK-CCP'er, der er systemisk vigtige for Unionen, navnlig OTC-derivateksponeringer, der er denomineret i euro og andre EU-valutaer, derfor fortsat reduceres.

(20)

Varigheden af denne afgørelse bør derfor give tilstrækkelig tid til udvikling af EU-CCP'ers clearingkapacitet, undersøge mulighederne for at øge likviditeten i disse CCP'er og udvide viften af clearingløsninger, der tilbydes fra Unionens infrastrukturer, herunder gennem vedtagelse af lovgivningsmæssige foranstaltninger, der letter denne proces, med henblik på at muliggøre en betydelig reduktion af Unionens clearingmedlemmers eksponeringer mod UK-CCP'er. Denne afgørelse bør også give tilstrækkelig tid til revisionen af Unionens tilsynsmæssige rammer for CCP'er. Det er derfor hensigtsmæssigt, at nærværende afgørelse udløber 3 år efter datoen for dens anvendelse.

(21)

Denne afgørelse bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre retssikkerheden for clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, inden gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1308 udløber. For at undgå enhver afbrydelse i ESMA's anerkendelse af britiske-CCP'er bør den finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1308 udløber.

(22)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For så vidt angår artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 anses de retlige og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, der finder anvendelse på centrale modparter, som allerede er etableret og meddelt tilladelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland pr. 31. december 2020, for at være ækvivalente med de krav, der stilles i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2022.

Den udløber den 30. juni 2025.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT C 384I af 12.11.2019, s. 1).

(3)  Politisk erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige (EUT C 384I af 12.11.2019, s. 178).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1308 af 21. september 2020 om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på centrale modparter i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 306 af 21.9.2020, s. 1).

(5)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank af 4. maj 2017»Imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen« (COM(2017) 225 final), meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 19. juli 2018, »Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019« (COM(2018) 556 final) og meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 13. november 2018»Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan«(COM (2018) 880 final), meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 19. januar 2021« Det europæiske økonomiske og finansielle system: fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed» (COM (2021) 32 final).

(6)  Efter udløbet af overgangsperioden udgør flere dele af Det Forenede Kongeriges lovgivning de regulerings- og tilsynsmæssige rammer for clearingydelser i Det Forenede Kongerige. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, the European Union (Withdrawal) Act 2018, The Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020, the Financial Services (Consequential Amendments) Regulations 2020 and the Financial Services Contracts (Transitional and Saving Provision) (EU Exit) Regulations 2019).

(7)  Part 5 i The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013.

(8)  ESMA, vurderingsrapport i henhold til artikel 25, stk. 2c, i EMIR, https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-assessment-systemically-important-uk-central.

(9)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 19- januar 2021, »EU's økonomiske og finansielle system: fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed« (COM (2021) 32 final).


Top