EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2089

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2089 af 21. september 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2122 for så vidt angår visse kategorier af varer, der udgør en lav risiko, varer, der indgår i passagerers personlige bagage, og selskabsdyr, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af nævnte delegerede forordning og delegeret forordning (EU) 2019/2074 for så vidt angår henvisninger til visse ophævede retsakter (EØS-relevant tekst)

C/2021/6723

OJ L 427, 30.11.2021, p. 149–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2089/oj

30.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 427/149


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2089

af 21. september 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2122 for så vidt angår visse kategorier af varer, der udgør en lav risiko, varer, der indgår i passagerers personlige bagage, og selskabsdyr, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af nævnte delegerede forordning og delegeret forordning (EU) 2019/2074 for så vidt angår henvisninger til visse ophævede retsakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 48, litra b), c), d), e), f) og h), artikel 53, stk. 1, litra d), nr. ii), og artikel 77, stk. 1, litra h) og k), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders offentlige kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt.

(2)

Ved Kommissionens delegeret forordning (EU) 2019/2122 (2) er der fastsat regler for, hvornår og på hvilke betingelser visse kategorier af dyr og varer kan undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser specifikke kontrolopgaver kan gennemføres af toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder, i det omfang disse opgaver ikke allerede falder ind under disse myndigheders ansvar, vedrørende passagerers personlige bagage.

(3)

Prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning, herunder organoleptisk analyse, som anvendes af en operatør i bestemmelsesmedlemsstaten til undersøgelse og analyse, udgør en lav risiko for folkesundheden, da de ikke indgår i fødevarekæden. Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten bør derfor kunne give en tilladelse til at undtage disse prøver fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder.

(4)

For at forebygge risici for dyresundheden bør den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten give tilladelsen for prøver af animalske produkter og sammensatte produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i regler, der er fastsat i eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (3) eller af medlemsstaterne. Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten bør i tilladelsen angive de folkesundhedsmæssige betingelser for indførsel til Unionen og for anvendelse af prøverne.

(5)

For at forhindre, at prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning markedsføres, bør den kompetente myndighed i tilladelsen angive, at operatørerne er forpligtet til at føre fortegnelser over anvendelse af prøverne til produktanalyse og kvalitetskontrol og til at bortskaffe prøverne efter anvendelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (4).

(6)

For at undgå, at denne undtagelse misbruges, bør den kompetente myndighed, der tillader indførsel af prøver til forskning eller diagnosticering og af prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning, i den tilladelse, der udstedes til virksomhedslederne, angive den maksimale mængde prøver.

(7)

Den mængde af visse varer, der indgår i passagerernes personlige bagage, og som er bestemt til eget forbrug eller anvendelse og er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, bør præciseres.

(8)

For at sikre sammenhæng med de relevante lister over tredjelande i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (5), hvorfra selskabsdyr kan flyttes til en medlemsstat, bør undtagelsen for selskabsdyr, der indføres til Unionen fra tredjelande, der ikke er opført i del 1 i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 (6), korrigeres.

(9)

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2017/625 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. Plakaterne i bilag II til delegeret forordning (EU) 2019/2122 og brochuren i bilag III til nævnte forordning vedrørende indførsel af produkter, der indgår i passagerernes personlige bagage, bør derfor ændres, så de omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(10)

Kommissionens beslutning 2007/275/EF (7) ophæves ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 (8). Af hensyn til retssikkerheden bør henvisninger til Kommissionens beslutning 2007/275/EF i bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/2122 erstattes af henvisninger til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 (9).

(11)

Delegeret forordning (EU) 2019/2122 bør derfor ændres.

(12)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (10) ophæves ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/632. Af hensyn til retssikkerheden bør henvisninger til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og til beslutning 2007/275/EF i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2074 (11) erstattes af henvisninger til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632.

(13)

Delegeret forordning (EU) 2019/2074 bør derfor ændres.

(14)

I delegeret forordning (EU) 2019/2074 bør henvisninger til de samme ophævede retsakter som i delegeret forordning (EU) 2019/2122 korrigeres. Reglerne i disse delegerede forordninger er indholdsmæssigt forbundne og skal anvendes samtidigt. Af hensyn til enkelhed og gennemsigtighed samt for at lette anvendelsen af reglerne og for at undgå en mangedobling af dem bør de fastsættes i én enkelt retsakt og ikke i en række særskilte retsakter med mange krydshenvisninger og risiko for overlapning. Følgelig bør ændringen af delegeret forordning (EU) 2019/2074 medtages i nærværende forordning sammen med ændringen af delegeret forordning (EU) 2019/2122 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2019/2122 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

deres indførsel til Unionen er godkendt på forhånd til det pågældende formål af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten (*1)

(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i denne forordning Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«"

2)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Artikel 4

Prøver til forskning og diagnosticering og prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning, herunder organoleptisk analyse«.

b)

Følgende tilføjes som stk. 3, 4 og 5:

»3.   Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten kan undtage prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning, herunder organoleptisk analyse, fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, forudsat at:

a)

den kompetente myndighed forud for prøvernes indførsel til Unionen har givet den operatør, der er ansvarlig for analyse eller testning af prøverne, en tilladelse til deres indførsel til Unionen i overensstemmelse med stk. 4, og denne tilladelse er registreret i et officielt dokument udstedt af denne myndighed

b)

prøverne ledsages af det officielle dokument, der er omhandlet i litra a), eller af en kopi heraf, det certifikat eller den erklæring, der er omhandlet i stk. 4, litra b), eller, hvis det er relevant, ethvert dokument, der er påkrævet i henhold til nationale regler som omhandlet i stk. 4, litra c), indtil prøverne når frem til den operatør, der er ansvarlig for analysen eller testningen af prøverne.

Hvis de prøver, der er omhandlet i første afsnit, indføres til Unionen via en anden medlemsstat end bestemmelsesmedlemsstaten, fremviser operatøren disse prøver på et grænsekontrolsted.

4.   Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten angiver i tilladelsen til indførsel til Unionen af prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning, herunder organoleptisk analyse, følgende:

a)

prøverne kommer fra tredjelande eller regioner i tredjelande, der er opført i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (*2)

b)

prøverne ledsages af det relevante certifikat eller den relevante erklæring, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellerne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (*3)

I

at prøverne, afhængigt af varen, er i overensstemmelse med følgende:

i)

relevante krav, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (*4), eller

ii)

nationale regler i overensstemmelse med artikel 230, stk. 2, artikel 234, stk. 3, og artikel 238, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429, hvor det er relevant

d)

de folkesundhedsmæssige krav vedrørende:

indførsel til bestemmelsesmedlemsstaten, hvilket kan omfatte krav til mærkning og emballering af prøverne, og

operatørens analyse eller testning af prøverne

e)

den operatør, der er ansvarlig for analysen eller testningen af prøverne, herunder en henvisning til adressen på lokalerne hos den operatør, som prøverne er bestemt til

f)

den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den offentlige kontrol i lokalerne hos den operatør, som prøverne er bestemt til, og

g)

forpligtelsen for den operatør, der er ansvarlig for analysen eller testningen, til ikke at blande prøverne med fødevarer bestemt til markedsføring, til at føre fortegnelser over anvendelsen af prøverne og til at bortskaffe prøverne efter produktanalysen eller kvalitetstestningen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (*5).

5.   Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten angiver i de tilladelser, der er omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 3, første afsnit, litra a), det maksimale antal prøver, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder.

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1.)"

(*3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og standardsundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1)."

(*4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379)."

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).«"

3)

Artikel 7, litra a), affattes således:

»a)

varer, der er opført i bilag I, del 1, forudsat at mængden i hver kategori ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg«.

4)

Artikel 11, litra a), nr. ii) affattes således:

»ii)

opfylder betingelserne i artikel 5, stk. 1, eller artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 og flyttes fra et andet område eller tredjeland end dem, der er opført i del 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, forudsat at de underkastes dokumentkontrol og identitetskontrol i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EU) nr. 576/2013 og, hvor det er relevant, standardstikprøvekontroller i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i nævnte forordning, eller«.

5)

Bilag II og III ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

I delegeret forordning (EU) 2019/2074 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen giver tilladelse til indførsel til Unionen af følgende sendinger med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland, forudsat at de opfylder kravene i stk. 2:

a)

animalske produkter, der er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 (*6)

b)

sammensatte produkter, der er opført i kapitel 15-22 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2021/632, og som underkastes veterinærkontrol på grænsekontrolstederne for ankomst til Unionen i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte gennemførelsesforordning.

(*6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 af 13. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 24).«"

2)   Artikel 3, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

det originale officielle certifikat, der er udstedt af den kompetente myndighed i den medlemsstat (*7), som varerne har oprindelse i, og som de er afsendt til et tredjeland fra, (»oprindelsesmedlemsstat«) eller dets elektroniske ækvivalent indsendt via IMSOC eller en bekræftet kopi heraf

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2122 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 45).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.)

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109).

(7)  Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over sammensatte produkter, der er omfattet af kontrol på grænsekontrolsteder (EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 af 13. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 24).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF [C(2021) 899] (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 17).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 3.12.2019, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2074 af 23. september 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig kontrol af sendinger af visse dyr og varer med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførelse af et tredjeland (EUT L 316 af 6.12.2019, s. 6).


BILAG

I bilag II og III til delegeret forordning (EU) 2019/2122 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

Plakater omhandlet i artikel 8, stk. 1

Plakaterne findes på:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

.

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

 

»På grund af risikoen for, at der føres sygdomme ind i Den Europæiske Union (EU) (*1), gælder der strenge regler for indførsel af visse animalske produkter til EU. Reglerne gælder ikke for flytning af animalske produkter mellem EU-landene indbyrdes eller for animalske produkter, der kommer i små mængder til eget forbrug fra Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Den Europæiske Union i dette bilag Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland.«"

b)

Tredje og fjerde afsnit erstattes af følgende:

 

»Følgende varer kan indføres til EU, så længe de overholder de betingelser og vægtgrænser, der er anført i punkt 1-5 nedenfor.«

c)

I punkt 3, »Foder til selskabsdyr, der er påkrævet af sundhedsmæssige årsager«, affattes indledningen således:

 

»Foder til selskabsdyr til eget forbrug, der er påkrævet af hensyn til sundheden for det selskabsdyr, der ledsager passageren, må kun medbringes eller sendes til EU, hvis:«.

d)

Punkt 7 »Produkter, der ikke er omfattet af reglerne« affattes således:

 

»Følgende produkter er undtaget fra reglerne i punkt 1-6, hvis de opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 (**):

sukkervarer (herunder slik), chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

pasta, nudler og couscous

brød, kager, kiks, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

oliven med fiskefyld

ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté

ristet cikorie og andre ristede kaffeerstatninger og ekstrakter, essenser og koncentrater heraf

suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger

kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger, som indeholder forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin eller chitosan)

likør

(**)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 17).«"


(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til Den Europæiske Union i dette bilag Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland.«

(**)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 17).««


Top