EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1398

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1398 af 4. juni 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/654 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår anerkendelse af godkendelser meddelt i henhold til regulativ nr. 49 og 96 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) (EØS-relevant tekst)

C/2021/3751

EUT L 299 af 24.8.2021, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1398/oj

24.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1398

af 4. juni 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/654 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår anerkendelse af godkendelser meddelt i henhold til regulativ nr. 49 og 96 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (1), særlig artikel 24, stk. 11, artikel 25, stk. 4, litra b) og c), artikel 34, stk. 9, litra c), og artikel 42, stk. 4, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tekniske tjenester har fået overdraget beslutningstagende funktioner i tilfælde af manglede anerkendelse af repræsentativiteten af den foreslåede stammotor i en motorfamilie, der bruger naturgas/biomethan (NG) eller flydende gas (LPG), herunder dobbeltbrændstofmotorer. I betragtning af disse afgørelsers samlede indvirkning på typegodkendelsesprocessen bør det imidlertid være de typegodkendende myndigheders ansvar at træffe disse afgørelser.

(2)

Punkt 11.4.2.1.4 i tillæg 1 til bilag IV til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 (2) foreskriver, at tælleren, når den har været fastlåst, kun skal nulstilles, hvis der ikke er detekteret nogen NOx-kontrolfejl i løbet af de forudgående 40 motordriftstimer. Den relevante version af FN/ECE-regulativ nr. 49 foreskriver imidlertid, at der ikke må detekteres nogen NOx-kontrolfejl i løbet af de foregående 36 motordriftstimer i stedet for i de forudgående 40 motordriftstimer. Denne manglende overensstemmelse forhindrer anerkendelsen af ækvivalensen af typegodkendelser meddelt i henhold til den relevante version af FN/ECE-regulativ nr. 49. Et mindre restriktivt krav om mindst 36 timer bør derfor anses for at være tilstrækkeligt med henblik på at meddele en EU-typegodkendelse i henhold til forordning (EU) 2016/1628.

(3)

I henhold til punkt 1, femte afsnit i bilag V til delegeret forordning (EU) 2017/654 kan tekniske tjenester undtage driftspunkter fra ethvert af motorkontrolområderne for at udføre en stationær ikkevejgående prøvningscyklus. I betragtning af sådanne afgørelsers samlede indvirkning på typegodkendelsesprocessen er det imidlertid hensigtsmæssigt at kræve, at de godkendende myndigheder accepterer sådanne undtagelser.

(4)

Emissionsgrænserne, de generelle og tekniske krav og prøvningsmetoderne, som er fastsat i ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49 og i ændringsserie 05 til FN/ECE-regulativ nr. 96, er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1628 med undtagelse af artikel 19 i nævnte forordning. Derfor bør typegodkendelser, der er meddelt i overensstemmelse med ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49 og ændringsserie 05 til FN/ECE-regulativ nr. 96, anerkendes som svarende til EU-typegodkendelser, der er udstedt, og lovpligtig mærkning, der er påkrævet i henhold til forordning (EU) 2016/1628, for så vidt som en godkendende myndighed sikrer, at fabrikanten opfylder kravene som fastsat i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628.

(5)

Med henblik på at sikre overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628 bør fabrikanter af motorer, der er godkendt i henhold til ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49 eller ændringsserie 05 til FN/ECE-regulativ nr. 96, anmode én eller flere godkendende myndigheder om at føre tilsyn med fabrikanternes overholdelse af forpligtelserne som fastsat i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628.

(6)

Emissionsgrænserne, de generelle og tekniske krav og prøvningsmetoderne som fastsat i ændringsserie 00, 01, 02, 03 og 04 (3) til FN/ECE-regulativ nr. 96 er i overensstemmelse med grænseværdierne for forurenende emissioner for trin I, II, IIIA, IIIB og IV i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF (4), samt for motorer til særlige formål, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 34, stk. 5 og 6, i forordning (EU) 2016/1628. Derfor bør typegodkendelser, der er meddelt i overensstemmelse med ændringsserie 00, 01, 02, 03 og 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96, anerkendes som svarende til de EF-typegodkendelser, der er meddelt, og den lovpligtige mærkning, der er påkrævet for trin I, II, IIIA, IIIB og IV i henhold til direktiv 97/68/EF og EF-typegodkendelser af motorer til særlige formål meddelt i henhold til forordning (EU) 2016/1628.

(7)

For at kunne foretage en entydig identifikation af motoren og sikre overensstemmelse med de gældende administrative bestemmelser bør motorer, der er markedsført i henhold til typegodkendelser, der er meddelt i overensstemmelse med ændringsserie 00, 01, 02, 03 og 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96, ledsages af den relevante overensstemmelsesmeddelelse og supplerende mærkning i henhold til artikel 31 og 32, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628.

(8)

De krav, der er fastsat i denne forordning, er fra et teknisk synspunkt irrelevante for så vidt angår motorernes emissionspræstation. Derfor bør EU-typegodkendelser af en motortype eller motorfamilie, der er godkendt i henhold til delegeret forordning (EU) 2017/654 i den udgave, der er gældende pr. 23. august 2021, stadige være gyldige.

(9)

Delegeret forordning (EU) 2017/654 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/654

I delegeret forordning (EU) 2017/654 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 20a indsættes følgende som stk. 3:

»3.   EU-typegodkendelser af en motortype eller motorfamilie, der er godkendt i henhold til delegeret forordning (EU) 2017/654 før den 24. august 2021, er stadig gyldige.«

2)

Bilag I, IV, V og XIII til delegeret forordning (EU) 2017/654 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 af 19. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår tekniske og generelle krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 1).

(3)  Regulativ nr. 96 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorer med kompressionstænding til montering i landbrugs- og skovbrugstraktorer og i mobile ikkevejgående maskiner for så vidt angår emission af forurenende stoffer fra motoren (EUT L 88 af 22.3.2014, s. 1.)

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikkevejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1).


BILAG

I bilag I, IV, V, og XIII foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, punkt 2.6.2, affattes således:

»2.6.2.

Finder den godkendende myndighed, at den indgivne ansøgning for den valgte stammotor ikke fuldt ud repræsenterer den motorfamilie, som er defineret i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656, kan den godkendende myndighed udvælge og prøve en alternativ og om nødvendigt en supplerende referenceprøvningsmotor.«

2)

I bilag IV, tillæg 1, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 11.4.2.1.4. affattes således:

»11.4.2.1.4.

Når tælleren har været fastlåst, skal den nulstilles, hvis de overvågningsenheder, der er relevante for den pågældende tæller, har kørt mindst én fuldendt overvågningscyklus uden at have detekteret en fejl, og ingen fejl, der er relevant for den pågældende tæller, er blevet detekteret i løbet af mindst 36 motordriftstimer, siden tælleren sidst blev fastholdt (se figur 4.4).«

b)

Figur 4.4 affattes således:

Image 1

Såfremt »x« ikke er mindre end 36 driftstimer«.

c)

Figur 4.6 affattes således:

Image 2

Såfremt »x« ikke er mindre end 36 driftstimer«.

d)

Figur 4.7 affattes således:

Image 3

Såfremt »x« ikke er mindre end 36 driftstimer«.

3)

Bilag V, punkt 1, femte afsnit, affattes således:

»Fabrikanten kan anmode om, at den tekniske tjeneste undtager driftspunkter fra et kontrolområde som beskrevet i afsnit 2 under den demonstration, der er omhandlet i afsnit 3. Den tekniske tjeneste bevilger denne undtagelse, efter aftale med den godkendende myndighed, hvis fabrikanten påviser, at motoren aldrig er i stand til at arbejde ved sådanne punkter, uanset hvilken kombination af mobile ikkevejgående maskiner det drejer sig om.«

4)

I bilag XIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 ændres således:

i)

Nr. 2) affattes således:

»2)

typegodkendelser, der er i overensstemmelse med ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49 (*), såfremt en teknisk tjeneste bekræfter, at motortypen opfylder:

a)

kravene i tillæg 2 til bilag IV, når motoren udelukkende er beregnet til anvendelse i »trin V«-motorer af kategori IWP og IWA i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) 2016/1628, eller

b)

kravene i tillæg 1 til bilag IV for motorer, der ikke er omfattet af litra a)

og såfremt en godkendende myndighed bekræfter, at fabrikanten opfylder forpligtelserne i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628.

(*)  Regulativ nr. 49 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for foranstaltninger mod emission af forurenende gasser og partikler fra motorer med kompressionstænding og motorer med styret tænding til anvendelse i køretøjer (EUT L 171 af 24.6.2013, s. 1).«"

ii)

Følgende tilføjes som nr. 3):

»3)

typegodkendelser i overensstemmelse med ændringsserie 05 til FN/ECE-regulativ nr. 96 (**) af motorfamilier eller motortyper af kategori NRE som fastsat i tabel I-1 i bilag I til forordning (EU) 2016/1628, såfremt en godkendende myndighed bekræfter, at fabrikanten opfylder de forpligtelser, der er fastsat i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628.

(**)  Regulativ nr. 96 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorer til montering i landbrugs- og skovbrugstraktorer og i mobile ikkevejgående maskiner for så vidt angår emission af forurenende stoffer fra motoren (EUT L 107 af 17.4.2019, s. 1.).«"

b)

Følgende indsættes som nr. 2 til 4.1:

»2.

For motorfamilier eller motortyper af kategori NRG, NRSh, NRS, SMB og ATS anerkendes typegodkendelser i overensstemmelse med ændringsserie 05 til FN/ECE-regulativ nr. 96 af motorer, der svarer til de motorkategorier, der er fastsat i tabel I-2, I-3 og I-4 samt tabel I-9 og I-10 i bilag I til forordning (EU) 2016/1628 og, hvis det er relevant, den tilsvarende lovpligtige mærkning som svarende til de EU-typegodkendelser, der er meddelt, og den lovpligtige mærkning, der er påkrævet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1628, såfremt en godkendende myndighed bekræfter, at fabrikanten opfylder forpligtelserne som fastsat i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628.

3.

For motorer til særlige formål, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 34, stk. 5 og 6, i forordning (EU) 2016/1628, af kategori NRE med en referenceeffekt på mindst 19 kW og højst 560 kW, trin IIIA-typegodkendelser i overensstemmelse med ændringsserie 02 (***), 03 (****) eller 04 (*****) til FN/ECE-regulativ nr. 96 af motorfamilier eller motortyper af kategori NRE som fastsat i tabel VI-1 i bilag VI til forordning (EU) 2016/1628 og, hvis det er relevant, den tilsvarende lovpligtige mærkning anerkendes som svarende til de EU-typegodkendelser, der er meddelt, og den lovpligtige mærkning, der er påkrævet i overensstemmelse med samme forordning.

3.1.

Supplerende krav

Motorer, der er baseret på en typegodkendelse, der er godkendt som svarende til en EU-typegodkendelse i overensstemmelse med punkt 3, skal opfylde kravene i bilag XII til delegeret forordning (EU) 2017/654.

4.

For de følgende emissionstrin anerkendes typegodkendelser på grundlag af FN/ECE-regulativer for motorfamilier eller motortyper, der tilhører nedenstående kategorier, og, hvis det er relevant, den tilsvarende lovpligtige mærkning som svarende til de EU-typegodkendelser, der er meddelt, og den lovpligtige mærkning, der er påkrævet i henhold til direktiv 97/68/EF, i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne som fastsat i artikel 58 i forordning (EU) 2016/1628:

1)

Trin IV: typegodkendelser af motorer, der tilhører kategori Q og R som fastsat i artikel 9 i direktiv 97/68/EF i overensstemmelse med ændringsserie 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96

2)

Trin IIIB: typegodkendelser af motorer, der tilhører kategori L, M, N og P som fastsat i artikel 9 i direktiv 97/68/EF i overensstemmelse med ændringsserie 03 eller 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96

3)

Trin IIIA: typegodkendelser af motorer, der tilhører kategori H, I, J og K som fastsat i artikel 9 i direktiv 97/68/EF i overensstemmelse med ændringsserie 02, 03 eller 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96

4)

Trin II: typegodkendelser af motorer, der tilhører kategori D, E, F og G som fastsat i artikel 9 i direktiv 97/68/EF i overensstemmelse med ændringsserie 01 (******), 02, 03 eller 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96

5)

Trin I: typegodkendelser af motorer, der tilhører kategori A, B og C som fastsat i artikel 9 i direktiv 97/68/EF i overensstemmelse med ændringsserie 00 (*******) til FN/ECE-regulativ nr. 96.

4.1.

Supplerende krav

Motorer, der er baseret på en typegodkendelse, der er godkendt som svarende til EU-typegodkendelsen i overensstemmelse med punkt 4, skal ledsages af en overensstemmelseserklæring og supplerende oplysninger i den lovpligtige mærkning som krævet i henhold til artikel 31 og 32, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628 og som fastsat i bilag II og III til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656.

(***)  Ændringsserie 02 er ikke offentliggjort i EUT."

(****)  Ændringsserie 03 er ikke offentliggjort i EUT."

(*****)  Regulativ nr. 96 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorer med kompressionstænding til montering i landbrugs- og skovbrugstraktorer og i mobile ikkevejgående maskiner for så vidt angår emission af forurenende stoffer fra motoren (EUT L 88 af 22.3.2014, s. 1.)"

(******)  Ændringsserie 01 er ikke offentliggjort i EUT."

(*******)  Ændringsserie 00 er ikke offentliggjort i EUT.«"


(*)  Regulativ nr. 49 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for foranstaltninger mod emission af forurenende gasser og partikler fra motorer med kompressionstænding og motorer med styret tænding til anvendelse i køretøjer (EUT L 171 af 24.6.2013, s. 1).«

(**)  Regulativ nr. 96 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorer til montering i landbrugs- og skovbrugstraktorer og i mobile ikkevejgående maskiner for så vidt angår emission af forurenende stoffer fra motoren (EUT L 107 af 17.4.2019, s. 1.).«

(***)  Ændringsserie 02 er ikke offentliggjort i EUT.

(****)  Ændringsserie 03 er ikke offentliggjort i EUT.

(*****)  Regulativ nr. 96 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorer med kompressionstænding til montering i landbrugs- og skovbrugstraktorer og i mobile ikkevejgående maskiner for så vidt angår emission af forurenende stoffer fra motoren (EUT L 88 af 22.3.2014, s. 1.)

(******)  Ændringsserie 01 er ikke offentliggjort i EUT.

(*******)  Ændringsserie 00 er ikke offentliggjort i EUT.««


Top