EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1096

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1096 af 21. april 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår reglerne om mærkning af sammenstikninger

C/2021/2621

OJ L 238, 6.7.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1096/oj

6.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 238/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1096

af 21. april 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår reglerne om mærkning af sammenstikninger

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (1), særlig artikel 50, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2019/787 blev visse regler om produktion og mærkning af spiritus og fødevarer, der er fremstillet ved anvendelse af spiritus som ingrediens, omformuleret.

(2)

Især artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787 udvider reglerne om mærkning for blandinger, der bliver til spiritus, og som ikke opfylder kravene for enhver spirituskategori for sammenstikninger, der følger af en kombination af spiritus, der hører til forskellige geografiske betegnelser, eller af en kombination af spiritus, der hører til geografiske betegnelser, med spiritus uden nogen geografisk betegnelse.

(3)

Derfor må de forskriftsmæssige betegnelser i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787, der er fastsat i spirituskategorierne i bilag I i forordningen, eller de geografiske betegnelser for spiritus, kun angives på en liste over alkoholholdige ingredienser, der optræder i samme synsfelt som spiritussens forskriftsmæssige betegnelse. Dette indebærer, at spirituskategorien, hvortil en sammenstikning omfattet af denne regel hører, ikke må anvendes som dens forskriftsmæssige betegnelse. Den eneste undtagelse i denne artikel vedrører sammenstikninger af spiritus tilhørende den samme geografiske betegnelse, eller sammenstikninger hvoraf ingen spiritus tilhører en geografisk betegnelse. Dette indebærer, at der for disse sammenstikninger kan anvendes de respektive spirituskategorier som forskriftsmæssig betegnelse i deres beskrivelse, præsentation og mærkning.

(4)

I henhold til definitionerne i artikel 3, nr. 11) og 12), i forordning (EU) 2019/787 er sammenstikninger dog to eller flere former for spiritus af samme kategori, som kun adskiller sig fra hinanden ved nuanceforskelle i sammensætningen. Den herved fremstillede spiritus tilhører således samme spirituskategori som den oprindelige spiritus før sammenstikningen. I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordningen skal spiritus, som opfylder kravene i en spirituskategori, der er fastsat i bilag I i forordningen, anvende betegnelsen for den pågældende kategori som sin forskriftsmæssige betegnelse. I overensstemmelse med dette krav må alle sammenstikninger og ikke kun dem, der er fritaget i henhold til artikel 13, stk. 3, fjerde afsnit, i forordningen, anvende betegnelsen for den pågældende kategori, hvortil den hører, som sin forskriftsmæssige betegnelse.

(5)

Derfor med henblik på at rette uoverensstemmelser mellem mærkningskravene for sammenstikninger, der følger af artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787, og sikre retssikkerheden for spiritusproducenter og legitime oplysninger til forbrugerne, bør de særlige regler om mærkning for sammenstikninger præciseres, herunder sammenstikninger, der følger af en kombination af spiritus, der hører til forskellige geografiske betegnelser, eller af en kombination af spiritus, der hører til geografiske betegnelser, med spiritus uden nogen geografisk betegnelse. Det er også nødvendigt at ændre artikel 3, stk. 3, og artikel 10, stk. 7, i denne forordning, som henviser til disse særlige regler for mærkning.

(6)

Forordning (EU) 2019/787 bør derfor ændres.

(7)

I overensstemmelse med artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787 og for at undgå enhver form for lovgivningsmæssigt tomrum bør denne forordning finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 25. maj 2021 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2019/787 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, nr. 3), affattes således:

»3)

»hentydning«: direkte eller indirekte henvisning til en eller flere forskriftsmæssige betegnelser i de spirituskategorier, som er opført i bilag I, eller til en eller flere geografiske betegnelser for spiritus, ud over en henvisning i et sammensat udtryk eller i en ingrediensliste, jf. artikel 13, stk. 2-4, i beskrivelsen, præsentationen eller mærkningen af:

a)

en anden fødevare end en spiritus, eller

b)

en spiritus, der opfylder kravene i kategori 33-40 i bilag I«.

2)

I artikel 10, stk. 7, affattes første afsnit således:

»7.

Med forbehold af artikel 11 og 12 samt artikel 13, stk. 2-4, er det forbudt at anvende de forskriftsmæssige betegnelser, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, eller geografiske betegnelser i beskrivelsen, præsentationen eller mærkningen af en drikkevare, som ikke opfylder kravene under den relevante kategori fastsat i bilag I eller for den relevante geografiske betegnelse. Dette forbud gælder også, når sådanne forskriftsmæssige betegnelser eller geografiske betegnelser anvendes sammen med ord eller udtryk som »art«, »type«, »stil«, »fremstillet«, »smag« eller andre tilsvarende udtryk«.

3)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.

I tilfælde af en blanding må de forskriftsmæssige betegnelser, der er fastsat i spirituskategorierne i bilag I, eller de geografiske betegnelser for spiritus, kun angives på en liste over alkoholholdige ingredienser, der optræder i samme synsfelt som spiritussens forskriftsmæssige betegnelse.

I det i første afsnit omhandlede tilfælde skal listen over alkoholholdige ingredienser ledsages af mindst ét af de udtryk, der er omhandlet i artikel 10, stk. 6, litra e). Både listen over alkoholholdige ingredienser og det ledsagende udtryk skal optræde i samme synsfelt som blandingens forskriftsmæssige betegnelse med ensartede bogstaver af samme skrifttype og farve og i en skriftstørrelse, der ikke er større end halvdelen af den skriftstørrelse, der anvendes for den forskriftsmæssige betegnelse.

Desuden skal andelen af hver ingrediens i listen over alkoholholdige ingredienser mindst én gang udtrykkes som en procentdel i faldende orden efter de anvendte mængder. Andelen skal være lig med den procentdel udtrykt i volumen, som dens mængde af ren alkohol udgør af den samlede mængde ren alkohol udtrykt i volumen i blandingen.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.

I tilfælde af en sammenstikning skal spiritussen bære den forskriftsmæssige betegnelse, der er fastsat i den relevante spirituskategori som fastsat i bilag I.

I tilfælde af sammenstikninger, der følger af en kombination af spiritus, der hører til forskellige geografiske betegnelser, eller af en kombination af spiritus, der hører til geografiske betegnelser, med spiritus uden nogen geografisk betegnelse, gælder følgende:

a)

beskrivelsen, præsentationen eller mærkningen af sammenstikningen kan indeholde de forskriftsmæssige betegnelser, der er fastsat i bilag I, eller geografiske betegnelser svarende til den spiritus, der er sammenstukket, forudsat at disse betegnelser:

i)

udelukkende optræder på en liste over alle de alkoholholdige ingredienser, der indgår i sammenstikningen, som skal være anført med ensartede bogstaver af samme skrifttype og farve og i en skriftstørrelse, der ikke er større end halvdelen af den skriftstørrelse, der anvendes for den forskriftsmæssige betegnelse, og

ii)

mindst ét sted er anført i samme synsfelt som den forskriftsmæssige betegnelse for sammenstikningen.

b)

Listen over alkoholholdige ingredienser skal ledsages af mindst ét af de udtryk, der er omhandlet i artikel 10, stk. 6, litra d).

c)

Andelen af hver ingrediens i listen over alkoholholdige ingredienser skal mindst én gang udtrykkes som en procentdel i faldende orden efter de anvendte mængder. Andelen skal være lig med den procentdel udtrykt i volumen, som dens mængde af ren alkohol udgør af den samlede mængde ren alkohol udtrykt i volumen i sammenstikningen.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. maj 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1.


Top