EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2187

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2187 af 9. december 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Libanon, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/9428

OJ L 443I , 10.12.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2187/oj

10.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 443/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/2187

af 9. december 2021

om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Libanon, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2)

Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, hvor Kommissionen finder, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses for at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953 (2), på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller har bopæl på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens i denne afgørelse finde anvendelse på covid-19-vaccinationscertifikater, der er udstedt af Republikken Libanon til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende bør sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også gælde for covid-19-vaccinationscertifikater, der udstedes af Republikken Libanon til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller har bopæl på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3)

Den 12. oktober 2021 forelagde Republikken Libanon Kommissionen detaljerede oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinationscertifikater i overensstemmelse med »covax.moph.gov.lb«-systemet. Republikken Libanon meddelte Kommissionen, at landets covid-19-certifikater ifølge Republikken Libanons opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperable med den tillidsramme, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste Republikken Libanon Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Libanon i overensstemmelse med »covax.moph.gov.lb«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4)

Republikken Libanon meddelte også Kommissionen, at den accepterer vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af medlemsstaterne og EØS-landene i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

(5)

Efter anmodning fra Republikken Libanon gennemførte Kommissionen den 26. november 2021 tekniske test, som viste, at covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikaterne udstedes af Republikken Serbien i overensstemmelse med »covax.moph.gov.lb«-systemet, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, og gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-vaccinationscertifikater, der udstedes af Republikken Libanon i overensstemmelse med »covax.moph.gov.lb«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(6)

Republikken Libanon meddelte desuden Kommissionen, at den udsteder interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vacciner. Disse vacciner omfatter i øjeblikket Comirnaty, Vaxzevria, R-COVI, Sputnik V og BBIBP-CorV.

(7)

Republikken Libanon meddelte også Kommissionen, at den ikke udsteder interoperable testcertifikater for hverken nukleinsyre-amplifikationstest eller hurtige antigentest.

(8)

Republikken Libanon meddelte desuden Kommissionen, at den ikke udsteder interoperable restitutionscertifikater.

(9)

Republikken Libanon meddelte desuden Kommissionen, at når kontrollører i Libanon kontrollerer certifikater, vil personoplysningerne i disse certifikater blive behandlet udelukkende for at kontrollere og bekræfte indehaverens vaccinations-, test- eller restitutionsstatus og vil ikke blive opbevaret efterfølgende.

(10)

De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-vaccinations- og testcertifikater udstedt af Republikken Libanon i overensstemmelse med »covax.moph.gov.lb«-systemet skal anses for at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, foreligger således.

(11)

Derfor bør covid-19-vaccinationscertifikater udstedt af Republikken Libanon i overensstemmelse med »covax.moph.gov.lb«-systemet accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2021/953.

(12)

For at denne afgørelse kan træde i kraft, bør Republikken Libanon forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(13)

For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere anvendelsen af denne afgørelse eller ophæve den, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(14)

Med henblik på hurtigst muligt at forbinde Republikken Libanon til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Covid-19-vaccinationscertifikater, der udstedes af Republikken Libanon i overensstemmelse med »covax.moph.gov.lb«-systemet, anses med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen for at svare til dem, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Republikken Libanon forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 211 af 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område under covid-19-pandemien (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 24).


Top