EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2036

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2036 af 9. december 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår krav til flyvebesætningers kompetencer og træningsmetoder og udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger som følge af covid-19-pandemien

C/2020/8661

OJ L 416, 11.12.2020, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2036/oj

11.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 416/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2036

af 9. december 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår krav til flyvebesætningers kompetencer og træningsmetoder og udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger som følge af covid-19-pandemien

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (2) fastsættes de krav, som luftfartøjsoperatørerne skal overholde for så vidt angår periodisk operationel flyvetræning og kontrol af deres piloter.

(2)

Ifølge den europæiske plan for luftfartssikkerhed, som Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»agenturet«) har vedtaget i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2018/1139, har det afgørende betydning, at luftfartspersonalet har de rette kompetencer, og træningsmetoderne må tilpasses for at sikre, at personalet kan håndtere de nye fremspirende teknologier og luftfartssystemets stigende kompleksitet.

(3)

I 2013 offentliggjorde Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) »Manual of evidence-based training« (Doc 9995 AN/497), som indeholder en kompetenceramme (»kernekompetencer«), der er nødvendig for at operere sikkert, effektivt og virkningsfuldt i et erhvervsmæssigt lufttransportmiljø, og de tilhørende beskrivelser og relaterede adfærdsindikatorer, hvormed disse kompetencer vurderes. Den evidensbaserede træning (»EBT«) omfatter de kompetencer, der i relation til pilottræning tidligere blev betegnet som teknisk og ikketeknisk viden, færdigheder og holdninger (»KSA«).

(4)

EBT har til formål at øge sikkerheden og forbedre flyvepersonalets kompetencer, så det kan operere luftfartøjer på sikker vis under alle flyveprogrammer og være i stand til at erkende og håndtere uforudsete omstændigheder. EBT-konceptet er udformet med henblik på at maksimere indlæring og begrænse formel kontrol.

(5)

Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse med ICAO Doc 9995 »Manual of evidence-based training« med henblik på at indføre krav om træning, kontrol og vurdering baseret på EBT-programmet og give myndighederne mulighed for at godkende baseline EBT som afløser for tidligere kontrol, dvs. OPC (Operator Proficiency Check) og LPC (Licence Proficiency Check). Dette vil gøre det muligt at anvende en fælles tilgang til periodisk træning hos operatøren.

(6)

Covid-19-pandemien har udgjort en alvorlig hindring for, at medlemsstaterne og luftfartsbranchen kan forberede sig på anvendelsen af en række nyligt vedtagne gennemførelsesforordninger vedrørende flyvesikkerhed.

(7)

Ifølge Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 skal cockpit voice recorders (CVR med kapacitet til 25 timers rekordering) installeres og anvendes fra den 1. januar 2021. For at undgå en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde for luftfartøjsoperatører og producenter for så vidt angår flyvemaskiner, hvis levering til operatører efter planen skulle finde sted før den 1. januar 2021, men som efterfølgende blev forstyrret af covid-19-pandemien, bør anvendelsen af dette krav udsættes.

(8)

Agenturet har forvisset sig om, at anvendelsen af kravet i 7. betragtning kan udsættes i et begrænset tidsrum, uden at dette skader flyvesikkerheden.

(9)

Agenturet har udarbejdet et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagt disse i udtalelse nr. 08/2019 (3) i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 965/2012

Bilag I, II og III til forordning (EU) nr. 965/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Dato for ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


BILAG

I bilag I, II og III til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

(1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

 

Følgende definitioner indsættes:

"23a)

"kompetence": en dimension af menneskelig præstation, som anvendes til på pålidelig vis at forudsige gode præstationer på jobbet, og som kommer til udtryk og observeres gennem adfærd, der mobiliserer viden, færdigheder og holdninger af relevans for udførelsen af aktiviteter eller opgaver under nærmere angivne omstændigheder

23b)

"kompetencebaseret træning": vurderings- og træningsprogrammer, der karakteriseres ved at være præstationsorienterede, idet der fokuseres på præstationsstandarder og måling heraf samt udvikling af træning med de fastsatte præstationsstandarder for øje

23c)

"kompetenceramme": et sæt udpegede kompetencer, der udvikles, trænes og vurderes inden for rammerne af operatørens evidensbaserede træningsprogram, hvori der anvendes scenarier af relevans for operationer, og den er udformet så bredt, at piloten forberedes på både forudsete og uforudsete trusler og fejl

42d)

"EBT-modul": en kombination af kurser i en kvalificeret flyvesimulatortræningsanordning som led i den periodiske vurdering og træning over en periode på 3 år

47a)

"indskrivning": den administrative foranstaltning, som operatøren gennemfører, hvis en pilot deltager i operatørens EBT-program

47b)

"indskrevet pilot": den pilot, der deltager i det periodiske EBT-træningsprogram

47c)

"ækvivalens af indflyvninger": alle indflyvninger, der påfører en duelig besætning en yderligere byrde, uanset om de anvendes i EBT-modulerne eller ej

47d)

"ækvivalens af funktionsfejl": alle funktionsfejl, der påfører en duelig besætning en betydelig byrde, uanset om de anvendes i EBT-modulerne eller ej

47e)

"evalueringsfase": en fase af et EBT-modul bestående af et linjeorienteret flyvescenarie, som er repræsentativt for operatørens miljø, og hvori en eller flere begivenheder åbner mulighed for at evaluere den fastlagte kompetencerammes centrale elementer

47f)

"evidensbaseret træning (EBT)": vurdering og træning baseret på operationelle data, der kendetegnes ved udvikling og vurdering af pilotens kapacitet generelt på tværs af en række kompetencer (kompetencerammen) snarere end ved at måle præstationerne for enkelttilfælde eller manøvrer

69b)

"instruktion fra pilotsædet": en teknik, der anvendes i manøvretræningsfasen eller den scenariebaserede træningsfase, hvor instruktørerne kan:

(a)

give en pilot enkle instruktioner eller

(b)

udføre forud fastlagte øvelser i et pilotsæde som flyvende pilot (PF) eller overvågende pilot (PM) for at:

1)

demonstrere teknikker og/eller

2)

bevirke, at den anden pilot griber ind eller interagerer

69c)

"instruktørkonkordans": kongruens eller stabilitet mellem forskellige EBT-instruktørers pointgivning; graden af ensartethed eller konsensus i instruktørernes (bedømmernes) bedømmelser angives med et eller flere pointtal

72a)

"linjeorienteret flyvescenarie": vurdering og træning, som omfatter en realistisk, "tidstro", samlet missionssimulering af scenarier, der er repræsentative for linjeoperationer

76b)

"manøvretræningsfase": en fase af et EBT-modul, hvori besætninger, alt efter den pågældende luftfartøjsgeneration, med primært psykomotoriske, færdighedsbaserede øvelser får lejlighed til at indøve og forbedre deres præstationer ved at følge en foreskrevet flyvevej eller agere på en sådan måde, at et foreskrevet forløb får et foreskrevet udfald

76c)

"blandet EBT-program": en operatørs periodiske trænings- og kontrolprogram i henhold til punkt ORO.FC.230, hvori anvendelsen af EBT indgår uden at træde i stedet for duelighedsprøver, jf. tillæg 9 i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011

98a)

"duelig": de færdigheder, den viden og de holdninger, der er nødvendige for at udføre de fastlagte opgaver efter den foreskrevne standard, er påvist

105b)

"scenariebaseret træningsfase": en fase af et EBT-modul, hvori der fokuseres på kompetenceudvikling, samtidig med at piloten trænes i at afværge de mest kritiske risici, der er påvist for den pågældende luftfartøjsgeneration. Den bør omfatte håndtering af specifikke operatørrelaterede trusler og fejl i et tidstro linjeorienteret miljø".

(2)

I bilag II (del-ARO) foretages følgende ændringer:

 

Følgende indsættes som punkt ARO.OPS.226:

"ARO.OPS.226 Godkendelse af og tilsyn med evidensbaserede træningsprogrammer

(a)

Hvis en kompetent myndighed godkender EBT-programmer, skal inspektørerne modtage undervisning og træning, således at deres kvalifikationer dækker principperne for, anvendelsen af, godkendelsesprocesserne for og det løbende tilsyn med EBT.

(b)

Den kompetente myndighed vurderer og fører tilsyn med EBT-programmet tillige med de processer, der understøtter gennemførelsen af EBT-programmet og dets effektivitet.

(c)

Ved modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af et EBT-program skal den kompetente myndighed:

(1)

sikre, at niveau 1-mangler afhjælpes på de områder, der skal understøtte anvendelsen af EBT-programmet

(2)

vurdere operatørens evne til at understøtte EBT-programmets gennemførelse. Som minimum tages følgende aspekter i betragtning:

(i)

operatørens styringssystems modenhed og kapacitet på de områder, der skal understøtte anvendelsen af EBT-programmet — navnlig træningen af flyvebesætninger

(ii)

egnetheden af operatørens EBT-program — EBT-programmet skal svare til operatørens størrelse samt arten og kompleksiteten af dennes aktiviteter under hensyntagen til de farer og risici, der er forbundet med disse aktiviteter

(iii)

tilstrækkeligheden af operatørens registreringssystem, navnlig med hensyn til flyvebesætningers træning, kontrol og kvalifikationer, særlig punkt ORO.GEN.220 og ORO.MLR.115, litra c) og d)

(iv)

egnetheden af operatørens klassificeringssystem til at vurdere pilotkompetencerne

(v)

kompetencer og erfaring hos instruktørerne og andet personale, som medvirker til EBT-programmets processer og procedurer til støtte for EBT-programmets gennemførelse og

(vi)

operatørens plan for gennemførelse af EBT og en sikkerhedsrisikovurdering til støtte for EBT-programmet for at påvise, hvordan et ækvivalent sikkerhedsniveau i forhold til det gældende træningsprogram opnås.

(d)

Den kompetente myndighed skal godkende EBT-programmet, når det i vurderingen konkluderes, at der som minimum er sikret overensstemmelse med punkt ORO.FC.146, ORO.FC.231, og ORO.FC.232.

(e)

Med forbehold af punkt ARO.GEN.120, litra d) og e), underretter den kompetente myndighed agenturet, når den påbegynder evalueringen af alternative måder for overensstemmelse i relation til EBT.".

(3)

I bilag III (del-ORO) foretages følgende ændringer:

(a)

Punkt ORO.FC.145 affattes således:

"ORO.FC.145 Varetagelse af træning, kontrol og vurdering

(a)

Al træning, kontrol og vurdering, som kræves ifølge denne subpart, skal udføres i henhold til de træningsprogrammer og kursusplaner, som operatøren har fastlagt i driftshåndbogen.

(b)

Når operatøren fastlægger træningsprogrammer og kursusplaner, skal vedkommende medtage de relevante elementer, der er defineret i den obligatoriske del af data om operationel egnethed, der er fastlagt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012.

(c)

For erhvervsmæssige lufttransportoperationers vedkommende skal den kompetente myndighed godkende trænings- og kontrolprogrammer, herunder kursusplaner og brug af individuelle flyvesimulatortræningsanordninger.

(d)

Flyvesimulatortræningsanordningen skal så vidt muligt gengive det luftfartøj, som operatøren anvender. Forskelle mellem flyvesimulatortræningsanordningen og luftfartøjet skal beskrives og kompenseres via instruktion eller træning, for så vidt det er relevant.

(e)

Operatøren skal udforme et system for effektivt at overvåge ændringer af flyvesimulatortræningsanordningen og sikre, at disse ændringer ikke berører træningsprogrammets tilstrækkelighed."

(b)

Følgende indsættes som punkt ORO.FC.146:

"ORO.FC.146 Personale, der varetager træning, kontrol og vurdering

(a)

Al træning, kontrol og vurdering, som kræves ifølge denne subpart, skal udføres af tilstrækkeligt kvalificeret personale.

(b)

I tilfælde af flyve- og flyvesimulatortræning og flyve- og flyvesimulatorkontrol skal det personale, der varetager træningen og gennemfører kontrollerne, være kvalificeret i henhold til bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011.

(c)

For EBT-programmers vedkommende skal det personale, der udfører vurderingen og varetager træningen:

1)

besidde et bilag I (del-FCL) instruktør- eller eksaminatorbevis

2)

fuldføre operatørens EBT-instruktørstandardiseringsprogram. Dette skal omfatte et grundlæggende standardiseringsprogram og et periodisk standardiseringsprogram.

Fuldførelse af operatørens grundlæggende EBT-standardisering kvalificerer instruktøren til at varetage den praktiske EBT-vurdering.

(d)

Uanset litra b) ovenfor skal linjeorienteret kompetenceevalueringen foretages af en behørigt kvalificeret luftfartøjschef udnævnt af den operatør, der er standardiseret i EBT-begreber og kompetencevurderingen (linjeevaluator)."

(c)

Følgende indsættes som punkt ORO.FC.231:

"ORO.FC.231 Evidenbaseret træning

a)

EBT-PROGRAMMET

(1)

Som alternativ til at opfylde kravene i punkt ORO.FC.230 kan operatøren oprette, gennemføre og vedligeholde et egnet EBT-program, der er godkendt af den kompetente myndighed.

Operatøren skal påvise sin evne til at støtte gennemførelsen af EBT-programmet (herunder forelægge en gennemførelsesplan) og foretage en sikkerhedsrisikovurdering, der påviser, hvordan et ækvivalent sikkerhedsniveau opnås.

(2)

EBT-programmet skal:

(i)

svare til operatørens størrelse samt arten og kompleksiteten af vedkommendes aktiviteter under hensyntagen til de farer og risici, der er forbundet med disse aktiviteter

(ii)

sikre piloters kompetence ved at vurdere og udvikle de pilotkompetencer, der er nødvendige, for at luftfartøjer kan opereres på en sikker, effektiv og virkningsfuld måde

(iii)

sikre, at hver pilot gennemgår de emner, der er genstand for vurderingen og træningen, og som udledes i henhold til punkt ORO.FC.232

(iv)

omfatte mindst seks EBT-moduler fordelt over den periode på tre år, som et program skal vare hvert EBT-modul skal bestå af en evalueringsfase og en træningsfase. Et EBT-moduls gyldighedsperiode skal være 12 måneder.

(A)

Evalueringsfasen omfatter et linjeorienteret flyvescenarie (eller scenarier) for derigennem at vurdere alle kompetencer og påvise individuelle træningsbehov.

(B)

Træningsfasen omfatter:

(a)

manøvretræningsfasen, der omfatter træning i at beherske bestemte afgrænsede manøvrer

(b)

den scenariebaserede træningsfase, der omfatter et linjeorienteret flyvescenarie (eller scenarier) for derigennem at udvikle kompetencer og opfylde individuelle træningsbehov.

Træningsfasen skal udføres inden for et passende tidsrum efter evalueringsfasen.

(3)

Operatøren skal sikre, at hver pilot, der er indskrevet i EBT-programmet, fuldfører:

(i)

mindst to EBT-moduler inden for typerettighedens gyldighedsperiode med mindst 3 måneders mellemrum. EBT-modulet er fuldført, når:

(A)

indholdet af EBT-programmet er fuldført for det pågældende EBT-modul (piloten har gennemgået de emner, der er genstand for vurderingen og træningen) og

(B)

der er påvist et acceptabelt præstationsniveau for alle observerede kompetencer

(ii)

linjeorienteret kompetenceevaluering(er) og

(iii)

træning på jorden.

(4)

Operatøren skal udarbejde et EBT-instruktørstandardiserings- og konkordanssikringsprogram for at sikre, at de instruktører, der deltager i EBT, er tilstrækkeligt kvalificerede til at udføre deres opgaver.

(i)

Alle instruktører skal gennemgå dette program.

(ii)

Operatøren skal anvende egnede metoder og parametre til at vurdere konkordansen.

(iii)

Operatøren skal påvise, at der er tilstrækkelig konkordans mellem instruktørerne.

(5)

EBT-programmet kan omfatte beredskabsprocedurer for uforudsete omstændigheder, der kan påvirke gennemgangen af EBT-modulerne. Operatøren skal påvise, at der er behov for disse procedurer. Med procedurerne skal det sikres, at piloten ikke fortsat udfører linjeoperationer, hvis den observerede præstation lå under det acceptable minimum. Disse kan omfatte:

(i)

et andet tidsinterval mellem EBT-moduler og

(ii)

en anden rækkefølge af EBT-modulets faser.

b)

KOMPETENCERAMME

Operatøren skal anvende en kompetenceramme for alle vurderings- og træningsaspekter inden for et EBT-program. Kompetencerammen skal:

(1)

være fyldestgørende, nøjagtig og anvendelig

(2)

omfatte observerbar adfærd, som er en forudsætning for sikre, effektive og virkningsfulde operationer

(3)

omfatte et fastlagt sæt kompetencer, beskrivelser heraf og den tilknyttede observerbare adfærd.

c)

TRÆNINGSSYSTEMETS PRÆSTATION

1)

EBT-systemets præstation skal måles og evalueres ved hjælp af en feedbackproces for at:

(i)

validere og forbedre operatørens EBT-program

(ii)

tilse, at operatørens EBT-program udvikler pilotkompetencer.

(2)

Feedbackprocessen skal indgå i operatørens styringssystem.

(3)

Operatøren skal opstille procedurer for at beskytte EBT-data.

d)

KARAKTERGIVNINGSSYSTEM

(1)

Operatøren skal anvende et karaktergivningssystem til at vurdere pilotkompetencerne. Karaktergivningssystemet skal sikre:

(i)

en tilstrækkelig detaljeringsgrad til at muliggøre nøjagtige og nyttige målinger af den enkelte medarbejders præstation

(ii)

et præstationskriterium og en skala for hver kompetence samt et punkt på skalaen, hvormed det acceptable minimumsniveau for at kunne udføre linjeoperationer bestemmes. Operatøren skal opstille procedurer for at afhjælpe lave præstationer hos piloter

(iii)

dataintegritet

(iv)

datasikkerhed.

(2)

Operatøren verificerer med regelmæssige mellemrum karaktergivningssystemets nøjagtighed ved hjælp af et kriteriebaseret system.

e)

EGNEDE TRÆNINGSANORDNINGER OG DET NØDVENDIGE ANTAL TIMER TIL AT FULDFØRE OPERATØRENS EBT-PROGRAM

1)

Hvert EBT-modul skal udføres i en flyvesimulatortræningsanordningen med et kvalifikationsniveau, der er tilstrækkeligt til at sikre en korrekt gennemgang af de emner, der er genstand for vurderingen og træningen.

2)

Operatøren skal stille et antal timer til rådighed i den relevante træningsanordning, som er tilstrækkeligt til, at piloten kan fuldføre operatørens EBT-program. Den tid, som afsættes til EBT-programmet, fastlægges efter følgende kriterier:

(i)

tidsforbruget skal svare til EBT-programmets omfang og kompleksitet

(ii)

der skal afsættes tilstrækkelig tid til at fuldføre EBT-programmet

(iii)

den afsatte tid skal muliggøre et effektivt EBT-program under hensyntagen til ICAO's, agenturets og den kompetente myndigheds anbefalinger

(iv)

den afsatte tid svarer til teknologien i de anvendte træningsanordninger.

f)

ÆKVIVALENS AF FUNKTIONSFEJL

(1)

Hver pilot skal gennemgå vurdering og træning i at håndtere funktionsfejl i luftfartøjssystemet.

(2)

Funktionsfejl i luftfartøjssystemet, der påfører en duelig besætning en betydelig byrde, prioriteres ud fra følgende karakteristika:

(i)

aktualitet

(ii)

kompleksitet

(iii)

forringelse af kontrollen over luftfartøjet

(iv)

instrumenter ude af funktion

(v)

håndtering af konsekvenserne.

(3)

Hver pilot udsættes for mindst én funktionsfejl for hver af disse karakteristika med den hyppighed, der er fastlagt i tabellen over de emner, der er genstand for vurderingen og træningen.

(4)

Påvist duelighed med hensyn til håndteringen af én funktionsfejl anses for ækvivalent med påvist duelighed med hensyn til håndteringen af andre funktionsfejl med samme karakteristika.

g)

ÆKVIVALENS AF INDFLYVNINGER AF RELEVANS FOR OPERATIONER

(1)

Operatøren skal sikre, at hver pilot gennemgår periodisk træning i udførelsen af de indflyvningstyper og indflyvningsmetoder, der er relevante for operationerne.

(2)

Denne træning skal omfatte indflyvninger, der påfører en duelig besætning en yderligere byrde.

(3)

Denne træning skal omfatte de indflyvninger, der kræver specifik godkendelse i overensstemmelse med bilag V (del-SPA) til denne forordning.

h)

LINJEORIENTERET KOMPETENCEEVALUERING

1)

Hver pilot skal regelmæssigt gennemgå en linjeorienteret kompetenceevaluering i et luftfartøj med henblik på at påvise, at normale linjeoperationer, der er beskrevet i driftshåndbogen, udføres på en sikker, effektiv og virkningsfuld måde.

2)

En linjeorienteret kompetenceevaluering skal være gyldig i en periode på 12 måneder.

3)

En operatør, der er godkendt med henblik på EBT, kan med den kompetente myndigheds godkendelse forlænge gyldigheden af linjeorienteret kompetenceevaluering til:

i)

enten 2 år med forbehold af en risikovurdering

ii)

eller 3 år med forbehold af en feedback-proces for overvågning af linjeoperationer, som afdækker trusler mod operationerne, minimerer risiciene for, at sådanne trusler opstår, og gennemfører forholdsregler mod menneskelige fejl i forbindelse med operationerne.

4)

Piloten skal påvise et acceptabelt præstationsniveau for alle observerede kompetencer, for at linjeorienteret kompetenceevaluering er fuldført med et vellykket resultat.

i)

TRÆNING PÅ JORDEN

1)

Hver 12. kalendermåned gennemgår hver pilot:

(i)

teknisk træning på jorden

(ii)

vurdering og træning vedrørende lokalisering og brug af alt nød- og sikkerhedsudstyr om bord på luftfartøjet.

2)

Operatøren kan med den kompetente myndigheds godkendelse og med forbehold af en risikovurdering forlænge hyppigheden for vurdering af og træning vedrørende lokalisering og brug af alt nød- og sikkerhedsudstyr om bord på luftfartøjet til 24 måneder."

(d)

Følgende indsættes som punkt ORO.FC.232:

"ORO.FC.232 EBT-programmets emner, der er genstand for vurderingen og træningen

(a)

Operatøren skal sikre, at hver pilot gennemgår de emner, der er genstand for vurderingen og træningen.

(b)

De emner, der er genstand for vurderingen og træningen, skal:

(1)

udledes af sikkerhedsdata og data fra operationer, der anvendes til at udpege områder med potentiale for forbedring og prioritering af pilottræning med henblik på at vejlede i at opstille egnede EBT-programmer

(2)

fordeles over en periode på 3 år og med en fastsat hyppighed

(3)

være relevant for den luftfartøjstype eller -variant, på hvilken piloten opererer."

(e)

Punkt ORO.FC.235, litra a), affattes således:

"ORO.FC.235 Pilotkvalifikation til at operere i begge pilotsæder

a)

Luftfartøjschefer, hvis opgaver kræver, at de opererer i begge pilotsæder og udfører andenpilotopgaver, eller luftfartøjschefer, der skal udføre trænings- eller kontrolopgaver, skal fuldføre yderligere træning og kontrol som angivet i driftshåndbogen. Kontrollen kan foretages sammen med operatørens duelighedscheck, som er foreskrevet i punkt ORO.FC.230, litra b), eller i det EBT-program, der er foreskrevet i punkt ORO.FC.231."

(4)

I bilag IV (del-CAT) foretages følgende ændringer:

 

Punkt CAT.IDE.A.185, litra c), nr. 1), affattes således:

(1)

"de sidste 25 timer for så vidt angår flyvemaskiner med en MCTOM på over 27 000 kg, som for første gang har fået udstedt et individuelt luftdygtighedsbevis den 1. januar 2022 eller senere, eller".

(5)

I bilag VI (del-NCC) foretages følgende ændringer:

 

Punkt NCC.IDE.A.160, litra b), nr. 1), affattes således:

(1)

"de sidste 25 timer for så vidt angår flyvemaskiner med en MCTOM på over 27 000 kg, som for første gang har fået udstedt et individuelt luftdygtighedsbevis den 1. januar 2022 eller senere, eller".

(6)

I bilag VIII (del-SPO) foretages følgende ændringer:

 

Punkt SPO.IDE.A.140, litra b), nr. 1), affattes således:

"1)

de sidste 25 timer for så vidt angår flyvemaskiner med en MCTOM på over 27 000 kg, som for første gang har fået udstedt et individuelt luftdygtighedsbevis den 1. januar 2022 eller senere, eller".


Top