EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1061

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1061 af 13. juli 2020 om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for en beskyttet geografisk betegnelse (»Dealurile Sătmarului« (BGB))

C/2020/4898

OJ L 232, 20.7.2020, p. 42–42 (BG, ES, ET, EL, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI)
OJ L 232, 20.7.2020, p. 38–38 (CS, DA, DE, EN, FR, SV)
OJ L 232, 20.7.2020, p. 39–39 (HU, SK)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1061/oj

20.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 232/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1061

af 13. juli 2020

om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for en beskyttet geografisk betegnelse (»Dealurile Sătmarului« (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 99,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har behandlet den ansøgning, der er indgivet af Rumænien efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013, om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Dealurile Sătmarului«.

(2)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 (2) offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringerne af varespecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4)

Ændringen af varespecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ændringer af varespecifikationen, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Dealurile Sătmarului« (BGB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 100 af 27.3.2020, s. 6.


Top