EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0565

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/565 af 13. februar 2020 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2019/934 for så vidt angår overgangsordninger for markedsføring af lagre af vinavlsprodukter

C/2020/672

OJ L 129, 24.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/565/oj

24.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/565

af 13. februar 2020

om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2019/934 for så vidt angår overgangsordninger for markedsføring af lagre af vinavlsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 75, stk. 2, og artikel 80, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 (2) erstatter og ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (3). Efter offentliggørelsen af delegeret forordning (EU) 2019/934 viste det sig, at der var en fejl i alle sprogudgaver.

(2)

Fejlen vedrører de overgangsordninger for markedsføring af lagre af vinavlsprodukter, der er fastsat i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2019/934. Forordning (EF) nr. 606/2009 fandt anvendelse indtil den 6. december 2019. Delegeret forordning (EU) 2019/934 trådte i kraft den 27. juni 2019. For at give er de erhvervsdrivende tilstrækkelig tid til at indrette sig efter de bestemmelser blev det besluttet at fastsætte anvendelsesdatoen for nævnte forordning til den 7. december 2019.

(3)

Formålet med overgangsordningerne i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2019/934 var at gøre det muligt at markedsføre vinavlsprodukter, der var produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 606/2009 før datoen for anvendelse af delegeret forordning (EU) 2019/934. I artikel 15 henvises der imidlertid til datoen for ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2019/934 og ikke til datoen for anvendelse af nævnte forordning. Det har den utilsigtede følge, at de i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 606/2009 producerede vinavlsprodukter fra den nye høst 2019 ikke vil kunne markedsføres, hvis de er produceret på datoen på ikrafttrædelsen eller efter nævnte dato.

(4)

For at gøre det muligt at markedsføre de vinavlsprodukter, der er produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 606/2009 mellem den 27. juni og den 6. december 2019, skal overgangsordningerne i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2019/934 berigtiges, således at nævnte periode er omfattet.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2019/934 bør derfor berigtiges.

(6)

Fejlen i delegeret forordning (EU) 2019/934 skal berigtiges, således at vinavlsprodukter, der er produceret mellem den 27. juni og den 6. december 2019, kan markedsføres. Det er grunden til, at denne berigtigende delegerede forordning bør finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 27. juni 2019 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2019/934affattes således:

»Artikel 15

Overgangsordninger

Lagre af vinavlsprodukter, der før datoen for denne forordnings anvendelse er fremstillet i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før nævnte dato, kan overgå til frit forbrug.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 27. juni 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt offentliggørelsen af OIV-dossierer (EUT L 149 af 7.6.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).


Top