EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/198 af 13. februar 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 for så vidt angår oprettelse af registret over geografiske betegnelser, der er beskyttet i sektoren for aromatiserede vinprodukter, og opførelse af eksisterende geografiske betegnelser i dette register

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/198

af 13. februar 2020

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 for så vidt angår oprettelse af registret over geografiske betegnelser, der er beskyttet i sektoren for aromatiserede vinprodukter, og opførelse af eksisterende geografiske betegnelser i dette register

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (1), særlig artikel 21 og artikel 26, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (2) indeholder en liste over geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, der er beskyttet i henhold til nævnte forordning. Forordning (EØF) nr. 1601/91 blev ophævet ved og erstattet af forordning (EU) nr. 251/2014. Kapitel III i forordning (EU) nr. 251/2014 indeholder regler for beskyttelse af geografiske betegnelser i sektoren for aromatiserede vine. Nævnte kapitel giver endvidere Kommissionen beføjelse til bl.a. at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at oprette og føre et offentligt tilgængeligt elektronisk register over geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, der er beskyttet i henhold til nævnte forordning. Dette register bør føres på et af Kommissionens websteder.

(2)

I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) nr. 251/2014 beskyttes eksisterende geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, der er opført i bilag II til forordning (EØF) nr. 1601/91, eller som er indgivet til en medlemsstat og godkendt af denne medlemsstat før den 27. marts 2014, automatisk som geografiske betegnelser i henhold til nævnte forordning. I henhold til forordningens artikel 26, stk. 3, bør eksisterende geografiske betegnelser, for hvilke den pågældende medlemsstat ikke har fremsendt det tekniske dossier og den nationale afgørelse om godkendelse til Kommissionen senest den 28. marts 2017, dog fjernes fra registret.

(3)

Den 28. marts 2017 havde Kommissionen modtaget det tekniske dossier og den nationale afgørelse om godkendelse af de eksisterende geografiske betegnelser for de aromatiserede vinprodukter på listen i bilag II til forordning (EØF) nr. 1601/91 »Nürnberger Glühwein« (den 17. marts 2017), »Samoborski bermet« (den 23. marts 2017), »Thüringer Glühwein« (den 17. marts 2017) og »Vermut di Torino« eller »Vermouth di Torino« (den 24. marts 2017).

(4)

Den 6. juli 2011 godkendte Spanien den geografiske betegnelse »Vino Naranja del Condado de Huelva«. Kommissionen modtog det tilhørende tekniske dossier og den nationale afgørelse om godkendelse den 14. marts 2017.

(5)

Kommissionen har vurderet de eksisterende geografiske betegnelser »Nürnberger Glühwein«, »Samoborski bermet«, »Thüringer Glühwein«, »Vermut di Torino« eller »Vermouth di Torino« og »Vino Naranja del Condado de Huelva« og konkluderet, at de er i overensstemmelse med definitionen af geografisk betegnelse i artikel 2, stk. (3), i forordning (EU) nr. 251/2014.

(6)

Derfor bør de eksisterende geografiske betegnelser »Nürnberger Glühwein«, »Samoborski bermet«, »Thüringer Glühwein«, »Vermut di Torino« eller »Vermouth di Torino« og »Vino Naranja del Condado de Huelva« optages i registret som geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, der er beskyttet i henhold til forordning (EU) nr. 251/2014.

(7)

Kommissionen har ikke modtaget det tekniske dossier og den nationale afgørelse om godkendelse af den eksisterende geografiske betegnelse »Vermouth de Chambéry«. Den eksisterende geografiske betegnelse »Vermouth de Chambéry« har derfor mistet beskyttelsen pr. 29. marts 2017. Da registret endnu ikke er oprettet, bør Kommissionen afstå fra at optage navnet »Vermouth de Chambéry« i registret.

(8)

Af klarhedshensyn og på anmodning fra ansøgerne bør betegnelsen for den eksisterende italienske geografiske betegnelse i bilag II til forordning (EØF) nr. 1601/91 som enten »Vermouth di Torino« eller »Vermut di Torino«, afhængigt af de sproglige udgaver af forordningen, optages i registret som »Vermut di Torino«/»Vermouth di Torino« —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Register

1.   Det elektroniske register over geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter (i det følgende benævnt »registret«), jf. artikel 21 i forordning (EU) nr. 251/2014, oprettes ved hjælp af et digitalt system, som Kommissionen gør tilgængeligt for offentligheden.

2.   Registret skal indeholde en liste over betegnelsen (eller betegnelserne) for de aromatiserede vinprodukter, der er beskyttet som geografiske betegnelser i henhold til forordning (EU) nr. 251/2014.

Artikel 2

Eksisterende geografiske betegnelser

Følgende eksisterende geografiske betegnelser er opført i registret som geografiske betegnelser, der er beskyttet i henhold til forordning (EU) nr. 251/2014:

a)

»Nürnberger Glühwein«

b)

»Samoborski bermet«

c)

»Thüringer Glühwein«

d)

»Vermut di Torino«/»Vermouth di Torino«

e)

»Vino Naranja del Condado de Huelva«.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1).


Top