EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1308

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1308 af 21. september 2020 om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på centrale modparter i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (meddelt under nummer C(2020) 6539) (EØS-relevant tekst)

C/2020/6539

OJ L 306, 21.9.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1308/oj

21.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1308

af 21. september 2020

om fastlæggelse af, at de reguleringsmæssige rammer, som finder anvendelse på centrale modparter i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i en begrænset periode er ækvivalente i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(meddelt under nummer C(2020) 6539)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Den 17. oktober 2019 nåede Unionen og Det Forenede Kongerige til enighed om udtrædelsesaftalen (2) med en revideret protokol om Irland og Nordirland og en revideret politisk erklæring (3). I henhold til denne aftale og efter dens ratificering i Underhuset i Det Forenede Kongerige, dens vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådets indgåelse af aftalen blev Det Forenede Kongerige den 1. februar 2020 et tredjeland, og EU-retten vil ophøre med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige den 31. december 2020.

(2)

Som bebudet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 9. juli 2020, »Klar til forandring — Meddelelse til forberedelserne til udløbet af overgangsperioden mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige« (4) har Kommissionen på grundlag af en analyse foretaget sammen med Den Europæiske Centralbank (»ECB«), Den Fælles Afviklingsinstans og de europæiske tilsynsmyndigheder, konstateret, at der kan opstå risici for den finansielle stabilitet på området central clearing af derivater gennem CCP'er, der er etableret i Det Forenede Kongerige (»UK-CCP'er«). For at give clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen, (»EU-clearingmedlemmer«) tid til at reducere deres eksponering mod markedsinfrastruktur i Det Forenede Kongerige samt CCP'er, der er etableret i Unionen, (»EU-CCP'er«) tid til at forbedre deres kapacitet til at cleare relevante handler og for at imødegå eventuelle risici for den finansielle stabilitet, er det berettiget at vedtage en ækvivalensafgørelse vedrørende Det Forenede Kongerige på dette område.

(3)

Central clearing øger gennemsigtigheden på markedet, afbøder kreditrisici og begrænser risikoen for afsmitning i tilfælde af misligholdelse hos en eller flere deltagere i en CCP. Levering af sådanne tjenesteydelser er derfor af afgørende betydning for at sikre den finansielle stabilitet. Leveringen af clearingydelser kan også få indvirkning på gennemførelsen af centralbankers pengepolitik i de tilfælde, hvor transaktioner cleares i en valuta, som er udstedt af en centralbank i Unionen. Finansielle instrumenter clearet af CCP'er er også af afgørende betydning for finansielle formidlere og deres kunder, f.eks. til at afdække renterisici, og kunne derfor også skabe risici for realøkonomien i Unionen.

(4)

Pr. 31. december 2019 svarede den udestående notionelle værdi af OTC-derivater til ca. 500 bio. EUR på verdensplan, hvoraf rentederivaterne tegnede sig for mere end 75 % og valutaderivaterne for henved 20 %. Ca. 30 % af alle OTC-derivater er denomineret i euro eller andre valutaer inden for Unionen. Markedet for central clearing af OTC-derivater er yderst koncentreret, navnlig markedet for central clearing af OTC-rentederivater denomineret i euro, hvoraf mere end 90 % cleares i en enkelt UK-CCP.

(5)

Det Forenede Kongeriges udtræden af det indre marked og af økosystemet af fælles regulering, koordineret tilsyn og håndhævelse, der understøtter det indre marked, skaber sammen med den betydelige mængde finansielle instrumenter, der er denomineret i EU-valutaer, og som cleares af UK-CCP'er, store udfordringer for Unionen og medlemsstaternes myndigheder med hensyn til at styre den finansielle stabilitet, navnlig i en tid med finansiel stress.

(6)

Konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen har været emnet for flere meddelelser fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og ECB, herunder en nødhandlingsplan, der tilskynder markedsdeltagerne til at være forberedt og parat (5). Omfanget af EU-clearingmedlemmers nuværende eksponeringer mod UK-CCP'er, de grundlæggende ændringer i de regulerings- og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på UK-CCP'er og Det Forenede Kongeriges finansielle system generelt, som vil finde sted den 1. januar 2021, samt risiciene for den finansielle stabilitet i Unionen og for transmissionen og gennemførelsen af Unionens pengepolitik, kræver, at afhængigheden af infrastrukturer i Det Forenede Kongerige reduceres. Dette indebærer en reduktion af EU-clearingmedlemmers eksponeringer mod UK-CCP'er, navnlig OTC-derivateksponeringer, der er denomineret i euro og andre EU-valutaer, og en yderligere udvidelse og udvikling af kapaciteten for CCP'er, der har tilladelse i Unionen til at levere sådanne tjenester. For at opnå en sådan reduktion forventes branchen at udvikle en klar proces for at reducere deres eksponeringer og afhængighed af UK-CCP'er, der er systemisk vigtige for Unionen.

(7)

Fra den 1. januar 2021 vil UK-CCP'er blive betragtet som »tredjelands-CCP'er« i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og kan som sådanne ikke levere clearingydelser i Unionen, medmindre de er anerkendt af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«) i overensstemmelse med artikel 25 i nævnte forordning. ESMA kan kun anerkende en CCP, der er etableret i et tredjeland, hvis Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, der fastslår, at de retlige og tilsynsmæssige ordninger for CCP'er fra det pågældende land er ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012, og efter at den har fastslået, om CCP'en er systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen. Hvis UK-CCP'er ikke er anerkendt, kan modparter, der er etableret i Unionen, ikke cleare OTC-derivater, som er omfattet af clearingforpligtelsen, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, i UK-CCP'er. Nævnte situation kunne medføre midlertidige udfordringer for disse modparter med hensyn til at opfylde deres clearingforpligtelser, hvilket så igen kunne indebære risici i forhold til den finansielle stabilitet og gennemførelsen af pengepolitikken i Unionen og dens medlemsstater. Det er derfor nødvendigt i denne hidtil usete situation — forudsat at de retlige og tilsynsmæssige ordninger for UK-CCP'er er fastslået som ækvivalente — at disse CCP'er fortsat kan levere clearingydelser i Unionen i en begrænset periode og på særlige betingelser.

(8)

I henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige ordninger for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(9)

For det første skal et tredjelands retlige og tilsynsmæssige ordninger sikre, at CCP'er, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der er fastsat i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen råder over, inkorporerede Det Forenede Kongerige de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012 i national lovgivning med virkning fra datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (6), og Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning kan derfor betragtes som ækvivalent med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(10)

For det andet skal tredjelandets retlige og tilsynsmæssige ordninger sikre, at CCP'er, der er etableret i det pågældende tredjeland, til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse. Indtil den 31. december 2020 er UK-CCP'er under tilsyn af Bank of England, som fastsat i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012 (7). Som en del af inkorporeringen af forordning (EU) nr. 648/2012 i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning er Bank of England fortsat ansvarlig for tilsynet med CCP'er efter denne dato, og der er for øjeblikket intet, der tyder på, at der er planlagt vigtige ændringer af dette tilsyn.

(11)

For det tredje skal de retlige rammer i tredjelandet omfatte et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til det pågældende tredjelands retlige ordning. Det Forenede Kongerige har inkorporereret de vigtigste elementer i ækvivalenssystemet i artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning. Det Forenede Kongerige har imidlertid indført en midlertidig ordning for anerkendelse, som suspenderer væsentlige ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012 i en periode på mindst tre år. Denne midlertidige ordning for anerkendelse giver også Bank of England vide skønsbeføjelser til at tilbagetrække den »midlertidige anerkendelse«, hvilket skaber retsusikkerhed for CCP'er, der er anerkendt under denne ordning. Uanset denne usikkerhed kan den tredje betingelse anses for opfyldt på dette tidspunkt.

(12)

På dette grundlag kan det konkluderes, at de retlige og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige, der vil finde anvendelse på UK-CCP'er efter overgangsperiodens udløb, opfylder alle betingelserne i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(13)

Denne afgørelse er baseret på de oplysninger, der i øjeblikket foreligger om de retlige og tilsynsmæssige ordninger, der finder anvendelse på UK-CCP'er fra den 1. januar 2021. Disse retlige og tilsynsmæssige ordninger bør kun betragtes som ækvivalente, hvis de krav, der gælder for CCP'er i Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning, opretholdes og fortsat anvendes effektivt og håndhæves på og efter denne dato for at undgå, at ændringer af Det Forenede Kongeriges regulerings- og tilsynsmæssige rammer får negativ indflydelse på ækvivalensen med hensyn til regulering eller tilsyn, hvilket fører til ulige konkurrencevilkår mellem EU-CCP'er og UK-CCP'er eller til risici for den finansielle stabilitet for Unionen. Da Kommissionen til enhver tid kan ændre, suspendere, revidere eller tilbagekalde denne afgørelse, navnlig hvis udviklingen i et tredjeland påvirker afgørelsen om ækvivalens, er en effektiv udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsmæssige aktiviteter mellem ESMA og Bank of England en væsentlig forudsætning for at bibeholde fastlæggelsen af ækvivalens i denne afgørelses gyldighedsperiode.

(14)

Nævnte udveksling af oplysninger mellem ESMA og Bank of England forudsætter, at der indføres omfattende og effektive samarbejdsordninger i overensstemmelse med artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse samarbejdsordninger sikrer proaktiv udveksling af alle relevante oplysninger med de myndigheder, der er omhandlet i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder Den Europæiske Centralbank og andre medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker, med henblik på høring af nævnte myndigheder om UK-CCP'ers status som anerkendte eller den situation, hvor nævnte oplysninger er nødvendige, for at disse myndigheder kan varetage deres tilsynsmæssige opgaver.

(15)

De samarbejdsordninger, der er oprettet i henhold til artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal sikre, at ESMA til enhver tid har umiddelbar adgang til alle oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, der gør det muligt at vurdere eventuelle væsentlige risici, som UK-CCP'er indebærer for Unionen eller dens medlemsstater, enten direkte eller indirekte. Samarbejdsordningerne skal derfor indeholde en nærmere beskrivelse af mekanismerne og procedurerne til omgående udveksling af oplysninger om UK-CCP'ers clearingaktiviteter i forbindelse med finansielle instrumenter denomineret i EU-valutaer, handelspladser, clearingdeltagere samt datterselskaber af kreditinstitutter og investeringsselskaber i Unionen, om interoperabilitetsordninger med andre CCP'er, om egne midler, om misligholdelsesfondes sammensætning og kalibrering, om marginer, likvide midler og sikkerhedsstillelse på porteføljebasis, herunder haircut-kalibreringer, og om stresstests. De skal også indeholde en nærmere beskrivelse af mekanismerne og procedurerne for omgående underretning vedrørende eventuelle ændringer, som har indvirkning på UK-CCP'er eller de retlige og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige, der gælder for UK-CCP'er, og for omgående underretning af ESMA om eventuelle udviklingstendenser i forhold til UK-CCP'er, som kunne få indvirkning på pengepolitikken i Unionen. Bank of England skal også arbejde tæt sammen med Unionens myndigheder i overensstemmelse med artikel 25, stk. 7. Det er navnlig vigtigt, at der er effektive samarbejdsordninger mellem ESMA og de ansvarlige myndigheder i Det Forenede Kongerige vedrørende koordineringen af deres tilsynsaktiviteter, herunder navnlig procedurer for håndtering af eventuelle nødsituationer i forbindelse med anerkendte UK-CCP'er, som har eller kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet eller stabiliteten i Unionens finansielle system.

(16)

Det Forenede Kongeriges myndigheder forventes at informere Unionen om alle ændringer i Det Forenede Kongeriges regulerings- eller tilsynsmæssige rammer, der har indvirkning på leveringen af clearingydelser i Det Forenede Kongerige. Kommissionen vil i samarbejde med ESMA overvåge eventuelle ændringer af de retlige og tilsynsmæssige ordninger, som har indvirkning på leveringen af clearingydelser i Det Forenede Kongerige, udviklingstendenser på markedet samt det tilsynsmæssige samarbejdes effektivitet, herunder omgående udveksling af oplysninger mellem ESMA og Bank of England. Kommissionen kan til enhver tid foretage en revision, hvis relevante udviklingstendenser nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den ækvivalens, der indrømmes ved denne afgørelse, herunder hvis Det Forenede Kongeriges myndigheder ikke samarbejder effektivt, ikke gør det muligt at foretage en effektiv vurdering af den risiko, som UK-CCP'er indebærer for Unionen eller dens medlemsstater, eller de foranstaltninger, der træffes af UK-CCP'er eller Bank of England fremmer urimelig og illoyal konkurrence.

(17)

For at give EU-clearingmedlemmer tid til at reducere deres eksponering mod markedsinfrastrukturer i Det Forenede Kongerige og EU-CCP'er tid til at forbedre deres kapacitet til at cleare relevante handler og i betragtning af den mulige virkning af regulerings- eller tilsynsmæssige tendenser eller udviklingstendenser på markedet for den finansielle stabilitet i Unionen og dens medlemsstater og for gennemførelse og transmission af Unionens pengepolitik bør denne afgørelse have en begrænset varighed.

(18)

Denne afgørelse giver ESMA tid til at foretage en omfattende revision af den systemiske betydning af UK-CCP'er og deres clearingydelser eller aktiviteter i Unionen og træffe alle passende foranstaltninger til at imødegå risici for den finansiel stabilitet i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder at henstille til Kommissionen, at en UK-CCP ikke bør anerkendes, eller at dens anerkendelse bør trækkes tilbage.

(19)

For at give ESMA tilstrækkelig tid til at revidere den systemiske betydning af UK-CCP'er, EU-CCP'er tilstrækkelig tid til at forbedre deres kapacitet til at cleare relevante handler og EU-clearingmedlemmer tilstrækkelig tid til at reducere deres eksponering mod Det Forenede Kongeriges markedsinfrastrukturer bør denne afgørelse udløbe 18 måneder efter dens anvendelsesdato.

(20)

Denne afgørelse bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre retssikkerheden for clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, inden overgangsperiodens udløb i overensstemmelse med udtrædelsesaftalen. Denne bør derfor anvendes fra dagen efter den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

(21)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For så vidt angår artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 anses de retlige og tilsynsmæssige ordninger i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, der finder anvendelse på centrale modparter, som allerede er etableret og meddelt tilladelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, for at være ækvivalente med de krav, der stilles i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Den udløber den 30. juni 2022.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT C 384 I af 12.11.2019, s. 1).

(3)  Politisk erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige (EUT C 384I af 12.11.2019, s. 178).

(4)  COM(2020) 324 final.

(5)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank af 4. maj 2017»Imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen« (COM(2017) 225 final), meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 19. juli 2018, »Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019« (COM(2018) 556 final) og meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 13. november 2018»Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan« (COM(2018) 880 final).

(6)  Efter udløbet af overgangsperioden udgør flere dele af Det Forenede Kongeriges lovgivning de regulerings- og tilsynsmæssige rammer for clearingydelser i Det Forenede Kongerige. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, the European Union (Withdrawal) Act 2018, The Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020, the Financial Services (Consequential Amendments) Regulations 2020 and the Financial Services Contracts (Transitional and Saving Provision) (EU Exit) Regulations 2019).

(7)  Part 5 i The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013.


Top