EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1106

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1106 af 24. juli 2020 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF for så vidt angår den officielle kontrolsats for besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø, forædlet frø af generationer forud for basisfrøet og certificeret frø (meddelt under nummer C(2020) 4955)

C/2020/4955

OJ L 242, 28.7.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1106/oj

28.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 242/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1106

af 24. juli 2020

om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF for så vidt angår den officielle kontrolsats for besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø, forædlet frø af generationer forud for basisfrøet og certificeret frø

(meddelt under nummer C(2020) 4955)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 13a,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (2), særlig artikel 13a,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (3), særlig artikel 19,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (4), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Certificeret frø fra foderplanter, korn, sukkerroer og olie- og spindplanter er i henhold til henholdsvis direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF underlagt besigtigelse under officielt tilsyn. En andel på mindst 5 % af afgrøden fra disse frø (i det følgende benævnt: »en fast minimumssats på 5 %«) er underlagt officiel kontrol på stedet.

(2)

Basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet er certificeret, hvis alle afgrøder af disse frø (i det følgende benævnt: »en fast sats på 100 %«) er blevet underkastet officielle besigtigelser, der opfylder betingelserne i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF.

(3)

I et nyligt tidsbegrænset forsøg, der blev gennemført på grundlag af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU (5), blev det påvist, at besigtigelse under officielt tilsyn udført af uddannede og autoriserede inspektører fra frøvirksomheder udgør et forbedret alternativ til officiel besigtigelse, også for basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet. Den officielle kontrol af den fastsatte andel på 5 % af frøafgrøderne var tilstrækkelig til at påvise, at niveauet af besigtigelser under officielt tilsyn også kan være relevante for basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet. Det kan dog være muligt at foretage yderligere forbedringer under hensyntagen til frøleverandørernes resultater.

(4)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (6) om offentlig kontrol, som fastsætter en harmoniseret EU-ramme for gennemførelse af offentlig kontrol i hele fødevarekæden, skal de kompetente myndigheder regelmæssigt foretage offentlig kontrol af alle operatører på grundlag af en risikovurdering og med passende hyppighed. På grundlag af erfaringerne med anvendelsen af disse regler bør muligheden for officiel kontrol af frøafgrøder på stedet inden for rammerne af det officielle tilsyn, der gennemføres med en hyppighed, der er fastlagt i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang, også undersøges i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF.

(5)

For de kompetente myndigheders vedkommende kan planlægningen af hyppigheden af deres kontroller inden for rammerne af officielle tilsyn og under hensyntagen til visse risikokriterier vedrørende frøleverandørers aktiviteter og tidligere resultater med hensyn til overholdelse udgøre et forbedret alternativ til den faste minimumssats på 5 %, der anvendes for certificeret frø. På baggrund af det seneste midlertidige forsøg bør det også undersøges for basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet, som kontrolleres officielt med en sats på 100 %.

(6)

Medlemsstaternes ansvarlige officielle organer bør tage hensyn til visse risikokriterier vedrørende frøleverandørernes aktiviteter og tidligere resultater med hensyn til overholdelse i forbindelse med planlægningen af hyppigheden af deres officielle kontrol. Der bør fastsættes harmoniserede kriterier til dette formål. Der bør derfor gennemføres et tidsbegrænset forsøg for at vurdere dette alternativ.

(7)

Det er nødvendigt at fritage de medlemsstater, der deltager i forsøget, fra forpligtelserne for så vidt angår officielle besigtigelser med en fast sats på 100 % af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet og fra kontrol med en fast minimumssats på 5 % af frøafgrøderne for certificeret frø som led i det offentlige tilsyn i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF.

(8)

De medlemsstater, der deltager i forsøget, bør hvert år aflægge rapport til Kommissionen og medlemsstaterne for at informere de andre medlemsstater og Kommissionen og lette evalueringen af udviklingen og overvågningen af forsøget.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

1.   Der gennemføres et tidsbegrænset forsøg (»forsøget«) på EU-plan, som, for så vidt angår den officielle kontrol af afgrøder til avl af basisfrø, forædlet frø af generationer forud for basisfrøet og af certificeret frø inden for rammerne af besigtigelse under officielt tilsyn i henhold til de i stk. 2 i denne artikel nævnte bestemmelser i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF, skal vurdere:

a)

hvorvidt en risikobaseret tilgang udført i overensstemmelse med artikel 3 i denne afgørelse kan udgøre et forbedret alternativ til kontrol af

i)

en fast minimumssats på 5 % af frøafgrøderne for certificeret frø

ii)

en fast sats på 100 % af frøafgrøderne for basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet, og

b)

hvorvidt de risikovurderingskriterier, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i denne afgørelse, er passende.

2.   De i stk. 1 omhandlede bestemmelser er:

a)

artikel 2, stk. 1, afsnit B), nr. 1, litra d), artikel 2, stk. 3, afsnit A), litra c), og artikel 14a, litra a), i direktiv 66/401/EØF og punkt 6 i bilag I hertil

b)

artikel 2, stk. 1, afsnit C), litra d), artikel 2, stk. 1, afsnit Ca, litra c), artikel 2, stk. 1, afsnit D, nr. 1, litra d), artikel 2, stk. 1, afsnit D, nr. 2, litra b), artikel 2, stk. 1, afsnit D, nr. 3, litra c), artikel 2, stk. 3, afsnit A, litra c), og artikel 14a, litra a), i direktiv 66/402/EØF og punkt 7 i bilag I hertil

c)

artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), artikel 2, stk. 3, afsnit A, litra c), og artikel 21, litra a), i direktiv 2002/54/EF og punkt 4 i del A i bilag I hertil

d)

artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), artikel 2, stk. 1, litra d), nr. 1, ii), artikel 2, stk. 1, litra d), nr. 2, iii), artikel 2, stk. 5, afsnit A, litra c), og artikel 18, litra a), i direktiv 2002/57/EF og punkt 5 i bilag I hertil

Artikel 2

Medlemsstaters deltagelse

Samtlige medlemsstater kan deltage i forsøget.

Medlemsstater, der beslutter sig for at deltage i forsøget (»deltagende medlemsstater«), underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de arter, kategorier og regioner, der er omfattet af forsøget, og om eventuelle restriktioner.

Deltagende medlemsstater kan til enhver tid trække sig ud af forsøget ved at informere Kommissionen herom.

Artikel 3

Risikovurdering

1.   Medlemsstaterne foretager en risikovurdering af frøleverandørerne og tilpasser omfanget af deres officielle kontroller i overensstemmelse hermed til en andel på mellem 1 % og 100 % af frøafgrøderne for så vidt angår besigtigelse under officielt tilsyn.

Ved risikovurderingen af frøleverandørerne skal der tages hensyn til følgende kriterier:

a)

arter og produktionsmetoder

b)

produktionsområde og antal marker

c)

aktiviteter under frøleverandørens kontrol

d)

aktiviteternes eller operationernes placering

e)

oplysninger om, at det er sandsynligt, at frøbrugerne kan blive vildledt, navnlig med hensyn til frøenes identitet, sundhed og kvalitet, egenskaber, sammensætning, mængde, oprindelsesland eller -område og fremstillingsmetode

f)

frøleverandørernes historik med hensyn til resultatet af den officielle kontrol og efterfølgende kontrol af deres afgrøder og overholdelse af kravet i stk. 2

g)

pålideligheden og resultaterne af de besigtigelser, der er foretaget af frøleverandørerne, navnlig af en autoriseret markinspektør eller af en tredjepart efter anmodning fra frøleverandørerne, herunder, hvis det er relevant, private kvalitetssikringsordninger, med henblik på at fastslå, om kravet i stk. 2 er overholdt

h)

oplysninger, der kan tyde på manglende overholdelse af kravet i stk. 2.

2.   Den afgrøde, der skal kontrolleres officielt, skal være avlet af frø, som har undergået officiel efterkontrol i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF.

3.   En vis andel prøver af frøpartierne fra afgrøderne skal udtages til officiel efterkontrol og, hvis det er relevant, til officiel laboratorieundersøgelse for sortsidentitet og sortsrenhed. Medlemsstaterne identificerer frøpartier, for hvilke der er foretaget officiel kontrol i overensstemmelse med den risikobaserede tilgang, der er beskrevet i stk. 1.

4.   Deltagende medlemsstater skal for den samme afgrøde fra den samme mark sammenligne den faste minimumssats på 5 % af de frøafgrøder, der er underlagt officiel kontrol, med den risikobaserede officielle kontrol af afgrøder og høstede frø, hvor der ikke er fastsat nogen fast minimumssats.

Artikel 4

Undtagelser fra direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF

Uanset direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF fritages de deltagende medlemsstater i forsøget fra forpligtelserne for så vidt angår officiel besigtigelse af basisfrø, forædlet frø af generationer forud for basisfrøet og fra officiel kontrol af certificeret frø som fastsat i følgende bestemmelser:

1)

artikel 2, stk. 1, afsnit B), nr. 1, litra d), artikel 2, stk. 3, afsnit A), litra c), og artikel 14a, litra a), i direktiv 66/401/EØF og punkt 6 i bilag I hertil

2)

artikel 2, stk. 1, afsnit C), litra d), artikel 2, stk. 1, afsnit Ca, litra c), artikel 2, stk. 1, afsnit D, nr. 1, litra d), artikel 2, stk. 1, afsnit D, nr. 2, litra b), artikel 2, stk. 1, afsnit D, nr. 3, litra c), artikel 2, stk. 3, afsnit A, litra c), og artikel 14a, litra a), i direktiv 66/402/EØF og punkt 7 i bilag I hertil

3)

artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), artikel 2, stk. 3, afsnit A, litra c), og artikel 21, litra a), i direktiv 2002/54/EF og punkt 4 i del A i bilag I hertil samt

4)

artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iv), artikel 2, stk. 1, litra d), nr. 1, ii), artikel 2, stk. 1, litra d), nr. 2, iii), artikel 2, stk. 5, afsnit A, litra c), og artikel 18, litra a), i direktiv 2002/57/EF og punkt 5 i bilag I hertil

Artikel 5

Rapportering

1.   Deltagende medlemsstater forelægger for hvert år senest den 31. marts det efterfølgende år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport om resultaterne af det forsøg, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 3.

2.   Ved forsøgets afslutning og under alle omstændigheder ved afslutningen på deres deltagelse forelægger de deltagende medlemsstater senest den 31. marts det efterfølgende år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en endelig rapport om resultaterne af forsøget.

Rapporten kan omfatte andre oplysninger, som de deltagende medlemsstater finder relevante set i lyset af formålet med forsøget.

Artikel 6

Varighed

Forsøget påbegyndes den 1. august 2020 og afsluttes den 31. juli 2027.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU af 25. juni 2012 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet (EUT L 166 af 27.6.2012, s. 90).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).


Top