EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1035

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1035 af 3. juni 2020 om bekræftelse eller ændring af den foreløbige beregning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og de specifikke emissionsmål for fabrikanter af personbiler og lette erhvervskøretøjer for kalenderåret 2018 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 (Kun den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske) (EØS-relevant tekst)

C/2020/3536

OJ L 227, 16.7.2020, p. 37–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1035/oj

16.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1035

af 3. juni 2020

om bekræftelse eller ændring af den foreløbige beregning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og de specifikke emissionsmål for fabrikanter af personbiler og lette erhvervskøretøjer for kalenderåret 2018 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631

(Kun den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (1), særlig artikel 7, stk. 5, andet afsnit,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EU) 2019/631 og — med henblik på de specifikke emissionsmål og gennemsnitlige specifikke emissioner for kalenderåret 2018 — Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (3) skal Kommissionen hvert år fastsætte de gennemsnitlige specifikke CO2 -emissioner og de specifikke emissionsmål for hver fabrikant af personbiler og lette erhvervskøretøjer i Unionen og for hver pool af fabrikanter. På dette grundlag bestemmes præstationen for fabrikanter eller pooler af fabrikanter med henblik på deres forpligtelse til ikke at overskride de respektive specifikke emissionsmål.

(2)

De detaljerede data, der skal anvendes til beregningen af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og specifikke emissionsmål, der skal gælde for fabrikanten, baseres på medlemsstaternes registreringer af nye personbiler og lette erhvervskøretøjer i kalenderåret 2018.

(3)

Alle medlemsstaterne fremsendte deres data for 2018 til Kommissionen, dog med visse forsinkelser i forhold til indberetningsfristen, som udløb den 28. februar 2019. Hvor Kommissionens verificering af dataene viste, at der manglede bestemte data, eller de tydeligvis var ukorrekte, kontaktede Kommissionen de pågældende medlemsstater, og med disse medlemsstaters godkendelse blev dataene rettet eller kompletteret. Hvor det ikke var muligt at nå til enighed med en medlemsstat, blev de foreløbige data, som den pågældende medlemsstat havde forelagt, ikke tilpasset.

(4)

Den 24. juni 2019 offentliggjorde Kommissionen de foreløbige data og underrettede 95 fabrikanter af personbiler og 67 fabrikanter af lette erhvervskøretøjer samt de respektive pooler om den foreløbige beregning af deres gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og deres specifikke emissionsmål for 2018.

(5)

De foreløbige data, som Kommissionen meddelte, omfattede korrektionsfaktorerne for såvel biler, der blev beregnet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 (4), som for lette erhvervskøretøjer, der blev beregnet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 (5). Fastsættelsen af korrektionsfaktorer indgår i den korrelationsprocedure, der er indført for at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for målingen af specifikke CO2-emissioner. Formålet med dem er at sikre, at de proceduretolerancer, der er nødvendige for korrelationen af CO2-emissionsværdierne, anvendes efter hensigten og ikke til kunstigt at sænke disse værdier.

(6)

En korrektionsfaktor beregnes på grundlag af afvigelses- og verifikationsfaktorer, der bestemmes for en statistisk stikprøve af køretøjer, der bør være repræsentativ for fabrikantens flåde af nye køretøjer. I lyset af det meget lave antal lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt i overensstemmelse den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure — WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (6) i 2018, kan stikprøven ikke anses for at være statistisk repræsentativ, og der er derfor ikke anvendt nogen korrektionsfaktor ved fastsættelsen af emissionspræstationen for fabrikanter af lette erhvervskøretøjer.

(7)

Fabrikanterne blev anmodet om at verificere de foreløbige data i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 443/2009 og artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011 og navnlig de afvigelses- og verifikationsfaktorer på grundlag af hvilke, korrektionsfaktoren beregnes, og at underrette Kommissionen om eventuelle fejl inden for tre måneder efter modtagelsen af meddelelsen. 60 producenter af personbiler og 34 fabrikanter af lette erhvervskøretøjer indgav fejlunderretninger. For to bilfabrikanters vedkommende blev anvendelse af en korrektionsfaktor på deres gennemsnitlige specifikke emissioner bekræftet. Ved to fabrikanter af personbiler og en fabrikant af lette erhvervskøretøjer lå alle køretøjer, der blev indberettet i det foreløbige datasæt, uden for anvendelsesområdet for forordning (EU) 2019/631.

(8)

For de øvrige 35 fabrikanter af personbiler og 33 fabrikanter af lette erhvervskøretøjer, der ikke indgav underretning om fejl i datasættene eller ikke på anden måde reagerede, bør de foreløbige data og foreløbige beregninger af de gennemsnitlige specifikke emissioner og de specifikke emissionsmål bekræftes. For ingen af disse fabrikanter fandt en korrektionsfaktor anvendelse.

(9)

Kommissionen har kontrolleret de fejl, som fabrikanterne har meddelt, og begrundelserne for korrektionen heraf, og de foreløbige datasæt er i givet fald bekræftet eller ændret. Der er kun opbevaret registreringer, som indeholder værdierne for masse og CO2-emissioner. Derfor bør de foreløbige data for 94 fabrikanter af personbiler og 66 fabrikanter af lette erhvervskøretøjer bekræftes eller ændres.

(10)

I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 bør en fabrikant anses for at opfylde sit specifikke emissionsmål, hvis dennes gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner som angivet i nærværende afgørelse ikke overskrider vedkommendes specifikke emissionsmål. For fabrikanter, der er medlem af en pool, bør overholdelsen af forpligtelserne vurderes på poolniveau, jf. artikel 7, stk. 7, i nævnte forordninger.

(11)

Registreringer med fuldstændige data om masse i køreklar stand og CO2-emissioner, men med manglende eller ukorrekte køretøjsidentifikationsnumre, bør medtages i beregningen af de specifikke emissionsmål og de gennemsnitlige specifikke emissioner. Der bør dog tages hensyn til den omstændighed, at fabrikanterne ikke kan kontrollere eller rette disse registreringer. Derfor bør der ved bestemmelsen af afstanden til det mål, der er fastsat for den pågældende fabrikant, gælde en fejlmargin.

(12)

Fejlmarginen beregnes som forskellen mellem afstandene mellem de gennemsnitlige specifikke emissioner og det specifikke emissionsmål beregnet med og uden de registreringer, der ikke kan verificeres af fabrikanterne. Uanset om forskellen er positiv eller negativ, anvendes fejlmarginen således, at den altid forbedrer fabrikantens situation i forhold til det specifikke emissionsmål.

(13)

Hvis afstanden til målet for en fabrikant eller for en pool, alt efter omstændighederne, ligger over nul, efter at der er taget hensyn til fejlmarginen, opkræves en afgift for emissionsoverskridelse, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2019/631. Det er tilfældet for fabrikanten af personbiler, Automobili Lamborghini S.p.A. Afgiften for emissionsoverskridelse beregnes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 443/2009.

(14)

I henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 er fabrikanter, der foretager mindre end 1 000 nye registreringer af køretøjer i kalenderåret, fritaget for at opfylde et specifikt emissionsmål. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at beregne og indberette deres gennemsnitlige specifikke emissioner og antallet af registrerede nye køretøjer

(15)

Fabrikanten Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG skal fremlægge yderligere præciseringer med hensyn til eventuelle uregelmæssigheder i de værdier for CO2-emissioner, der er angivet i emissionstypegodkendelsen for to køretøjsmodeller. Som følge heraf kan de foreløbige data for kalenderårene 2014-2018 for Volkswagen-poolen og dets medlem Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hverken bekræftes eller ændres.

(16)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 12 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (7) foretaget en ad hoc-verificering af de CO2-besparelser, der er certificeret med henvisning til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU (8) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/158 (9). Verificeringen viste tilfredsstillende resultater med hensyn til de CO2-besparelser, der er certificeret med henvisning til gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU. Hvad angår gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/158, blev der konstateret en difference mellem de certificerede CO2-besparelser for to højeffektive generatorer monteret i køretøjer, der er produceret af Daimler AG, og de besparelser, som Kommissionen havde kontrolleret, på henholdsvis 9 % og 23 %. Kommissionen underrettede Daimler AG om de konstaterede afvigelser og opfordrede fabrikanten til at fremlægge dokumentation for nøjagtigheden af de certificerede CO2-besparelser.

(17)

På grundlag af oplysningerne fra Daimler AG fastslog Kommissionen, at differencen i besparelserne skyldtes en forskel, der kunne føres tilbage til, hvordan prøvningsmetoden blev anvendt med henblik på certificeringen og kontrollen af CO2-besparelserne. Der blev konkret foretaget en indkøring af de højeffektive generatorer forud for certificeringsprøvningen til trods for, at den i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/158 nævnte prøvningsmetode hverken foreskriver eller tillader, at der foretages en specifik indkøring af de højeffektive generatorer uden for certificeringsprøvningen.

(18)

Det følger af artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011, at CO2 -besparelser fra innovative teknologier for at kunne tages med i beregningen af en fabrikants gennemsnitlige specifikke emissioner i 2018, skal yde et verificeret bidrag til CO2-reduktionen i overensstemmelse med en metodologi, der er i stand til at tilvejebringe resultater, som kan verificeres, gentages og sammenlignes. Da de certificerede CO2-besparelser ved to højeffektive generatorer i visse køretøjer, der er fremstillet af Daimler AG, ikke er blevet bekræftet ved den verificering, der er foretaget på grundlag af den i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/158 omhandlede prøvningsmetodologi, bør de certificerede CO2-besparelser på 0,429 g CO2/km på flådeniveau, der tilskrives disse miljøinnovationer, ikke tages i betragtning med henblik på beregningen af Daimler AG's gennemsnitlige specifikke emissioner. Af samme grund bør de CO2-besparelser på 0,428 g CO2/km på flådeniveau, der tilskrives disse miljøinnovationer, ikke tages i betragtning ved beregningen af de gennemsnitlige specifikke emissioner for poolen Daimler AG.

(19)

Værdierne vedrørende en fabrikants præstationer som bekræftet eller ændret ved denne afgørelse kan revideres, hvis de relevante nationale typegodkendelsesmyndigheder bekræfter, at der foreligger uregelmæssigheder i de CO2-emissionsværdier, der er forelagt med henblik på at fastslå, om fabrikanten overholder det specifikke emissionsmål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Værdierne vedrørende fabrikanternes præstationer for personbiler for kalenderåret 2018 er indeholdt i bilag I.

2.   Værdierne vedrørende fabrikanternes præstationer for lette køretøjer for kalenderåret 2018 er indeholdt i bilag II.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til følgende individuelle fabrikanter og pooler, der er dannet i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) 2019/631:

1)

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy–sur–Seine

FRANKRIG

2)

ALFA ROMEO SPA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 — Building 6 – 1st floor — B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIEN

3)

ALKE SRL

Via Vigonovese 123

35127 Padova

ITALIEN

4)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

Alpenstraße 35–37

86807 Buchloe

TYSKLAND

5)

SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANKRIG

6)

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

ITALIEN

7)

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road Gaydon

CV35 0DB Warwickshire

DET FORENEDE KONGERIGE

8)

AUDI AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

9)

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

10)

AUDI SPORT GMBH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

11)

AUTOMOBILES CITROEN

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANKRIG

12)

AUTOMOBILES PEUGEOT

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANKRIG

13)

AVTOVAZ JSC

Repræsenteret i Unionen ved:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prag 3

TJEKKIET

14)

BEE AUTOMOTIVE

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

FRANKRIG

15)

BENTLEY MOTORS LTD

Pyms Lane

CW1 3PL

Crewe Cheshire

DET FORENEDE KONGERIGE

16)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANKRIG

17)

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Petuelring 130

80788 München

TYSKLAND

18)

BMW M GMBH

Petuelring 130

80788 München

TYSKLAND

19)

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

TYSKLAND

20)

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

21)

CATERHAM CARS LIMITED

2 Kennet Road

DA1 4QN Dartford

DET FORENEDE KONGERIGE

22)

CHEVROLET ITALIA SPA

Repræsenteret i Unionen ved:

Intertrust, Gruneburgweg 58–62

60322 Frankfurt am Main

TYSKLAND

23)

FCA US LLC

C.so Settembrini, 40

Gate 8 — Building 6 – 1st floor — B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIEN

24)

CNG-TECHNIK GMBH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

TYSKLAND

25)

AUTOMOBILE DACIA SA

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANKRIG

26)

DAIHATSU MOTOR CO LTD

Repræsenteret i Unionen ved:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

BELGIEN

27)

DAIMLER AG

F403, EA/R

70546 Stuttgart

TYSKLAND

28)

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi, 18

43040 Varano de' Melegari (PR)

ITALIEN

29)

DFSK MOTOR CO LTD

Repræsenteret i Unionen ved:

Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D' Elsa (FI)

ITALIEN

30)

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

NEDERLANDENE

31)

DR AUTOMOBILES SRL

Zona Industriale, Snc

86070 Macchia d'Isernia

ITALIEN

32)

DR MOTOR COMPANY SRL

S S 85 Venafrana km 37500

86070 Macchia d'Isernia

ITALIEN

33)

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

ITALIEN

34)

FERRARI SPA

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

ITALIEN

35)

FCA ITALY SPA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 — Building 6 – 1st floor — B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIEN

36)

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

TYSKLAND

37)

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

TYSKLAND

38)

FORD MOTOR COMPANY

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

TYSKLAND

39)

FORD-WERKE GMBH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

TYSKLAND

40)

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

NEDERLANDENE

41)

GONOW AUTO CO LTD

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

ITALIEN

42)

GOUPIL INDUSTRIE SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

FRANKRIG

43)

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Great Wall Motor Europe Technical Center

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

TYSKLAND

44)

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

DET FORENEDE KONGERIGE

45)

HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

DET FORENEDE KONGERIGE

46)

HONDA MOTOR CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

DET FORENEDE KONGERIGE

47)

HONDA TURKIYE AS

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

DET FORENEDE KONGERIGE

48)

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

DET FORENEDE KONGERIGE

49)

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

TYSKLAND

50)

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

TYSKLAND

51)

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

TYSKLAND

52)

HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

TYSKLAND

53)

ISUZU MOTORS LIMITED

Bist 12

2630 Aartselaar

BELGIEN

54)

ITALDESIGN GIUGIARO SPA

Via A.Grandi 25

10024 Moncalieri (TO)

ITALIEN

55)

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

ITALIEN

56)

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Abbey Road Whitley

CV3 4LF Coventry

DET FORENEDE KONGERIGE

57)

KIA MOTORS CORPORATION

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

TYSKLAND

58)

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

TYSKLAND

59)

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

Valhall Park

262 74 Ängelholm

SVERIGE

60)

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

ØSTRIG

61)

LADA AUTOMOBILE GMBH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

TYSKLAND

62)

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

Via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

ITALIEN

63)

LONDON EV COMPANY

Li Close, Ansty Park,

CV7 9RF Coventry

DET FORENEDE KONGERIGE

64)

LOTUS CARS LIMITED

Hethel

NR14 8EZ Norfolk

DET FORENEDE KONGERIGE

65)

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGARN

66)

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Via Cancelliera 35

00072 Ariccia (Rom)

ITALIEN

67)

MAN TRUCK & BUS AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

68)

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGARN

69)

MASERATI SPA

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

ITALIEN

70)

MAZDA MOTOR CORPORATION

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Taunus

TYSKLAND

71)

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

Chertsey Road Woking

GU21 4YH Surrey

DET FORENEDE KONGERIGE

72)

MERCEDES–AMG GMBH

Zimmer 229 HPC F 403

Mercedesstr 137/1

70327 Stuttgart

TYSKLAND

73)

MFTBC

F403, EA/R

70546 Stuttgart

TYSKLAND

74)

MG MOTOR UK LIMITED

Westar House, 139-151 Marylebone Road

NW1 5QE London

DET FORENEDE KONGERIGE

75)

MICRO–VETT SRL

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

ITALIEN

76)

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

F403, EA/R

70546 Stuttgart

TYSKLAND

77)

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Repræsenteret i Unionen ved:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

NEDERLANDENE

78)

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

NEDERLANDENE

79)

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

Repræsenteret i Unionen ved:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

NEDERLANDENE

80)

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

Pickersleigh Road Malvern Link

WR14 2LL Worcestershire

DET FORENEDE KONGERIGE

81)

NISSAN INTERNATIONAL SA

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts 40

1040 Bruxelles

BELGIEN

82)

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

24a Centurion Way

Meridian Business Park

LE19 1WH Leicester

DET FORENEDE KONGERIGE

83)

ADAM OPEL GMBH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

TYSKLAND

84)

OPEL AUTOMOBILE GMBH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

TYSKLAND

85)

PAGANI AUTOMOBILI SPA

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena)

ITALIEN

86)

PGO AUTOMOBILES

ZA de la Pyramide

30380 Saint Christol–Les–Alès

FRANKRIG

87)

PIAGGIO & C SPA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

ITALIEN

88)

DR ING HCF PORSCHE AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

89)

PSA AUTOMOBILES SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

FRANKRIG

90)

RENAULT SAS

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANKRIG

91)

RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69806 Saint Priest Cedex

FRANKRIG

92)

ROLLS–ROYCE MOTOR CARS LTD

Petuelring 130

80788 München

TYSKLAND

93)

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

ITALIEN

94)

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

President Building

37A, avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

LUXEMBOURG

95)

SEAT SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

96)

SECMA SAS

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

FRANKRIG

97)

SKODA AUTO AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

98)

SSANGYONG MOTOR COMPANY

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt/M

TYSKLAND

99)

STREETSCOOTER GMBH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

TYSKLAND

100)

SUBARU CORPORATION

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIEN

101)

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGARN

102)

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGARN

103)

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

Via Selice provinciale, 42/E

40026 Imola Bologna

ITALIEN

104)

TESLA MOTORS LTD

7–9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

NEDERLANDENE

105)

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

BELGIEN

106)

UAZ

Moskovskoye shosse, 92

432034 Ulyanovsk

RUSLAND

107)

UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

FRANKRIG

108)

VOLKSWAGEN AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

TYSKLAND

109)

VOLVO CAR CORPORATION

Automotive Regulatory Compliance (Dep 58800)

PVE reception, Assar Gabrielssons väg

40531 Göteborg

SVERIGE

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Førstenæstformand


(1)  EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til bestemmelse af de nødvendige korrelationsparametre til afspejling af ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for lette erhvervskøretøjer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 644).

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU af 27. juni 2013 om godkendelse af Valeo Efficient Generation-vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 af 29.6.2013, s. 98).

(9)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/158 af 30. januar 2015 om godkendelse af to højeffektive generatorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier til nedbringelse af CO2 fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 26 af 31.1.2015, s. 31).


BILAG I

Tabel 1

Præstationer i kalenderåret 2018 for individuelle fabrikanter af personbiler i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Fabrikantens navn

Pooler og dispensationer

Antal registreringer

Gennemsnitlig masse

Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner

Specifikt emissionsmål

Afstand til mål

CO2-besparelser fra miljøinnovationer

Korrektionsfaktor

Fejlmargin

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

100

1 301,10

155,900

 

 

0,000

1,000

 

ALFA ROMEO SPA

P3

78 696

1 519,81

127,881

135,823

–7,942

0,000

1,000

0,000

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

D

663

1 930,56

200,919

218,000

–17,081

0,000

1,000

0,000

SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE

P10

1 533

1 163,38

139,738

119,534

20,201

0,000

1,000

0,003

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

DMD

1

1 600,00

242,000

 

 

0,000

1,000

 

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

2 096

1 858,37

262,180

297,000

–34,820

0,000

1,000

0,000

AUDI AG

P14

675 059

1 563,21

127,279

137,806

–10,527

0,000

1,000

0,000

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P14

4 519

1 400,83

146,996

130,385

16,611

0,000

1,000

0,000

AUDI SPORT GMBH

P14

13 361

1 698,14

195,848

143,972

51,876

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

P9

626 462

1 199,54

108,035

121,186

–13,151

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILES PEUGEOT

P9

982 942

1 265,18

106,936

124,186

–17,250

0,000

0,989

0,000

AVTOVAZ JSC

P10

3 874

1 268,16

181,385

124,322

57,063

0,000

1,000

0,000

BEE BEE AUTOMOTIVE

DMD

3

759,67

0,000

 

 

0,000

1,000

 

BENTLEY MOTORS LTD

D

2 859

2 458,08

271,047

286,000

–14,953

0,000

1,000

0,000

BLUECAR SAS

DMD

415

1 499,19

0,000

 

 

0,000

1,000

 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

963 438

1 586,85

125,035

138,886

–13,851

0,267

1,000

0,000

BMW M GMBH

P1

14 599

1 732,90

189,521

145,561

43,960

0,040

1,000

0,000

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

42

1 843,62

218,452

 

 

0,000

1,000

 

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P14

19

2 070,00

516,000

160,966

355,034

0,000

1,000

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

120

621,96

138,367

 

 

0,000

1,000

 

CHEVROLET ITALIA SPA

 

2

1 324,00

96,500

126,874

–30,374

0,000

1,000

0,000

FCA US LLC

P3

162 851

1 592,89

142,728

139,162

3,566

0,007

1,000

0,000

CNG-TECHNIK GMBH

P4

615

1 608,55

118,081

139,878

–21,797

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P10

381 173

1 168,18

118,433

119,753

–1,322

0,000

1,000

0,002

DAIHATSU MOTOR CO LTD

DMD

5

1 271,20

176,000

 

 

0,000

1,000

 

DAIMLER AG

P2

929 187

1 601,16

133,376

139,540

–6,165

0,352

1,000

0,001

FABBRICA DALLARA SRL

DMD

3

1 010,00

220,667

 

 

0,000

1,000

 

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

18

1 543,06

211,556

 

 

0,000

1,000

 

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

6

866,83

178,000

 

 

0,000

1,000

 

DR AUTOMOBILES SRL

DMD

995

1 399,45

156,198

 

 

0,000

1,000

 

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

446

1 264,39

151,471

 

 

0,000

1,000

 

FERRARI SPA

D

2 899

1 714,30

281,353

289,000

–7,647

0,000

1,000

0,000

FCA ITALY SPA

P3

710 420

1 181,29

119,853

120,352

–0,499

0,003

1,000

0,000

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P4

37 257

1 087,83

115,107

116,081

–0,974

0,000

1,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P4

1

2 277,00

228,000

170,426

57,574

0,000

1,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

25 430

1 604,16

164,667

139,677

24,875

0,000

1,024

0,115

FORD-WERKE GMBH

P4

926 639

1 418,92

126,733

131,212

–4,496

0,014

1,035

0,017

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

D

2 728

1 884,67

257,338

267,000

–9,662

0,000

1,000

0,000

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

19

1 655,53

197,895

 

 

0,000

1,000

 

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P5

6

1 294,83

124,333

125,541

–1,208

0,000

1,000

0,000

HONDA MOTOR CO LTD

P5

87 718

1 292,33

122,757

125,427

–2,670

0,126

1,000

0,000

HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD

P5

12

1 327,42

125,417

127,030

–1,613

0,000

1,000

0,000

HONDA TURKIYE AS

P5

497

1 367,32

130,599

128,854

1,745

0,200

1,000

0,000

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P5

42 967

1 502,68

134,341

135,040

–0,699

0,043

1,000

0,000

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P6

145 300

1 402,69

114,279

130,470

–16,197

0,000

1,000

0,006

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P6

161 170

1 060,81

116,553

114,846

1,706

0,000

1,000

0,001

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P6

218 567

1 432,92

136,500

131,852

4,644

0,000

1,000

0,004

HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH

P6

2 205

1 501,39

144,088

134,981

9,107

0,000

1,000

0,000

ITALDESIGN GIUGIARO SPA

DMD

1

1 625,00

287,000

 

 

0,000

1,000

 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P12/ND

227 361

1 981,10

155,414

178,025

–22,617

0,037

1,000

0,006

KIA MOTORS CORPORATION

P7

331 126

1 294,67

114,242

125,534

–11,299

0,000

1,000

0,007

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P7

151 023

1 431,15

136,109

131,771

4,334

0,000

1,000

0,004

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

DMD

1

1 483,00

381,000

 

 

0,000

1,000

 

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

60

890,00

197,200

 

 

0,000

1,000

 

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

953

1 286,15

215,534

 

 

0,000

1,000

 

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

D

1 420

1 810,61

336,404

315,000

21,404

0,000

1,000

0,000

LONDON EV COMPANY

DMD

33

2 302,88

28,545

 

 

0,000

1,000

 

LOTUS CARS LIMITED

D

687

1 158,64

207,897

225,000

–17,103

0,000

1,000

0,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P11/ND

85 918

1 227,81

124,668

123,114

1,554

0,000

1,000

0,000

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

1 043

1 419,14

158,123

171,000

–12,877

0,000

1,000

0,000

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P11/ND

14 025

968,48

104,549

123,114

–18,565

0,000

1,000

0,000

MASERATI SPA

D

7 192

2 131,48

218,326

239,000

–20,701

0,000

1,000

0,027

MAZDA MOTOR CORPORATION

P13

224 027

1 337,55

134,325

127,493

6,832

0,196

1,000

0,000

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

986

1 516,66

251,133

265,000

–13,867

0,000

1,000

0,000

MERCEDES–AMG GMBH

P2

3 382

1 702,64

252,533

144,178

108,355

0,000

1,000

0,000

MG MOTOR UK LIMITED

D

8 974

1 305,06

133,461

146,000

–12,539

0,000

1,000

0,000

MICRO–VETT SRL

DMD

1

1 367,00

0,000

 

 

0,000

1,000

 

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P8

93 803

1 605,87

128,699

139,756

–11,057

0,000

1,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P8

1 823

1 506,39

134,607

135,209

–0,602

0,000

1,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P8

34 410

929,90

99,856

108,864

–9,008

0,000

1,000

0,000

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

427

1 081,44

194,419

 

 

0,000

1,000

 

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

478 323

1 369,89

115,098

128,971

–13,873

0,000

1,000

0,000

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

D

3

1 416,00

336,333

338,000

–1,667

0,000

1,000

0,000

ADAM OPEL GMBH

P9

28 237

1 340,68

122,002

127,636

–5,644

0,000

1,000

0,010

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P9

834 250

1 310,00

125,586

126,234

–0,648

0,005

1,000

0,000

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

1 489,00

343,000

 

 

0,000

1,000

 

PGO AUTOMOBILES

DMD

9

1 163,89

169,000

 

 

0,000

1,000

 

DR ING HCF PORSCHE AG

P14

63 874

1 855,42

181,861

151,160

30,701

0,145

1,000

0,000

PSA AUTOMOBILES SA

P9

46 177

1 526,33

120,427

136,121

–15,694

0,000

1,000

0,000

RENAULT SAS

P10

1 247 559

1 314,05

110,494

126,419

–15,926

0,000

1,000

0,001

RENAULT TRUCKS

DMD

96

2 185,65

182,188

 

 

0,000

1,000

 

ROLLS–ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

606

2 570,57

327,853

183,842

144,011

0,000

1,000

0,000

SEAT SA

P14

436 731

1 273,55

117,468

124,569

–7,101

0,000

1,000

0,000

SECMA SAS

DMD

43

683,14

133,233

 

 

0,000

1,000

 

SKODA AUTO AS

P14

688 387

1 324,22

117,110

126,884

–9,779

0,075

1,000

0,005

SSANGYONG MOTOR COMPANY

ND

14 372

1 664,63

164,017

167,573

–3,556

0,000

1,000

0,000

SUBARU CORPORATION

ND

32 371

1 580,98

160,843

164,616

–3,773

0,000

1,000

0,000

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P11/ND

120 434

979,50

109,573

123,114

–13,541

0,000

1,000

0,000

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P11/ND

17 534

883,68

98,545

123,114

–24,569

0,000

1,000

0,000

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

DMD

2

712,00

0,000

 

 

0,000

1,000

 

TESLA MOTORS LTD

 

19 017

2 331,98

0,000

172,939

– 172,939

0,000

1,000

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P13

734 897

1 341,77

102,128

127,686

–25,558

0,000

1,000

0,000

VOLKSWAGEN AG

P14

1 666 765

1 410,03

119,790

130,806

–11,017

0,000

1,000

0,001

VOLVO CAR CORPORATION

 

288 764

1 759,24

132,233

146,765

–14,532

0,000

1,000

0,000


Tabel 2

Præstationer i kalenderåret 2018 for pooler af fabrikanter af personbiler i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Poolnavn

Pooler og dispensationer

Antal registreringer

Gennemsnitlig masse

Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner

Specifikt emissionsmål

Afstand til mål

CO2-besparelser fra miljøinnovationer

Korrektionsfaktor

Fejlmargin

BMW GROUP

P1

978 643

1589,64

126,123

139,014

–12,891

0,263

1,000

0,000

DAIMLER AG

P2

932 569

1601,53

133,808

139,557

–5,750

0,351

1,000

0,001

FCA ITALY SPA

P3

951 967

1279,69

124,430

124,849

–0,419

0,003

1,000

0,000

FORD-WERKE GMBH

P4

989 942

1411,34

127,464

130,866

–3,415

0,013

1,035

0,013

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P5

131 200

1361,51

126,581

128,588

–2,007

0,099

1,000

0,000

HYUNDAI

P6

527 242

1311,13

124,310

126,286

–1,980

0,000

1,000

0,004

KIA

P7

482 149

1337,42

121,092

127,487

–6,400

0,000

1,000

0,005

MITSUBISHI MOTORS

P8

130 036

1425,60

121,150

131,517

–10,367

0,000

1,000

0,000

PSA-OPEL

P9

2 518 068

1269,33

113,926

124,376

–10,451

0,001

0,997

0,001

RENAULT

P10

1 634 139

1279,77

112,541

124,853

–12,313

0,000

1,000

0,001

SUZUKI POOL

P11/ND

237 911

1061,46

113,916

123,114

–9,199

0,000

1,000

0,001

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P12/ND

227 361

1981,10

155,414

178,025

–22,617

0,037

1,000

0,006

TOYOTA-MAZDA

P13

958 924

1340,78

109,650

127,641

–17,991

0,046

1,000

0,000

VW GROUP PC

P14

3 548 716

1414,82

121,849

131,025

–9,176

0,017

1,000

0,000

Forklarende bemærkninger til tabel 1 og 2:

Kolonne A:

Tabel 1: »Fabrikantens navn«: det fabrikantnavn, som den pågældende fabrikant har oplyst til Kommissionen, eller, hvis en sådan meddelelse ikke har fundet sted, det navn, som medlemsstaten har indberettet

Tabel 2: »Poolnavn«: det navn, som poolforvalteren har oplyst.

Kolonne B:

»D«: der er indrømmet dispensation i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2019/631 for kalenderåret 2018 (fabrikant af en begrænset produktionsmængde)

»ND«: der er indrømmet dispensation i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) 2019/631 for kalenderåret 2018 (fabrikant af en begrænset produktionsmængde)

»DMD«: der anvendes en de minimis-undtagelse i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) 2019/631, dvs. fabrikanten ikke skal opfylde et specifikt emissionsmål i 2018:

»P«: fabrikanten er medlem af en pool (hvis nummer er angivet i tabel 2, kolonne B), der er dannet i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2019/631, og poolingaftalen er gyldig for kalenderåret 2018.

Kolonne C:

»Antal registreringer«: det samlede antal nye personbiler, der er registreret i Den Europæiske Union og Island i kalenderåret 2018, for hvilke fabrikanten (tabel 1) eller medlemmerne af poolen (tabel 2) er ansvarlige.

Kolonne D:

»Gennemsnitlig masse« (kg): den gennemsnitlige masse af alle nye personbiler i køreklar stand, der er registreret i Den Europæiske Union og Island i kalenderåret 2018, for hvilke fabrikanten (tabel 1) eller medlemmerne af poolen (tabel 2) er ansvarlige.

Kolonne E:

»Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner« (g CO2/km): de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye personbiler, der er registreret i Den Europæiske Union og Island i kalenderåret 2018, for hvilke fabrikanten (tabel 1) eller medlemmerne af poolen (tabel 2) er ansvarlige. Ved beregningen af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner er der, hvor det er relevant, taget hensyn til følgende:

CO2-emissionsbesparelser, der er et resultat af anvendelsen af innovative teknologier, jf. artikel 11 i forordning (EU) 2019/631 (kolonne H)

den korrektionsfaktor, der er angivet i artikel 7, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 (kolonne I).

Kolonne F:

»Specifikt emissionsmål« (g CO2/km): det specifikke emissionsmål for fabrikanten (tabel 1) eller poolen (tabel 2), der blev beregnet i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009, og hvor M0 er 1 392,4 eller undtagelsesmålet i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2019/631. Hvis fabrikanten er indrømmet en undtagelse i medfør af artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) 2019/631, fastsættes der ingen specifikke emissionsmål.

Kolonne G:

»Afstand til mål« (g CO2/km): forskellen mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner angivet i kolonne E og de specifikke emissionsmål angivet i kolonne F, fra hvilken den fejlmargin, der er angivet i kolonne J, fratrækkes.

Hvis værdien i kolonne G er større end nul, betyder det, at det specifikke emissionsmål er overskredet.

For fabrikanter, der er medlem af en pool, vurderes overholdelsen af det specifikke emissionsmål på poolniveau.

Kolonne H:

»CO2-besparelser fra miljøinnovationer« (g CO2/km): de emissionsbesparelser, der tages med i beregningen af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner anført i kolonne E, som følger af anvendelsen af innovative teknologier, der yder et verificeret bidrag til CO2-reduktionen og er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/631.

Kolonne I:

»Korrektionsfaktor«: den korrektionsfaktor, der blev beregnet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153, og som blev anvendt ved beregningen af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for fabrikanten (tabel 1) eller poolen (tabel 2).

Kolonne J:

»Fejlmargin« (g CO2/km): den værdi, hvormed forskellen mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner (kolonne E) og det specifikke emissionsmål (kolonne F) er blevet tilpasset ved beregningen af afstanden til målet (kolonne G) for at tage hensyn til de registreringer, som er meddelt Kommissionen af fabrikanten (tabel 1) eller poolen (tabel 2) med fejlkode B, jf. artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1014/2010.

Fejlmarginen beregnes efter følgende formel:

 

Fejlmargin = absolut værdi af ((AC1 – TG1) – (AC2 – TG2))

 

AC1 = gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, herunder registreringer med fejlkode B

 

TG1 = specifikt emissionsmål, herunder registreringer med fejlkode B (som angivet i kolonne E)

 

AC2 = gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, herunder registreringer med fejlkode B

 

TG2 = specifikt emissionsmål bortset fra registreringer med fejlkode B.


BILAG II

Tabel 1

Præstationer i kalenderåret 2018 for individuelle fabrikanter af lette erhvervskøretøjer i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Fabrikantens navn

Pooler og dispensationer

Antal registreringer

Gennemsnitlig masse

Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner

Specifikt emissionsmål

Afstand til mål

CO2-besparelser fra miljøinnovationer

Fejlmargin

ALFA ROMEO SPA

 

3

1616,00

122,667

161,013

-38,346

0,000

0,000

ALKE SRL

DMD

34

1096,65

0,000

 

 

0,000

 

JIANGSU AOXIN NEW ENERGY AUTOMOBILE CO LTD

DMD

3

1171,67

0,000

 

 

0,000

 

AUDI AG

P8

1237

1700,40

132,193

168,862

-36,669

0,000

0,000

AUDI SPORT GMBH

P8

4

1585,00

192,000

158,130

33,870

0,000

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

P10

156785

1638,78

132,161

163,131

-30,970

0,000

0,000

AUTOMOBILES PEUGEOT

P10

176718

1675,98

134,975

166,591

-31,616

0,000

0,000

AVTOVAZ JSC

P7

326

1283,71

216,890

130,110

86,780

0,000

0,000

BEE BEE AUTOMOTIVE

DMD

1

755,00

0,000

 

 

0,000

 

BLUECAR SAS

DMD

5

1325,00

0,000

 

 

0,000

 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

142

1933,20

161,000

 

 

0,000

 

BMW M GMBH

DMD

163

2066,35

167,742

 

 

0,000

 

FCA US LLC

P2

4

1681,50

147,250

167,104

-19,854

0,000

0,000

CNG-TECHNIK GMBH

P3

5

1714,40

141,800

170,164

-28,364

0,000

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

30544

1270,26

119,307

128,859

-9,552

0,000

0,000

DAIMLER AG

P1

152530

2151,97

187,662

210,858

-23,199

0,000

0,003

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

505

1259,47

182,531

 

 

0,000

 

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

23

1204,70

0,000

 

 

0,000

 

FCA ITALY SPA

P2

143455

1681,92

149,882

167,143

-17,261

0,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

44561

2277,28

216,090

222,512

-6,422

0,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY

P3

308

2196,27

208,519

214,978

-6,459

0,000

0,000

FORD-WERKE GMBH

P3

250171

1982,08

161,564

195,058

-33,495

0,000

0,001

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

564

2089,22

243,333

205,022

38,311

0,000

0,000

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

P4

364

1884,77

176,225

186,008

-9,783

0,000

0,000

GONOW AUTO CO LTD

D

12

991,25

160,167

175,000

-14,833

0,000

0,000

GOUPIL INDUSTRIE SA

DMD

477

1090,22

0,000

 

 

0,000

 

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

193

1938,99

243,202

 

 

0,000

 

HONDA MOTOR CO LTD

DMD

13

1439,54

133,154

 

 

0,000

 

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P9

2061

2296,79

212,560

224,326

-11,766

0,000

0,000

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P9

30

999,67

112,800

103,694

9,106

0,000

0,000

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P9

48

1414,23

111,229

142,248

-31,019

0,000

0,000

ISUZU MOTORS LIMITED

 

12572

2064,51

195,424

202,724

-7,300

0,000

0,000

IVECO SPA

 

20117

2423,87

203,975

236,145

-32,170

0,000

0,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

 

1610

2325,62

188,3

227,007

-38,737

0,000

0,030

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1076

1467,89

122,808

147,239

-24,431

0,000

0,000

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

316

1397,71

122,801

140,712

-17,911

0,000

0,000

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

5

1250,60

214,200

 

 

0,000

 

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

2

1509,66

111,000

 

 

0,000

 

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

206

1899,05

207,782

 

 

0,000

 

MAN TRUCK & BUS AG

P8

4999

2208,39

200,974

216,105

-15,131

0,000

0,000

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

60

1508,28

142,800

 

 

0,000

 

MFTBC

P1

103

2475,15

238,379

240,914

-2,535

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

423

1840,39

176,934

190,000

-13,066

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

2

1765,00

167,500

190,000

-22,500

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

15645

1934,39

187,475

190,000

-2,525

0,000

0,000

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

50758

1899,13

162,292

187,344

-25,058

0,000

0,006

ADAM OPEL GMBH

 

16896

1509,68

142,775

151,125

-8,355

0,000

0,005

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P10

63580

1870,26

168,492

184,659

-16,190

0,000

0,023

PIAGGIO & C SPA

D

3528

1096,22

150,196

155,000

-4,804

0,000

0,000

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

35

1910,71

179,886

188,421

-8,535

0,000

0,000

PSA AUTOMOBILES SA

P10

8675

1428,54

112,147

143,579

-31,432

0,000

0,000

RENAULT SAS

P7

232645

1741,78

149,397

172,710

-23,314

0,000

0,001

RENAULT TRUCKS

 

8439

2326,70

208,896

227,108

-18,212

0,000

0,000

ROMANITAL SRL

DMD

56

1259,20

155,000

 

 

0,000

 

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

171

2178,66

246,988

 

 

0,000

 

SEAT SA

P8

172

1183,85

107,256

120,823

-13,567

0,000

0,000

SKODA AUTO AS

P8

3924

1261,69

112,210

128,062

-15,852

0,000

0,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

1088

2104,94

202,024

210,000

-7,976

0,000

0,000

STREETSCOOTER GMBH

DMD

14

1588,86

0,000

 

 

0,000

 

SUBARU CORPORATION

DMD

28

1609,75

156,714

 

 

0,000

 

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

9

1083,33

131,000

 

 

0,000

 

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

40369

1923,84

166,188

189,642

-23,456

0,000

0,002

UAZ

DMD

1

2070,00

287,000

 

 

0,000

 

UNIVERS VE HELEM

DMD

10

1062,00

0,000

 

 

0,000

 

VOLKSWAGEN AG

P8

202567

1911,00

164,161

188,448

-24,287

0,000

0,000

VOLVO CAR CORPORATION

DMD

394

1669,99

118,863

 

 

0,000

 


Tabel 2

Præstationer i kalenderåret 2018 for pooler af fabrikanter af lette erhvervskøretøjer i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Poolnavn

Pooler og dispensationer

Antal registreringer

Gennemsnitlig masse

Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner

Specifikt emissionsmål

Afstand til mål

CO2-besparelser fra miljøinnovationer

Fejlmargin

DAIMLER

P1

153197

2151,96

187,901

210,857

-22,959

0,000

0,003

FCA ITALY SPA

P2

143459

1681,92

149,882

167,143

-17,261

0,000

0,000

FORD-WERKE GMBH

P3

295045

2026,89

169,848

199,226

-29,378

0,000

0,000

GROUPE PSA

P10

405758

1686,76

138,652

167,593

-28,942

0,000

0,001

HYUNDAI

P9

2139

2258,80

208,887

220,793

-11,906

0,000

0,000

KIA

P5

1392

1451,96

122,806

145,757

-22,951

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

16070

1931,89

187,195

190,000

-2,805

0,000

0,000

RENAULT

P7

263515

1686,56

145,993

167,575

-21,582

0,000

0,000

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P8

212938

1904,20

163,839

187,815

-23,976

0,000

0,000

Forklarende bemærkninger til tabel 1 og 2:

Kolonne A:

Tabel 1: »Fabrikantens navn«: det fabrikantnavn, som den pågældende fabrikant har oplyst til Kommissionen, eller, hvis en sådan meddelelse ikke har fundet sted, det navn, som medlemsstaten har indberettet.

Tabel 2: »Poolnavn«: det navn, som poolforvalteren har oplyst.

Kolonne B:

»D«: der er indrømmet dispensation i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2019/631 for kalenderåret 2018 (fabrikant af en begrænset produktionsmængde)

»DMD«: der anvendes en de minimis-undtagelse i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) 2019/631, dvs. fabrikanten ikke skal opfylde et specifikt emissionsmål i 2018

»P«: fabrikanten er medlem af en pool (hvis nummer er angivet i tabel 2, kolonne B), der er dannet i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2019/631, og poolingaftalen er gyldig for kalenderåret 2018.

Kolonne C:

»Antal registreringer«: det samlede antal nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i Den Europæiske Union og Island i kalenderåret 2018, for hvilke fabrikanten (tabel 1) eller medlemmerne af poolen (tabel 2) er ansvarlig.

Kolonne D:

»Gennemsnitlig masse« (kg): den gennemsnitlige masse af alle nye lette erhvervskøretøjer i køreklar stand, der er registreret i Den Europæiske Union og Island i kalenderåret 2018, for hvilke fabrikanten (tabel 1) eller medlemmerne af poolen (tabel 2) er ansvarlig.

Kolonne E:

»Gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner« (g CO2/km): de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i Den Europæiske Union og Island i kalenderåret 2018, for hvilke fabrikanten (tabel 1) eller medlemmerne af poolen (tabel 2) er ansvarlig. Ved beregningen af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner er der, hvor det er relevant, taget hensyn til de CO2-emissionsbesparelser, der er et resultat af anvendelsen af innovative teknologier, jf. artikel 11 i forordning (EU) 2019/631 (kolonne H).

Kolonne F:

»Specifikt emissionsmål« (g CO2/km): det specifikke emissionsmål for fabrikanten (tabel 1) eller poolen (tabel 2), der blev beregnet i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 510/2011, og hvor M0 er 1 766,4 eller undtagelsesmålet i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2019/631. Hvis fabrikanten er indrømmet en undtagelse i medfør af artikel 2, stk. 4, fastsættes der ingen specifikke emissionsmål.

Kolonne G:

»Afstand til mål« (g CO2/km): forskellen mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner angivet i kolonne E og de specifikke emissionsmål angivet i kolonne F, fra hvilken den fejlmargin, der er angivet i kolonne I, fratrækkes.

Hvis værdien i kolonne G er større end nul, betyder det, at det specifikke emissionsmål er overskredet.

For fabrikanter, der er medlem af en pool, vurderes overholdelsen af det specifikke emissionsmål på poolniveau.

Kolonne H:

»CO2-besparelser fra miljøinnovationer« (g CO2/km): de emissionsbesparelser, der tages med i beregningen af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner anført i kolonne E, som følger af anvendelsen af innovative teknologier, der yder et verificeret bidrag til CO2-reduktionen og er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/631.

Kolonne I:

»Fejlmargin« (g CO2/km): den værdi, hvormed forskellen mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner (kolonne E) og det specifikke emissionsmål (kolonne F) er blevet tilpasset ved beregningen af afstanden til målet (kolonne G) for at tage hensyn til de registreringer, som er meddelt Kommissionen af fabrikanten (tabel 1) eller poolen (tabel 2) med fejlkode B, jf. artikel 10a, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (1).

Fejlmarginen beregnes efter følgende formel:

 

Fejlmargin = absolut værdi af ((AC1 – TG1) – (AC2 – TG2))

 

AC1 = gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, herunder registreringer med fejlkode B

 

TG1 = specifikt emissionsmål, herunder registreringer med fejlkode B (som angivet i kolonne E)

 

AC2 = gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, herunder registreringer med fejlkode B

 

TG2 = specifikt emissionsmål bortset fra registreringer med fejlkode B.


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).


Top