EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1197

Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/1197 af 9. juli 2019 om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

ST/6823/2019/REV/1

OJ L 189, 15.7.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1197/oj

15.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/1


RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2019/1197

af 9. juli 2019

om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen, dvs. fra og med den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd, efter aftale med Det Forenede Kongerige, ved enstemmighed beslutter at forlænge denne frist. I mangel af en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige og en forlængelse af den periode på to år, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i TEU skal en finansiel afregning med hensyn til de finansielle forpligtelser, som følger af Det Forenede Kongeriges medlemskab af Unionen, aftales i en fremtidig international aftale mellem Det Forenede Kongerige og Unionen.

(2)

Denne forordning berører ikke de forpligtelser, som henholdsvis Unionen og Det Forenede Kongerige har påtaget sig i hele den periode, hvori Det Forenede Kongerige har været medlem af Unionen.

(3)

Det er følgelig nødvendigt at fastsætte bestemmelser om forbindelserne mellem Unionen på den ene side og Det Forenede Kongerige og dets støttemodtagere på den anden side, hvad angår finansiering og gennemførelse af Unionens almindelige budget (»budgettet«) for 2019.

(4)

Traktaterne indeholder ikke anden hjemmel end artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab til at vedtage foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af budgettet for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

(5)

Det Forenede Kongerige og personer og enheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, deltager i en række af Unionens programmer eller foranstaltninger på grundlag af Det Forenede Kongeriges medlemskab af Unionen. Deltagelsen finder sted på grundlag af aftaler med Det Forenede Kongerige eller personer eller enheder etableret i Det Forenede Kongerige, eller afgørelser til fordel for Det Forenede Kongerige eller personer eller enheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, som udgør retlige forpligtelser.

(6)

For så vidt angår mange af de pågældende aftaler og afgørelser kræver reglerne for støtteberettigelse, at modtageren er en medlemsstat eller en person eller enhed, der er etableret i en medlemsstat. Støtteberettigelsen af Det Forenede Kongerige eller af personer eller enheder etableret i Det Forenede Kongerige er i sådanne tilfælde knyttet til Det Forenede Kongerige som medlemsstat. Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen medfører derfor, at sådanne modtagere af EU-finansiering mister deres støtteberettigelse inden for rammerne af aftalerne og afgørelserne. Dette vedrører dog ikke tilfælde, hvor personer eller enheder etableret i Det Forenede Kongerige deltager i en foranstaltning i henhold til, og på de betingelser der gælder i henhold til, de respektive EU-bestemmelser for personer og enheder, der er etableret i et tredjeland.

(7)

Det vil være hensigtsmæssigt for både Unionen og dens medlemsstater og for Det Forenede Kongerige og personer og enheder etableret i Det Forenede Kongerige at gennemføre budgettet for 2019, sådan som det er blevet vedtaget for dette år. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt, at de retlige forpligtelser, der er undertegnet og vedtaget inden udtrædelsen, fortsat kan gennemføres i hele 2019.

(8)

Derfor bør det fastlægges, på hvilke betingelser Det Forenede Kongerige og personer og enheder etableret i Det Forenede Kongerige fortsat kan være støtteberettigede i 2019 for så vidt angår de aftaler, der er undertegnet med dem, og de afgørelser, der er vedtaget vedrørende dem, frem til den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige (»udtrædelsesdatoen«). Betingelserne vil være, at Det Forenede Kongerige skriftligt har bekræftet over for Kommissionen, at det fortsat vil betale et bidrag beregnet på grundlag af de anslåede egne indtægter fra Det Forenede Kongerige som angivet i budgettet for 2019 som endeligt vedtaget, at en første rate allerede er betalt af Det Forenede Kongerige, og at Det Forenede Kongerige skriftligt har bekræftet over for Kommissionen, at det fuldt ud tillader Unionens revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende regler. I lyset af behovet for vished bør der fastsættes en kort frist for opfyldelse af kravene. Kommissionen bør træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne er opfyldt.

(9)

Betingelsen vedrørende bidraget fra Det Forenede Kongerige er baseret på budgettet for 2019 som vedtaget. Det er derfor rimeligt, at ingen medlemsstat efter denne forordnings vedtagelse bør befinde sig i en mindre gunstig situation med hensyn til deres bidrag end den, der er fastsat i budgettet for 2019 som vedtaget. For at sikre, at denne forordning er til fordel for samtlige medlemsstater, er det derfor hensigtsmæssigt at fratrække et specifikt beløb fra det beløb, der udgøres af Det Forenede Kongeriges bidrag, og opføre det på Unionens almindelige budget. Et sådant specifikt beløb bør være til fordel for de medlemsstater, der ellers ville være ringere stillet efter vedtagelsen af denne forordning, som yderligere præciseret i særlige praktiske ordninger, der fastsætter fordelingen af de skyldige betalinger og overdrager Kommissionen opgaven med udbetaling af det specifikke beløb.

(10)

Så længe betingelserne for, at Det Forenede Kongerige og personer og enheder etableret i Det Forenede Kongerige er støtteberettigede i henhold til denne forordning, fortsat er opfyldt, bør de også være støtteberettigede i 2019 med henblik på de betingelser, der er fastsat i indkaldelser af forslag, indkaldelser af tilbud, konkurrencer eller enhver anden procedure, som kan føre til finansiering over Unionens budget, med undtagelse af særlige tilfælde, der vedrører sikkerhed og Det Forenede Kongeriges tab af medlemskab af Den Europæiske Investeringsbank, og der bør ydes EU-finansiering til dem. Denne EU-finansiering bør begrænses til støtteberettigede udgifter afholdt i 2019 med undtagelse af offentlige indkøbskontrakter undertegnet før udgangen af 2019 i medfør af afsnit VII i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (2) (»finansforordningen«), som fortsat gennemføres i overensstemmelse med deres vilkår, og med undtagelse af Det Forenede Kongeriges landbrugsordninger med direkte betaling for ansøgningsåret 2019, som bør udelukkes fra at modtage støtte. I overensstemmelse med finansforordningen skal indkaldelser af forslag, indkaldelser af tilbud, konkurrencer eller enhver anden procedure samt eventuelle heraf følgende aftaler med eller afgørelser til fordel for Det Forenede Kongerige eller personer eller enheder etableret i Det Forenede Kongerige fastsætte betingelserne for støtteberettigelse og for fortsættelse heraf med henvisning til nærværende forordning.

(11)

Det Forenede Kongerige og personer og enheder etableret i Det Forenede Kongerige bør også fortsat kunne være støtteberettigede, på de betingelser at Det Forenede Kongerige fortsætter med at betale bidraget for 2019, og at der kan foretages effektive kontroller og revisioner. Hvis disse betingelser ikke længere er opfyldt, bør Kommissionen træffe afgørelse om, at betingelserne ikke er opfyldt. I så fald bør Det Forenede Kongerige og personer og enheder etableret i Det Forenede Kongerige ikke længere være berettiget til EU-finansiering.

(12)

Foranstaltninger, i forbindelse med hvilke medlemsstater eller personer eller enheder etableret i medlemsstaterne modtager EU-midler, og som vedrører Det Forenede Kongerige, bør også fortsat være støtteberettigede i 2019. Eventuel manglende accept fra Det Forenede Kongeriges side af kontrol og revision bør dog udgøre et element, der skal tages hensyn til ved vurderingen af gennemførelsen af sådanne foranstaltninger, med henblik på forsvarlig økonomisk forvaltning.

(13)

Foranstaltningerne bør fortsat gennemføres i overensstemmelse med relevante regler for de pågældende foranstaltninger, herunder finansforordningen. Derfor er det nødvendigt at behandle Det Forenede Kongerige som en medlemsstat i forbindelse med anvendelsen af de pågældende regler.

(14)

Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan, da de vedrører Unionens budget samt programmer og foranstaltninger, som Unionen gennemfører, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(15)

For at muliggøre en vis fleksibilitet bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen for så vidt angår en mulig forlængelse af de frister, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), og ændringer af betalingsplanen for månederne efter august 2019. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (3). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. Hvis det i tilfælde af en risiko for alvorlig forstyrrelse i gennemførelsen og finansieringen af Unionens budget for 2019 er påkrævet af særligt hastende årsager, bør den delegerede retsakt træde i kraft straks og anvendes, så længe hverken Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse.

(16)

For at undgå unødige forstyrrelser for modtagere af støtte under EU's programmer og andre foranstaltninger ved Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på nævnte dato. Eftersom Unionens vedtagne budget, som indeholder bestemmelser om Det Forenede Kongeriges deltagelse i finansieringen heraf, på udtrædelsesdatoen kun dækker 2019, bør det kun finde anvendelse på støtteberettigelsen for året 2019 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der regler for gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget (»budgettet«) i 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen samt regler for foranstaltninger under direkte, indirekte og delt forvaltning, for hvilke støtteberettigelsen er opfyldt gennem Det Forenede Kongeriges medlemskab af Unionen på den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige (»udtrædelsesdatoen«).

2.   Denne forordning finder anvendelse, uden at dette berører de territoriale samarbejdsprogrammer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/491 (4), eller de aktiviteter vedrørende læringsmobilitet inden for programmet Erasmus+, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/499 (5).

Artikel 2

Støtteberettigelsesbetingelser

1.   Hvis Det Forenede Kongerige eller en person eller enhed, der er etableret i Det Forenede Kongerige, modtager EU-midler i henhold til en foranstaltning, der gennemføres ved direkte, indirekte eller delt forvaltning, i henhold til retlige forpligtelser, der er undertegnet eller vedtaget før udtrædelsesdatoen, og berettigelsen til at modtage støtte i henhold til foranstaltningen afhænger af Det Forenede Kongeriges medlemskab af Unionen, er disse fortsat berettigede til EU-finansiering til støtteberettigede udgifter afholdt i 2019 efter udtrædelsesdatoen, forudsat at følgende betingelser er opfyldt, og så længe en afgørelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, ikke er trådt i kraft:

a)

Det Forenede Kongerige har senest den 30. april 2019 skriftligt over for Kommissionen bekræftet, at det agter at bidrage med det beløb i euro, der fremgår af posten vedrørende »Det Forenede Kongerige« i kolonnen »egne indtægter i alt« i tabel 7 i delen »A. Indledning og finansiering af Unionens almindelige budget« på budgettets indtægtsside for 2019 som fastsat i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 (6), som vedtaget den 12. december 2018, fratrukket det beløb i egne indtægter, som Det Forenede Kongerige stiller til rådighed for regnskabsåret 2019 før udtrædelsesdatoen, i overensstemmelse med den betalingsplan, der er fastsat i nærværende forordning

b)

Det Forenede Kongerige har senest den 13. maj 2019 på den konto, som Kommissionen har meddelt, indbetalt den første betaling svarende til den rate, der er omhandlet i dette stykkes andet afsnit, multipliceret med resultatet af følgende: antallet af hele måneder mellem udtrædelsesdatoen og udgangen af 2019 fratrukket antallet af måneder mellem måneden for den første betaling, idet nævnte måned ikke medregnes, og udgangen af 2019

c)

Det Forenede Kongerige har senest den 30. april 2019 skriftligt over for Kommissionen bekræftet sit tilsagn om, at det fortsat vil acceptere kontrol og revision omfattende hele varigheden af programmerne og foranstaltningerne i overensstemmelse med gældende regler, og

d)

Kommissionen har vedtaget den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, som bekræfter, at betingelserne i nærværende afsnits litra a), b) og c) er opfyldt.

Det beløb, der er omhandlet i første afsnit, litra a), fordeles på lige store rater. Antallet af rater skal svare til antallet af hele måneder mellem udtrædelsesdatoen og udgangen af 2019.

Det beløb, der er omhandlet i første afsnit, litra a), opføres på Unionens almindelige budget som andre indtægter, efter at der er fratrukket et specifikt beløb, der har til formål at sikre budgetfordelingen som anført i kolonnen »Egne indtægter i alt« i den tabel, der er omhandlet i første afsnit, litra a), og med forbehold af særlige praktiske ordninger med henblik herpå.

Det tilsagn, der er omhandlet i første afsnit, litra c), skal navnlig omfatte samarbejdet om beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og accept af, at Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig har ret til adgang til oplysninger og dokumenter vedrørende EU-bidrag og til at foretage kontrol og revision.

2.   Kommissionen vedtager en afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), er opfyldt.

3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7 vedrørende en forlængelse af de frister, der er fastsat i nærværende artikels stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c).

Hvis det i forbindelse med en risiko for alvorlig forstyrrelse i gennemførelsen og finansieringen af Unionens budget i 2019 er påkrævet i særligt hastende tilfælde, anvendes proceduren i artikel 8 på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel.

Artikel 3

Fortsat støtteberettigelse for Det Forenede Kongerige og personer og enheder etableret i Det Forenede Kongerige

1.   Den støtteberettigelse, som Det Forenede Kongerige og personer og enheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, nyder godt af i henhold til artikel 2, gælder fortsat i 2019, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det Forenede Kongerige har efter at have foretaget den første betaling i henhold til artikel 2, stk. 1, første afsnit, litra b), på den første arbejdsdag i hver måned indtil august 2019 indbetalt den månedlige rate, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, på den konto, som Kommissionen har meddelt

b)

Det Forenede Kongerige har på den første arbejdsdag i september 2019 på den konto, som Kommissionen har meddelt, indbetalt de resterende månedlige rater som omhandlet i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, medmindre Kommissionen senest den 31. august 2019 har meddelt Det Forenede Kongerige en ny betalingsplan for denne betaling, og

c)

Der er ikke konstateret væsentlige mangler i forbindelse med gennemførelsen af den kontrol og revision, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, første afsnit, litra c).

2.   Hvis en eller flere af betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, vedtager Kommissionen en afgørelse herom. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Fra datoen for ikrafttrædelsen af den afgørelse, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, ophører Det Forenede Kongerige og personer og enheder etableret i Det Forenede Kongerige med at være støtteberettigede i henhold til denne artikels stk. 1, og i henhold til artikel 2 og 4 ophører foranstaltninger med at være støtteberettigede i henhold til artikel 6, stk. 2, og artikel 5 ophører med at finde anvendelse.

3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7 vedrørende en ny betalingsplan for den betaling, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra b).

Hvis det i tilfælde af en risiko for alvorlig forstyrrelse i gennemførelsen og finansieringen af Unionens budget i 2019 er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 8 på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende stykke.

Artikel 4

Deltagelse i indkaldelser og støtteberettigelse for så vidt angår deraf følgende udgifter

1.   Så længe der ikke er trådt en afgørelse i kraft som omhandlet i artikel 3, stk. 2, er Det Forenede Kongerige og personer eller enheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, fra datoen for ikrafttrædelsen af afgørelsen i artikel 2, stk. 1, første afsnit, litra d), berettigede i 2019 for så vidt angår de betingelser, der er fastsat i indkaldelser af forslag, indkaldelser af tilbud, konkurrencer eller enhver anden procedure, som kan føre til finansiering over EU-budgettet, i samme omfang som medlemsstaterne og personer eller enheder, der er etableret i medlemsstaterne, og de er berettigede til EU-midler til støtteberettigede udgifter afholdt i 2019.

Uanset første afsnit:

a)

gennemføres kontrakter undertegnet i medfør af finansforordningens afsnit VII frem til udgangen af 2019 i overensstemmelse med deres vilkår og indtil deres slutdato

b)

er udgifter vedrørende Det Forenede Kongeriges ordninger med direkte betaling for ansøgningsåret 2019 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (7) ikke berettigede til EU-finansiering.

2.   Stk. 1, første afsnit, finder ikke anvendelse:

a)

hvis deltagelsen af sikkerhedsmæssige årsager er begrænset til medlemsstaterne og personer eller enheder, der er etableret i medlemsstaterne,

b)

på finansielle transaktioner udført i finansielle instrumenter, som forvaltes direkte eller indirekte i henhold til afsnit X i finansforordningen, eller på finansielle transaktioner garanteret af Unionens budget under Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 (8), eller under Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 (9).

Artikel 5

Andre nødvendige tilpasninger

Hvis betingelserne i artikel 2, stk. 1, er opfyldt, og så længe en afgørelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, ikke er trådt i kraft, behandles Det Forenede Kongerige som en medlemsstat, der er omfattet af bestemmelserne i denne forordning, for så vidt angår anvendelsen af bestemmelser om foranstaltninger, der gennemføres i henhold til de retlige forpligtelser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, de indkaldelser, der er omhandlet i artikel 4, og de foranstaltninger, der gennemføres i henhold til de retlige forpligtelser, der er undertegnet eller vedtaget som følge af indkaldelserne i artikel 4, og som er nødvendige for at gennemføre artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1.

Det Forenede Kongerige eller Det Forenede Kongeriges repræsentanter har imidlertid ikke ret til at deltage i udvalg, der yder bistand til forvaltningen i henhold til den relevante basisretsakts bestemmelser, eller ekspertgrupper eller andre organer, der yder rådgivning om programmer eller foranstaltninger, med undtagelse af overvågningsudvalg eller lignende udvalg, der er specifikke for de særlige operationelle, nationale eller lignende programmer under delt forvaltning.

Artikel 6

Støtteberettigelse for så vidt angår foranstaltninger vedrørende Det Forenede Kongerige, der indebærer, at medlemsstater eller personer eller enheder etableret i medlemsstaterne modtager EU-midler

1.   Foranstaltninger under direkte, indirekte og delt forvaltning, i forbindelse med hvilke medlemsstaterne eller personer eller enheder, der er etableret i medlemsstaterne, modtager EU-midler i henhold til retlige forpligtelser, der er undertegnet eller vedtaget før udtrædelsesdatoen, og for hvilke støtteberettigelsen opfyldes gennem Det Forenede Kongeriges medlemsskab af Unionen på udtrædelsesdatoen, er berettigede til EU-finansiering til støtteberettigede udgifter afholdt i 2019 fra udtrædelsesdatoen.

2.   Hvis betingelserne i artikel 2, stk. 1, er opfyldt, og så længe en afgørelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, ikke er trådt i kraft, er foranstaltninger, for hvilke betingelsen om et mindste antal deltagere fra forskellige medlemsstater i et konsortium er opfyldt på udtrædelsesdatoen, ved at et medlem af det pågældende konsortium er en person eller en enhed, der er etableret i Det Forenede Kongerige, berettigede til EU-finansiering til støtteberettigede udgifter afholdt i 2019.

3.   Den ansvarlige anvisningsberettigede tager ved vurderingen af, om der eventuelt er tale om en alvorlig mangel i opfyldelsen af væsentlige forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af den retlige forpligtelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, hensyn til eventuel manglende opfyldelse af betingelsen i artikel 2, stk. 1, første afsnit, litra c), eller en eventuel kommissionsafgørelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, om manglende opfyldelse af betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra c).

Artikel 7

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3.   Den i artikel 2 og 3 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2 og 3 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på en måned fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med en måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 8

Hasteprocedure

1.   Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 7, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i TEU er trådt i kraft senest på den dato, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2019.

På Rådets vegne

M. LINTILÄ

Formand


(1)  Godkendelse af 17.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(3)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/491 af 25. marts 2019 om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Irland-Det Forenede Kongerige) og Det Forenede Kongerige-Irland (Irland-Nordirland-Skotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EUT L 85 I af 27.3.2019, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/499 af 25. marts 2019 om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+, oprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EUT L 85 I af 27.3.2019, s. 32).

(6)  Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2019/333 af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 (EUT L 67 af 7.3.2019, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 af 26. september 2017 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (EUT L 249 af 27.9.2017, s. 1).


Top