EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1123

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1123 af 12. marts 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1839

OJ L 177, 2.7.2019, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1123/oj

2.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/63


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1123

af 12. marts 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (1), særlig artikel 10, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2) skal alle kvoter, der er udstedt fra den 1. januar 2012 og fremefter, registreres i et EU-register. Et sådant EU-register blev oprindeligt oprettet ved Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 (3).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 (4) blev forordning (EU) nr. 920/2010 ophævet med henblik på fastlæggelse af generelle bestemmelser for og krav til drift og vedligeholdelse af EU-registret for den handelsperiode, der begynder den 1. januar 2013 og efterfølgende perioder, for så vidt angår den uafhængige transaktionsjournal, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, og de registre, der er omhandlet i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF (5).

(3)

Artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013 fastsætter, at der skal oprettes registre til opfyldelse af de forpligtelser, der følger af Kyotoprotokollen. Endvidere er disse registres funktionsmåde fastsat ved forordning (EU) nr. 389/2013.

(4)

Ved partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen, blev Dohaændringen om Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode, der starter den 1. januar 2013 og slutter den 31. december 2020 (herefter »Dohaændringen«), vedtaget. Unionen godkendte Dohaændringen ved Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 (6). Dohaændringen til Kyotoprotokollen bør gennemføres i EU-registret og i de nationale Kyotoprotokolregistre. De relevante bestemmelser bør dog først finde anvendelse fra den dato, hvor Dohaændringen til Kyotoprotokollen træder i kraft.

(5)

Norge og Liechtenstein deltager i EU's emissionshandelssystem, der blev oprettet ved direktiv 2003/87/EF, men er ikke parter i aftalen om fælles opfyldelse (7) i Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode. Derfor bør der indføres en særlig clearingproces som fastsat i artikel 10, stk. 6, i forordning (EU) nr. 525/2013 ved udgangen af anden forpligtelsesperiode.

(6)

Alle operationer, der er nødvendige vedrørende den tredje handelsperiode af EU's emissionshandelssystem mellem 2013 og 2020, bør afsluttes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 389/2013. Eftersom brugen af internationale kreditter, der er genereret i henhold til Kyotoprotokollen, er tilladt i henhold til direktiv 2003/87/EF, vil nævnte forordning fortsat finde anvendelse på disse operationer indtil den 1. juli 2023, dvs. udgangen af den supplerende periode for opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode. For at skabe klarhed med hensyn til de bestemmelser, der i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF (8), gælder for alle de operationer, der vedrører den tredje handelsperiode, og med hensyn til de bestemmelser, der i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/410 (9), gælder for alle operationer, der vedrører den fjerde handelsperiode, vil anvendelsesområdet for de pågældende bestemmelser i forordning (EU) nr. 389/2013, som efter nærværende forordnings ikrafttræden fortsat gælder for operationer, der vedrører den tredje handelsperiode, være begrænset til det formål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 389/2013 indsættes følgende som artikel 73h:

»Artikel 73h

Clearingproces for lande, der ikke er parter i en aftale om fælles opfyldelse

1.   Senest seks måneder efter afslutningen af handelsperioden 2013-2020 beregner den centrale administrator clearingværdien for lande, der ikke er parter i en aftale om fælles opfyldelse, ved at trække et antal svarende til de kvoter i EU ETS, der følger af optagelsen af det pågældende land i EU ETS for handelsperioden 2013-2020, fra det samlede antal almindelige kvoter, der er tilbageleveret af operatører, som administreres af det pågældende lands nationale administrator for perioden 2013-2020.

2.   Den centrale administrator underretter de nationale administratorer om resultatet af beregningen i henhold til stk. 1.

3.   Senest fem arbejdsdage efter underretningen som omhandlet i stk. 2 overfører den centrale administrator et antal AAU'er svarende til den clearingværdi, der er beregnet i henhold til stk. 1, fra den centrale ETS-clearingkonto i EU-registret til en KP-partskonto i KP-registret for hvert land, der har en positiv clearingværdi.

4.   Senest fem arbejdsdage efter underretningen som omhandlet i stk. 2 overfører hver KP-registeradministrator, hvis land har en negativ clearingværdi, et antal AAU'er svarende til det tilsvarende positive antal af clearingværdien, der er beregnet i henhold til stk. 1, til den centrale ETS-clearingkonto i EU-registret.

5.   Før overførslen i henhold til nærværende artikels stk. 3 og 4 overfører den pågældende nationale administrator eller den centrale administrator først det antal AAU'er, der er nødvendig for at efterkomme kravet om den afgift, der skal lægges på indtægterne fra de første internationale overførsler af AAU'er, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013.

6.   Senest seks måneder efter afslutningen af handelsperioden 2013-2020 beregner den centrale administrator clearingværdien for lande, der ikke er parter i en aftale om fælles opfyldelse, ved at trække et antal svarende til de verificerede emissioner fra luftfartøjsoperatører, der er medtaget i den nationale opgørelse i UNFCCC for det pågældende land, fra det samlede antal almindelige kvoter, der er tilbageleveret af luftfartsoperatører, som administreres af det pågældende lands nationale administrator for perioden 2013-2020.

7.   Den centrale administrator underretter de nationale administratorer om resultatet af beregningen i henhold til stk. 6.

8.   Senest fem arbejdsdage efter underretningen i henhold til stk. 7 overfører hver KP-registeradministrator, hvis land har en positiv clearingværdi, et antal AAU'er svarende til den clearingværdi, der er beregnet i henhold til stk. 6, til den centrale ETS-clearingkonto i EU-registret.

9.   Senest fem arbejdsdage efter underretningen i henhold til stk. 7 overfører den centrale administrator et antal AAU'er svarende til det positive antal af den clearingværdi, der er beregnet i henhold til stk. 6, fra den centrale ETS-clearingkonto i EU-registret til en KP-partskonto i KP-registret for hvert land, der har en negativ clearingværdi.

10.   Før overførslen i henhold til nærværende artikels stk. 8 og 9 overfører den pågældende nationale administrator eller den centrale administrator først det antal AAU'er, der er nødvendig for at efterkomme kravet om den afgift, der skal lægges på indtægterne fra de første internationale overførsler af AAU'er, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af Kommissionens meddelelse om ikrafttrædelse af Dohaændringen af Kyotoprotokollen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 af 7. oktober 2010 om oprettelse af et EU-register for perioden frem til den 31. december 2012 for Unionens emissionshandelsordning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 270 af 14.10.2010, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 af 3.5.2013, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1).

(6)  Rådets afgørelse (EU) 2015/1339 af 13. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EUT L 207 af 4.8.2015, s. 1).

(7)  Rådets afgørelse (EU) 2015/1340 af 13. juli 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 207 af 4.8.2015, s. 15).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/410 af 14. marts 2018 om ændring af direktiv 2003/87/EF for at styrke omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer og afgørelse (EU) 2015/1814 (EUT L 76 af 19.3.2018, s. 3).


Top