EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0034

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/34 af 17. oktober 2018 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, ændringer af produktspecifikationer, registret over beskyttede betegnelser, annullering af beskyttelsen og anvendelsen af symboler, og om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår et passende kontrolsystem

C/2018/6621

OJ L 9, 11.1.2019, p. 46–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj

11.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/34

af 17. oktober 2018

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, ændringer af produktspecifikationer, registret over beskyttede betegnelser, annullering af beskyttelsen og anvendelsen af symboler, og om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår et passende kontrolsystem

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 110, stk. 1, litra b), c) og e), artikel 110, stk. 2, artikel 111, artikel 115, stk. 1, og artikel 123,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 90, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1308/2013 ophæves og erstattes forordning (EF) nr. 1234/2007 (3). I del II, afsnit II, kapitel I, afdeling 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes der regler om oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser samt mærkning og præsentation i vinsektoren. Ved bestemmelserne i nævnte afdeling 2 og 3 tillægges Kommissionen desuden beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter desangående. For at sikre at vinmarkedet fungerer gnidningsløst inden for de nye retlige rammer, bør der vedtages visse bestemmelser ved hjælp af sådanne retsakter. Nævnte retsakter bør erstatte bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 (4), som ophæves ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (5).

(2)

Erfaringerne med anvendelsen af forordning (EF) nr. 607/2009 har vist, at de gældende procedurer for registrering, ændring og annullering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser kan være indviklede, besværlige og tidkrævende. Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1308/2013 efterlader huller i lovgivningen, særlig hvad angår den procedure, der skal følges i forbindelse med ansøgninger om ændring af produktspecifikationer. Procedurereglerne vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i vinsektoren er ikke i overensstemmelse med de bestemmelser i EU-retten, der gælder for kvalitetsordninger inden for sektorerne for fødevarer, spiritus og aromatiserede vine. Dette giver anledning til manglende overensstemmelse med hensyn til implementeringen af denne kategori af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse forskelle bør udlignes i lyset af retten til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i artikel 17, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Formålet med denne forordning er derfor at forenkle, præcisere, supplere og harmonisere de relevante procedurer. Procedurerne bør i videst muligt omfang baseres på de effektive og gennemtestede procedurer til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende landbrugsprodukter og fødevarer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (6), Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 (7) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (8) og tilpasses med henblik på at tage hensyn til de særlige forhold i vinsektoren.

(3)

Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser er uløseligt knyttet til medlemsstaternes område. De nationale og lokale myndigheder råder over den bedste fagkundskab og har størst kendskab til de relevante faktiske omstændigheder. Dette bør i henhold til nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union afspejles i de relevante procedureregler.

(4)

Af hensyn til klarheden bør visse trin i proceduren for ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse i vinsektoren udspecificeres.

(5)

Der bør fastsættes supplerende regler om fælles ansøgninger, der vedrører mere end et nationalt område.

(6)

Med henblik på at have ensartede og sammenlignelige enhedsdokumenter bør det fastsættes, hvilke oplysninger disse dokumenter som minimum skal indeholde. Hvad angår oprindelsesbetegnelserne bør der lægges særlig vægt på beskrivelsen af sammenhængen mellem produktets kvalitet og kendetegn og det geografiske miljø. Hvad angår de geografiske betegnelser bør der lægges særlig vægt på at definere sammenhængen mellem en bestemt kvalitet, et bestemt omdømme eller andre kendetegn og deres geografiske oprindelse.

(7)

Det afgrænsede geografiske område, hvorfra de oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser stammer, som der ansøges om beskyttelse af, bør beskrives detaljeret, præcist og utvetydigt i produktspecifikationen, således at producenterne, de kompetente myndigheder og kontrolorganerne kan udføre deres arbejde på et sikkert, entydigt og pålideligt grundlag.

(8)

For at sikre, at ordningen fungerer gnidningsløst, er det nødvendigt at fastlægge ensartede regler for afvisning af ansøgninger om beskyttelse. Der er også behov for ensartede regler om indholdet af ansøgninger om EU-ændringer, standardændringer, midlertidige ændringer og annulleringsanmodninger.

(9)

Af hensyn til retssikkerheden, bør der fastsættes frister for indsigelsesproceduren og for kriterier for bestemmelse af, hvornår fristen for begyndelsesdatoerne begynder at løbe.

(10)

For at sikre ensartede og effektive procedurer bør der stilles ansøgnings-, indsigelses-, ændrings- og annulleringsformularer til rådighed.

(11)

For at sikre åbenhed og ensartethed på tværs af medlemsstaterne bør der vedtages regler for indholdet og opstillingen af det elektroniske register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er oprettet i henhold til artikel 104 i forordning (EU) nr. 1308/2013 (i det følgende benævnt »registret«). Registret er en elektronisk database, der er lagret i et informationssystem, og som er tilgængelig for offentligheden. Samtlige data vedrørende beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er indført i det tidligere register, der er oprettet i den elektroniske database »E-Bacchus« som omhandlet i artikel 18 i forordning (EF) nr. 607/2009, bør indlæses i registret på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

(12)

De gældende regler om gengivelse af EU-symbolet for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014, bør overtages, således at forbrugerne kan genkende vine med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

(13)

Merværdien af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse er baseret på de garantier vedrørende produktets værdi, som gives til forbrugerne. Ordningen er kun troværdig, hvis den ledsages af effektiv verifikation, kontrol og revision, der omfatter en ordning med kontrol i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen, som forvaltes af de kompetente myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (9). Der bør i den forbindelse tages hensyn til reglerne om kontrol, verifikation og audit i forordning (EF) nr. 882/2004, som bør tilpasses de tilsvarende aktiviteter i forbindelse med beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser i vinsektoren.

(14)

Der bør fastsættes bestemmelser om den kontrol, der skal foretages af vine med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, der kommer fra et geografisk område i et tredjeland.

(15)

Akkrediteringen af kontrolorganer bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (10) og bør overholde de internationale standarder, der er udarbejdet af den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO). Akkrediterede organer bør overholde nævnte standarder i forbindelse med udøvelsen af deres aktiviteter.

(16)

For at give Cypern tid til at tilpasse sig og bringe sit kontrolsystem i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008 bør landet fritages for kravet om at skulle opfylde ISO-standarderne for certificeringssorganer i en periode på to år fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

(17)

Medlemsstaterne bør kunne opkræve et gebyr hos de erhvervsdrivende til dækning af omkostningerne ved etablering og drift af kontrolsystemet.

(18)

For at sikre overensstemmelse på tværs af medlemsstaterne med hensyn til, hvordan betegnelserne i registeret er beskyttet mod illoyal anvendelse, og hvordan praksis, der kan vildlede forbrugerne, hindres, bør der fastlægges ensartede betingelser vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes på medlemsstatsniveau desangående.

(19)

Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen navn og adresse på de kompetente myndigheder og kontrolorganer. For at lette koordineringen og samarbejdet mellem medlemsstaterne med hensyn til de kontrolsystemer, der er indført med henblik på ordningen for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, bør Kommissionen offentliggøre navn og adresse på disse myndigheder og organer. Tredjelandes kompetente myndigheder bør meddele Kommissionen oplysninger om den kontrol, der foretages i disse lande af betegnelser, der nyder beskyttelse i EU, således at det kan verificeres, om kontrolsystemet er ensartet.

(20)

Der bør af hensyn til klarheden og gennemsigtigheden og for at sikre en ensartet anvendelse af EU-retten fastsættes særlige tekniske bestemmelser vedrørende arten og indholdet af den årlige kontrol, der skal foretages, tillige med bestemmelser om samarbejde mellem medlemsstaterne i denne henseende, navnlig ved at henvise til bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 (11).

(21)

For at sikre, at traditionelle benævnelser, som der ansøges om beskyttelse af, opfylder de betingelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013, bør der af hensyn til retssikkerheden fastsættes nærmere bestemmelser vedrørende procedurerne for ansøgning om beskyttelse, indsigelse eller ændring og anmodning om annullering af traditionelle benævnelser for visse vinavlsprodukter. Disse regler bør indeholde de nærmere enkeltheder vedrørende ansøgningens og anmodningens indhold og de relevante yderligere oplysninger og støttedokumenter, der kræves, de frister, der skal overholdes, og de meddelelser, der skal sendes mellem Kommissionen og de parter, der er inddraget i hver enkelt procedure.

(22)

For at give forbrugerne og de erhvervsdrivende mulighed for at finde ud af, hvilke traditionelle benævnelser der er beskyttet i Unionen, bør der fastsættes særlige regler om registrering af traditionelle benævnelser og opførelse heraf i EU-registret. For at sikre at registret er tilgængeligt for alle, bør det kunne tilgås elektronisk.

(23)

I lyset af den økonomiske betydning af traditionelle benævnelser og for at sikre, at forbrugerne ikke vildledes, bør de nationale myndigheder træffe foranstaltninger med henblik på at hindre ulovlig anvendelse af disse benævnelser og forbyde afsætning af sådanne produkter.

(24)

For at sikre en effektiv administrativ forvaltning og under hensyntagen til de erfaringer, der er høstet i forbindelse med anvendelsen af informationssystemer, der er indført af Kommissionen, bør kommunikationen mellem medlemsstaterne og Kommissionen forenkles, og oplysningerne bør udveksles i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 (12) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 (13).

(25)

Kommissionen har indført et informationssystem, nemlig »E-Ambrosia«, der skal anvendes til forvaltning af ansøgningerne om beskyttelse og om ændring af produktspecifikationen for beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i vinsektoren. Medlemsstaterne og Kommissionen bør fortsat anvende dette system til meddelelser vedrørende procedurerne for ansøgninger om beskyttelse og godkendelse af ændringer. Grundet den strenge akkrediteringsordning bør dette system imidlertid ikke benyttes til kommunikation med medlemsstaterne vedrørende indsigelsesproceduren og proceduren for anmodning om annullering, og det bør ikke bruges til kommunikation med tredjelande. I forbindelse med indsigelsesproceduren og proceduren for anmodning om annullering bør medlemsstaterne, de kompetente myndigheder, tredjelandes repræsentative erhvervsorganisationer samt fysiske eller juridiske personer, der har en legitim interesse i henhold til denne forordning, kommunikere med Kommissionen pr. e-mail.

(26)

Ansøgninger om registrering og ændring og anmodninger om annullering af traditionelle benævnelser forvaltes endnu ikke ved hjælp af et centraliseret informationssystem. Sådanne ansøgninger og anmodninger bør i stedet fortsat indgives pr. e-mail ved hjælp af formularerne i bilag VIII-XI. Al anden kommunikation og udveksling af oplysninger om traditionelle benævnelser bør også ske pr. e-mail.

(27)

Det bør fastlægges, på hvilken måde Kommissionen skal gøre oplysninger vedrørende beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren offentligt tilgængelige.

(28)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til henholdsvis forordning (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 vedrørende beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren for så vidt angår:

a)

ansøgninger om beskyttelse

b)

indsigelsesproceduren

c)

ændringer af produktspecifikationen og af traditionelle benævnelser

d)

registret

e)

annullering af beskyttelse

f)

anvendelse af EU-symboler

g)

kontrol

h)

kommunikation.

KAPITEL II

BESKYTTEDE OPRINDELSESBETEGNELSER OG GEOGRAFISKE BETEGNELSER

AFDELING 1

Ansøgning om beskyttelse

Artikel 2

Ansøgninger om beskyttelse fra medlemsstater

Ved fremsendelse til Kommissionen af en ansøgning om beskyttelse i henhold til artikel 96, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal medlemsstaterne oplyse den elektroniske henvisning til den offentliggjorte produktspecifikation som omhandlet i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og den erklæring, der er omhandlet i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2019/33.

Artikel 3

Ansøgninger om beskyttelse fra tredjelande

En ansøgning om beskyttelse, der vedrører et geografisk område i et tredjeland, skal indsendes af en enkeltproducent som omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2019/33 eller en sammenslutning af producenter, der har en legitim interesse, enten direkte til Kommissionen eller via det pågældende tredjelands myndigheder og skal desuden opfylde kravene i artikel 94, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 4

Fælles ansøgninger

1.   En fælles ansøgning som omhandlet i artikel 95, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal indgives til Kommissionen af en af de berørte medlemsstater eller af en ansøger som omhandlet i artikel 3 i et af de berørte tredjelande, enten direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder. Kravene i artikel 94 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og i artikel 2 og 3 i nærværende forordning skal være opfyldt i alle medlemsstater og relevante tredjelande.

2.   Medlemsstaten, tredjelandet eller en ansøger som omhandlet i artikel 3, der er etableret i et tredjeland, som indgiver en fælles ansøgning til Kommissionen som omhandlet i stk. 1, bliver modtager af enhver meddelelse eller afgørelse, som Kommissionen sender eller træffer.

Artikel 5

Enhedsdokument

1.   Det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal omfatte følgende hovedelementer af produktspecifikationen:

a)

den betegnelse, der skal beskyttes som en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse

b)

den medlemsstat eller det tredjeland, som det afgrænsede område henhører under

c)

den type geografisk betegnelse, der er tale om

d)

en beskrivelse af vinen eller vinene

e)

kategorierne af vinavlsprodukter

f)

de maksimale udbytter pr. hektar

g)

en angivelse af den eller de druesorter, som vinen eller vinene er fremstillet af

h)

en kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

i)

en beskrivelse af den tilknytning, der er omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra a), nr. i), eller stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 1308/2013

j)

hvis det er relevant, de særlige ønologiske fremgangsmåder, der anvendes til fremstilling af vinen eller vinene, samt de relevante restriktioner for fremstilling heraf

k)

hvis det er relevant, de særlige regler for emballering og mærkning samt alle andre væsentlige relevante krav.

2.   Beskrivelsen af den tilknytning, der er omhandlet i stk. 1, nr. i), skal omfatte:

a)

hvis der er tale om en oprindelsesbetegnelse, en beskrivelse af sammenhængen mellem produktets kvalitet og kendetegn og det geografiske miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer, som disse især eller udelukkende er knyttet til, herunder, hvis det er relevant, elementer af produktbeskrivelsen eller produktionsmetoden, som underbygger sammenhængen

b)

hvis der er tale om en geografisk betegnelse, en beskrivelse af sammenhængen mellem den geografiske oprindelse og den bestemte relevante kvalitet, det bestemte omdømme eller andre kendetegn, der kan tilskrives produktets geografiske oprindelse, ledsaget af en erklæring om, hvilke af de pågældende faktorer (den bestemte kvalitet, det bestemte omdømme eller andre kendetegn) der kan tilskrives produktets geografiske oprindelse, som sammenhængen er baseret på. Beskrivelsen kan også vedrøre de elementer af varebeskrivelsen eller produktionsmetoden, der underbygger sammenhængen.

Omfatter en ansøgning forskellige kategorier af vinavlsprodukter, skal oplysningerne til bekræftelse af sammenhængen dokumenteres for hvert af de pågældende vinavlsprodukter.

3.   Enhedsdokumentet udfærdiges i overensstemmelse med den formular, der stilles til rådighed i de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a). Tredjelande anvender den model for enhedsdokumenter, der er vist i bilag I.

Artikel 6

Geografisk område

Det geografiske område afgrænses præcist og utvetydigt, idet der i videst muligt omfang henvises til fysiske eller administrative grænser.

Artikel 7

Undersøgelsesprocedure

1.   Hvis en ansøgning, der kan antages, ikke opfylder kravene i del II, afsnit II, kapitel I, afdeling 2, underafdeling 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, underretter Kommissionen medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, om begrundelsen for afvisningen og giver dem en frist til at trække ansøgningen tilbage eller til at ændre den eller fremsætte deres bemærkninger.

Hvis der som følge af disse oplysninger foretages væsentlige ændringer af produktspecifikationen, før den nye version af enhedsdokumentet sendes til Kommissionen, skal nævnte ændringer offentliggøres på passende vis, således at enhver fysisk eller juridisk person, der har en legitim interesse og er etableret eller har bopæl på den berørte medlemsstats område, kan gøre indsigelse. Den elektroniske henvisning til den offentliggjorte produktspecifikation skal holdes ajour og føre til den konsoliderede udgave af den foreslåede produktspecifikation.

2.   Afhjælper medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller den ansøger, der er etableret i det pågældende tredjeland, ikke hindringerne for at beskytte betegnelsen inden for den fastsatte frist, afviser Kommissionen ansøgningen i henhold til artikel 97, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3.   En eventuel afgørelse om afvisning af den pågældende ansøgning træffes af Kommissionen på grundlag af den dokumentation og de oplysninger, den har til rådighed. Kommissionen underretter medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller den ansøger, der er etableret i det pågældende tredjeland, om afgørelsen om afvisning af ansøgningen.

AFDELING 2

Indsigelsesprocedure

Artikel 8

Procedureregler for indsigelser

1.   En begrundet indsigelse som omhandlet i artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/33 skal indeholde:

a)

en henvisning til den betegnelse, der er offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, og som indsigelsen vedrører

b)

navn og kontaktoplysninger på den myndighed eller den person, der har gjort indsigelse

c)

en redegørelse for de legitime interesser, der gør sig gældende for den fysiske eller juridiske person, der har gjort indsigelse, dog ikke for nationale myndigheder, der har status som juridisk person i den nationale retsorden

d)

en angivelse af begrundelsen for indsigelsen som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/33

e)

de nærmere oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for indsigelsen.

Indsigelsen kan ledsages af dokumentationsmateriale, hvis det er relevant.

Hvis indsigelsen er begrundet i, at der findes et ældre varemærke med anseelse og omdømme, skal indsigelsen vedlægges:

a)

bevis for, at der er blevet ansøgt om registrering af det ældre varemærke, eller at det faktisk er blevet registreret eller anvendt, og

b)

bevis for varemærkets anseelse og omdømme.

De oplysninger og beviser, der skal fremlægges som belæg for anvendelsen af et ældre varemærke, skal omfatte oplysninger om, hvor, hvor længe og i hvilket omfang det ældre varemærke er anvendt, af hvilken art det er, samt oplysninger om dets anseelse og omdømme.

Den begrundede indsigelse udfærdiges i overensstemmelse med formularen i bilag II.

2.   Den tremåneders periode, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/33, løber fra den dato, hvor opfordringen til at deltage i høringerne sendes elektronisk til de interesserede parter.

3.   Kommissionen underrettes om resultaterne af de høringer, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2019/33, senest en måned efter afslutningen af høringerne, idet der gøres brug af formularen i bilag III til nærværende forordning.

AFDELING 3

Ændringer af produktspecifikationer

Artikel 9

Ansøgninger om EU-ændringer

1.   En ansøgning om en EU-ændring af en produktspecifikation som omhandlet i artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 15 og 16 i delegeret forordning (EU) 2019/33 skal indeholde:

a)

en henvisning til den beskyttede betegnelse, som ændringen vedrører

b)

ansøgerens navn og en redegørelse for ansøgerens legitime interesse

c)

det afsnit i produktspecifikationen, som berøres af ændringen

d)

en udtømmende beskrivelse af hver af de foreslåede ændringer og den konkrete begrundelse herfor

e)

det konsoliderede og behørigt udfyldte enhedsdokument, som ændret

f)

den elektroniske henvisning til den offentliggjorte konsoliderede og behørigt udfyldte produktspecifikation som ændret.

2.   En ansøgning om en EU-ændring udfærdiges i overensstemmelse med den formular, der stilles til rådighed i de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a). Tredjelande anvender formularen i bilag IV.

Det ændrede enhedsdokument udfærdiges i overensstemmelse med artikel 5. Den elektroniske henvisning til den offentliggjorte produktspecifikation skal føre til den konsoliderede udgave af den foreslåede produktspecifikation. En ansøgning fra et tredjeland kan vedlægges en kopi af den konsoliderede udgave af produktspecifikationen i stedet for den elektroniske henvisning til den offentliggjorte udgave af produktspecifikationen.

3.   De oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal omfatte den behørigt udfyldte ansøgning, jf. denne artikels første og andet afsnit.

Artikel 10

Meddelelse om en standardændring

1.   Meddelelsen om standardændringer af produktspecifikationen som omhandlet i artikel 17 i delegeret forordning (EU) 2019/33 skal indeholde:

a)

en henvisning til den beskyttede betegnelse, som standardændringen vedrører

b)

en beskrivelse af de godkendte ændringer og begrundelsen herfor

c)

beslutningen om godkendelse af standardændringen som omhandlet i artikel 17, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2019/33

d)

det konsoliderede enhedsdokument som ændret, hvis relevant

e)

den elektroniske henvisning til den offentliggjorte konsoliderede produktspecifikation som ændret.

2.   Medlemsstatens meddelelse skal indeholde en erklæring fra denne medlemsstat om, at den godkendte ændring efter dens opfattelse opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1308/2013 og delegeret forordning (EU) 2019/33.

3.   Hvis der er tale om produkter med oprindelse i tredjelande, skal meddelelsen fra myndighederne i det pågældende tredjeland eller fra en ansøger som omhandlet i artikel 3, der har en legitim interesse, omfatte bevis for, at ændringen anvendes i tredjelandet. Meddelelsen kan indeholde den konsoliderede produktspecifikation, der er offentliggjort, i stedet for en henvisning til offentliggørelsen heraf.

4.   Til meddelelserne i stk. 1 og 2 anvendes den formular, der stilles til rådighed i de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a).

5.   Til meddelelserne i stk. 3 anvendes den formular, der er vist i bilag V.

Artikel 11

Meddelelse om en midlertidig ændring

1.   Meddelelsen om en midlertidig ændring af produktspecifikationen som omhandlet i artikel 18 i delegeret forordning (EU) 2019/33 skal indeholde:

a)

en henvisning til den beskyttede betegnelse, som ændringen vedrører

b)

en beskrivelse af den godkendte midlertidige ændring ledsaget af begrundelsen herfor som omhandlet i artikel 14, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/33

c)

den elektroniske henvisning til den offentliggjorte nationale beslutning om godkendelse af den midlertidige ændring.

2.   Medlemsstatens meddelelse skal indeholde en erklæring fra denne medlemsstat om, at den godkendte ændring efter dens opfattelse opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1308/2013 og delegeret forordning (EU) 2019/33.

3.   Hvis der er tale om produkter med oprindelse i tredjelande, skal meddelelsen fra myndighederne i det pågældende tredjeland eller fra en ansøger som omhandlet i artikel 3, der har en legitim interesse, omfatte bevis for, at ændringen anvendes i tredjelandet. Meddelelsen kan indeholde den konsoliderede produktspecifikation, der er offentliggjort, i stedet for en henvisning til offentliggørelsen heraf.

4.   Til meddelelserne i stk. 1 og 2 anvendes den formular, der stilles til rådighed i de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a).

5.   Til meddelelserne i stk. 3 anvendes den formular, der er vist i bilag VI.

AFDELING 4

Register

Artikel 12

Register

1.   Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, registrerer Kommissionen følgende data i det elektroniske register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er omhandlet i artikel 104 i forordning (EU) nr. 1308/2013:

a)

den betegnelse, der skal beskyttes som en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse

b)

journalnummer

c)

en angivelse af, om betegnelsen skal beskyttes som en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse

d)

oprindelseslandets eller -landenes navn

e)

registreringsdato

f)

den elektroniske henvisning til den retsakt, hvorved betegnelsen beskyttes

g)

den elektroniske henvisning til enhedsdokumentet

h)

hvis det geografiske område hører under en medlemsstats område, den elektroniske henvisning til den offentliggjorte produktspecifikation.

2.   Når Kommissionen godkender en ændring af en produktspecifikation eller modtager en meddelelse om en godkendt ændring af en produktspecifikation, der omfatter en ændring af oplysningerne i registret, registrerer den de nye oplysninger med virkning fra datoen for ikrafttrædelse af afgørelsen om godkendelse af ændringen.

3.   Når en annullering får virkning, sletter Kommissionen betegnelsen fra registret og fører annulleringen til protokols.

4.   Samtlige data i den elektroniske database »E-Bacchus«, der er omhandlet i artikel 18 i forordning (EF) nr. 607/2009, skal på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden registreres i det elektroniske register, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

5.   Dette register bør være offentligt tilgængeligt.

AFDELING 5

Annullering

Artikel 13

Anmodninger om annullering

1.   En anmodning om annullering af beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse som omhandlet i artikel 106 i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal indeholde:

a)

en henvisning til den beskyttede betegnelse, som den vedrører

b)

navn og kontaktoplysninger på den myndighed eller den fysiske eller juridiske person, der har anmodet om at få beskyttelsen annulleret

c)

en redegørelse for de legitime interesser, der gør sig gældende for den fysiske eller juridiske person, der har anmodet om annullering af beskyttelsen, dog ikke for nationale myndigheder, der har status som juridisk person i den nationale retsorden

d)

en angivelse af begrundelsen for anmodningen om annullering

e)

de nærmere oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for annulleringsanmodningen.

Annulleringsanmodningen kan ledsages af dokumentationsmateriale, hvis det er relevant.

En annulleringsanmodning udfærdiges i overensstemmelse med formularen i bilag VII.

AFDELING 6

Anvendelse af EU-symbolet

Artikel 14

EU-symbolet

EU-symbolet for den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse som omhandlet i artikel 120, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013 gengives som fastsat i bilag X til gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014.

AFDELING 7

Kontrol

Artikel 15

Myndigheder med ansvar for at kontrollere overholdelsen af produktspecifikationen

1.   Ved udførelsen af den kontrol, der er fastsat bestemmelser om i denne afdeling, skal de ansvarlige kompetente myndigheder og kontrolorganer overholde kravene i forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   For beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der vedrører et geografisk område i et tredjeland, kontrolleres overholdelsen af produktspecifikationen under fremstillingen og under og efter aftapningen af vinen en gang om året af:

a)

en eller flere offentlige myndigheder udpeget af tredjelandet eller

b)

et eller flere certificeringsorganer.

3.   De kontrolorganer, der er omhandlet i artikel 90, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og den eller de certificeringsorganer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, litra b), skal overholde og akkrediteres i overensstemmelse med den internationale standard ISO/IEC 17065:2012.

Uanset stk. 1 er Cypern i en periode på to år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden ikke omfattet af forpligtelsen til at overholde og være akkrediteret i overensstemmelse med den internationale standard ISO/IEC 17065:2012.

4.   Hvis den myndighed, der er omhandlet i artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og en eller flere af de myndigheder, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, litra a), kontrollerer overholdelsen af produktspecifikationen, skal de give tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og råde over kvalificeret personale og de fornødne ressourcer til at udføre deres opgaver.

5.   Erhvervsdrivende, der ønsker at deltage i hele produktionen eller en del heraf eller, hvis det er relevant, emballeringen af et produkt med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, skal tilkendegive dette over for den kompetente myndighed, jf. artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

6.   Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr hos de erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrollen, til dækning af omkostningerne ved etablering og drift af kontrolsystemet.

Artikel 16

Foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe for at hindre ulovlig anvendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser

Medlemsstaterne foretager kontrol på grundlag af en risikoanalyse for at forhindre ulovlig anvendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for produkter, der produceres eller afsættes på deres område, eller for at bringe sådan ulovlig anvendelse til ophør.

Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe manglende overholdelse til ophør, herunder administrative og retlige foranstaltninger.

Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er ansvarlige for at træffe disse foranstaltninger, efter de procedurer, der fastlægges af hver enkelt medlemsstat. De udpegede myndigheder skal give tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og råde over kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.

Artikel 17

Kommunikation mellem medlemsstaterne og Kommissionen

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nærmere oplysninger om den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, herunder de myndigheder, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 16, og, hvis det er relevant, de kontrolorganer, der er omhandlet i artikel 90, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013. Kommissionen offentliggør navn og adresse på den eller de kompetente myndigheder eller kontrolorganer.

Artikel 18

Kommunikation mellem tredjelande og Kommissionen

Er et tredjelands vine omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, sender det pågældende tredjeland følgende til Kommissionen på dennes anmodning:

a)

oplysninger om de udpegede myndigheder eller certificeringsorganer, der foretager den årlige kontrol af overholdelsen af produktspecifikationen under fremstillingen og under og efter aftapningen af vinen

b)

oplysninger om de aspekter, som kontrollen omfatter

c)

bevis for, at den pågældende vin opfylder de betingelser, der gælder for den relevante oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse.

Artikel 19

Årlig kontrol

1.   Den årlige kontrol, som kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne foretager i henhold til artikel 90, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, består af følgende:

a)

en organoleptisk og en analytisk undersøgelse af produkter med oprindelsesbetegnelse

b)

enten kun en analytisk undersøgelse eller også både en organoleptisk og en analytisk undersøgelse af produkter med geografisk betegnelse

c)

kontrol af, at de øvrige betingelser i produktspecifikationen er overholdt.

Den årlige kontrol finder sted i den medlemsstat, hvor produktionen er foregået i henhold til produktspecifikationen, og foretages ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

a)

stikprøvekontrol på grundlag af en risikoanalyse

b)

prøveudtagning

c)

systematisk kontrol.

Hvis medlemsstaterne vælger at foretage stikprøvekontrol som omhandlet i andet afsnit, litra a), udvælger de det minimumsantal erhvervsdrivende, som de skal foretage kontrol hos.

Hvis medlemsstaterne vælger at foretage prøveudtagning som omhandlet i andet afsnit, litra b), sikrer de ved hjælp af kontrollernes antal, type og hyppighed, at prøveudtagningen er repræsentativ for hele det pågældende afgrænsede geografiske område og står i forhold til mængden af vinavlsprodukter, der er afsat eller opbevares med henblik på at blive afsat.

2.   Undersøgelserne i stk. 1, første afsnit, litra a) og b), udføres på anonyme prøver og skal vise, at produktet er i overensstemmelse med kendetegnene og kvaliteten i produktspecifikationen for den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse.

Undersøgelserne udføres på ethvert stadium i produktionsprocessen, herunder emballeringsstadiet, hvis det er relevant. Hver prøve skal være repræsentativ for de pågældende vine, som den erhvervsdrivende har på lager.

3.   For at undersøge, om produktspecifikationen som omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra c), er overholdt, kontrollerer kontrolmyndighederne:

a)

de erhvervsdrivendes lokaler for at fastslå, om de erhvervsdrivende rent faktisk er i stand til at overholde betingelserne i produktspecifikationen

b)

produkterne på et ethvert produktionsstadium, herunder emballeringsstadiet, hvis det er relevant, på grundlag af en kontrolplan, som kontrolmyndighederne udarbejder på forhånd, og som de erhvervsdrivende har kendskab til, og som omfatter alle produktionsstadier.

4.   Den årlige kontrol skal sikre, at den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse kun anvendes til et produkt, hvis:

a)

resultaterne af de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, litra a) og b), og i stk. 2, dokumenterer, at det pågældende produkt opfylder betingelserne i produktspecifikationen og har alle de kendetegn, som kræves for den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse

b)

den kontrol, der er foretaget i henhold til stk. 3, bekræfter, at de øvrige betingelser i produktspecifikationen er overholdt.

5.   Drejer det sig om en grænseoverskridende beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, kan kontrollen foretages af en hvilken som helst af de berørte medlemsstaters kontrolmyndigheder.

6.   Produkter, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1-5, må gerne bringes i omsætning, men i så fald uden den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse og kun hvis de øvrige retlige betingelser er opfyldt.

7.   Uanset stk. 1, kan den årlige kontrol foretages på det stadium, hvor produktet emballeres i en medlemsstat, som ikke er den medlemsstat, hvor produktionen har fundet sted, og i så fald finder artikel 43 i delegeret forordning (EU) 2018/273 anvendelse.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder og kontrolorganer med ansvar for at foretage kontrol af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse skal samarbejde for navnlig at sikre, at erhvervsdrivende, der er etableret i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor produktionen af vinen med den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse har fundet sted, overholder den pågældende produktspecifikations kontrolforpligtelser for så vidt angår emballering.

8.   Stk. 1-5 finder anvendelse på vine, der er omfattet af midlertidig national beskyttelse i henhold til artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2019/33.

Artikel 20

Analytisk og organoleptisk undersøgelse

Den analytiske og organoleptiske undersøgelse, der er nævnt i artikel 19, stk. 1, første afsnit, litra a) og b), består af:

a)

en fysisk og kemisk analyse af den pågældende vin, hvor følgende karakteristiske egenskaber måles:

i)

det totale og det virkelige alkoholindhold

ii)

det totale sukkerindhold udtrykt som fruktose og glukose (herunder sakkarose i perlevin og mousserende vin)

iii)

totalt syreindhold

iv)

indhold af flygtige syrer

v)

totalt svovldioxidindhold

b)

en yderligere analyse af den pågældende vin, hvor følgende karakteristiske egenskaber måles:

i)

kuldioxidindholdet (perlevin og mousserende vin, overtryk i bar ved 20 °C)

ii)

eventuelle andre karakteristiske egenskaber, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning eller i produktspecifikationen for de pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

c)

en organoleptisk undersøgelse, der omfatter udseende, lugt og smag.

KAPITEL III

TRADITIONELLE BENÆVNELSER

AFDELING 1

Ansøgninger om beskyttelse

Artikel 21

Ansøgning om beskyttelse

1.   Medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller den repræsentative erhvervsorganisation, der er etableret i tredjelandet, sender ansøgningen om beskyttelse af en traditionel benævnelse til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3.

2.   Indgiver en repræsentativ erhvervsorganisation, der er etableret i et tredjeland, en ansøgning, sender ansøgeren Kommissionen oplysningerne om erhvervsorganisationen og dens medlemmer i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3. Kommissionen offentliggør disse oplysninger.

AFDELING 2

Indsigelsesprocedure

Artikel 22

Indgivelse af indsigelse

1.   En medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person, der har en legitim interesse, kan indsende en anmodning til Kommissionen om indsigelse mod en ansøgning om beskyttelse af en traditionel benævnelse senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 28, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2019/33.

2.   Indsigelsen meddeles Kommissionen i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3.

Artikel 23

Dokumentation til støtte for indsigelsen

1.   En behørigt begrundet indsigelse indeholder oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for indsigelsen samt al relevant dokumentation.

2.   Hvis indsigelsen er begrundet i, at der findes et ældre varemærke med anseelse og omdømme, skal indsigelsen vedlægges:

a)

bevis for, at der er blevet ansøgt om registrering af det ældre varemærke, eller at det faktisk er blevet registreret eller anvendt og

b)

bevis for varemærkets anseelse og omdømme.

De oplysninger og beviser, der skal fremlægges som belæg for anvendelsen af et ældre varemærke, skal omfatte oplysninger om, hvor, hvor længe og i hvilket omfang det ældre varemærke er anvendt, af hvilken art det er, samt oplysninger om dets anseelse og omdømme.

3.   Hvis de nærmere oplysninger om den eller de påberåbte ældre rettigheder, begrundelsen, de faktiske forhold, beviserne, bemærkningerne eller dokumentationen, jf. stk. 1 og 2, ikke er fremlagt samtidig med indsigelsen, eller mangler der oplysninger eller dokumenter, underretter Kommissionen den myndighed eller den person, der har gjort indsigelse, og opfordrer denne til at afhjælpe manglerne inden for en frist på to måneder. Afhjælpes manglerne ikke inden for fristen, afviser Kommissionen at antage indsigelsen. Den myndighed eller person, der har indgivet indsigelse, og medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller den repræsentative erhvervsorganisation, der er etableret i det pågældende tredjeland, underrettes om afgørelsen om, at anmodningen ikke kan antages.

Artikel 24

Parternes fremsættelse af bemærkninger

1.   Når Kommissionen giver den ansøger, der indgav ansøgningen om beskyttelse, meddelelse om en indsigelse, der ikke afvises i henhold til artikel 23, stk. 3, skal ansøgeren fremsætte bemærkninger inden for en frist på to måneder fra datoen for meddelelsen.

2.   Hvis Kommissionen som led i undersøgelsen af en indsigelse opfordrer parterne til at fremsætte bemærkninger til de meddelelser, der er modtaget fra de øvrige parter, fremsættes disse bemærkninger inden for en frist på to måneder efter opfordringen.

AFDELING 3

Beskyttelse af traditionelle benævnelser

Artikel 25

Registrering

1.   Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om beskyttelse af en traditionel benævnelse registrerer Kommissionen følgende data i det elektroniske registerover beskyttede traditionelle benævnelser:

a)

den betegnelse, der skal beskyttes som en traditionel benævnelse

b)

den traditionelle benævnelse i henhold til artikel 112 i forordning (EU) nr. 1308/2013

c)

sproget som omhandlet i artikel 24 i delegeret forordning (EU) 2019/33

d)

den eller de kategorier af vinavlsprodukter, der er omfattet af beskyttelsen

e)

en henvisning til medlemsstatens eller tredjelandets nationale lovgivning, som den traditionelle benævnelse er defineret og reguleret i, eller til de regler, der gælder for vinproducenter i tredjelandet, herunder de regler, der er fastsat af repræsentative erhvervsorganisationer, hvis der ikke er fastsat national lovgivning desangående i nævnte tredjeland

f)

et resumé af definitionen eller anvendelsesbetingelserne

g)

oprindelseslandets eller -landenes navn

h)

dato for opførelse i registret.

2.   Det elektroniske register over beskyttede traditionelle benævnelser gøres offentligt tilgængeligt.

Artikel 26

Håndhævelse af beskyttelsen

Med henblik på anvendelsen af artikel 113 i forordning (EU) nr. 1308/2013 træffer de kompetente nationale myndigheder i tilfælde af ulovlig anvendelse af beskyttede traditionelle benævnelser på eget initiativ eller efter anmodning fra en part alle nødvendige foranstaltninger til at hindre eller standse afsætningen, herunder eventuel eksport, af de pågældende produkter.

AFDELING 4

Ændring og annullering

Artikel 27

Ansøgning om ændring

1.   Artikel 21-24 finder anvendelse med de fornødne ændringer på en ansøgning om ændring af en beskyttet traditionel benævnelse.

2.   Når Kommissionen godkender en ændring af en traditionel benævnelse, registrerer den de nye oplysninger med virkning fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesretsakten om godkendelse af ændringen.

Artikel 28

Anmodning om annullering

1.   En anmodning om annullering af beskyttelsen af en traditionel benævnelse skal indeholde:

a)

henvisningen til den traditionelle benævnelse, som anmodningen vedrører

b)

navn og kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, der har anmodet om annulleringen

c)

en redegørelse for de legitime interesser, der gør sig gældende for den fysiske eller juridiske person, der har indgivet annulleringsanmodningen

d)

en angivelse af begrundelsen for annulleringen som omhandlet i artikel 36 i delegeret forordning (EU) 2019/33

e)

de nærmere oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for annulleringsanmodningen.

Annulleringsanmodningen kan ledsages af dokumentationsmateriale, hvis det er relevant.

2.   Hvis de nærmere oplysninger om begrundelsen, de faktiske forhold, beviserne, bemærkningerne eller dokumentationen som omhandlet i stk. 1, ikke er fremlagt samtidig med annulleringsanmodningen, underretter Kommissionen ophavsmanden til annulleringsanmodningen herom og opfordrer vedkommende til at afhjælpe manglerne inden for en frist på to måneder.

Afhjælpes manglerne ikke inden for fristen, anser Kommissionen annulleringsanmodningen for at være uantagelig og afviser den. Afgørelsen om afvisning af anmodningen meddeles ophavsmanden til annulleringsanmodningen.

Artikel 29

Undersøgelse af en annulleringsanmodning

1.   Hvis Kommissionen ikke finder annulleringsanmodningen uantagelig, jf. artikel 28, stk. 2, giver den medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, meddelelse om annulleringsanmodningen og opfordrer vedkommende til at fremsætte sine bemærkninger inden for en frist på to måneder efter datoen for meddelelsen. Bemærkninger, der modtages inden for denne frist på to måneder, sendes til ophavsmanden til annulleringsanmodningen.

Kommissionen opfordrer som led i undersøgelsen af en annulleringsanmodning parterne til at fremsætte bemærkninger til de meddelelser, der er modtaget fra de øvrige parter, inden for en frist på to måneder efter datoen for opfordringen.

2.   Fremsætter medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller den ansøger, der er etableret i det pågældende tredjeland, eller ophavsmanden til annulleringsanmodningen ingen bemærkninger, eller overholder de ikke de fastsatte frister for fremsættelsen af bemærkninger, træffer Kommissionen afgørelse om annulleringsanmodningen.

3.   Kommissionen træffer afgørelse om annullering af beskyttelsen af den pågældende traditionelle benævnelse på grundlag af det bevismateriale, den har til rådighed. I den forbindelse undersøger den, om kriterierne i artikel 36 i delegeret forordning (EU) 2019/33 er opfyldt.

Afgørelsen om annullering af beskyttelsen af en traditionel benævnelse meddeles ophavsmanden til annulleringsanmodningen og den pågældende medlemsstats eller det pågældende tredjelands myndigheder.

4.   Hvis der er indgivet flere anmodninger om annullering af en bestemt traditionel benævnelse, og det på grundlag af en foreløbig undersøgelse af en eller flere af disse anmodninger kan konkluderes, at det ikke længere er muligt fortsat at beskytte en traditionel benævnelse, kan Kommissionen suspendere de øvrige annulleringsprocedurer. Kommissionen underretter de parter, der indgav de øvrige annulleringsanmodninger, om alle afgørelser, der berører dem, og som er truffet som led i proceduren.

Når der vedtages en afgørelse om annullering af en traditionel benævnelse, betragtes suspenderede annulleringsprocedurer som afsluttet, og ophavsmændene til annulleringsanmodningerne underrettes behørigt herom.

5.   Når en afgørelse om annullering af en traditionel benævnelse får virkning, sletter Kommissionen betegnelsen fra registret og fører annulleringen til protokols.

KAPITEL IV

KOMMUNIKATION, OFFENTLIGGØRELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30

Kommunikation mellem Kommissionen, medlemsstaterne, tredjelande og andre erhvervsdrivende

1.   De dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af kapitel II, meddeles Kommissionen som følger:

a)

medlemsstaternes kompetente myndigheder sender Kommissionen oplysninger og dokumenter ved hjælp af de informationssystemer, som Kommissionen har stillet til rådighed, i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2017/1183 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185

b)

tredjelandes kompetente myndigheder og repræsentative erhvervsorganisationer samt fysiske eller juridiske personer, der har en legitim interesse i henhold til denne forordning, sender Kommissionen oplysninger og dokumenter pr. e-mail ved hjælp af formularerne i bilag I-VII.

2.   Uanset stk. 1, litra a), sender medlemsstaternes kompetente myndigheder Kommissionen de begrundede indsigelser, meddelelserne af resultaterne af høringer foretaget i forbindelse med en indsigelsesprocedure med henblik på at nå til enighed og de annulleringsanmodninger, der er omhandlet i henholdsvis artikel 11, 12 og 21 i delegeret forordning (EU) 2019/33 pr. e-mail ved hjælp af formularerne i bilag II, III og VII til nærværende forordning.

3.   De dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af kapitel III, sendes til Kommissionen pr. e-mail ved hjælp af formularerne i bilag VIII-XI.

4.   Kommissionen meddeler medlemsstaternes kompetente myndigheder oplysningerne og gør dem tilgængelige for dem via de informationssystemer, som den har indført, jf. stk. 1, litra a). Kommissionen meddeler medlemsstaterne, tredjelandes kompetente myndigheder og repræsentative erhvervsorganisationer samt fysiske eller juridiske personer, der har en legitim interesse i henhold til denne forordning, oplysningerne i forbindelse med de procedurer, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2 og 3, pr. e-mail.

Medlemsstaterne, tredjelandes kompetente myndigheder og repræsentative erhvervsorganisationer samt fysiske eller juridiske personer, der har en legitim interesse i henhold til denne forordning, kan kontakte Kommissionen via de to e-mailadresser, der er angivet i bilag XII, for at få oplysninger om de praktiske aspekter angående adgangen til informationssystemerne, om kommunikationsmetoderne og om, hvordan de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelsen af kapitel II og III, skal stilles til rådighed.

Artikel 31

Fremsendelse og modtagelse af meddelelser

1.   De meddelelser og oplysninger, der er omhandlet i artikel 30, anses for at være fremsendt på den dato, hvor de modtages af Kommissionen.

2.   Kommissionen bekræfter over for de kompetente myndigheder modtagelsen af alle meddelelser, der er modtaget, og alle dossierer, der er fremsendt via de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a), via nævnte informationssystemer.

Kommissionen påfører hver ny ansøgning om beskyttelse, ansøgning om EU-ændringer, hver meddelelse vedrørende ansøgninger om standardændringer og hver meddelelse vedrørende ansøgninger om midlertidige ændringer et journalnummer.

Bekræftelsen af modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

den relevante betegnelse

c)

modtagelsesdato.

Kommissionen giver meddelelse om og gør oplysninger og bemærkninger vedrørende sådanne meddelelser og oplysninger tilgængelige via de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a).

3.   Kommissionen bekræfter pr. e-mail modtagelsen af meddelelser og oplysninger, der er sendt pr. e-mail.

Kommissionen påfører hver ny ansøgning om beskyttelse, ansøgning om en EU-ændring, hver meddelelse om ansøgninger om standardændringer og hver meddelelse om ansøgninger om midlertidige ændringer et journalnummer.

Bekræftelsen af modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

den relevante betegnelse

c)

modtagelsesdato.

Kommissionen giver meddelelse om og gør oplysninger og bemærkninger vedrørende sådanne meddelelser og oplysninger tilgængelige pr. e-mail.

4.   Artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2017/1183 og artikel 1-5 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 finder anvendelse med de fornødne ændringer på meddelelse om og tilrådighedsstillelse af de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2.

Artikel 32

Oplysninger, der skal offentliggøres

De oplysninger, som Kommissionen skal offentliggøre i henhold til del II, afsnit II, kapitel I, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, til delegeret forordning (EU) 2019/33 og til nærværende forordning, offentliggøres via de informationssystemer, som Kommissionen stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, litra a), i nærværende forordning.

Artikel 33

Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelser om beskyttelse eller afvisning af beskyttelse, afgørelser om godkendelse eller afvisning af godkendelse af EU-ændringer som omhandlet i kapitel II og afgørelser om afvisning af uantagelige indsigelser som omhandlet i artikel 111 i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggøres i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Afgørelser om beskyttelse eller afvisning af beskyttelse og afgørelser om godkendelse eller afvisning af godkendelse af ændringer som omhandlet i kapitel III offentliggøres i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 34

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation (se side 2 i denne EUT).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 af 18. december 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 med hensyn til fastlæggelsen af EU-symboler for beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter og med hensyn til visse regler om oprindelse, visse procedureregler og visse yderligere overgangsbestemmelser (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 17).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (EUT L 58 af 28.2.2018, s. 1).

(12)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 af 20. april 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 100).

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113).


BILAG I

ENHEDSDOKUMENT

»BETEGNELSE«

BOB/BGB-XX-XXXX

Ansøgningsdato: XX-XX-XXXX

1.   Betegnelse(r), der skal registreres:

2.   Tredjeland, som det afgrænsede område tilhører:

3.   Type geografisk betegnelse:

4.   Kategorier af vinavlsprodukter:

5.   Beskrivelse af vinen/vinene:

5.1.   Organoleptiske kendetegn:

Udseende

Lugt

Smag

5.2.   Analytiske kendetegn:

 

Maksimalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Minimumsalkoholindhold (i % vol.)

 

Totalt minimumssyreindhold

 

Maksimalt indhold af flygtig syre (i milliækvivalenter/l)

 

Maksimalt indhold af svovldioxid (i mg/l)

 

6.   Vinfremstillingsmetoder:

6.1.   De særlige ønologiske fremgangsmåder, der anvendes til fremstilling af vinen/vinene, samt de relevante restriktioner for fremstilling heraf:

6.2.   Maksimale udbytter pr. hektar:

7.   Den eller de druesorter, som vinen/vinene er fremstillet af:

8.   Afgrænsning af det geografiske område:

9.   Tilknytning til det geografiske område:

10.   Yderligere gældende krav:

10.1.   Særlige regler for emballering:

10.2.   Særlige regler for mærkning:

10.3.   Supplerende krav:

11.   Kontrol

11.1.   Kompetente myndigheder eller certificeringssorganer, der er ansvarlige for kontrollen:

11.2.   Særlige opgaver henhørende under de kompetente myndigheder eller certificeringsorganer, der er ansvarlige for kontrollen:


BILAG II

BEGRUNDET INDSIGELSE

[Sæt »X« i den relevante rubrik:] ☐ BOB ☐ BGB

1.   Produktets betegnelse

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende]

2.   Officielt referencenummer

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende]

Referencenummer: …

Dato for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende: …

3.   Den indsigende parts navn (person, organ, medlemsstat eller tredjeland)

4.   Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Hr./Fr.: … Navn: …

Sammenslutning/organisation/enkeltperson: …

Eller national myndighed:

Afdeling: …

Adresse: …

Tlf. + …

E-mail: …

5.   Legitim interesse (kræves ikke for de nationale myndigheder)

[Der fremlægges en erklæring, hvori der gøres rede for den indsigende parts legitime interesse. Nationale myndigheder er undtaget fra dette krav.]

6.   Begrundelse for indsigelsen:

☐ Ansøgningen om beskyttelse eller ændring eller anmodningen om annullering er uforenelig med reglerne vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, eftersom den ville være i strid med artikel 92-95, artikel 105 eller 106 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og med de bestemmelser, der er vedtaget i medfør heraf.

☐ Ansøgningen om beskyttelse eller ændring er uforenelig med reglerne vedrørende oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, eftersom registrering af den foreslåede betegnelse ville være i strid med artikel 100 eller 101 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

☐ Ansøgningen om beskyttelse eller ændring er uforenelig med reglerne vedrørende oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, eftersom registrering af den foreslåede betegnelse ville være til skade for de rettigheder, der er forbeholdt indehaveren af et varemærke eller brugeren af en helt enslydende betegnelse eller en sammensat betegnelse, hvoraf et af udtrykkene er enslydende med den betegnelse, der registreres, eller eksistensen af en delvis enslydende betegnelse eller af andre betegnelser, der ligner den betegnelse, der registreres, og som henviser til vinavlsprodukter, der lovligt har været på markedet i mindst fem år forud for den dato for offentliggørelse, der er fastsat i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

7.   Nærmere oplysninger om indsigelsen

[Begrund indsigelsen behørigt, og fremlæg oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for indsigelsen. Fremlæg de nødvendige dokumenter, hvis indsigelsen er begrundet i, at der findes et ældre varemærke med anseelse og omdømme (artikel 8, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/34].

8.   Liste over støttedokumenter

[Fremlæg en liste over de dokumenter, der er vedlagt som støtte for indsigelsen.]

9.   Dato og underskrift

[Betegnelse]

[Afdeling/Organisation]

[Adresse]

[Tlf. +]

[E-mail: ]


BILAG III

UNDERRETNING OM AFSLUTNING AF HØRINGER SOM LED I INDSIGELSESPROCEDUREN

[Sæt »X« i den relevante rubrik:] ☐ BOB ☐ BGB

1.   Produktets betegnelse

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende]

2.   Officielt referencenummer

[jf. offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende]

Referencenummer:

Dato for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende:

3.   Den indsigende parts navn (person, organ, medlemsstat eller tredjeland)

4.   Resultat af høringerne

4.1.   Der blev opnået enighed med den eller de følgende indsigende part(er):

[der vedlægges kopier af breve, hvoraf enigheden fremgår, og alle de faktorer, som har gjort aftalen mulig (artikel 12, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2019/33].

4.2.   Der blev ikke opnået enighed med den eller de følgende indsigende part(er):

[der vedlægges de oplysninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2019/33]

5.   Produktspecifikation og enhedsdokument

5.1.   Produktspecifikationen er ændret:

… Ja (*) … Nej

(*)

Hvis »Ja«, vedlægges en beskrivelse af ændringerne og den ændrede produktspecifikation.

5.2.   Enhedsdokumentet er ændret:

… Ja (**) … Nej

(**)

Hvis »Ja«, vedlægges en kopi af det ajourførte dokument.

6.   Dato og underskrift

[Betegnelse]

[Afdeling/Organisation]

[Adresse]

[Tlf. +]

[E-mail: ]


BILAG IV

ANSØGNING OM EN EU-ÆNDRING AF PRODUKTSPECIFIKATIONEN

[Registreret betegnelse] »…«...

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Sæt »X« i den relevante rubrik:] ☐ BOB ☐ BGB

1.   Ansøger og legitim interesse

[Der oplyses navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den ansøger, der foreslår ændringen. Der fremlægges desuden en erklæring, hvori der gøres rede for ansøgerens legitime interesse].

2.   Tredjeland, som det afgrænsede område tilhører

3.   Afsnit i produktspecifikationen, som berøres af ændringen/ændringerne

☐ Produktets betegnelse

☐ Vinavlsproduktets kategori

☐ Tilknytning

☐ Restriktioner for afsætningen

4.   Type ændring(er)

[Der fremlægges en erklæring, hvori der gøres rede for, hvorfor ændringen/ændringerne er omfattet af definitionen på en »EU-ændring« som omhandlet i artikel 14, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/33].

5.   Ændring(er)

[Der forelægges en udtømmende beskrivelse af samt en konkret begrundelse for hver af de foreslåede ændringer. Ansøgningen om ændring skal være fuldstændig og dækkende. Oplysningerne i dette afsnit skal være udtømmende, jf. artikel 16, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/33].

6.   Bilag

6.1.   Det konsoliderede og behørigt udfyldte enhedsdokument, som ændret

6.2.   Den offentliggjorte konsoliderede udgave af produktspecifikationen eller en henvisning til den offentliggjorte produktspecifikation


BILAG V

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN STANDARDÆNDRING

[Registreret betegnelse] »…«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Sæt »X« i den relevante rubrik:] ☐ BOB ☐ BGB

1.   Afsender

En enkeltproducent eller en sammenslutning af producenter, der har en legitim interesse, eller myndighederne i det tredjeland, som det afgrænsede område tilhører (jf. artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/34).

2.   Beskrivelse af den eller de godkendte ændringer

[Der forelægges en beskrivelse af og en begrundelse for den eller de godkendte standardændringer samt en erklæring, hvori der gøres rede for, hvorfor ændringen/ændringerne er omfattet af definitionen på en »standardændring« som omhandlet i artikel 14, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/33].

3.   Tredjeland, som det afgrænsede område tilhører

4.   Bilag

4.1.   Anvendelsen af den godkendte standardændring

4.2.   Beslutningen om godkendelse af standardændringen

4.3.   Beviset for, at ændringen finder anvendelse i tredjelandet

4.4.   Det konsoliderede enhedsdokument som ændret, hvis relevant

4.5.   En kopi af den offentliggjorte konsoliderede udgave af produktspecifikationen eller en henvisning til den offentliggjorte produktspecifikation


BILAG VI

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN MIDLERTIDIG ÆNDRING

[Registreret navn] »…«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Sæt »X« i den relevante rubrik:] ☐ BOB ☐ BGB

1.   Afsender

En enkeltproducent eller en sammenslutning af producenter, der har en legitim interesse, eller myndighederne i det tredjeland, som det afgrænsede område tilhører (jf. artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/34).

2.   Beskrivelse af den eller de godkendte ændringer

[Der forelægges en beskrivelse af og en konkret begrundelse for den eller de midlertidige ændringer, herunder en henvisning til de kompetente myndigheders formelle anerkendelse af naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold eller til indførelsen af obligatoriske sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger. Der fremlægges desuden en erklæring, hvori der gøres rede for, hvorfor ændringen/ændringerne er omfattet af definitionen på en »midlertidig ændring« som omhandlet i artikel 14, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/33].

3.   Tredjeland, som det afgrænsede område tilhører

4.   Bilag

4.1.   Anvendelsen af den godkendte midlertidige ændring

4.2.   Beslutningen om godkendelse af den midlertidige ændring

4.3.   Beviset for, at ændringen finder anvendelse i tredjelandet


BILAG VII

ANMODNING OM ANNULLERING

[Registreret betegnelse:] »…«

EU-nr.: [anvendes kun i EU]

[Sæt »X« i den relevante rubrik:] ☐ BGB ☐ BOB

1.   Registreret betegnelse, der foreslås annulleret

2.   Medlemsstat eller tredjeland, som det afgrænsede område tilhører

3.   Person, organ, medlemsstat eller tredjeland, der fremsætter anmodningen om annullering

[Der oplyses navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den fysiske eller juridiske person eller de producenter, der anmoder om annulleringen (anmodninger fra tredjelande vedlægges også navn og adresse på de myndigheder eller certificeringssorganer, der kontrollerer overholdelsen af produktspecifikationen). Der fremlægges også en erklæring, hvori der gøres rede for den legitime interesse, der gør sig gældende for den fysiske eller juridiske person, der har anmodet om annullering (kræves ikke for nationale myndigheder med status som juridisk person)].

4.   Begrundelse for annulleringen

☐ Overholdelse af produktspecifikationen kan ikke længere sikres (artikel 106 i forordning (EU) nr. 1308/2013).

☐ Overholdelse af produktspecifikationen kan ikke længere sikres af den grund, at der ikke er afsat et produkt med den beskyttede betegnelse i mindst syv på hinanden følgende år (artikel 106 i forordning (EU) nr. 1308/2013 sammenholdt med artikel 20 i delegeret forordning (EU) 2019/33.

5.   Nærmere oplysninger om annulleringsanmodningen

[Begrund annulleringsanmodningen behørigt, og fremlæg oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for annulleringen. Fremlæg støttedokumenter, hvis relevant.]

6.   Liste over støttedokumenter

[Fremlæg en liste over de dokumenter, der er vedlagt som støtte for annulleringsanmodningen].

7.   Dato og underskrift

[Betegnelse]

[Afdeling/Organisation]

[Adresse]

[Tlf. +]

[E-mail: ]


BILAG VIII

ANSØGNING OM BESKYTTELSE AF EN TRADITIONEL BENÆVNELSE

Dato for modtagelse (DD/MM/ÅÅÅÅ) …

[udfyldes af Kommissionen]

Antal sider (inkl. denne side) …

Sprog, som ansøgningen er affattet på …

Journalnummer …

[udfyldes af Kommissionen]

Ansøger

Medlemsstatens kompetente myndighed (*)

Tredjelandets kompetente myndighed (*)

Repræsentativ erhvervsorganisation (*)

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Retlig enhed (udfyldes for repræsentative erhvervsorganisationer)

Nationalitet …

Telefon, fax, e-mail …

Traditionel benævnelse, som der ansøges om beskyttelse af

Traditionel benævnelse, jf. artikel 112, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013 (*)

Traditionel benævnelse, jf. artikel 112, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 (*)

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Sprog ...

Liste over de pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser

Kategorier af vinavlsprodukter

Definition

Kopi af de gældende regler

[skal vedlægges]

Underskriverens navn …

Underskrift …


BILAG IX

INDSIGELSE MOD EN ANSØGNING OM BESKYTTELSE AF EN TRADITIONEL BENÆVNELSE

Dato for modtagelse (DD/MM/ÅÅÅÅ) …

[udfyldes af Kommissionen]

Antal sider (inkl. denne side) …

Sprog, som indsigelsen er affattet på …

Journalnummer …

[udfyldes af Kommissionen]

Traditionel betegnelse, som der gøres indsigelse mod

Indsigende part

Navn på den indsigende part (medlemsstat eller et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person, med en legitim interesse)

Fuldstændig adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Nationalitet …

Telefon, fax, e-mail …

Formidler

Medlemsstat(er) (*)

Tredjelandsmyndighed (fakultativt) (*)

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Formidlerens/-formidlernes navn …

Fuldstændig(e) adresse(r) (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Ældre rettigheder

Beskyttet oprindelsesbetegnelse (*)

Beskyttet geografisk betegnelse (*)

National geografisk betegnelse (*)

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Betegnelse …

Registreringsnummer …

Registreringsdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) …

Varemærke

Symbol …

Liste over produkter og tjenesteydelser …

Registreringsnummer …

Registreringsdato …

Oprindelsesland …

Anseelse/omdømme (*) …

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Begrundelse for indsigelsen

Artikel 27 i delegeret forordning (*)

Artikel 32, stk. 2, i delegeret forordning (*)

Artikel 33, stk. 1, i delegeret forordning (*)

Artikel 33, stk. 2, i delegeret forordning (*)

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Nærmere begrundelse …

[Begrund indsigelsen behørigt, og fremlæg oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for indsigelsen. Fremlæg de nødvendige dokumenter, hvis indsigelsen er begrundet i, at der findes et ældre varemærke med anseelse og omdømme].

Underskriverens navn …

Underskrift …


BILAG X

ANSØGNING OM ÆNDRING AF EN TRADITIONEL BENÆVNELSE

Dato for modtagelse (DD/MM/ÅÅÅÅ) …

[udfyldes af Kommissionen]

Antal sider (inkl. denne side) …

Sprog, som ændringsansøgningen er affattet på …

Journalnummer …

[udfyldes af Kommissionen]

Traditionel benævnelse, som der ansøges om ændring af …

Navn på den juridiske eller fysiske person, der ansøger om ændring …

Fuldstændig adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Nationalitet …

Telefon, fax, e-mail …

Beskrivelse af ændringen …

Nærmere begrundelse for ændringen

[Begrund ændringen behørigt, og fremlæg oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for ændringen].

Underskriverens navn …

Underskrift …...


BILAG XI

ANMODNING OM ANNULLERING AF EN TRADITIONEL BENÆVNELSE

Dato for modtagelse (DD/MM/ÅÅÅÅ) …

[udfyldes af Kommissionen]

Antal sider (inkl. denne side) …

Sprog, som annulleringsanmodningen er affattet på …

Journalnummer …

[udfyldes af Kommissionen]

Traditionel benævnelse, som der anmodes om annullering af …

Ophavsmanden til annulleringsanmodningen

Navn på den juridiske eller fysiske person, der anmoder om annullering …

Fuldstændig adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Nationalitet …

Tlf., fax, e-mail …

Den anmodende parts legitime interesse

Begrundelse for annulleringen

Artikel 27 i delegeret forordning (*)

Artikel 32, stk. 2, i delegeret forordning (*)

Artikel 33, stk. 1, i delegeret forordning (*)

Artikel 33, stk. 2, i delegeret forordning (*)

Artikel 36, litra b), i delegeret forordning (*)

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Nærmere begrundelse for annulleringen …

[Begrund annulleringen behørigt, og fremlæg oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for annulleringen. Fremlæg de nødvendige dokumenter, hvis annulleringen er begrundet i, at der findes et ældre varemærke med anseelse og omdømme].

Underskriverens navn …

Underskrift …


BILAG XII

DEL A

DE PRAKTISKE ASPEKTER ANGÅENDE KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE MED HENBLIK PÅ GENNEMFØRELSEN AF KAPITEL II, JF. ARTIKEL 30, STK. 4, ANDET AFSNIT

De myndigheder og personer, der er omfattet af denne forordning, skal kontakte Kommissionen på følgende e-mailadresse for at indhente oplysninger om de praktiske aspekter angående adgangen til informationssystemerne, om kommunikationsmetoderne og om, hvordan de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af kapitel II, skal stilles til rådighed, jf. artikel 30, stk. 4, andet afsnit:

Fællespostkasse: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

DEL B

DE PRAKTISKE ASPEKTER ANGÅENDE KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE MED HENBLIK PÅ GENNEMFØRELSEN AF KAPITEL III, JF. ARTIKEL 30, STK. 4, ANDET AFSNIT

De myndigheder og personer, der er omfattet af denne forordning, skal kontakte Kommissionen på følgende e-mailadresse for at indhente oplysninger om de praktiske aspekter angående adgangen til informationssystemerne, om kommunikationsmetoderne og om, hvordan de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af kapitel III, skal stilles til rådighed, jf. artikel 30, stk. 4, andet afsnit:

Fællespostkasse: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu


Top