EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0709

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/709 af 6. maj 2019 om udnævnelse af netforvalteren for det fælles europæiske luftrums (ATM) netfunktioner for lufttrafikstyring (meddelt under nummer C(2019) 3228)

C/2019/3228

OJ L 120, 8.5.2019, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/709/oj

8.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/709

af 6. maj 2019

om udnævnelse af netforvalteren for det fælles europæiske luftrums (ATM) netfunktioner for lufttrafikstyring

(meddelt under nummer C(2019) 3228)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«) (1), særlig artikel 6, stk. 2, litra b),

efter høring af Udvalget for det Fælles Luftrum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 551/2004 overlod medlemsstaterne udførelsen af lufttrafikreguleringen til Eurocontrol ved oprettelsen af den centrale lufttrafikreguleringsenhed.

(2)

Ved afgørelse C(2011) 4130 final af 7. juli 2011 udpegede Kommissionen Eurocontrol som netforvalter til at varetage de opgaver, der er nødvendige for udførelsen af det fælles europæiske luftrums netfunktioner mellem juli 2011 og december 2019.

(3)

Kommissionen har regelmæssigt gennemgået effektiviteten af den måde, hvorpå Eurocontrol varetog disse opgaver i perioden mellem 2011 og 2016. Kommissionen har konkluderet, at Eurocontrol har udført opgaverne på en måde, der er tilfredsstillende ud fra et operationelt synspunkt.

(4)

I 2017 gennemgik Kommissionen forhold vedrørende styringen, de finansielle ordninger samt omkostningsgrundlaget og omkostningseffektiviteten af netfunktionerne for lufttrafikstyring og konkluderede, at netforvalteren bør have en større forvaltningsmæssig autonomi. Generaldirektøren for Eurocontrol gav netforvaltningsdirektøren, som varetager netforvalterens opgaver i Eurocontrol en sådan autonomi ved afgørelse nr. XI/91 (2017) af 1. november 2017 (2).

(5)

Kommissionen konkluderede også, at netfunktionerne for lufttrafikstyring (ATM) bør udføres på en bedre og mere omkostningseffektiv måde end i perioden 2011-2016, særlig på en sådan måde, at dobbeltarbejde undgås, og at der således er behov for færre, eller i det mindste ikke flere, finansielle og menneskelige ressourcer til at udføre disse funktioner i medlemsstaterne.

(6)

I lyset af den generelt positive vurdering af Eurocontrols varetagelse af netforvalterens opgaver på en omkostningseffektiv måde i den første og anden referenceperiode af præstationsordningen, jf. artikel 8, i Kommissionens forordning (EU) nr. 390/2013 (3), samt behovet for at sikre forretningskontinuitet i udførelsen af netfunktionerne for lufttrafikstyring, opfordrede Kommissionen den 17. juli 2018 Eurocontrol til at fremsætte et forslag. Kommissionen anmodede Eurocontrol om at udtrykke villighed og evne til igen at blive udpeget som netforvalter i overensstemmelse med kriterierne i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 551/2004. I den forbindelse anmodede Kommissionen også Eurocontrol om at beskrive, hvordan organisationen agter at opfylde kravene i artikel 4, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 (4), og at beskrive, hvordan organet efter udpegelsen agter at opfylde betingelserne i artikel 4, stk. 4, i nævnte forordning.

(7)

I forslaget, der blev indgivet den 17. december 2018, fremlagde Eurocontrol oplysninger i relation til kravene i artikel 4, stk. 3, og artikel 4, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123.

(8)

Efter en efterfølgende anmodning fra Kommissionen fremsendte Eurocontrol yderligere præciseringer.

(9)

Kommissionen har vurderet de oplysninger, som Eurocontrol har forelagt, og har konstateret, at kravene i artikel 4, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 er opfyldt.

(10)

I forslaget, der navnlig henviser til de resultater, Eurocontrol har opnået i sin egenskab af netforvalter i den første og anden referenceperiode, behandler Eurocontrol emnerne i artikel 4, stk. 3, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123. Forslaget dokumenterer organets kompetence og evne til at varetage de opgaver, der er fastsat i artikel 7 i nævnte forordning.

(11)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 beskrev Eurocontrol i sit forslag, på en kvalitativ og kvantitativ måde, de hovedmål, organet agter at opfylde hvad angår forvaltningen af netfunktionerne, og hvordan det vil sikre de operationelle interessenter tjenester af god kvalitet.

(12)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123, der bl.a. henviser til erfaringerne fra den første og anden referenceperiode, beskrev Eurocontrol den fremgangsmåde og de midler, organet agter at anvende som netforvalter.

(13)

Hvis netforvalteren også udfører andre aktiviteter, end dem, der er relevante for udførelsen af netfunktionerne, jf. artikel 4, stk. 3, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123, kræves det påvist, at disse andre aktiviteter vil blive udført uafhængigt af netforvalterens opgaver som fastsat i artikel 7. I sit forslag anførte Eurocontrol, at netforvalterens opgaver i forbindelse med udførelsen af netfunktionerne vil blive varetaget af organets netforvaltningsdirektorat, og at aktiviteterne i denne del af organet vil blive behørigt adskilt fra andre aktiviteter.

(14)

Ud over at opfylde kravene i artikel 4, stk. 3, foreslog Eurocontrol løbende at forbedre omkostningseffektiviteten i varetagelsen af netforvalterens opgaver i den periode, organet udpeges for.

(15)

Eurocontrol bør derfor udpeges til netforvalter.

(16)

Udpegelsen bør omfatte både den tredje og den fjerde referenceperiode som omhandlet i artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 (5) i lyset af de investeringer, der er nødvendige for at indføre et avanceret system, der skal støtte udførelsen af netfunktionerne, og behovet for at sikre stabiliteten og kontinuiteten af netoperationerne.

(17)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 skal netforvalteren certificeres af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur inden påbegyndelsen af den tredje referenceperiode.

(18)

For at sikre netforvalterens autonomi er det vigtigt, at der sker en passende adskillelse af aktiviteter i organet, der er udpeget som netforvalter. I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 bør Eurocontrol varetage sine opgaver som netforvalter uafhængigt af andre aktiviteter, herunder aktiviteter i forbindelse med arbejde i internationale organisationer.

(19)

For at sikre retfærdighed i forhold til de medlemsstater og tredjelande, som netforvalteren udbyder sine tjenester til, bør netforvalteren indføre passende finansierings- og støtteordninger og overholde særlige regler om kontoforvaltning —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Udpegelse af netforvalter

1.   Eurocontrol udpeges som netforvalter.

2.   Udpegelsen i stk. 1 omfatter den tredje og fjerde referenceperiode nævnt i artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/317.

Artikel 2

Netforvalterens opgaver

1.   Eurocontrol varetager i sin egenskab af netforvalter de opgaver, der er nødvendige for udførelsen af netfunktionerne for luftkontrolstyring, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123.

2.   Eurocontrol varetager i sin egenskab af netforvalter sine opgaver i overensstemmelse med kravene i artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123.

Artikel 3

Certificering

Inden Eurocontrol begynder at udføre de betroede opgaver, certificeres organet senest den 2. januar 2020 som netforvalter af agenturet, i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 (6).

Artikel 4

Netforvalteren og netadministrationsorganet

1.   Netforvalterens leder, jf. artikel 18, stk. 4, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123, er direktøren for Eurocontrols netforvaltningsdirektorat.

2.   Repræsentanten fra Eurocontrol, jf. artikel 18, stk. 4, litra f), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123, er generaldirektøren for Eurocontrol.

3.   Netforvalteren bærer udgifterne til administrativ støtte til netadministrationsorganets formand.

Artikel 5

Deltagelse i høring af medlemsstaterne

På Kommissionens opfordring deltager netforvalteren i høringen af medlemsstaterne, jf. artikel 21 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123.

Artikel 6

Uafhængig varetagelse af opgaver

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 varetager Eurocontrol sine opgaver som netforvalter uafhængigt af andre aktiviteter, herunder aktiviteter i forbindelse med arbejde i internationale organisationer.

Artikel 7

Netforvalterens finansierings- og støtteordninger og adskillelse af regnskaber

1.   Netforvalteren indfører ordninger, der sikrer, at medlemsstater og tredjelande som omhandlet i artikel 24, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 yder et rimeligt og passende økonomisk bidrag for de opgaver, der er overdraget til netforvalteren, jf. dog aftalerne omhandlet i artikel 24, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123. Hvad angår forvaltningen af organets regnskaber, skal stk. 3 og stk. 4 overholdes.

2.   Netforvalteren sikrer, at betalinger fra EU's medlemsstater, jf. artikel 25, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 ikke anvendes til at finansiere udgifter til andre aktiviteter, end dem, der er omhandlet i artikel 7 i nævnte forordning, eller som skyldes tredjelandes deltagelse i henhold til artikel 24, stk. 3 og 4, i nævnte forordning.

3.   I overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 dækkes Eurocontrols opgaver som netforvalter af en særskilt konto på Eurocontrols budget.

4.   På den konto, der nævnes i stk. 3, foretager netforvalteren en separat opstilling af udgifter afholdt og betalinger foretaget i forbindelse med samarbejdsaftaler som omhandlet i artikel 24, stk. 3 og stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/123.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(2)  Afgørelse vedrørende uddelegering til netforvaltningsdirektøren af beføjelser og/eller bemyndigelse til at skrive under på spørgsmål vedrørende understøttende tjenester fra andre af organets afdelinger, budgetprocessen for netforvaltning, tekniske møder vedrørende den sociale dialog med operationelle medarbejdere, der beskæftiger sig med netforvaltning, samt operative og tekniske aftaler, der er nødvendige for Eurocontrols udførelse af netfunktionerne.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 af 24. januar 2019 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 28 af 31.1.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 af 11. februar 2019 om oprettelse af en præstations- og afgiftsordning for det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 (EUT L 56 af 25.2.2019, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).


Top