Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0273

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560

C/2017/8261

OJ L 58, 28.2.2018, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj

28.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/273

af 11. december 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 69, artikel 89, artikel 145, stk. 4, artikel 147, stk. 3, og artikel 223, stk. 2, og del II, afsnit D, punkt 5, i bilag VIII til samme forordning,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 64, stk. 6, og artikel 89, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1308/2013 ophæves og erstattes forordning (EF) nr. 1234/2007 (3). Del II, afsnit I, kapitel III, og afsnit II, kapitel II, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 indeholder regler om tilladelsesordningen for plantning af vinstokke og forvaltningen heraf, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger samt kommunikationskrav i vinsektoren og giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter på dette område. Disse retsakter erstatter de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 (4) og (EF) nr. 436/2009 (5) samt visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (6) og (EF) nr. 607/2009 (7) om certificering af såkaldte sortsvine og administrative bestemmelser om ind- og udgangsbøger. Af forenklingshensyn bør den nye delegerede retsakt også indeholde bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (8).

(2)

Af retssikkerhedsmæssige hensyn bør visse udtryk, der bruges i denne forordning og i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 (9), defineres. Det er hensigtsmæssigt at definere forskellige typer vindyrkningsareal og erhvervsdrivende i henseende til de specifikke rettigheder og krav, der er fastlagt for hver af dem i begge forordninger.

(3)

Artikel 62 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsætter et generelt krav om, at medlemsstaterne skal give en tilladelse til plantning af vinstokke, når producenter, der ønsker at plante eller genplante vinstokke, har indgivet en ansøgning herom. Ifølge stk. 4 i denne artikel er visse arealer dog undtaget fra tilladelsesordningen. Der er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om betingelserne for anvendelse af denne undtagelse. Arealer, der er bestemt til forsøg eller podningsgartneri, bør udelukkende bruges til disse specifikke formål for at undgå omgåelse af den nye ordning. Vinavlsprodukter fra sådanne arealer bør ikke markedsføres, medmindre medlemsstaterne finder, at der ikke er risiko for markedsforstyrrelser. Eksisterende vindyrkningsforsøg og podningsgartnerier bør tillades at fortsætte efter de regler, der fandt anvendelse på dem før ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2015/560. For at garantere, at arealer, hvis vin eller vinavlsprodukter udelukkende er bestemt til vinproducentens privatforbrug, ikke bidrager til markedsforstyrrelser, er det vigtigt at fastlægge en arealgrænse og gøre undtagelsen betinget af, at vinproducenten ikke beskæftiger sig med kommerciel vinproduktion. Af samme grund bør en sådan undtagelse også udvides til at omfatte organisationer uden reel kommerciel aktivitet. Med hensyn til arealer, der nyplantes af en producent, som har mistet et vist vindyrkningsareal som følge af obligatoriske indkøb i offentlighedens interesse efter national lovgivning, bør der imidlertid fastsættes en betingelse vedrørende det nye areals maksimale størrelse for at undgå, at de generelle mål med tilladelsesordningen for plantning af vinstokke undermineres.

(4)

Artikel 64, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsætter bestemmelser om tildeling af tilladelser til nyplantning samt støtteberettigelseskriterier og prioritetskriterier, som medlemsstaterne kan anvende. Der bør fastlægges specifikke betingelser vedrørende visse af disse støtteberettigelses- og prioritetskriterier med henblik på at sørge for, at de anvendes på lige vilkår, og for at undgå, at tilladelsesordningen omgås af producenter, der får tildelt tilladelser. Desuden bør de tre yderligere kriterier, der blev indført ved delegeret forordning (EU) 2015/560, opretholdes: et støtteberettigelseskriterium vedrørende uretmæssig anvendelse af beskyttede geografiske betegnelser, et prioritetskriterium, der begunstiger de producenter, som overholder reglerne for ordningen og ikke har forladte vindyrkningsarealer på deres bedrift, og et prioritetskriterium, der begunstiger nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet. Støtteberettigelseskriteriet imødekommer behovet for at beskytte specifikke geografiske betegnelser på samme måde som specifikke oprindelsesbetegnelser og dermed sikre, at disse ikke trues af nyplantning. Det første prioritetskriterium begunstiger visse ansøgere på grundlag af deres baggrund, som viser, at de overholder tilladelsesordningens regler, og at de ikke ansøger om tilladelser til nyplantning, mens de har arealer beplantet med vinstokke, der er taget ud af produktion, hvilket kunne være grundlag for en tilladelse til genplantning. Det andet prioritetskriterium sigter på at begunstige nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet, med henblik på at fremme, at jord, der ellers ikke ville blive udnyttet til produktion, udnyttes til sociale formål.

(5)

I overensstemmelse med artikel 118 i forordning (EU) nr. 1306/2013 og med henblik på at tage højde for forskellene i naturlige og socioøkonomiske træk samt forskellige vækststrategier blandt de erhvervsdrivende i de forskellige områder i en medlemsstat bør medlemsstaterne kunne anvende de i artikel 64, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede støtteberettigelses- og prioritetskriterier såvel som de tre yderligere støtteberettigelses- og prioritetskriterier forskelligt på regionalt niveau for specifikke områder, der er berettigede til en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), specifikke områder, der er berettigede til en beskyttet geografisk betegnelse (BGB), eller for områder uden en geografisk betegnelse. Sådanne forskelle i anvendelsen af kriterierne i de forskellige områder i en medlemsstat bør altid ske på grundlag af forskellene mellem disse områder.

(6)

Med henblik på at kunne imødegå tilfælde af omgåelse, der ikke er omfattet af denne forordning, bør medlemsstaterne vedtage foranstaltninger for at undgå, at ansøgere, der søger om tilladelser, omgår støtteberettigelses- eller prioritetskriterier for så vidt angår tilfælde, hvor ansøgerens handlinger ikke allerede er omfattet af de specifikke bestemmelser om modvirkning af omgåelse af specifikke støtteberettigelses- eller prioritetskriterier, der fastsættes i denne forordning.

(7)

Artikel 66, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 giver mulighed for sameksistens af vinstokke, som producenten har påtaget sig at rydde, med nyplantede vinstokke. For at forhindre uregelmæssigheder bør medlemsstaterne have mulighed for ved hjælp af passende midler at sikre, at rydningsforpligtelsen opfyldes, herunder kravet om sikkerhedsstillelse, der er knyttet til tildelingen af en tilladelse til planlagte genplantninger. Desuden er det nødvendigt at præcisere, at de vinstokke, der er plantet på det pågældende areal, skal betragtes som ikketilladte plantninger, hvis rydningen ikke gennemføres inden fristen på fire år som fastsat i bestemmelsen.

(8)

Artikel 66, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 giver medlemsstaterne lov til at begrænse genplantning på arealer, der er berettiget til støtte til produktion af vine med beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser, på grundlag af en anbefaling fra anerkendte og repræsentative erhvervsorganisationer. Begrundelserne for eller årsagerne til sådanne beslutninger om begrænsning bør defineres med henblik på at præcisere deres anvendelsesområde, samtidig med at det sikres, at ordningen er sammenhængende, og der undgås omgåelse. Det bør sikres, at den automatiske tilladelse til genplantning, der gives i henhold til artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, ikke hindrer medlemsstaternes mulighed for at begrænse udstedelsen af tilladelser for specifikke områder efter samme forordnings artikel 63, stk. 2, litra b), og stk. 3. Ikke desto mindre bør det præciseres, at bestemte specifikke tilfælde ikke kan betragtes som en omgåelse af ordningen.

(9)

Ifølge artikel 145 i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal visse medlemsstater føre en fortegnelse over vindyrkningsarealer, der indeholder ajourførte oplysninger om produktionskapaciteten. De nærmere bestemmelser om de oplysninger, der skal indføres i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, bør fastlægges i denne forordning.

(10)

I henhold til artikel 147, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 må vinprodukter kun omsættes på EU's område, hvis de ledsages af et dokument, der er godkendt af myndighederne. Der bør fastlægges regler for anvendelsen af dette ledsagedokument.

(11)

Ifølge medlemsstaternes erfaringer kan undtagelserne fra forpligtelsen til at ledsage transporten af vinprodukter med et dokument omfatte længere afstande og flere typer operationer og dermed befordre varebevægelser, uden at det hindrer et tilfredsstillende sporbarhedsniveau for vinprodukterne. Navnlig bør også druesaft og druemost, der henhører under KN-kode 2009 61 og 2009 69 og leveres til erhvervsdrivende, der ikke beskæftiger sig med vinfremstilling, undtages, eftersom disse erhvervsdrivende ikke er underlagt vinsektorens myndighedskontrol, og disse produkters sporbarhed kan sikres ved hjælp af et handelsdokument.

(12)

Rådets direktiv 2008/118/EF (10) indeholder harmoniserede ordninger for visse punktafgiftspligtige varer, herunder visse alkoholholdige drikkevarer, og fastsætter bestemmelser om et elektronisk administrativt dokument og andre dokumenter, som skal ledsage forsendelser af sådanne varer. Med henblik på at fastlægge ensartede regler til anvendelse inden for Unionen og forenkle de administrative formaliteter for de erhvervsdrivende er det hensigtsmæssigt, at det bestemmes, at dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport i forbindelse med anvendelsen af punktafgiftsreglerne, også anses for at være ledsagedokumenter i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013.

(13)

I overensstemmelse med artikel 40 i direktiv 2008/118/EF og for at fremskynde gennemførelsen af de administrative formaliteter for de erhvervsdrivende og sikre bedre garantier for pålidelig certificering af og sporbarhed for vinprodukter bør anvendelsen af et forenklet informationssystem til udstedelse af elektroniske ledsagedokumenter, som er indført af de medlemsstater, der tillader brug af et handelsdokument med angivelse af mindst de oplysninger, der er nødvendige for at identificere produktet og spore dets bevægelse, anerkendes i henseende til forsendelser af vinprodukter fra mindre producenter og ikkepunktafgiftspligtige vinprodukter. For imidlertid at give de medlemsstater, der endnu ikke har indført et sådant informationssystem, mulighed for at gøre det, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvor det er tilladt at anvende ledsagedokumenter i både papirudgave og elektronisk format.

(14)

I overensstemmelse med artikel 30 i direktiv 2008/118/EF bør medlemsstaterne kunne anvende forenklede procedurer og dokumenter, som sætter dem i stand til at overvåge vinprodukternes bevægelser, som udelukkende finder sted på deres område.

(15)

Ledsagedokumenterne kan også benyttes til at certificere visse egenskaber ved vinprodukterne i almindelighed og deres årgang eller druesorter og deres BOB eller BGB i særdeleshed. For at sikre ligebehandling af alle erhvervsdrivende bør denne forordning fastsætte vilkårene for anvendelse af ledsagedokumenter i certificeringsøjemed. Med henblik på at forenkle de administrative formaliteter for erhvervsdrivende og lette de kompetente myndigheders byrde af rutineopgaver bør det bestemmes, at myndighederne kan tillade afsenderne at udfylde ledsagedokumenterne og heri selvcertificere vinprodukternes oprindelse og egenskaber, årgangen eller de druesort(er), hvoraf produktet er fremstillet, samt vinens BOB eller BGB.

(16)

Hvis de erhvervsdrivende på anmodning fra tredjelande skal fremlægge specifikke certifikater for vinprodukternes egenskaber, bør denne forordning give mulighed for at anvende en certificering til eksporterede vinprodukter og fastsætte betingelserne for dens ægthed og anvendelse.

(17)

I tillæg til ledsagedokumenterne kræves der ifølge toldreglerne yderligere dokumenter såsom udførselsangivelser som bevis for eksport af vinprodukter. Der bør derfor fastlægges yderligere procedurer for udarbejdelse og validering af disse dokumenter i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (11).

(18)

Vinprodukter, der transporteres uaftappet, er mere udsat for svigagtige handlinger end produkter aftappet i flasker forsynet med etiket og en engangslukkeanordning. Derfor bør der for sådanne forsendelser stilles krav om, at den kompetente myndighed på indladningsstedet på forhånd oplyses om det nærmere indhold af ledsagedokumentet, medmindre der anvendes et informationssystem, hvor den kompetente myndighed på udlosningsstedet kan hente disse oplysninger.

(19)

For at lette de kompetente myndigheders kontrol med transporten af forsendelser af tredjelandsprodukter, der er overgået til fri omsætning, eller EU-produkter, som oprindelig blev udført og derefter genindført i EU, bør der stilles krav om, at der anføres en henvisning til de dokumenter, der blev anvendt til overgangen til fri omsætning, eller — ved produkter med oprindelse i EU — til det ledsagedokument, der blev udstedt ved den oprindelige afsendelse, eller et andet accepteret dokument, der oplyser produkternes oprindelse, i de dokumenter, der ledsager forsendelserne af sådanne varer, efter at de er overgået til fri omsætning.

(20)

Af hensyn til retssikkerheden bør der fastlægges bestemmelser om harmonisering af, hvordan modtageren afviser et produkt, der transporteres på grundlag af et ledsagedokument, og specificering af det ledsagedokument, på grundlag af hvilket produktet derefter kan transporteres.

(21)

For at håndtere tilfælde, hvor den kompetente myndighed konstaterer eller har en rimelig grund til at tro, at afsenderen har begået en alvorlig overtrædelse af EU's eller nationale regler for vinsektoren om transport af vinprodukter på grundlag af ledsagedokumenter eller om produktionsbetingelserne for eller sammensætningen af sådanne produkter, og med henblik på at sætte de kompetente myndigheder i stand til at overvåge den efterfølgende varebevægelse eller træffe beslutning om den fremtidige anvendelse af det pågældende produkt, er det hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede regler for den procedure, som kan være nødvendig for den kompetente myndighed vedrørende ledsagedokumenterne og udvekslingen af information og gensidig bistand mellem kompetente myndigheder i sådanne tilfælde.

(22)

For at sikre en afskrækkende virkning eller genoprette lovligheden i tilfælde af mindre alvorlige overtrædelser af reglerne om ledsagedokumenter ved transport af vinprodukter bør der fastlægges regler, som sætter den kompetente myndighed, der afdækkede uregelmæssighederne, i stand til at træffe foranstaltninger til at legalisere transporten eller træffe forholdsmæssige foranstaltninger over for uregelmæssighederne, herunder et forbud mod markedsføring af de pågældende produkter, og at informere den kompetente myndighed på indladningsstedet.

(23)

Af hensyn til retssikkerheden er det hensigtsmæssigt, at der fastlægges regler for tilfælde af force majeure eller uforudsete hændelser under transporten, så transportvirksomheden er bekendt med, hvad der kræves for at legalisere den pågældende transport.

(24)

Artikel 90 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsætter, at importerede vinprodukter omfattet af denne artikel skal ledsages af et certifikat, der er udarbejdet af et kompetent organ i produktets oprindelsesland, og en analyseerklæring, der er udarbejdet af et organ eller en afdeling, der er udpeget af oprindelseslandet, som er et tredjeland. For at mindske det antal dokumenter, der er nødvendige for indførslen i EU, og lette kontrolarbejdet for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør omtalte certifikat og analyseerklæring samles og integreres i et enkelt dokument, dvs. VI 1-dokumentet. Af hensyn til retssikkerheden og for at lette samhandelen bør det bestemmes, at dette dokument skal anses for at certificere vinproduktets egenskaber, årgang og druesort(er) eller en BOB eller BGB.

(25)

Med henblik på harmonisering og for at lette den administrative byrde for både erhvervsdrivende og medlemsstater bør undtagelserne fra kravet om at fremlægge et VI 1-dokument for vinprodukter, der indføres i EU, bringes i overensstemmelse med de undtagelser, der gælder for dokumenter, der ledsager forsendelser af vinprodukter efter disses overgang til fri omsætning i EU, med EU's ordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, der er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 (12), og med de undtagelser, der stammer fra specifikke aftaler om diplomatiske forbindelser med tredjelande.

(26)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne at anvende harmoniserede procedurer og benytte samme type dokument uanset bestemmelsesmedlemsstaten for de importerede varer, bør der fremlægges en model af VI 1-dokumentet og uddraget heraf, VI 2-uddraget, sammen med oplysninger om den procedure, der skal følges ved udstedelsen heraf.

(27)

Der bør fastlægges regler for brugen af VI 1-dokumentet og VI 2-uddraget for at sikre, at alle berørte parter følger samme procedure frem mod forsendelsens overgang til fri omsætning. Af hensyn til forretningsmæssig praksis bør det præciseres, at de ansvarlige myndigheder i de tilfælde, hvor et parti vin opdeles, bør have bemyndigelse til under deres tilsyn at lade udfærdige uddrag af VI 1-dokumentet, som skal ledsage hvert nyt parti, der følger af opdelingen.

(28)

For at lette samhandelen og forenkle indirekte import er det hensigtsmæssigt at fastlægge regler for, i hvilke tilfælde der ikke kræves yderligere analyser ved import fra et andet tredjeland end vinproduktets oprindelsesland.

(29)

For at tage hensyn til de særlige træk ved bestemte vine som hedvine og vine bestemt til destillation samt vine med en geografisk betegnelse bør der fastlægges regler for brugen af VI 1-dokumentet til partier af sådanne vine. For at lette eksportørernes og myndighedernes opgave bør det være tilstrækkeligt at fremlægge VI 1-dokumentet for at certificere den geografiske betegnelse, eller at den alkohol, der er tilsat til hedvin og vin bestemt til destillation, er fremstillet af vin, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

(30)

For at lette samhandelen med tredjelande, der har indgået aftaler med EU om tættere samarbejde om forebyggelse af svig og om, at de opretholder gode samhandelsforbindelser med EU, er det rimeligt at tillade producenterne i disse lande selv at udstede VI 1-dokumenter og at anse disse dokumenter for værende udstedt af kompetente organer i eller organer eller afdelinger udpeget af de tredjelande, der henvises til i artikel 90 i forordning (EU) nr. 1308/2013, på samme måde, som det i forvejen er tilladt for vine med oprindelse i EU.

(31)

Under indtryk af udviklingen i IT-systemerne i vinsektoren og for at lette overvågningen af vinprodukternes bevægelser og kontrollen med dem er det hensigtsmæssigt også at tillade brug af IT-systemer og elektroniske dokumenter, der skal udstedes af kompetente organer i tredjelande eller direkte af erhvervsdrivende i tredjelande under tilsyn af deres kompetente myndigheder. Brugen af IT-systemer bør dog være underlagt visse minimumsbetingelser og EU's godkendelse af, at det kontrolsystem, der er etableret i et tredjeland, giver tilstrækkelige garantier for så vidt angår art, oprindelse og sporbarhed af de vinprodukter, der indføres i EU fra dette tredjeland. Det er derfor nødvendigt at fastsætte disse minimumsbetingelser. For at forenkle og fremskynde procedurerne for udstedelse af VI 2-uddrag for både erhvervsdrivende og kompetente myndigheder er det hensigtsmæssigt at tillade medlemsstaternes myndigheder at udstede sådanne uddrag ved hjælp af IT-systemer ifølge procedurer, som de skal fastlægge.

(32)

I henhold til artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af vinprodukter, føre ind- og udgangsbøger for disse produkter. For visse erhvervsdrivende, hvis lagre eller salg ikke overstiger visse tærskler, eller som kun sælger fra egne lokaler, vil det dog være en uforholdsmæssig byrde at skulle føre bøger. Derfor bør de undtages fra denne forpligtelse. Medlemsstaterne bør af gennemsigtighedshensyn og i kontroløjemed føre en liste over de erhvervsdrivende, der har pligt til at føre ind- og udgangsbøger. For desuden at sikre sporbarheden og overvågningen af bevægelser og oplagring af vinprodukter bør der fastlægges bestemmelser om separate bøger for hver virksomhed, de nærmere regler for, hvordan de føres, og de operationer, der skal indføres i registret.

(33)

I denne forordning bør der fastlægges fælles regler, der gælder for alle erhvervsdrivende. Ikke desto mindre bør medlemsstaterne for at lette kontrolarbejdet kunne fastlægge supplerende regler om de nærmere oplysninger vedrørende visse produkter eller operationer, der skal indskrives i bøgerne, og kunne indføre en forpligtelse for de erhvervsdrivende til at giver meddelelse om visse behandlinger, der skal indskrives i bøgerne. Da disse meddelelser kunne forårsage uforholdsmæssige administrative byrder for visse erhvervsdrivende, er det dog rimeligt at begrænse medlemsstaternes mulighed for at stille krav om sådanne meddelelser.

(34)

For at lette indsamlingen af markedsoplysninger til overvågning og markedsforvaltning og samtidig begrænse den administrative byrde bør der fastsættes bestemmelser til sikring af, at produktions- og lageranmeldelser fremsendes af de berørte erhvervsdrivende, der har hjemsted i de medlemsstater, som har pligt til at føre en fortegnelse over vindyrkningsarealer. Medlemsstater, der ikke er forpligtet til at føre en fortegnelse over vindyrkningsarealer, bør få mulighed for at kræve sådanne anmeldelser. For at undgå gentagelser af data bør de medlemsstater, der har indført en fortegnelse over vindyrkningsarealer med årligt ajourførte oplysninger om det areal hos hver vinproducent, der er beplantet med vinstokke, kunne fritage de erhvervsdrivende fra at angive området i produktionsanmeldelserne.

(35)

For at forbedre sporbarheden og markedsforvaltningen bør medlemsstaterne kunne indsamle supplerende oplysninger om produktioner af druer og most til fremstilling af vin. Til det formål bør medlemsstaterne have lov at kræve indsendelse af høstanmeldelser.

(36)

For at forbedre sporbarheden og markedsforvaltningen bør medlemsstaterne kunne indsamle oplysninger om operationer, som måtte finde sted mellem den faktiske høstdato og datoerne for indsendelse af produktions- og høstanmeldelser vedrørende behandlingen eller markedsføringen af de høstede druer og den deraf fremstillede most eller druesaft.

(37)

For at forbedre sporbarheden og markedsforvaltningen bør de i denne forordning fastlagte regler ikke hindre medlemsstaterne i at kræve mere omfattende oplysninger. Desuden bør medlemsstaterne kunne fritage de erhvervsdrivende for at indsende anmeldelser, hvis de ikke har produktion eller lager.

(38)

Med henblik på artikel 89 i forordning (EU) nr. 1306/2013 bør der fastlægges ensartede regler om kontroller, der skal udføres i henseende til det indre marked. Derfor bør de myndigheder, der har ansvaret for at overvåge besiddelse og markedsføring af vinprodukter, råde over de nødvendige instrumenter til at udføre effektive kontroller i overensstemmelse med ensartede regler, der gælder i hele EU for så vidt angår produktionskapaciteten, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter, certificering og ind- og udgangsbøger.

(39)

For at sikre en smidig afvikling af kontrollen og udtagning af prøver af druer og vinprodukter bør der vedtages bestemmelser om, at de berørte parter ikke må hindre den kontrol, de er underlagt, og at de er forpligtet til at lette udtagningerne af prøver og give de oplysninger, der kræves i medfør af denne forordning.

(40)

Med henblik på at give medlemsstaterne effektive redskaber til at imødegå risikoen for svigagtig manipulation med vin blev analysedatabanken for isotopdata, som er nævnt i artikel 89, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1306/2013, oprettet hos og forvaltes af det europæiske referencecenter for kontrol i vinsektoren under Det Fælles Forskningscenter. Brugen af analyser ved referenceisotopmetoder sikrer effektiv kontrol med tilsætning til vinprodukter, herunder tilsætning af vand. Sammen med andre analyseteknikker bidrager analysedatabanken for isotopdata til kontrollen med vinprodukternes overholdelse af den angivne oprindelse og sort. Til det formål bør der fastlægges bestemmelser om brugen af analyser ved referenceisotopmetoder og vedligeholdelsen og ajourføringen af analysedatabanken.

(41)

Medlemsstaterne bør sikre, at de myndigheder, der er ansvarlige for kontrolforanstaltningerne i vinsektoren, fungerer effektivt. Til det formål bør kontrolarbejdet koordineres mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, når der er flere forskellige myndigheder, der har ansvaret for kontrollen i vinsektoren, og medlemsstaterne bør udpege et fælles organ til at være ansvarligt for forbindelsen mellem dem og Kommissionen.

(42)

For at lette kontrolarbejdet i hele EU bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de ansatte i de ansvarlige instanser har de fornødne undersøgelsesbeføjelser til at skabe sikkerhed for, at reglerne overholdes.

(43)

Med henblik på at sikre vinprodukternes sporbarhed og overholdelse af EU-reglerne i vinsektoren bør der ske en løbende samordning af de kompetente myndigheders kontroller og adgang til information i vinsektoren. For fuldt ud at følge denne koordinerede tilgang bør de forskellige myndigheder, der er involveret i kontrol af punktafgiftspligtige vinprodukter, have adgang til oplysninger om disse produkter, når de transporteres i henhold til direktiv 2008/118/EF og forordning (EF) nr. 684/2009. Til dette formål er det hensigtsmæssigt, at der tages hensyn til IT-systemet til registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser, som blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF (13).

(44)

Den indbyrdes afhængighed mellem vinsektorens markeder og samhandelen mellem medlemsstaterne og tredjelande kræver tæt samarbejde mellem de forskellige kontrolansvarlige myndigheder. Med henblik på et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne om anvendelsen af reglerne for vinsektoren bør medlemsstaternes kompetente myndigheder kunne få kontakt med de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat. Til dette formål bør der fastsættes regler for gensidig bistand på anmodning. Med det formål administrativt at forenkle afregningen af udgifter til udtagning og forsendelse af prøver, analyser og organoleptiske undersøgelser og ekspertbistand bør princippet om, at disse udgifter finansieres af den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har beordret prøveudtagningen, eller som har anmodet om ekspertbistand, følges.

(45)

For at øge effektiviteten af den gensidige bistand mellem de kompetente myndigheder bør denne forordning indeholde en bestemmelse om beviskraften af de forhold, der konstateres ved den kontrol, der foretages i henhold til denne forordning i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor kontrollen blev udført.

(46)

For effektivt at bekæmpe svig, undgå alvorlig risiko for svig eller træffe passende forholdsregler i tilfælde af mistanke om eller konstatering af, at vinprodukter ikke overholder EU-reglerne, bør kontaktinstanserne i de berørte medlemsstater kunne underrette hinanden om sådanne tilfælde. Til dette formål bør de berørte medlemsstater anvende de informationssystemer, der er stillet til deres rådighed af Kommissionen.

(47)

Artikel 64 i forordning (EU) nr. 1306/2013 fastsætter bestemmelser om administrative sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af kriterierne for støtteberettigelse, forpligtelser eller andre forpligtelser, der følger af anvendelsen af sektorlovgivningen for landbrug. I henhold til artikel 71, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal der fastsættes sanktioner i forbindelse med ikketilladte plantningsarealer. For at sikre en afskrækkende virkning bør medlemsstaterne kunne graduere disse sanktioner i henhold til handelsværdien af de vine, der produceres på det pågældende vindyrkningsareal. Mindsteværdien af disse sanktioner bør svare til den gennemsnitlige årlige indkomst pr. hektar vindyrkningsareal på EU-niveau målt som bruttomargin pr. hektar vindyrkningsareal. Der bør fastsættes en gradvis graduering ud fra denne mindsteværdi afhængigt af varigheden af den manglende opfyldelse. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at pålægge producenter i et bestemt område højere minimumssanktioner, hvor mindsteværdien som fastsat på EU-niveau er lavere end den skønnede gennemsnitlige årlige indkomst pr. hektar for det pågældende område. En sådan forhøjelse af mindsteværdien af sanktioner bør stå i rimeligt forhold til den skønnede gennemsnitlige årlige indkomst pr. hektar i det område, hvor det ikketilladte vindyrkningsareal er beliggende.

(48)

For at sikre hurtig og effektiv beskyttelse af forbrugerne er det vigtigt at give mulighed for at suspendere en erhvervsdrivendes brug af ledsagedokumenterne og certificeringsprocedurerne, når en sådan erhvervsdrivende konstateres eller mistænkes for ikke at have overholdt EU-reglerne om produktion eller transport af vinprodukter, eller brugen af forenklede ordninger eller elektroniske procedurer for import, hvis der er tale om svig eller sundhedsfare for forbrugerne.

(49)

For at sikre en effektiv anvendelse af denne forordning og en korrekt overvågning af vinmarkedet bør der indføres sanktioner med afskrækkende virkning, som skal iværksættes af medlemsstaterne afhængigt af alvoren af den manglende overholdelse, og alt efter om den gentages, med henblik på tilfælde, hvor forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger, indsende anmeldelser eller meddele oplysninger ikke overholdes.

(50)

For at sikre en retfærdig behandling af de erhvervsdrivende bør der fastsættes regler for tilfælde af åbenbare fejl og usædvanlige omstændigheder.

(51)

I overensstemmelse med artikel 223 i forordning (EU) nr. 1308/2013 bør der fastsættes regler om de meddelelser, som medlemsstaterne skal sende til Kommissionen. Til dette formål er det hensigtsmæssigt at fastlægge arten og typen af de oplysninger, der skal fremsendes, og betingelserne for offentliggørelsen af oplysninger.

(52)

For at lette kontrollen af dokumenter for indførsel af vinprodukter, der er udstedt af tredjelande, bør Kommissionen udarbejde en fortegnelse, som den offentliggør, over de kompetente organer, udpegede organer eller afdelinger og autoriserede vinproducenter, der er bemyndiget af tredjelande til at udarbejde sådanne dokumenter. Med henblik på at lette kommunikationen og anmodningerne om bistand mellem medlemsstaterne og Kommissionen på den ene side og tredjelande på den anden side bør Kommissionen også offentliggøre den kontaktinstans, der udpeges i hvert tredjeland til at stå i forbindelse med Kommissionen og medlemsstaterne.

(53)

For at sikre kvaliteten af vinprodukterne bør der fastsættes bestemmelser om gennemførelsen af forbuddet mod udpresning af druer. Verifikationen af den korrekte anvendelse af dette forbud kræver en tilstrækkelig overvågning af biprodukterne ved vinfremstilling og den endelige anvendelse af dem. Til dette formål bør der fastsættes regler for minimumsalkoholindholdet i biprodukterne efter presning af druerne og for betingelserne for den obligatoriske bortskaffelse, under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, af biprodukter, som beror hos enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe af personer. Eftersom sådanne betingelser er direkte knyttet til vinfremstillingsprocessen, bør de være opført på listen sammen med ønologiske fremgangsmåder og gældende restriktioner i forbindelse med fremstilling af vin som fastlagt i forordning (EF) nr. 606/2009. Den nævnte forordning bør derfor ændres.

(54)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør bestemmelserne i forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009, som erstattes af denne forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, udgå. Af samme grund bør forordning (EF) nr. 436/2009 og delegeret forordning (EU) 2015/560 ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes supplerende regler til forordning (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår:

a)

tilladelsesordning for plantning af vinstokke

b)

fortegnelsen over vindyrkningsarealer

c)

anerkendte ledsagedokumenter, certificering og regler for import af vin

d)

ind- og udgangsbøger

e)

obligatoriske anmeldelser

f)

kontroller og analysedatabanken for isotopdata

g)

kompetente myndigheder og gensidig bistand mellem dem

h)

sanktioner

i)

meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 anvendes følgende definitioner:

a)   »vinproducent«: en fysisk eller juridisk person eller gruppe af fysiske personer eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status gruppen og dens medlemmer har i henhold til national ret, hvis bedrift er beliggende inden for EU's område som defineret i artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union sammenholdt med artikel 355 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som har et areal, der er beplantet med vinstokke, og hvis udbytte anvendes til kommerciel fremstilling af vinprodukter, eller et areal, der er omfattet af undtagelser med henblik på forsøg eller podningsgartneri jf. denne forordnings artikel 3, stk. 2

b)   »vinprodukter«: de produkter, der er angivet i del XII i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013, undtagen vineddike, der henhører under KN-kode 2209 00 11 and 2209 00 19

c)   »vindyrkningsparcel«: en landbrugsparcel som defineret i artikel 67, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 1306/2013 beplantet med vinstokke bestemt til enten kommerciel fremstilling af vinprodukter eller omfattet af undtagelser med henblik på forsøg eller podningsgartneri, jf. denne forordnings artikel 3, stk. 2

d)   »forladt vindyrkningsareal«: et areal beplantet med vinstokke, som ikke længere dyrkes regelmæssigt med henblik på at opnå et afsætteligt produkt og ikke er blevet det i fem produktionsår, dog med forbehold af medlemsstaternes definition af specifikke tilfælde, og hvis rydning fratager producenten ret til at opnå tilladelse til nyplantning i overensstemmelse med artikel 66 i forordning (EU) nr. 1308/2013

e)   »druehøster«: en fysisk eller juridisk person eller gruppe af fysiske personer eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status gruppen og dens medlemmer har i henhold til national ret, som høster druerne fra et areal beplantet med vinstokke med henblik på at afsætte disse druer til fremstilling af vinprodukter hos tredjeparter eller selv forarbejde dem til vinprodukter på egen bedrift eller for egen regning lade dem forarbejde i kommercielt øjemed

f)   »forarbejdningsvirksomhed«: en fysisk eller juridisk person eller gruppe af fysiske personer eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status gruppen og dens medlemmer har i henhold til national ret, af hvem eller på hvis vegne der foretages forarbejdning af vin til slutproduktet vin, hedvin, mousserende vin og perlevin, mousserende vin og perlevin tilsat kulsyre, mousserende kvalitetsvin eller aromatisk mousserende kvalitetsvin

g)   »detailhandler«: en fysisk eller juridisk person eller gruppe af fysiske personer eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status gruppen og dens medlemmer har i henhold til national ret, der udøver erhvervsmæssig virksomhed, som omfatter direkte salg til forbrugerne af vin og most i små mængder, som hver medlemsstat fastsætter under hensyntagen til de særlige forhold for handel og distribution, med undtagelse af personer, der har lokaler indrettet til oplagring og eventuelt anlæg til aftapning af vin i store mængder, eller som sælger uaftappet vin uden fast udsalgssted

h)   »aftapning«: erhvervsmæssig påfyldning af vin som et slutprodukt i beholdere med indhold af 60 liter eller derunder

i)   »aftapningsvirksomhed«: en fysisk eller juridisk person eller gruppe af fysiske personer eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status gruppen og dens medlemmer har i henhold til national ret, der foretager eller for egen regning lader foretage aftapning

j)   »forhandler«: en fysisk eller juridisk person eller gruppe af fysiske personer eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status gruppen og dens medlemmer har i henhold til national ret, der ligger inde med lagre af vinprodukter med henblik på salg eller indgår i handel med dem og eventuelt også aftapper dem, undtagen destillerier

k)   »produktionsår«: produktionsåret for vinsektoren som angivet i artikel 6, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   I kapitel IV-VIII i denne forordning, med undtagelse af artikel 47, og i kapitel IV-VII i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, forstås ved »producent« en fysisk eller juridisk person eller gruppe af fysiske personer eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status gruppen og dens medlemmer har i henhold til national ret, der selv forarbejder friske druer, most eller ung ikke færdiggæret vin til vin eller most i kommercielt øjemed eller for egen regning lader dem forarbejde.

3.   I artikel 10, stk. 1, forstås ved »mindre producent« en producent, der gennemsnitligt producerer under 1 000 hektoliter vin om året beregnet på grundlag af den gennemsnitlige årlige produktion i mindst tre på hinanden følgende produktionsår.

Medlemsstaterne kan beslutte, at definitionen af »mindre producent« ikke omfatter producenter, som køber friske druer, most eller ung ikke færdiggæret vin til forarbejdning til vin.

KAPITEL II

TILLADELSESORDNING FOR PLANTNING AF VINSTOKKE

Artikel 3

Arealer, der er undtaget fra tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

1.   Den tilladelsesordning for plantning af vinstokke, der er fastsat i del II, afsnit I, kapitel III, i forordning (EU) nr. 1308/2013, finder ikke anvendelse på plantning eller genplantning af de arealer, der er omhandlet i artikel 62, stk. 4, i nævnte forordning, og som opfylder de i stk. 2, 3 og 4 i denne artikel fastsatte relevante betingelser.

2.   Plantning eller genplantning af arealer, der er bestemt til forsøg eller podningsgartneri, forhåndsmeddeles til de kompetente myndigheder. Meddelelsen indeholder alle relevante oplysninger vedrørende de pågældende arealer samt forsøgsperioden eller podningsgartneriets produktionsperiode. Udvidelsen af sådanne perioder meddeles også de kompetente myndigheder.

Hvis det findes, at der ikke er risiko for markedsforstyrrelser, kan medlemsstaterne beslutte, at de druer, der produceres på disse arealer, og de vinprodukter, der fremstilles af disse druer, kan markedsføres i de i første afsnit omhandlede perioder. Ved udgangen af sådanne perioder skal producenten enten:

a)

indhente tilladelse i overensstemmelse med artikel 64 eller 68 i forordning (EU) nr. 1308/2013 vedrørende det pågældende areal, således at de druer, der produceres på disse arealer, og de vinprodukter, der fremstilles af disse druer, kan markedsføres, eller

b)

rydde et sådant areal på egen bekostning i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Arealer, som er bestemt til forsøg eller podningsgartneri, der er beplantet inden den 1. januar 2016 i henhold til en tildeling af nyplantningsrettigheder, opfylder efter denne dato fortsat alle betingelser for anvendelsen af nævnte rettigheder frem til udgangen af den forsøgsperiode eller det pågældende podningsgartneris produktionsperiode, som de er tildelt for. Efter udløbet af sådanne perioder finder bestemmelserne i første og andet afsnit anvendelse.

3.   Plantning eller genplantning af arealer, hvis vin eller vinavlsprodukter udelukkende er bestemt til vinproducentens privatforbrug, opfylder følgende betingelser:

a)

arealet må ikke overstige 0,1 hektar

b)

den pågældende vinproducent må ikke beskæftige sig med kommerciel produktion af vin eller kommerciel produktion af andre vinprodukter.

Med henblik på dette stykke kan medlemsstaterne betragte visse organisationer uden reel kommerciel aktivitet som ligestillet med en vinproducents privatforbrug.

Medlemsstaterne kan beslutte, at de i første afsnit omhandlede plantninger skal forhåndsmeddeles.

4.   En producent, som har mistet et vist vindyrkningsareal som følge af obligatoriske indkøb i offentlighedens interesse efter national lovgivning, har ret til at beplante et nyt areal, forudsat at et sådant nyplantet areal ikke overstiger 105 % i renkultur af det mistede areal. Det nyplantede areal registreres i vindyrkningsarealfortegnelsen.

5.   Rydningen af arealer, der er omfattet af den i stk. 2 og 3 omhandlede undtagelse, danner ikke grundlag for en tilladelse til genplantning i overensstemmelse med artikel 66 i forordning (EU) nr. 1308/2013. En sådan tilladelse gives imidlertid i forbindelse med rydning af nyplantede arealer, der er omfattet af den i stk. 4 omhandlede undtagelse.

Artikel 4

Kriterier for tildeling af tilladelser

1.   Såfremt en medlemsstat anvender støtteberettigelseskriteriet i artikel 64, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013, finder bestemmelserne i bilag I, afsnit A, til nærværende forordning anvendelse.

Medlemsstaterne kan også anvende det yderligere objektive og ikkediskriminerende kriterium, at ansøgningen ikke må udgøre en betydelig risiko for uretmæssig brug af specifikke beskyttede geografiske betegnelser, hvilket formodes at være tilfældet, medmindre en sådan risiko påvises af de offentlige myndigheder.

Bestemmelserne om anvendelsen af dette yderligere kriterium er fastsat i bilag I, afsnit B.

2.   Såfremt en medlemsstat beslutter at anvende et eller flere af støtteberettigelseskriterierne i artikel 64, stk. 1, litra a)-c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og det i stk. 1 i denne artikel omhandlede yderligere kriterium ved tildeling af tilladelser til nyplantning, kan den anvende disse kriterier på nationalt plan eller på et lavere territorialt plan.

3.   Såfremt en medlemsstat anvender et eller flere af prioritetskriterierne i artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, finder bestemmelserne i bilag II, afsnit A-H, til nærværende forordning anvendelse.

Medlemsstaterne kan også anvende det yderligere objektive og ikkediskriminerende kriterium om den tidligere adfærd hos producenten eller nonprofitorganisationen, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet. Bestemmelserne om anvendelsen af disse yderligere kriterier er fastsat i bilag II, afsnit I.

4.   Såfremt en medlemsstat beslutter at anvende et eller flere af prioritetskriterierne i artikel 64, stk. 2, litra a)-h), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og de i stk. 3 i denne artikel omhandlede yderligere kriterier ved tildeling af tilladelser til nyplantning, kan den anvende disse kriterier ensartet på nationalt plan eller med varierende betydning i forskellige områder i medlemsstaten.

5.   Anvendelsen af et eller flere af kriterierne i artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 som støtteberettigelseskriterium på et af de geografiske niveauer, der er omhandlet i artikel 63, stk. 2, betragtes som behørigt begrundet med henblik på artikel 64, stk. 1, litra d), i samme forordning, hvis formålet er at løse et specifikt problem, der påvirker vinsektoren på det pågældende specifikke geografiske niveau, og som kun kan løses ved anvendelse af en sådan begrænsning.

6.   Uden at det berører de i bilag I og II fastsatte bestemmelser om specifikke støtteberettigelses- og prioritetskriterier, vedtager medlemsstaterne, hvis det er nødvendigt, yderligere foranstaltninger, for at undgå at ansøgere, der søger om tilladelser, omgår støtteberettigelses- eller prioritetskriterierne i disse bilag.

Artikel 5

Tilladelser til planlagte genplantninger

Medlemsstaterne kan kræve, at der skal stilles sikkerhed i forbindelse med tilladelser til producenter, der påtager sig at rydde et areal, der er beplantet med vinstokke, jf. artikel 66, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Under alle omstændigheder gælder det, at hvis producenten ikke har udført rydningen senest ved udgangen af det fjerde år fra datoen for plantningen af de nye vinstokke, finder artikel 71 i forordning (EU) nr. 1308/2013 anvendelse på det pågældende areal, der ikke er blevet ryddet.

Artikel 6

Begrænsning af genplantning

Medlemsstaterne kan begrænse genplantning på grundlag af artikel 66, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013, hvor det specifikke areal, der skal genplantes, er beliggende i et område, for hvilket det gælder, at udstedelsen af tilladelser til nyplantning er begrænset i overensstemmelse med artikel 63, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og forudsat at beslutningen er begrundet i behovet for at undgå en veldokumenteret risiko for betydelig værdiforringelse af en specifik beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB).

Risikoen for betydelig værdiforringelse som omhandlet i stk. 1 er ikke til stede, hvis:

a)

det specifikke areal, der skal genplantes, er beliggende i det samme BOB- eller BGB-område som det ryddede areal, og genplantningen af vinstokke overholder den samme BOB- eller BGB-specifikation som det ryddede areal

b)

genplantningen er bestemt til produktion af vine uden en geografisk betegnelse, forudsat at ansøgeren påtager sig de samme forpligtelser som dem, der er fastsat i bilag I, afsnit A, nr. 2, og afsnit B, nr. 2, til denne forordning for så vidt angår nyplantning.

KAPITEL III

FORTEGNELSE OVER VINDYRKNINGSAREALER

Artikel 7

Oplysninger, der som minimum skal med i fortegnelsen over vindyrkningsarealer

1.   Med henblik på artikel 145, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 omfatter de ajourførte oplysninger i fortegnelsen over vindyrkningsarealer i medlemsstater, der gennemfører tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, for hvert vinproducent mindst de elementer og specifikationer, der er fastsat i bilag III og IV til denne forordning.

2.   Med henblik på artikel 145, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 omfatter de ajourførte oplysninger i fortegnelsen over vindyrkningsarealer i medlemsstater, der ikke gennemfører tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, men nationale støtteprogrammer for omstrukturering eller omstilling af vindyrkningsarealer, mindst de forenklede elementer og specifikationer, der er fastsat i bilag III til denne forordning.

KAPITEL IV

LEDSAGEDOKUMENTER OG REGLER FOR INDFØRSEL AF VINPRODUKTER

AFDELING I

LEDSAGEDOKUMENTER TIL OVERVÅGNING OG CERTIFICERING AF VINPRODUKTER

Artikel 8

Almindelige regler

1.   Med henblik på artikel 147, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 sker hver transport af vinprodukter, der foretages mellem vinproducenter, druehøstere, producenter, forarbejdningsvirksomheder, aftapningsvirksomheder og forhandlere eller fra disse til detailhandlere, på grundlag af et ledsagedokument.

De i første afsnit nævnte erhvervsdrivende skal kunne fremlægge ledsagedokumentet for de kompetente myndigheder under hele transporten.

2.   Ledsagedokumentet må kun anvendes til én transport.

3.   Medlemsstaterne opstiller og ajourfører en liste over de erhvervsdrivende, der er omfattet af denne artikel. Hvis en sådan liste eller et sådant register allerede er udarbejdet til andre formål, kan den pågældende liste eller det pågældende register også anvendes med henblik på denne forordning.

Artikel 9

Undtagelser

1.   Uanset artikel 8 kræves der ikke et ledsagedokument i følgende tilfælde:

a)

vinprodukter, der transporteres fra vindyrkningsarealet til vinfremstillingslokalerne, mellem to lokaler i samme virksomhed eller mellem lokaler hos medlemmerne af samme gruppe af producenter, uden overdragelse af ejendomsretten, forudsat at transporten foregår med henblik på vinfremstilling, forarbejdning, oplagring eller aftapning, den samlede vejstrækning ikke overstiger 70 km, og transporten udelukkende foregår inden for én medlemsstats område eller er blevet godkendt af de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater

b)

presserester fra vindruer og vinbærme

i)

der transporteres til et destilleri eller et eddikeproduktionsanlæg, idet produktet ledsages af en følgeseddel fra producenten på betingelser, der er fastlagt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor transporten påbegyndes, eller

ii)

når transporten heraf foregår med henblik på tilbagetrækning af produktet fra vinfremstillingsprocessen eller enhver anden forarbejdning af druer under de kompetente myndigheders tilsyn jf. artikel 14, stk. 1, litra b), nr. vii), og artikel 18, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274

c)

druesaft og druemost, der henhører under KN-kode 2009 61 og 2009 69 og leveres til erhvervsdrivende, der ikke beskæftiger sig med vinfremstilling, hvis produktet er ledsaget af et handelsdokument

d)

vinprodukter, der udelukkende produceres og transporteres inden for sådanne medlemsstaters område, som ikke er omfattet af pligten til at føre en vindyrkningsarealfortegnelse i overensstemmelse med artikel 145, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013

e)

vinprodukter, der udelukkende transporteres inden for en medlemsstats område i beholdere med et nominelt volumen på højst 60 liter, i følgende tilfælde:

i)

vinprodukter i beholdere, som rummer højst 10 liter og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning, hvis den samlede transporterede mængde ikke overstiger:

5 liter eller 5 kg for så vidt angår koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

100 liter for så vidt angår alle andre produkter

ii)

vin eller druesaft bestemt til diplomatiske repræsentationer, konsulater og lignende organer inden for den toldfritagelse, der er indrømmet dem

iii)

vin eller druesaft:

der indgår i privatpersoners ejendele under flytning og ikke er bestemt til salg

der udgør proviant til fortæring om bord på skibe, i fly eller i tog

iv)

vin, vin i gæring, druemost i gæring og druemost, der transporteres af privatpersoner og er bestemt til modtagerens eller dennes families eget forbrug, når den transporterede mængde ikke overstiger 30 liter

v)

et produkt, der er bestemt til videnskabelige eller tekniske forsøg, når den samlede transporterede mængde ikke overstiger 1 hektoliter

vi)

vareprøver

vii)

prøver til en kompetent myndighed eller udpeget laboratorium.

2.   Afsenderne skal, når der ikke kræves et ledsagedokument, til hver en tid kunne dokumentere nøjagtigheden af alle de oplysninger, der er anført i deres ind- og udgangsbøger, jf. kapitel V, eller andre registre, som måtte kræves af den medlemsstat, hvori transporten blev indledt.

Artikel 10

Anerkendte ledsagedokumenter

1.   De kompetente myndigheder anerkender følgende dokumenter som ledsagedokumenter, såfremt de opfylder betingelserne i stk. 2-5 og i bilag V:

a)

for vinprodukter, der afsendes til et bestemmelsessted inden for en medlemsstat eller fra en medlemsstat til en anden, jf. dog litra b):

i)

et af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 6, eller artikel 26, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF, når der er tale om varer, der transporteres med suspension af punktafgifter på EU's område, såfremt det på klart identificerbar vis nævner den unikke administrative referencekode, der henvises til i artikel 21, stk. 3, i dette direktiv (»ARC«-nummer), såfremt det udarbejdes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 (14), og såfremt afsenderen, hvis det er dokumentet ifølge artikel 26, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF, der benyttes, opfylder det pågældende stk. 1

ii)

det forenklede ledsagedokument, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF, som er udstedt og anvendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 3649/92 (15), når der er tale om punktafgiftspligtige varer, der transporteres på EU's område efter at være bragt i omsætning i den medlemsstat, hvor transporten blev indledt

iii)

et af følgende dokumenter, der er udstedt på de af afsendelsesmedlemsstaten fastsatte betingelser, når der er tale om punktafgiftspligtige vinprodukter, der er afsendt af mindre producenter, jf. artikel 40 i direktiv 2008/118/EF, og ikkepunktafgiftspligtige vinprodukter:

når medlemsstaten anvender et informationssystem, en udskrift af det deri oprettede elektroniske administrative dokument eller ethvert handelsdokument, der på klart identificerbar vis nævner den specifikke administrative referencekode (»MVV-kode«), der er tildelt det elektroniske administrative dokument af systemet, såfremt dokumentet er oprettet i overensstemmelse med gældende nationale regler

når medlemsstaten ikke anvender et informationssystem, et administrativt dokument eller et handelsdokument, som viser den MVV-kode, der er tildelt af den kompetente myndighed, såfremt dokumentet og en kopi deraf er attesteret i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel

b)

for vinprodukter, der afsendes til et tredjeland eller til et af de områder, der er nævnt i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2008/118/EF, et af de dokumenter, der er angivet i litra a), nr. i) eller iii).

De dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, litra a), nr. iii), andet led, må kun benyttes indtil den 31. december 2020.

2.   De i stk. 1, første afsnit, litra a), nævnte dokumenter skal indeholde enten de oplysninger, der er omhandlet i afsnit A i bilag V, eller gøre det muligt for de kompetente myndigheder at få adgang til disse oplysninger.

Når sådanne dokumenter er forsynet med et ARC-nummer tildelt af det IT-system, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, eller en MVV-kode tildelt af det informationssystem, der er indført af afsendelsesmedlemsstaten jf. stk. 1, første afsnit, litra a), nr. iii), første led, skal de oplysninger, der er nævnt i afsnit A i bilag V til denne forordning, være indeholdt i det anvendte system.

3.   De dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a), nr. iii), andet led, og en kopi deraf attesteres forud for afsendelsen:

a)

ved angivelse af dato, underskrift af den ansvarlige person i den kompetente myndighed samt stempel påført af denne person eller

b)

ved angivelse af dato, afsenderens underskrift og, afhængigt af tilfældet, ved afsenderens anbringelse af:

i)

et særligt stempel i overensstemmelse med modellen, der henvises til i afsnit C af bilag V

ii)

et mærke foreskrevet af de kompetente myndigheder eller

iii)

et stempel påtrykt med en stempelmaskine, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

Det ifølge litra b) foreskrevne særlige stempel eller mærke kan være fortrykt på blanketterne, når trykningen foregår på et hertil godkendt trykkeri.

4.   Når det drejer sig om vinprodukter, der er indført fra et tredjeland, henviser de dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a), til det certifikat, som er blevet udstedt i oprindelseslandet i overensstemmelse med artikel 20.

5.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne anerkende andre dokumenter som ledsagedokumenter, herunder dokumenter udstedt elektronisk for at forenkle proceduren for transport af vinprodukter, der udelukkende foregår på deres område, og når de eksporteres direkte ud af deres område.

Artikel 11

Certificering af oprindelse, egenskaber, årgang eller druesort og BOB eller BGB

1.   De dokumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i) og iii), anses for at certificere vinproduktets oprindelse, kvalitet og egenskaber, årgang eller den eller de druesorter, det er fremstillet af, og i givet fald BOB eller BGB. Afsenderen eller en af denne bemyndiget person angiver til dette formål i felt 17l i sådanne dokumenter de relevante oplysninger, der er fastsat i del I af bilag VI.

2.   Afsenderen bekræfter nøjagtigheden af de ifølge stk. 1 påkrævede oplysninger på grundlag af de ind- og udgangsbøger, der skal føres i overensstemmelse med kapitel V, eller af de certificerede oplysninger i ledsagedokumenterne til de foregående forsendelser af det pågældende produkt og officielle overensstemmelseskontroller udført af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med kapitel VII.

3.   Hvis medlemsstaterne kræver, at der for vinprodukter, der produceres på deres område, skal udstedes et BOB- eller BGB-certifikat af et kontrolorgan, der er udpeget hertil, skal ledsagedokumentet indeholde en henvisning til dette certifikat sammen med kontrolorganets navn og i givet fald elektroniske adresse.

Artikel 12

Certificering af eksporterede vinprodukter

1.   Når de kompetente myndigheder i bestemmelsestredjelandet kræver en certificering jf. artikel 11 for vinprodukter afsendt til dette tredjeland, sker denne certificering i en af følgende former:

a)

det elektroniske administrative dokument eller et andet handelsdokument, der anvendes i overensstemmelse med artikel 21, stk. 6, i direktiv 2008/118/EF, eller et dokument som omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. iii), i denne forordning, såfremt afsenderen eller en af denne bemyndiget person angiver de relevante oplysninger, der er fastlagt i del I i bilag VI til denne forordning

b)

et specifikt eksportcertifikat udstedt på grundlag af den skabelon, der er vist, og de krav, der er fastlagt i del II i bilag VI til denne forordning.

2.   Det i stk. 1, litra b), nævnte certifikat anses for at være autentisk, når det attesteres ved angivelse af dato og underskrift af afsenderen eller en af denne bemyndiget person, og når ARC-nummeret eller MVV-koden, der er tildelt ledsagedokumentet af den kompetente myndighed, er angivet af afsenderen på certifikatet som administrativ reference.

3.   Artikel 11, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på den certificering, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 13

Dokumenter som bevis for eksport

1.   Når vinprodukterne omsættes på grundlag af et dokument som omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i), udgøres beviset for udførsel fra EU's toldområde af den udførselsrapport, der er omhandlet i artikel 28 i direktiv 2008/118/EF, og som udstedes af eksporttoldstedet i overensstemmelse med artikel 334 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (16).

2.   Når vinprodukterne omsættes på grundlag af et dokument som omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. iii), fremlægges beviset for udførsel fra EU's toldområde i overensstemmelse med artikel 334 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. I så fald angiver afsenderen eller en af denne bemyndiget person referencen til den eksportangivelse, der er omhandlet i artikel 331 i samme forordning og er udstedt af eksporttoldstedet, på ledsagedokumentet ved hjælp af en af de anmeldelser, der er fastlagt i afsnit D i bilag V til denne forordning.

3.   Vinprodukter, som midlertidigt eksporteres i henhold til ordningerne for passiv forædling jf. artikel 210, litra d), i forordning (EU) nr. 952/2013 i overensstemmelse med afsnit VII, kapitel I og V, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (17) og afsnit VII, kapitel I, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 til en af medlemsstaterne i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) for at blive oplagret, lagret og/eller emballeret, ledsages — ud over af ledsagedokumentet — af oplysningsskemaet som bestemt i Toldsamarbejdsrådets anbefaling af 3. december 1963. Dette skema indeholder i rubrikkerne, der er beregnet til varebeskrivelse, en beskrivelse af varerne i overensstemmelse med EU-retsforskrifterne og de nationale bestemmelser samt oplysning om de transporterede mængder vin.

Oplysningerne hentes fra originaleksemplaret af det ledsagedokument, på grundlag af hvilket vinen er blevet transporteret til det toldsted, hvor oplysningsskemaet udstedes. I skemaet anføres desuden arten af og datoen og nummeret på det dokument, der indtil da har ledsaget transporten.

Når de i første afsnit nævnte produkter genindføres til EU's toldområde, udfyldes oplysningsskemaet af det kompetente EFTA-toldsted. Dette dokument anses for at svare til ledsagedokumentet for transporten til bestemmelsestoldstedet i EU eller til det toldsted i EU, hvor produktet overgår til fri omsætning, hvis skemaet i varebeskrivelsesrubrikken indeholder de oplysninger, som er foreskrevet i første afsnit.

Det pågældende toldsted i EU påtegner en kopi eller fotokopi af dokumentet, som modtageren eller dennes repræsentant fremlægger, og udleverer det til den pågældende med henblik på anvendelsen af denne forordning.

Artikel 14

Forsendelse af uaftappede vinprodukter

1.   Når det IT-system eller informationssystem, der nævnes i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. iii), første led, eller i artikel 10, stk. 5, ikke anvendes, eller når dette system ikke tillader den kompetente myndighed på udlosningsstedet at blive underrettet, fremsender afsenderen af en forsendelse af uaftappede vinprodukter senest ved transportmidlets afgang en kopi af ledsagedokumentet til den kompetente myndighed på indladningsstedet i forbindelse med følgende produkter:

a)

produkter med oprindelse i EU, når der er tale om en mængde på over 60 liter:

i)

vin, der er bestemt til fremstilling af vin med BOB eller BGB eller til fremstilling af enkeltdruevin eller årgangsvin, eller som skal tappes med henblik på at blive markedsført som sådanne

ii)

druemost i gæring

iii)

koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

iv)

most af friske druer, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol

v)

druesaft

vi)

koncentreret druesaft

b)

produkter, som ikke har oprindelse i EU, når der er tale om en mængde på over 60 liter:

i)

friske druer undtagen druer til spisebrug

ii)

druemost

iii)

koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

iv)

druemost i gæring

v)

most af friske druer, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol

vi)

druesaft

vii)

koncentreret druesaft

viii)

hedvin bestemt til fremstilling af andre produkter end dem, der henhører under KN-kode 2204

c)

produkter uanset deres oprindelse eller den transporterede mængde, jf. dog undtagelserne i artikel 9:

i)

vinbærme

ii)

presserester fra vindruer bestemt til et destilleri eller til anden industriel forarbejdning

iii)

piquettevin

iv)

vin, tilsat alkohol, bestemt til destillation

v)

vin fremstillet af druer af sorter, der i den klassificering, som medlemsstaterne har opstillet i henhold til artikel 81 i forordning (EU) nr. 1308/2013, ikke er opført blandt druesorterne til vinfremstilling for den administrative enhed, hvor druerne er høstet

vi)

produkter, der ikke må udbydes eller leveres til direkte konsum.

Den kompetente myndighed på indladningsstedet informerer den kompetente myndighed på udlosningsstedet om, at transporten er indledt.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne fastsætte andre frister for fremsendelse af en kopi af ledsagedokumentet for forsendelser af vinprodukter, som udelukkende transporteres på deres område.

Artikel 15

Forsendelser af tredjelandsprodukter eller EU-produkter, som oprindelig blev eksporteret til et tredjeland

1.   Ved transport inden for EU's toldområde af en forsendelse af tredjelandsprodukter, der er overgået til fri omsætning, baseres ledsagedokumentet på VI-1-dokumentet jf. artikel 20 eller et tilsvarende dokument jf. artikel 26 eller 27 og indeholder følgende oplysninger eller giver de kompetente myndigheder adgang til disse oplysninger:

a)

nummeret på VI 1-dokumentet eller henvisningen til et af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 26 og 27

b)

navn og adresse på det organ i tredjelandet, som udfyldte det i litra a) nævnte dokument eller bemyndigede en producent til at udfylde det

c)

datoen for udfyldelsen af det i litra a) nævnte dokument.

Den erhvervsdrivende skal kunne fremlægge VI 1-dokumentet, et tilsvarende dokument jf. artikel 26 eller 27 eller VI 2-uddraget jf. artikel 22, når som helst de kompetente myndigheder i medlemsstaterne anmoder om det.

2.   Ved transport på EU's toldområde af en forsendelse af vinprodukter med oprindelse i EU, der tidligere er afsendt til et tredjeland eller et område som defineret i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2008/118/EF, indeholder ledsagedokumentet følgende oplysninger eller gør det muligt for de kompetente myndigheder at få adgang til disse oplysninger:

a)

henvisning til det ledsagedokument, der er omhandlet i denne forordnings artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra b), og udstedt til den oprindelige afsendelse, eller

b)

henvisning til de andre dokumenter, der beviser produktets oprindelse, som er fremlagt af importøren, og som den kompetente myndighed anså for at være fyldestgørende ved overgangen til fri omsætning i EU.

3.   Når det IT-system, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, eller det informationssystem, der er indført af afsendelsesmedlemsstaten, anvendes, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 1 og 2, være indeholdt i det anvendte system.

Artikel 16

Modtagerens afvisning af et produkt

Når det produkt, der transporteres på grundlag af et ledsagedokument, helt eller delvis afvises af modtageren, anfører denne på dokumentets bagside »Afvist af modtageren« samt dato og underskrift, i givet fald suppleret med en angivelse af, hvor stor en mængde, udtrykt i liter eller kilogram, der er blevet afvist.

I så fald kan produktet returneres til afsenderen på grundlag af det samme ledsagedokument eller opbevares i fragtførernes lokaler, indtil der udstedes et nyt dokument til at ledsage produktet under dets videreforsendelse.

Artikel 17

Attestering af ledsagedokumentet i tilfælde af en alvorlig overtrædelse eller manglende overholdelse

1.   Når en kompetent myndighed konstaterer eller har en rimelig grund til at tro, at en afsender transporterer eller har transporteret et vinprodukt, som ikke overholder EU's bestemmelser eller de nationale bestemmelser til gennemførelse heraf med hensyn til produktets produktionsbetingelser eller sammensætning, eller et vinprodukt, i forbindelse med hvis ledsagedokumenter der er begået en alvorlig overtrædelse, kan denne myndighed kræve, at afsenderen udfylder et nyt ledsagedokument for det pågældende vinprodukt og får dokumentet attesteret af den kompetente myndighed.

Attestering kan være betinget af den fremtidige anvendelse af produktet eller et forbud mod markedsføring heraf. Attestering sker ved stempel, underskrift af den ansvarlige person i den kompetente myndighed samt angivelse af dato.

2.   Den i stk. 1 nævnte myndighed underretter den myndighed, der har ansvaret for indladningsstedet. Ved transport inden for EU finder gensidig bistand eller underretning om mistanke om manglende overholdelse efter artikel 43 og 45 anvendelse.

Artikel 18

Foranstaltninger i tilfælde af andre overtrædelser i forbindelse med ledsagedokumenter end alvorlige overtrædelser

1.   Når en kompetent myndighed konstaterer, at en forsendelse, der kræver et ledsagedokument, transporteres uden et sådant dokument eller på grundlag af et dokument, der indeholder fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, træffer denne myndighed de nødvendige foranstaltninger til at lovliggøre transporten enten ved at korrigere væsentligt fejl eller udfylde et nyt dokument.

Den i første afsnit nævnte myndighed stempler de korrigerede dokumenter eller de dokumenter, der er udstedt efter bestemmelsen i samme afsnit. Afhjælpning af uregelmæssigheder må ikke sinke transporten mere end absolut nødvendigt.

Ved gentagne tilfælde af uregelmæssigheder begået af samme afsender underretter den i første afsnit nævnte myndighed indladningsstedets kompetente myndighed herom. Ved transport inden for EU finder gensidig bistand eller underretning om mistanke om manglende overholdelse efter artikel 43 og 45 anvendelse.

2.   Hvis det er umuligt at lovliggøre transporten i overensstemmelse med stk. 1, første afsnit, standser den i samme afsnit nævnte myndighed transporten. Myndigheden underretter afsenderen om, at den pågældende transport er standset, og om de foranstaltninger, der er truffet som følge deraf. Disse foranstaltninger kan omfatte forbud mod markedsføring af produktet.

Artikel 19

Force majeure eller uforudsete hændelser

Indtræffer der under transporten en uforudset hændelse eller force majeure, der medfører deling eller tab af en del af eller hele den forsendelse, hvortil der kræves et ledsagedokument, anmoder fragtføreren den kompetente myndighed, der befinder sig nærmest det sted, hvor den uforudsete hændelse eller den pågældende force majeure indtraf, om at optage rapport herom og træffe de nødvendige foranstaltninger til at lovliggøre den pågældende transport.

AFDELING II

LEDSAGEDOKUMENTER TIL IMPORTEREDE VINPRODUKTERS OVERGANG TIL FRI OMSÆTNING

Artikel 20

Certificering af importerede vinprodukters regeloverholdelse

1.   Ledsagedokumentet til import af vinprodukter omfatter det certifikat og den analyseerklæring, der er omhandlet i artikel 90, stk. 3, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og udgør et enkelt dokument, herefter benævnt »VI 1-dokumentet«. Er de pågældende produkter ikke til direkte konsum, kan det imidlertid undlades at udfylde analyseerklæringen på VI 1-dokumentet.

De kompetente organer og udpegede organer eller afdelinger, der er nævnt i artikel 90, stk. 3, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, er i henseende til de berørte tredjelande dem, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a) og b), i denne forordning.

2.   VI 1-dokumentet udstedes og anvendes i overensstemmelse med artikel 22-25 og anses for at certificere, at det importerede produkt:

a)

har et vinprodukts egenskaber i henhold til EU-retten eller i overensstemmelse med en gældende bilateral aftale mellem EU og et tredjeland

b)

er fremstillet af druer af en bestemt årgang eller den eller de angivne druesorter

c)

i relevant omfang overholder de specifikationer for den geografiske betegnelse i overensstemmelse med enten Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS), EU's lovgivning om geografiske betegnelser eller en aftale mellem EU og oprindelsestredjelandet om anerkendelse og beskyttelse af geografiske betegnelser.

Artikel 21

Undtagelser

Uanset artikel 90, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gælder følgende undtagelser:

a)

der kræves ikke fremlæggelse af et VI 1-dokument for:

i)

produkter i beholdere med et nominelt volumen på højst 10 liter og forsynet med etiket og engangslukkeanordning, hvis den samlede transporterede mængde, der eventuelt kan bestå af særskilte forsendelser, ikke overstiger 100 liter

ii)

vin og druesaft, der indgår i privatpersoners personlige ejendele, når de pågældende flytter deres normale bopæl fra et tredjeland til EU, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1186/2009

iii)

vin i forsendelser på højst 30 liter fra en privatperson til en anden privatperson, jf. artikel 25 i forordning (EF) nr. 1186/2009

iv)

vin, druemost og druesaft i mængder på højst 30 liter pr. rejsende indført i rejsendes personlige bagage, jf. artikel 41 i forordning (EF) nr. 1186/2009

v)

vin og druesaft til varemesser, jf. artikel 90 i forordning (EF) nr. 1186/2009, når de pågældende produkter er aftappet i beholdere, som rummer højst 2 liter og er forsynet med etiket samt engangslukkeanordning

vi)

vin, druemost og druesaft i andre beholdere end dem, der er omhandlet i nr. v), der importeres til videnskabelige og tekniske forsøg, og hvis mængde ikke overstiger 100 liter

vii)

vin og druesaft, der importeres i henhold til Wien-konventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser, Wien-konventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser, andre konsulære konventioner eller New York-konventionen af 16. december 1969 om særlige missioner

viii)

vin og druesaft til brug om bord på skibe og fly i international trafik

ix)

vin og druesaft med oprindelse i og aftappet i EU, eksporteret til et tredjeland og returneret til EU's toldområde og overgået til fri omsætning.

b)

ved vin i beholdere med et rumfang på højst 60 liter og forsynet med etiket og engangslukkeanordning, og såfremt vinen har oprindelse i et land, som har givet særlige garantier, der er godkendt af EU som anført i bilag VII, del IV, afsnit A, er det kun nødvendigt i analyseerklæringen i VI 1-dokumentet at angive følgende oplysninger:

i)

virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen

ii)

totalt syreindhold

iii)

totalt svovldioxidindhold.

Artikel 22

Regler for udfærdigelse af VI 1-dokumentet og VI 2-uddraget

1.   VI 1-dokumentet udfærdiges ifølge den skabelon, der er vist i bilag VII, del I, i overensstemmelse med reglerne i samme bilag.

Det underskrives af en ansvarlig person fra et kompetent organ eller en ansvarlig person fra et udpeget organ eller en udpeget afdeling blandt de på listen i artikel 51, stk. 1, anførte.

Produktet ledsages af såvel originalen som en kopi af VI 1-dokumentet.

Et uddrag, herefter benævnt »VI 2-uddrag«, kan udfærdiges i overensstemmelse med modellen i del II i bilag VII, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af VI 1-dokumentet eller, hvis der blev fremlagt et VI 2-uddrag, af dette VI 2-uddrag, og skal stemples af et EU-toldsted. Produktet ledsages af originalen og to kopier af VI 2-uddraget.

2.   VI 1-dokumenter og VI 2-uddrag er forsynet med et løbenummer, der for VI 1-dokumenternes vedkommende tildeles af det kompetente organ, hvis ansvarlige person underskriver dokumentet, og for VI 2-uddragenes vedkommende af toldstedet, som stempler dem.

Artikel 23

Anvendelse af VI 1-dokument og VI 2-uddrag

Når den toldbehandling, der skal finde sted, for at en forsendelse kan overgå til fri omsætning, er afsluttet, overdrages originalen og kopien af VI-1 dokumentet eller originalen eller kopierne af VI 2-uddraget for en sådan forsendelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvori toldbehandlingen foregår, på følgende måde:

a)

Toldmyndighederne påtegner bagsiden af både originalen og kopien af VI 1-dokumentet eller originale eller kopierne af VI 2-uddraget, returnerer originalen af VI 1-dokumentet eller originalen eller en kopi af VI 2-uddraget til den pågældende person og opbevarer en af VI 1-dokumentet eller af VI 2-uddraget i mindst fem år.

b)

Når en forsendelse skal videreforsendes før overgangen til fri omsætning, overdrager den nye afsender VI 1-dokumentet og VI 2-uddraget vedrørende forsendelsen til de toldmyndigheder, under hvis opsyn forsendelsen befinder sig, eller — når forsendelsen skal transporteres på grundlag af et tidligere udfærdiget VI 2-uddrag og et senere udfærdiget VI 2-uddrag — begge disse VI 2-uddrag.

Hvis der fremlægges et VI 2-uddrag sammen med VI 1-dokumentet, kontrollerer toldmyndighederne, at oplysningerne på VI 1-dokumentet stemmer overens med dem, der er angivet i VI 2-uddraget. Hvis der fremlægges et senere udfærdiget VI 2-uddrag sammen med et tidligere udfærdiget VI 2-uddrag, kontrollerer toldmyndighederne, at oplysningerne i det tidligere udfærdigede VI 2-uddrag stemmer overens med dem, der er angivet i det senere udfærdigede VI 2-uddrag, og stempler sidstnævnte, som derefter anses for at svare til det tidligere udfærdigede VI 2-uddrag.

Toldmyndighederne påtegner bagsiden af både originalen og kopien af VI 1-dokumentet eller af det tidligere udfærdigede VI 2-uddrag.

Toldmyndighederne returnerer originalen af VI 1-dokumentet eller af ethvert VI 2-uddrag til den nye afsender og opbevarer kopierne i mindst fem år.

Det er dog ikke nødvendigt at udfylde et VI 2-uddrag, når en forsendelse af et produkt reeksporteres til et tredjeland.

c)

Opdeles et vareparti, inden det overgår til fri omsætning, overdrager den pågældende person originalen og kopien af VI 1-dokumentet eller af det tidligere udfærdigede VI 2-uddrag for den forsendelse, der skal opdeles, til de toldmyndigheder, under hvis opsyn forsendelsen befinder sig, sammen med originalen og to kopier af det senere udfærdigede VI 2-uddrag for hver ny forsendelse.

Toldmyndighederne kontrollerer for hver ny forsendelse, at de oplysninger, der anført i VI 1-dokumentet eller det tidligere udfærdigede VI 2-uddrag, stemmer overens med dem, der er angivet i det senere udfærdigede VI 2-uddrag. Hvis de stemmer overens, stempler toldmyndighederne sidstnævnte, som derefter anses for at svare til det tidligere udfærdigede VI 2-uddrag, og påtegner bagsiden af både originalen og kopien af VI 1-dokumentet eller af det tidligere udfærdigede VI 2-uddrag. Myndighederne returnerer originalen af det senere udfærdigede VI 2-uddrag sammen med originalen af VI 1-dokumentet eller af det tidligere udfærdigede VI 2-uddrag til den pågældende person og opbevarer en kopi af hvert af disse dokumenter i mindst fem år.

Artikel 24

Anvendelse af VI 1-dokument ved indirekte import

Hvis en vin er blevet eksporteret fra det tredjeland, på hvis område den er fremstillet (herefter benævnt »oprindelseslandet«), til et andet tredjeland (herefter benævnt »eksportlandet«), hvorfra den derefter eksporteres til EU, anses VI 1-dokumentet for den pågældende vin for at være gyldigt til indførsel i EU, hvis det er blevet udfærdiget af de kompetente organer i eksportlandet på grundlag af et VI 1-dokument eller et tilsvarende dokument udfærdiget af de kompetente organer i oprindelseslandet, uden at der kræves yderligere analyser af vinen, såfremt den pågældende vin:

a)

er aftappet og etiketteret i oprindelseslandet og fortsat er i den stand eller

b)

er eksporteret uaftappet fra oprindelseslandet og aftappes og etiketteres i eksportlandet uden yderligere forarbejdning.

Eksportlandets VI 1-dokument skal være forsynet med en bekræftelse fra dette lands kompetente organ af, at betingelserne i første afsnit er opfyldt for den pågældende vin.

Originalen eller en bekræftet kopi af oprindelseslandets VI 1-dokument eller et tilsvarende dokument vedlægges eksportlandets VI 1-dokument.

De kompetente organer i de tredjelande, der omhandlet i denne artikel, er dem, der er opført på den i artikel 51, stk. 1, anførte liste.

Artikel 25

Særlige regler for certificering af bestemte vine

1.   For hedvin og vin tilsat alkohol og bestemt til destillation anerkendes VI 1-dokumenter kun som gyldige, hvis et kompetent organ, der er opført på den liste, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, har anført følgende i rubrik 14:

»Det bekræftes, at den alkohol, der er tilsat denne vin, er fremstillet af vin.«

2.   VI 1-dokumentet kan anvendes som bekræftelse af, at en importeret vin har en geografisk betegnelse i overensstemmelse med enten TRIPS, EU's lovgivning om geografiske betegnelser eller en aftale mellem EU og oprindelsestredjelandet om anerkendelse og beskyttelse af geografiske betegnelser.

I så fald anføres følgende i rubrik 14:

»Det bekræftes, at den vin, for hvilken dette dokument er udstedt, er produceret i vindyrkningsområdet, og at den har fået tildelt den geografiske betegnelse i rubrik 6 i overensstemmelse med oprindelseslandets lovgivning.«

3.   Den bekræftelse i rubrik 14, som er omhandlet i stk. 1 og 2, ledsages af følgende oplysninger:

a)

det udstedende kompetente organs fulde navn og adresse

b)

en for det kompetente organ ansvarligs underskrift

c)

det kompetente organs stempel.

Artikel 26

Forenklet procedure

1.   VI 1-dokumenter, der er udfærdiget af vinproducenter i tredjelande, som har givet særlige garantier, der er godkendt af EU som anført i bilag VII, del IV, afsnit B, betragtes som VI 1-dokumenter udfærdiget af kompetente organer og udpegede organer eller afdelinger blandt de på listen i artikel 51, stk. 1, anførte for de berørte tredjelande, såfremt disse producenter hver for sig er godkendt af de kompetente organer i de nævnte tredjelande og undergivet disse organers kontrol.

2.   Godkendte producenter jf. stk. 1 anvender og udfylder VI 1-dokumenter, navnlig ved angivelse:

a)

i rubrik 1 af deres navn, adresse og registreringsnummer i de i bilag VII, del IV, afsnit B, anførte tredjelande

b)

i rubrik 9 af navn og adresse på det kompetente organ i tredjelande, som godkendte dem

c)

i rubrik 10 af mindst de oplysninger, der er nævnt i artikel 21, litra b).

De underskriver på den dertil afsatte plads i rubrik 9 og 10 efter at have overstreget »Den ansvarliges navn og stilling«.

Der kræves hverken stempler eller angivelse af et udpeget organs eller en udpeget afdelings navn og adresse.

Artikel 27

Elektronisk dokument

1.   VI 1-dokumentet kan erstattes af et elektronisk dokument til import i EU af vinprodukter fra tredjelande, som har indført et kontrolsystem, der i overensstemmelse med andet afsnit er accepteret af EU som værende ækvivalent med det kontrolsystem, der er indført for de samme produkter efter EU's lovgivning.

Et kontrolsystem i et tredjeland kan blive accepteret som værende ækvivalent med det kontrolsystem, der er indført for de samme produkter i Unionen, hvis det mindst opfylder følgende betingelser:

a)

Det giver tilstrækkelige garantier med hensyn til art, oprindelse og sporbarhed for vinprodukter, der fremstilles eller handles på det pågældende tredjelands område.

b)

Det sikrer adgang til dataene i det anvendte elektroniske system med hensyn til registrering og identifikation af erhvervsdrivende, kompetente organer og udpegede organer eller afdelinger.

c)

Det sikrer, at der er mulighed for at kontrollere de data, der er omhandlet i litra b), inden for rammerne af et gensidigt administrativt samarbejde.

Tredjelande, der har indført et kontrolsystem, som EU accepterer som værende ækvivalent, jf. andet afsnit, optages på den liste, der er fastsat i bilag VII, del IV, afsnit C.

2.   Det i stk. 1 omhandlede elektroniske dokument indeholder mindst de oplysninger, som er nødvendige for udfærdigelsen af VI 1-dokumentet og en unik administrativ referencekode tildelt af de kompetente organer i eksporttredjelandet eller under disses tilsyn. Denne kode angives på de handelsdokumenter, der er påkrævet ved import til EU's toldområde.

3.   Adgang til det elektroniske dokument eller de data, der er nødvendige for oprettelsen af det, gives af eksporttredjelandet på anmodning fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor varerne skal overgå til fri omsætning. Hvis der ikke er adgang til de pågældende elektroniske systemer, kan disse data også rekvireres i papirudgave.

4.   De VI 2-uddrag, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, kan også udstedes og anvendes i IT-systemer i henhold til nærmere regler, der fastsættes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Indholdet af et elektronisk VI 2-uddrag er det samme som i en papirudgave.

KAPITEL V

IND- OG UDGANGSBØGER

Artikel 28

Føring af ind- og udgangsbøger

1.   Uanset artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, og forudsat at det til enhver tid er muligt at føre kontrol med ind- og udgående leverancer og lagre på grundlag af de handelsdokumenter, der anvendes i forretningsbogholderiet, stilles der ikke krav om, at der føres ind- og udgangsbøger, som i dette kapitel benævnes »registret«, af:

a)

erhvervsdrivende, der alene ligger inde med lagre af eller markedsfører vinprodukter i beholdere, som rummer højst 10 liter og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning, når den samlede mængde ikke overstiger 5 liter eller 5 kilogram for koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost og 100 liter for alle andre produkter

b)

udskænkningssteder, hvor varen udelukkende indtages på stedet.

2.   Medlemsstaterne kan pålægge forhandlere, der ikke ligger inde med lagre, en forpligtelse til at føre register og kan i så fald fastlægge regler og procedurer herfor.

3.   Medlemsstaterne opstiller og ajourfører en liste over de erhvervsdrivende, der har pligt til at føre registret. Hvis en sådan liste eller et sådant register allerede er udarbejdet til andre formål, kan den pågældende liste eller det pågældende register også anvendes med henblik på denne forordning.

4.   Registret skal føres individuelt for hver virksomhed.

Hvis detailforretninger, der sælger direkte til den endelige forbruger, tilhører samme virksomhed og forsynes via et eller flere centrallagre, der tilhører denne virksomhed, er hvert af disse centrallagre forpligtet til at føre registret over de produkter, de leverer, jf. dog stk. 1, litra a), Leverancerne til detailforretningerne registreres i registret som udgående leverancer.

5.   Registret føres i de lokaler, hvor produkterne opbevares.

Imidlertid, og forudsat at det til enhver tid er muligt at føre kontrol med ind- og udgående leverancer og lagre på det sted, hvor produkterne reelt opbevares, på grundlag af anden dokumentation, kan de kompetente myndigheder give tilladelse til:

a)

at registret føres på virksomhedens hovedsæde, hvis produkterne opbevares på forskellige lagre i en og samme virksomhed, i samme lokale administrative enhed eller i en sådan umiddelbart tilstødende enhed

b)

at det overlades til en specialiseret virksomhed at føre registret.

Artikel 29

Operationer, der skal indføres i registret

1.   De erhvervsdrivende, der har pligt til at føre registret, angiver de ønologiske fremgangsmåder, den forarbejdning og de behandlinger, som de anvender i overensstemmelse med de krav og ønologiske fremgangsmåder, der er omhandlet i artikel 78, stk. 2, og artikel 80 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og bilag I A og I D til forordning (EF) nr. 606/2009, samt anvendelse af nye ønologiske fremgangsmåder i forsøgsøjemed, herunder en passende henvisning til den tilladelse, der er givet af den berørte medlemsstat i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 606/2009.

2.   Følgende behandlinger angives, når disse anvendes, i registret i overensstemmelse med artikel 16 og 17 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, herunder passende henvisninger, hvis medlemsstaterne kræver det, til meddelelser givet til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 30, stk. 2, om:

a)

korrektion af alkoholindholdet i vin (punkt 40 og tillæg 10 til bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009) og reduktion af sukkerindholdet i most ved membrankobling (punkt 49 og tillæg 16 til bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

b)

tilsætning og sødning (del I, afsnit A og B, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, artikel 11 og 12 og bilag I D og II til forordning (EF) nr. 606/2009)

c)

syring og afsyring (del I, afsnit C og D, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, artikel 13 og punkt 12, 13, 46, 48 og 50 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

d)

behandling med kulstof til ønologisk brug (punkt 9 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

e)

behandling med kulstof til ønologisk brug (punkt 26 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

f)

behandling ved elektrodialyse eller behandling med kationbyttere for at stabilisere vinens vinsyreindhold eller syring ved behandling med kationbyttere (punkt 20, 36 og 43 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

g)

tilsætning af dimethyldicarbonat (DMDC) til vin (punkt 34 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

h)

Anvendelse af egetræsstykker til fremstilling af vin (punkt 38 i og tillæg 9 til bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

i)

anvendelse af nye ønologiske fremgangsmåder i forsøgsøjemed (artikel 4 i forordning (EF) nr. 606/2009)

j)

håndteringen af opløst gas i vin ved hjælp af membrankontaktorer (punkt 52 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

k)

behandling ved hjælp af membranteknologi kombineret med aktivt kul (punkt 53 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

l)

anvendelse af polyvinylimidazol- og polyvinylpyrrolidon-copolymerer (punkt 54 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009)

m)

anvendelse af sølvchlorid (punkt 55 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009).

3.   Følgende specifikke behandlinger angives, når de anvendes, i registret:

a)

blanding og forskæring, jf. artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 606/2009

b)

aftapning

c)

fremstilling af alle kategorier af mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre

d)

fremstilling af hedvin

e)

fremstilling af koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

f)

fremstilling af vin, tilsat alkohol, bestemt til destillation

g)

forarbejdning til andre produktkategorier, f.eks. aromatiseret vin.

Ved aftapning specificeres antallet af fyldte containere og deres indhold.

Artikel 30

Nationale bestemmelser

1.   Medlemsstaterne kan vedtage supplerende regler med hensyn til, hvilke oplysninger, der skal registreres vedrørende:

a)

produkter i beholdere, som rummer højst 10 liter og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning, jf. artikel 28, stk. 1, litra a), der skal overgå til fri omsætning på deres område

b)

visse kategorier af produkter som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274

c)

visse behandlinger jf. artikel 29.

Medlemsstaterne kan indføre pligt til at føre særskilte regnskaber eller tilpasse det eksisterende register.

2.   Uanset forpligtelsen til at indføre oplysninger i registret om hver behandling i form af korrektion af alkoholindholdet, tilsætning, syring og afsyring jf. artikel 29, stk. 2, litra a), b) og c), kan medlemsstaterne pålægge de erhvervsdrivende, der udfører de pågældende behandlinger på deres område, en forpligtelse til at underrette deres kompetente myndigheder eller organer inden for en vis frist om sådanne behandlinger, efter at de er blevet udført, eller i tilfælde af tilsætninger før de udføres.

For vinprodukter, der er underlagt systematisk analytisk kontrol af alle varepartier udført af de kompetente tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, kræves der ikke en underretning som omhandlet i første afsnit.

KAPITEL VI

ANMELDELSER

Artikel 31

Produktionsanmeldelser

1.   Producenter, der er etableret i en medlemsstat, som har pligt til at føre en fortegnelse over vindyrkningsarealer i overensstemmelse med artikel 145, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, indsender hvert år en produktionsanmeldelse til de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat over deres produktion i det omhandlede produktionsår i samme medlemsstat.

Medlemsstater, der har oprettet en årligt ajourført fortegnelse over vindyrkningsarealer, som gør det muligt at knytte en forbindelse mellem den, der indsender anmeldelsen, og den angivne produktion og de pågældende vindyrkningsparceller, kan fritage producenterne for forpligtelsen til at angive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274. I så fald anfører medlemsstaternes myndigheder selv arealet i anmeldelserne på grundlag af oplysningerne i fortegnelsen.

2.   Druehøstere, der er medlem af eller tilsluttet et eller flere vinkooperativer eller grupper af producenter, som har leveret hele deres produktion af druer eller most til disse kooperativer eller grupper, fritages — idet de dog bevarer deres ret til ved vinfremstilling at opnå en mængde på under 10 hektoliter til eget forbrug — for pligten til at indsende en produktionsanmeldelse, forudsat at de pågældende kooperativer eller grupper er forpligtet til at indsende en produktionsanmeldelse.

3.   Medlemsstater, der ikke har pligt til at føre en fortegnelse over vindyrkningsarealer i overensstemmelse med artikel 145, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan kræve, at producenter, der er etableret på deres område, indsender den i stk. 1 omhandlede produktionsanmeldelse.

Stk. 2 finder i så fald tilsvarende anvendelse.

Artikel 32

Lageranmeldelser

1.   Producenter, forarbejdningsvirksomheder, aftapningsvirksomheder og forhandlere, som ligger inde med lagre i en medlemsstat, som er forpligtet til at føre en fortegnelse over vindyrkningsarealer i overensstemmelse med artikel 145, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, indsender hvert år en lageranmeldelse over deres lager af vin og most pr. 31. juli til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

2.   Medlemsstater, der ikke er forpligtet til at føre en fortegnelse over vindyrkningsarealer i overensstemmelse med artikel 145, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan kræve, at producenter, forarbejdningsvirksomheder, aftapningsvirksomheder og forhandlere, der er etableret på deres område, indsender den i stk. 1 omhandlede lageranmeldelse.

Artikel 33

Høstanmeldelser

Medlemsstaterne kan pålægge alle eller visse druehøstere, der er udvalgt på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier, en forpligtelse til at indsende en høstanmeldelse til de kompetente myndigheder vedrørende det produktionsår, hvor høsten fandt sted.

Artikel 34

Behandlings- eller markedsføringsanmeldelser

1.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at druehøstere, producenter og forhandlere af druer, druesaft og druemost, som før datoerne for indsendelse af produktions- og høstanmeldelserne jf. artikel 22 og 24 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 har behandlet eller markedsført vinprodukter bestemt til produktion af vin, indsender en behandlings- eller markedsføringsanmeldelse til de kompetente myndigheder vedrørende det produktionsår, hvor behandlingen eller markedsføringen fandt sted.

2.   Hvis medlemsstaterne pålægger druehøstere en forpligtelse til at indsende en behandlings- eller markedsanmeldelse, jf. stk. 1, fritages druehøstere, der er medlem af eller tilsluttet et eller flere vinkooperativer eller grupper af producenter og har leveret hele deres produktion af druer eller most til disse kooperativer eller grupper — idet de dog bevarer deres ret til ved vinfremstilling af opnå en mængde på under 10 hektoliter til eget forbrug — for forpligtelsen til at indsende en sådan anmeldelse, forudsat at de pågældende kooperativer eller grupper er forpligtet til at indsende en behandlings- eller markedsføringsanmeldelse, jf. stk. 1.

Artikel 35

Fælles bestemmelser

Medlemsstaterne kan forlange mere omfattende oplysninger med hensyn til fortegnelsen over vindyrkningsarealer eller produktions- eller lageranmeldelser.

Medlemsstaterne kan fritage enhver erhvervsdrivende for forpligtelsen til at indsende anmeldelser som omhandlet i artikel 31 og 32 for produktionsår, hvor der ikke foregik produktion, eller der ikke var varer på lageret.

KAPITEL VII

KONTROLLER, KOMPETENTE MYNDIGHEDER, GENSIDIG BISTAND OG SANKTIONER

AFDELING I

KONTROLLER, KOMPETENTE MYNDIGHEDER, KONTAKTINSTANSER OG GENSIDIG BISTAND

Artikel 36

Almindelige principper

1.   Medlemsstaterne indfører kontroller, for så vidt de er nødvendige for at sikre korrekt anvendelse af reglerne for tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, import af vin, ind- og udgangsbøger og obligatoriske anmeldelser, der er fastlagt for vinsektoren i artikel 90 og del II, afsnit I, kapitel III, og afsnit II, kapitel II, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 samt i nærværende forordning. Medlemsstaterne indfører et system til effektive og risikobaserede officielle kontroller.

2.   Officielle kontroller udføres af den eller de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de almindelige principper i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (18), jf. dog bestemmelserne i denne forordning og kapitel VI i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274.

Artikel 59 i forordning (EU) nr. 1306/2013 finder tilsvarende anvendelse på tilladelsesordningen for plantning af vinstokke.

3.   Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på kontrol af vinprodukter med en BOB eller BGB som omhandlet i del II, afsnit II, kapitel I, afdeling 2, forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår overholdelsen af kravene i produktspecifikationerne for sådanne produkter.

Artikel 37

Fælles bestemmelser vedrørende kontroller

1.   Kontrollerne foretages i den medlemsstat, hvor produktionen fandt sted uanset stikprøver eller risikobaserede analysekontroller udført i afsendelsesmedlemsstaten.

Foretages kontrollen i form af stikprøver, skal antallet, arten og hyppigheden af de foretagne stikprøver bestemmes således, at kontrollen er repræsentativ for hele medlemsstatens område og i givet fald står i et passende forhold til mængden af de vinprodukter, der er produceret, bragt i omsætning eller opbevaret med henblik på markedsføring.

2.   De i stk. 1 nævnte kontroller skal være administrative og i relevant omfang foregå på stedet.

Den administrative kontrol skal i relevant omfang omfatte dobbeltkontrol med bl.a. data fra det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, der er omhandlet i i afsnit V, kapitel II, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Kontrol på stedet foretages uanmeldt. Der kan dog gives forhåndsmeddelelse begrænset til det strengt nødvendige, såfremt formålet med kontrollen ikke bringes i fare derved. En sådan forhåndsmeddelelse må, med undtagelse af behørigt begrundede tilfælde og foranstaltninger, for hvilke der foretages systematiske kontroller på stedet, tidligst gives 48 timer i forvejen. De skal foretages ved stikprøver af en passende procentdel af producenterne på grundlag af en risikoanalyse. For hver kontrol på stedet udfærdiges der en kontrolrapport, hvoraf fremgår de nærmere enkeltheder om den foretagne kontrol.

3.   Med hensyn til fortegnelsen over vindyrkningsarealer kontrollerer medlemsstaterne, at den strukturelle situation hos vinproducenten og i produktionsdokumentationen jf. bilag III og IV stemmer overens med den faktiske situation hos hver enkelt vinproducent og enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe af fysiske eller juridiske personer, som er forpligtet til at indsende den produktionsanmeldelse, der er omhandlet i artikel 31. Dossiererne tilpasses på grundlag af denne kontrol.

4.   Kontrollen med vin og andre vinprodukter fra tredjelande udføres i indgangsmedlemsstaten på EU's område på grundlag af VI 1-dokumentet.

Artikel 38

Personer, der er omfattet af kontrol

1.   Fysiske og juridiske personer og grupper af disse personer, hvis erhvervsvirksomhed er omfattet af den i denne forordning omhandlede kontrol, må på ingen måde forhindre denne kontrol og skal til enhver tid lette gennemførelsen af den.

2.   Erhvervsdrivende, hos hvem ansvarlige i en kompetent myndighed udtager prøver:

a)

må ikke lægge hindringer i vejen for prøveudtagningen og

b)

skal give disse ansvarlige alle de oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning eller gennemførelsesforordning (EU) 2018/274.

Artikel 39

Analysedatabank for isotopdata

Det europæiske referencecenter for kontrol i vinsektoren vedligeholder en analysedatabank for isotopdata på EU-plan på grundlag af data, der indsendes af de udpegede laboratorier i medlemsstaterne. Dataene opnås ved harmoniserede isotopanalyser af bestanddelene i ethanol og vandet i vinprodukter og muliggør relevante kontroller i hele markedsføringskæden i overensstemmelse med de analysemetoder, der er fastlagt i artikel 80, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013, og de regler og procedurer, der er fastlagt i artikel 27, 28 og 29 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274.

Artikel 40

Kompetente myndigheder og kontaktinstanser

Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der skal foretage de kontroller, der er omhandlet i artikel 37. Disse myndigheder har tilstrækkeligt med kvalificeret og erfarent personale til at gennemføre kontrollen effektivt.

Udpeger en medlemsstat flere kompetente myndigheder til at kontrollere overholdelsen af reglerne for vinsektoren, sørger den for at angive deres specifikke ansvarsområder og for at samordne deres opgaver.

Hver medlemsstat udpeger en enkelt kontaktinstans til at sikre forbindelserne med Kommissionen, kontaktinstanserne i andre medlemsstater og tredjelande og til at modtage og videresende anmodninger om administrativ bistand.

Artikel 41

Kontrolpersonalets beføjelser

Hver medlemsstat træffer alle passende foranstaltninger, der kan lette dens kompetente myndigheders personale i udførelsen af deres opgaver. Den sørger for, at dette personale, i givet fald i samarbejde med personalet fra de af dens øvrige organer, som den bemyndiger hertil:

a)

har adgang til vinmarker, anlæg til produktion, fremstilling, oplagring og forarbejdning af vinprodukter og transportmidler, der anvendes i forbindelse hermed

b)

har adgang til forretningslokaler, lagre og transportmidler, der tilhører enhver, der med henblik på salg ligger inde med, markedsfører eller transporterer vinprodukter eller produkter, der kan være bestemt til anvendelse inden for vinsektoren

c)

har mulighed for at foretage en opgørelse af vinprodukter og stoffer eller produkter, der kan anvendes til at fremstille vinprodukter

d)

kan udtage prøver af vinprodukter, stoffer og produkter, der kan anvendes til fremstilling af vinprodukterne, samt af produkter, som en erhvervsdrivende ligger inde med henblik på salg, markedsføring eller transport

e)

kan gøre sig bekendt med regnskabsoplysninger eller dokumenter, som er relevante for kontrollen, og kan tage kopier eller foretage udskrifter heraf

f)

kan træffe passende sikkerhedsforanstaltninger vedrørende fremstilling, opbevaring, transport, betegnelse, præsentation og markedsføring af et vinprodukt eller et produkt til brug ved fremstilling af et sådant produkt, hvis der er begrundet mistanke om grov overtrædelse af EU-retten, især i tilfælde af svigagtige former for behandling eller sundhedsfare.

Artikel 42

Samordning af kontroller og adgang til oplysninger

Med henblik på kontrol med forsendelser, der transporteres på grundlag af de ledsagedokumenter, der er omhandlet i artikel 10, har de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 40, adgang til de oplysninger, der ligger i IT-systemerne, jf. artikel 21 i direktiv 2008/118/EF, og oplysningerne om vinprodukter, der transporteres i henhold til de ordninger, der er fastlagt i kapitel IV i samme direktiv.

Disse kompetente myndigheder har også adgang til de oplysninger, der ligger i de informationssystemer, der er etableret med henblik på kontrol med anden transport af vinprodukter end den i første afsnit nævnte.

De oplysninger, der opbevares, jf. stk. 1 og 2, må kun benyttes til formål ifølge denne forordning.

Artikel 43

Gensidig bistand

1.   Gennemfører en kompetent myndighed i en medlemsstat på dennes område kontroller, kan den anmode om oplysninger hos en kompetent myndighed i en anden medlemsstat, som formodes at være direkte eller indirekte berørt. En sådan anmodning fremsættes gennem kontaktinstanserne, jf. artikel 40, stk. 3, og bistanden skal ydes rettidigt.

Kommissionen underrettes i alle de tilfælde, hvor det produkt, der kontrolleres i henhold til første afsnit, har oprindelse i et tredjeland, og hvor markedsføringen af dette produkt kan have en særlig interesse for andre medlemsstater.

Den bistandssøgte myndighed meddeler alle oplysninger, der kan sætte en bistandssøgende myndighed i stand til at udføre sine opgaver.

2.   På begrundet anmodning fra den bistandssøgende myndighed foretager den bistandssøgte myndighed kontrol med det formål, som beskrives i anmodningen, eller træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en sådan kontrol foretages.

Den bistandssøgte myndighed handler, som om den handler på egne vegne.

3.   Efter aftale med den bistandssøgte myndighed kan den bistandssøgende myndighed udpege kontrolpersonale:

a)

enten til i de kompetente myndigheders kontorer i den medlemsstat, hvor den bistandssøgte myndighed er etableret, at indsamle oplysninger om anvendelsen af de relevante bestemmelser om vinprodukter i forordning (EU) nr. 1308/2013, denne forordning eller gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 eller om kontroller i den forbindelse, herunder at tage kopier af transportdokumenter og andre dokumenter eller uddrag fra registre

b)

eller til at være til stede ved kontroller, der anmodes foretaget efter stk. 2, efter at have underrettet den bistandssøgte myndighed i god tid, inden kontrollerne indledes.

De i første afsnit, litra a), omhandlede kopier kan kun tages efter aftale med den bistandssøgte myndighed.

4.   Den bistandssøgte myndigheds personale bevarer til hver en tid ansvaret for den kontrol, der foretages på deres medlemsstats område.

5.   Den bistandssøgende myndigheds ansatte:

a)

fremlægger en skriftlig fuldmagt med angivelse af deres navn og stilling

b)

har, med forbehold af de begrænsninger for gennemførelsen af den pågældende kontrol, som den medlemsstat, hvorunder den bistandssøgte myndighed henhører, måtte have pålagt sine egne ansatte:

i)

ret til adgang som fastsat i artikel 41, litra a) og b)

ii)

ret til at få oplyst resultaterne af den kontrol, der er foretaget af den bistandssøgte myndigheds ansatte efter artikel 41, litra c) og e).

6.   Udgifterne til udtagning, behandling og forsendelse af prøver, analyser og organoleptiske undersøgelser i kontroløjemed afholdes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har anmodet om prøveudtagningen. Udgifterne beregnes efter satserne i den medlemsstat, på hvis område operationerne fandt sted.

Artikel 44

Beviskraft

De forhold, som ansatte fra en kompetent myndighed i en medlemsstat konstaterer i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne i denne afdeling, kan påberåbes af de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og har samme værdi som, hvis de blev konstateret af de nationale kompetente myndigheder.

Artikel 45

Underretning om mistanke om manglende overholdelse

Når en kompetent myndighed i en medlemsstat har grund til mistanke om eller bliver bekendt med, at et vinprodukt ikke overholder de relevante bestemmelser for vinprodukter i forordning (EU) nr. 1308/2013, reglerne i denne forordning og i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, eller at der er begået svig for at fremstille eller afsætte et sådant produkt, underretter den pågældende medlemsstats kontaktinstans straks kontaktinstansen i enhver medlemsstat, for hvem denne manglende overholdelse er af særlig interesse og kan give anledning til administrative foranstaltninger eller retsforfølgning.

Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat konstaterer eller har mistanke om, at vinprodukter har været genstand for forfalskning, der vil kunne bringe forbrugernes sundhed i fare, eller ikke overholder artikel 80 eller 90 i forordning (EU) nr. 1308/2013, underretter kontaktinstansen i den berørte medlemsstat straks Kommissionen og kontaktinstanserne i de øvrige medlemsstater og i relevant omfang kontaktinstansen i de berørte tredjelande via det informationssystem, som Kommissionen har indført.

AFDELING II

SANKTIONER

Artikel 46

Sanktioner og inddrivelse af omkostninger i forbindelse med ikketilladte plantninger

Medlemsstaterne pålægger producenter, der ikke opfylder forpligtelsen i artikel 71, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, finansielle sanktioner.

Mindsteværdien af den finansielle sanktion er:

a)

6 000 EUR pr. hektar, hvis producenten rydder hele det ikketilladte plantningsareal senest fire måneder efter datoen for underrettelse om uregelmæssigheden, jf. artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013

b)

12 000 EUR pr. hektar, hvis producenten rydder hele det ikketilladte plantningsareal senest et år efter udløbet af perioden på fire måneder

c)

20 000 EUR pr. hektar, hvis producenten rydder hele det ikketilladte plantningsareal senere end et år efter udløbet af perioden på fire måneder.

Hvis den årlige indkomst i det område, hvor det pågældende vindyrkningsareal er beliggende, skønnes at overstige 6 000 EUR pr. hektar, kan medlemsstaterne forhøje den i andet afsnit fastsatte mindsteværdi i forhold til den skønnede gennemsnitlige årlige indkomst pr. hektar for det pågældende område.

Hvis medlemsstaten sørger for rydningen af ikketilladte plantningsarealer for egne midler, beregnes de relevante omkostninger, der skal inddrives hos producenten i henhold til artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, på en objektiv måde, idet der tages højde for arbejdsomkostninger, brugen af maskiner, transport og andre påløbne omkostninger. Sådanne omkostninger lægges til den pålagte sanktion.

Artikel 47

Sanktioner i forbindelse med ledsagedokumenter og VI 1-dokumenter for manglende overholdelse af visse EU-regler

1.   Anvendelsen af artikel 10, 11 og 12 kan suspenderes for de i artikel 8, stk. 1, nævnte erhvervsdrivende, hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat konstaterer eller har mistanke om, at vinprodukter har været genstand for forfalskning, der vil kunne bringe forbrugernes sundhed i fare, eller ikke overholder artikel 80 eller 90 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   Anvendelsen af artikel 26 og 27 kan suspenderes, hvis de konstaterede forhold eller mistanken, jf. stk. 1, omhandler importeret vin.

Artikel 48

Sanktioner for manglende opfyldelse af forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger, indsende anmeldelser eller meddele oplysninger

1.   Erhvervsdrivende, der er forpligtet til at føre ind- og udgangsbøger, indsende produktions-, lager- eller høstanmeldelser eller underrette de kompetente myndigheder om de behandlinger, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2, og som ikke fører et sådant register, ikke indsender disse anmeldelser inden den frist, der er fastsat i artikel 22, 23 og 24 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, eller ikke foretager en sådan underretning inden den dato, som medlemsstaten har fastsat i henhold til artikel 30, stk. 2, i denne forordning, pålægges administrative sanktioner.

2.   De i stk. 1 nævnte sanktioner pålægges i form af betaling af et beløb og fastsættes og anvendes af medlemsstaterne på grundlag af produkternes værdi, den anslåede finansielle fordel eller den økonomiske skade, som de svigagtige forhold har forårsaget.

3.   I tilfælde af alvorlige eller gentagne tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelsen til at indsende anmeldelser inden de i stk. 1 omhandlede frister mister den erhvervsdrivende retten til de støtteforanstaltninger, der er fastsat i artikel 47 og 50 i forordning (EU) nr. 1308/2013 for det pågældende regnskabsår eller det følgende regnskabsår, med forbehold af følgende:

a)

Hvis de datoer, der er nævnt i artikel 22, 23 og 24 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, overskrides, men kun med 15 arbejdsdage, anvendes kun de administrative sanktioner, der er omhandlet i stk. 2.

b)

Hvis medlemsstaternes kompetente myndigheder finder, at de i stk. 1 nævnte anmeldelser er ufuldstændige eller unøjagtige, og hvis kendskabet til de manglende eller unøjagtige oplysninger er en væsentlig forudsætning for en korrekt anvendelse af de støtteforanstaltninger, som er fastsat i artikel 47 og 50 i forordning (EU) nr. 1308/2013, nedsættes den støtte, der skal udbetales, forholdsmæssigt med et beløb, som den kompetente myndighed fastsætter afhængigt af, hvor alvorlig overtrædelsen er.

Artikel 49

Usædvanlige omstændigheder og åbenbare fejl

1.   De i denne forordning fastsatte sanktioner pålægges ikke under usædvanlige omstændigheder i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

2.   Alle meddelelser, krav eller anmodninger, der rettes til en medlemsstat i henhold til denne forordning, kan på et hvilket som helst tidspunkt efter indgivelsen korrigeres, hvis der foreligger en åbenbar fejl, som myndighederne anerkender som sådan.

KAPITEL VIII

MEDDELELSER

Artikel 50

Arten og typen af oplysninger, der skal meddeles

1.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

de love, forskrifter eller administrative bestemmelser, de har vedtaget i medfør af artikel 120, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013, denne forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2018/274

b)

navn og adresse på de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at foretage officielle analyser, den administrative certificeringsprocedure og kontroller i forbindelse med registre og ledsagedokumenter

c)

navn og adresse på de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at give tilladelse til plantning af vinstokke, og dem, der er ansvarlige for at vedligeholde og ajourføre en fortegnelse over vindyrkningsarealer og for at indsende en ajourført oversigt over produktionskapaciteten

d)

de tærskler, der henvises til i bilag II, afsnit H, første afsnit, punkt 1 og 2

e)

de foranstaltninger, de har truffet til gennemførelse af kapitel VII, hvis underretningen om sådanne foranstaltninger er relevant for samarbejdet mellem medlemsstaterne, og navn og adresse på hver medlemsstats udpegede kontaktinstans

f)

de betingelser, de stiller til udfærdigelse af de ledsagedokumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. iii), og litra b)

g)

de druesorter, der er omfattet af artikel 81 og artikel 120, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ændringer i navn og adresse på de kompetente myndigheder og kontaktinstanserne, som de har underrettet Kommissionen om i overensstemmelse med stk. 1.

3.   Den i stk. 1 nævnte meddelelse gives i overensstemmelse med artikel 34 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274.

Artikel 51

Offentliggørelse af de meddelte oplysninger

1.   Kommissionen opstiller og ajourfører på grundlag af meddelelser fra de kompetente myndigheder i tredjelande lister med følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på de kompetente organer i produktets oprindelsesland, som har ansvaret for at udstede VI 1-dokumenter

b)

navn og adresse på organer eller afdelinger udpeget af oprindelseslandet, eller hvis sådanne ikke findes i oprindelseslandet, et allerede godkendt laboratorium uden for produktets oprindelsesland med henblik på udfyldelse af analyseerklæringen i VI 1-dokumenter

c)

navn, adresse og officielt registreringsnummer på vinproducenter og forarbejdningsvirksomheder, der er godkendt af produktets oprindelsesland til at udfærdige VI 1-dokumenter

d)

navn og adresse på en fælles kontaktinstans udpeget i hvert tredjeland til at modtage og videresende anmodninger om administrativ bistand og repræsentere sit land over for Kommissionen og medlemsstaterne.

2.   Kommissionen offentliggør navn og adresse på de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra b) og c), oplysningerne om produktionskapacitet, der er omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra c), navne og adresse på kontaktinstansen jf. artikel 50, stk. 1, litra e), druesorterne, jf. artikel 50, stk. 1, litra g), samt de lister, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel.

KAPITEL IX

ÆNDRINGER, OPHÆVELSE, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 52

Ændringer af forordning (EF) nr. 555/2008

I forordning (EF) nr. 555/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, 21, 22 og 23, 38-54, 74, 83-95a og 98-102 udgår.

2)

Bilag IX-XIII og XVI-XXI udgår.

Artikel 53

Ændringer af forordning (EF) nr. 606/2009

I forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 12 og 13 udgår.

2)

Som artikel 14a og 14b indsættes:

»Artikel 14a

Fastsættelse af et minimumsalkoholindhold i biprodukter

1.   Medlemsstaterne fastsætter minimumsalkoholindholdet i biproduktet efter separering fra vinen i forhold til alkoholindholdet i den producerede vin, jf. del II, afsnit D, punkt 1, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013. Medlemsstaterne kan graduere dette minimumsindhold på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier.

2.   Hvis den relevante procentdel, som medlemsstaterne har fastlagt efter stk. 1, ikke opnås, leverer den pågældende erhvervsdrivende en mængde vin fra sin egen produktion, som varer til den mængde, der skal til for at opnå minimumsindholdet.

3.   Med henblik på fastlæggelsen af alkoholindholdet i biprodukter i forhold til indholdet i den fremstillede vin anvendes det naturlige alkoholindhold for standardvine i de forskellige vindyrkningszoner:

a)

8,0 % for zone A

b)

8,5 % for zone B

c)

9,0 % for zone C I

d)

9,5 % for zone C II

e)

10,0 % for zone C III.

Artikel 14b

Bortskaffelse af biprodukter

1.   Producenterne foretager tilbagetrækning af biprodukterne fra vinfremstillingsprocessen eller enhver anden forarbejdning af druer under medlemsstaternes kompetente myndigheders tilsyn, jf. kravene vedrørende levering og registrering i henholdsvis artikel 9, stk. 1, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 (*1) og artikel 14, stk. 1, litra b), nr. vii), og artikel 18 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 (*2).

2.   Biprodukterne trækkes tilbage omgående og senest ved udgangen af det produktionsår, hvor de blev udvundet, i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning, navnlig miljølovgivningen.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at producenter, som i det pågældende produktionsår selv højst fremstiller 50 hektoliter vin eller druemost i egne lokaler, ikke behøver at trække deres biprodukter tilbage.

4.   Producenterne kan opfylde forpligtelsen til bortskaffelse af alle eller en del af biprodukterne ved vinfremstilling eller anden forarbejdning af druer ved at levere biprodukterne til destillation. Denne form for bortskaffelse af biprodukterne bekræftes af en kompetent myndighed i medlemsstaten.

5.   Medlemsstaterne kan beslutte, at leveringen til destillation af alle eller en del af biprodukterne ved vinfremstilling eller anden forarbejdning af druer gøres obligatorisk for alle eller visse producenter på deres område på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (EUT L 58 af 28.2.2018, s. 1)."

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 (EUT L 58 af 28.2.2018, s. 60).«"

Artikel 54

Ændring af forordning (EF) nr. 607/2009

I forordning (EF) nr. 607/2009 udgår artikel 63.

Artikel 55

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 436/2009 og delegeret forordning (EU) 2015/560 ophæves.

Artikel 56

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren (EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af vinmarkedet, dokumenterne, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren (EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 af 15. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke (EUT L 93 af 9.4.2015, s. 1).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 (se side 60 i denne EUT).

(10)  Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(12)  Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EUT L 162 af 1.7.2003, s. 5).

(14)  Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension (EUT L 197 af 29.7.2009, s. 24).

(15)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 3649/92 af 17. december 1992 om et forenklet ledsagedokument med henblik på omsætning inden for Fællesskabet af punktafgiftspligtige varer der er overgået til forbrug i afgangsmedlemsstaten (EFT L 369 af 18.12.1992, s. 17).

(16)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(17)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).


BILAG I

BESTEMMELSER OM ANVENDELSE AF STØTTEBERETTIGELSESKRITERIET I ARTIKEL 64, STK. 1, LITRA c), I FORORDNING (EU) Nr. 1308/2013 OG DET YDERLIGERE KRITERIUM OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 1, I NÆRVÆRENDE FORORDNING

A.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det i artikel 64, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede kriterium anses for at være opfyldt, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1)

De(t) specifikke areal(er), der skal nyplantes, er bestemt til produktion af vine med den specifikke BOB, der gælder for det pågældende område.

2)

De(t) specifikke areal(er), der skal nyplantes, er ikke bestemt til produktion af vine med den specifikke BOB; i så fald skal ansøgeren forpligte sig til:

a)

ikke at anvende eller markedsføre nogen af de druer, der er dyrket på disse nyplantede arealer, til produktion af vine med en BOB, hvis de pågældende arealer er beliggende inden for områder, der er berettiget hertil

b)

ikke at rydde og genplante, med henblik på at det genplantede areal bliver berettiget til produktion af druer til fremstilling af vine med en specifik BOB.

Ansøgeren indgår de i punkt 2 omhandlede forpligtelser for en begrænset periode, der fastsættes af medlemsstaten, og som ikke må vare længere end til den 31. december 2030.

B.   Yderligere kriterium omhandlet i artikel 4, stk. 1, i denne forordning

Det i artikel 4, stk. 1, i denne forordning omhandlede yderligere kriterium anses for at være opfyldt, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1)

De(t) specifikke areal(er), der skal nyplantes, er bestemt til produktion af vine med den specifikke BGB, der gælder for det pågældende område.

2)

De(t) specifikke areal(er), der skal nyplantes, er ikke bestemt til produktion af vine med den specifikke BGB; i så fald skal ansøgeren forpligte sig til:

a)

ikke at anvende eller markedsføre nogen af de druer, der er dyrket på disse nyplantede arealer, til produktion af vine med en BGB, hvis de pågældende arealer er beliggende inden for områder, der er berettiget hertil

b)

ikke at rydde og genplante, med henblik på at det genplantede areal bliver berettiget til produktion af druer til fremstilling af vine med en specifik BGB.

Ansøgeren indgår de i punkt 2 omhandlede forpligtelser for en begrænset periode, der fastsættes af medlemsstaten, og som ikke må vare længere end til den 31. december 2030.


BILAG II

BESTEMMELSER OM ANVENDELSE AF PRIORITETSKRITERIET I ARTIKEL 64, STK. 2, LITRA a)-h), I FORORDNING (EU) Nr. 1308/2013 OG DET YDERLIGERE KRITERIUM OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3, I NÆRVÆRENDE FORORDNING

A.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013

1)

Juridiske personer, uanset deres retlige form, anses for at opfylde dette kriterium, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

En fysisk person, der planter vinstokke for første gang, og som er bedriftens driftsleder (»ny markedsaktør«), udøver faktisk og langsigtet kontrol over den juridiske person for så vidt angår beslutninger vedrørende drift, fortjeneste og finansiel risiko. Hvis flere fysiske personer, heriblandt en eller flere personer, der ikke er nye markedsaktører, deltager i den juridiske persons kapital eller drift, skal den nye markedsaktør enten selv eller i forening med andre kunne udøve en sådan faktisk og varig kontrol.

b)

Hvis der over en juridisk person udøves kontrol af en anden juridisk person alene eller i fællesskab, anvendes betingelserne i litra a), for hver fysisk person, der udøver kontrol over denne anden juridiske person.

Betingelserne i litra a) og b) finder tilsvarende anvendelse på en gruppe af fysiske personer, uanset hvilken retlig status gruppen og dens medlemmer har i henhold til national ret.

2)

Medlemsstaterne kan beslutte at tilføje den yderligere betingelse, at ansøgeren skal være en fysisk person, som ikke er over 40 år det år, hvor ansøgningen indgives (»ung landbruger«).

Juridiske personer som omhandlet i punkt 1 anses for at opfylde den yderligere betingelse som omhandlet i første afsnit i nærværende punkt, hvis den fysiske person som omhandlet i punkt 1, litra a) og b), ikke er over 40 år det år, hvor ansøgningen indgives.

Betingelserne i andet afsnit finder tilsvarende anvendelse på en gruppe af fysiske personer som omhandlet i punkt 1, andet afsnit.

3)

Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgeren i en periode på fem år forpligter sig til ikke udleje eller sælge de(t) nyplantede areal(er) til en anden fysisk eller juridisk person.

Hvis ansøgeren er en juridisk person eller en gruppe af fysiske personer, kan medlemsstaterne også kræve, at ansøgeren i en periode på fem år ikke overdrager udøvelsen af faktisk og langsigtet kontrol over bedriften for så vidt angår beslutninger vedrørende drift, fortjeneste og finansiel risiko til en eller flere andre personer, medmindre denne person eller disse andre personer opfyldte de betingelser i punkt 1 og 2, som var gældende på det tidspunkt, hvor tilladelserne blev tildelt.

B.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det i artikel 64, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede kriterium anses for at være opfyldt, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1)

Ansøgeren forpligter sig til i en periode på mindst fem til syv år at overholde bestemmelserne om økologisk produktion, jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1) samt, hvor det er relevant, Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2) for så vidt angår de(t) areal(er), der skal nyplantes, eller for hele bedriften. Denne periode må ikke vare længere end til den 31. december 2030.

Medlemsstaterne kan beslutte at anse kriteriet for opfyldt, hvis ansøgeren allerede er vinproducent på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, og i praksis har anvendt de i første afsnit omhandlede bestemmelser om økologisk produktion på hele det areal på den pågældende bedrift, der er beplantet med vinstokke, i mindst fem år inden indgivelse af ansøgningen.

2)

Ansøgeren forpligter sig til at overholde en af følgende retningslinjer eller certificeringsordninger, som er mere vidtgående end de relevante obligatoriske standarder, der er fastsat i henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning (EU) nr. 1306/2013, i en periode på mindst fem til syv år, dog i ingen tilfælde længere end til den 31. december 2030:

a)

afgrødespecifikke eller sektorspecifikke retningslinjer for integreret bekæmpelse af skadegørere, der er hensigtsmæssige for vindyrkning, jf. artikel 14, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF (3), hvor sådanne retningslinjer findes

b)

nationale certificeringsordninger for integreret produktion, der er hensigtsmæssige for vindyrkning

c)

nationale eller regionale miljøordninger, der certificerer, at miljølovgivningen overholdes for så vidt angår jord- og/eller vandkvalitet, biodiversitet, landskabsbevarelse, modvirkning af og/eller tilpasning til klimaforandringer, og som er hensigtsmæssige for vindyrkning.

De i litra b) og c) omhandlede certificeringsordninger skal certificere, at landbrugeren anvender metoder på sin bedrift, som overholder de bestemmelser for integreret produktion, der er fastsat på nationalt plan, eller de målsætninger, der er omhandlet i litra c). Denne certificering foretages af et godkendelsesorgan, som er akkrediteret i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (4), og skal overholde de relevante harmoniserede standarder »Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser« eller »Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer«.

Medlemsstaterne kan beslutte at anse kriteriet for opfyldt, hvis ansøgeren allerede er vinproducent på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, og i praksis har anvendt de i første afsnit omhandlede retningslinjer eller certificeringsordninger på hele det areal på den pågældende bedrift, der er beplantet med vinstokke, i mindst fem år inden indgivelse af ansøgningen.

3)

Hvis medlemsstatens program(mer) for udvikling af landdistrikterne omfatter en specifik type »miljø- og klimavenlig(e)« operation(er), jf. artikel 28 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (5), der finder anvendelse på arealer beplantet med vinstokke, som er relevante for det specifikke område, der er angivet i ansøgningen, og under forudsætning af at der er tilstrækkelige midler til rådighed, er ansøgeren støtteberettiget og forpligter sig til at ansøge om denne type operation(er) for det areal, der skal nyplantes, og til at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i de(t) respektive program(mer) for udvikling af landdistrikterne for den pågældende specifikke type »miljø- og klimavenlig(e)« operation(er).

4)

De(n) specifikke parcel(ler), der er angivet i ansøgningen, er beliggende på skråninger med terrasser.

Medlemsstaterne kan også kræve, at producenter forpligter sig til i en periode på mindst fem til syv år ikke at rydde og genplante på arealer, der ikke opfylder disse betingelser. Denne periode må ikke vare længere end til den 31. december 2030.

C.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det i artikel 64, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede kriterium anses for at være opfyldt, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

1)

Ansøgeren er kommet i besiddelse af de(n) specifikke parcel(ler), der er angivet i ansøgningen, som følge af udveksling med en anden/andre parcel(ler) beplantet med vinstokke som led i et jordfordelingsprojekt.

2)

De(n) specifikke parcel(ler), der er angivet i ansøgningen, er ikke beplantet med vinstokke eller er beplantet med vinstokke, der dækker et mindre areal end de(n), der mistes som følge af gennemførelsen af et sådant jordfordelingsprojekt.

3)

Det samlede areal, som der ansøges om tilladelse til, overstiger ikke en eventuel forskel mellem det areal på de(n) tidligere ejede parcel(ler), der var beplantet med vinstokke, og den, der er angivet i ansøgningen.

D.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det i artikel 64, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede kriterium anses for at være opfyldt, hvis de(n) specifikke parcel(ler), der er angivet i ansøgningen, er beliggende på et af følgende typer område:

1)

arealer, der er meget tørre, og hvor forholdet mellem den årlige nedbør og den årlige potentielle evapotranspiration er mindre end 0,5

2)

arealer med en lav roddybde på mindre end 30 cm

3)

arealer med ugunstig tekstur og stenholdighed, jf. definitionen og tærsklerne i bilag III til forordning (EU) nr. 1305/2013

4)

arealer med en hældningsgrad på over 15 %

5)

arealer beliggende i bjergområder i en højde af mindst 500 m over havet, med undtagelse af højsletter

6)

arealer, der er beliggende i regionerne i Unionens yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 (6), eller på små øer med et samlet landareal, der ikke overstiger 250 km2, og som karakteriseres ved strukturelle eller socioøkonomiske begrænsninger.

Medlemsstaterne kan også kræve, at producenten forpligter sig til i en periode på mindst fem til syv år ikke at rydde og genplante på arealer uden naturlige eller andre specifikke begrænsninger. Denne periode må ikke vare længere end til den 31. december 2030.

Medlemsstaterne kan frem til 2018 beslutte at undtage et eller flere af de i første afsnit omhandlede arealer fra opfyldelsen af dette prioritetskriterium, hvis de ikke kan vurdere opfyldelsen på effektiv vis.

E.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det i artikel 64, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede kriterium anses for at være opfyldt, hvis den økonomiske bæredygtighed for det respektive projekt fastslås på grundlag af en eller flere af følgende standardmetoder til finansiel analyse af landbrugsinvesteringsprojekter:

1)

nettonutidsværdi (Net Present Value — NPV)

2)

den interne rente (Internal Rate of Return — IRR)

3)

benefit-cost-forhold (Benefit-Cost Ratio — BCR)

4)

tilbagebetalingstid (Payback Period — PP)

5)

den tilførte nettofordel (Incremental Net Benefit — INB).

Metoden skal anvendes på en måde, der er tilpasset den pågældende type ansøger.

Medlemsstaterne skal desuden kræve, at ansøgeren gennemfører nyplantningen af vinstokke i henhold til de tekniske karakteristika, der er angivet i ansøgningen.

F.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det i artikel 64, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede kriterium anses for at være opfyldt, hvis potentialet for øget konkurrenceevne fastslås på grundlag af en af følgende betragtninger:

1)

de arealer, der skal nyplantes af en allerede etableret vinproducent, kan muligvis give stordriftsfordele som følge af et betydeligt fald i enhedsomkostningerne for de nyplantede arealer i forhold til gennemsnittet for allerede eksisterende vindyrkningsarealer på bedriften eller gennemsnittet for regionen

2)

de arealer, der skal nyplantes af en allerede etableret vinproducent, kan muligvis forbedre tilpasningen til efterspørgslen på markedet som følge af en stigning i de priser, der kan opnås for produkterne, eller en stigning i afsætningsmulighederne i forhold til allerede eksisterende vindyrkningsarealer på bedriften eller gennemsnittet for regionen

3)

de arealer, der skal nyplantes af en ny markedsaktør i sektoren kan muligvis fremme en produktionsmodel, der er mere rentabel end gennemsnittet for regionen.

Medlemsstaterne kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i nr. 1, 2 og 3 omhandlede betragtninger.

Medlemsstaterne skal desuden kræve, at ansøgeren gennemfører nyplantningen af vinstokke i henhold til de tekniske karakteristika, der er angivet i ansøgningen.

G.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det i artikel 64, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede kriterium anses for at være opfyldt, hvis de(n) parcel(ler), der skal beplantes, er beliggende inden for afgrænsningen af det geografiske produktionsområde, der dækker en eksisterende BOB eller BGB, hvis de druer, der skal dyrkes, er bestemt til vine med en BOB eller BGB, og hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1)

de(n) parcel(ler), der skal beplantes, har bedre pedoklimatiske forhold sammenlignet med gennemsnittet for andre parceller med vindyrkningsarealer, der overholder specifikationerne for geografiske betegnelser i den samme region

2)

druesorten(erne) eller de(n) respektive klon(er), der skal plantes, er bedre tilpasset de specifikke pedoklimatiske forhold for de(n) parcel(ler), der skal beplantes, sammenlignet med parceller med vindyrkningsarealer, der overholder specifikationerne for geografiske betegnelser, parceller med sammenlignelige pedoklimatiske forhold og parceller beliggende i samme region, men beplantet med andre sorter eller andre kloner af de(n) samme sort(er)

3)

druesorten(erne) eller de(n) respektive klon(er), der skal plantes, bidrager mere til at øge diversiteten for druesorter eller kloner af eksisterende sorter i det samme geografiske produktionsområde som BOB'en eller BGB'en

4)

de(n) vækstform(er) eller den vindyrkningsmetode, der vil blive anvendt på de(t) nyplantede areal(er), har potentialet til at give en bedre druekvalitet sammenlignet med de vækstformer eller vindyrkningsmetoder, der fortrinsvis anvendes i det samme geografiske produktionsområde som BOB'en eller BGB'en.

Medlemsstaterne kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i nr. 1-4 omhandlede betingelser.

Medlemsstaterne skal desuden kræve, at ansøgeren gennemfører nyplantningen af vinstokke i henhold til de tekniske karakteristika, der er angivet i ansøgningen.

Medlemsstaterne kan anvende dette prioritetskriterium på ansøgninger om nyplantning i et område, som er afgrænset i det tekniske dossier, der ledsager en ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, der er underkastet en forudgående national procedure eller Kommissionens gennemgang. I så fald finder de i nr. 1-4 omhandlede betingelser tilsvarende anvendelse.

H.   Kriterium omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Det i artikel 64, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandlede kriterium anses for at være opfyldt, hvis størrelsen på ansøgerens bedrift, på det tidspunkt ansøgningen indgives, overholder de tærskler, der fastsættes af medlemsstaterne på nationalt eller regionalt niveau på grundlag af objektive kriterier. Disse tærskler fastsættes til:

1)

ikke mindre end 0,5 hektar for små bedrifter

2)

ikke mere end 50 hektar for mellemstore bedrifter.

Medlemsstaterne kan desuden kræve, at en eller flere af følgende betingelser opfyldes:

1)

størrelsen på ansøgerens bedrift øges som følge af nyplantningen

2)

ansøgeren har allerede et areal beplantet med vinstokke, der ikke er omfattet af en undtagelse i artikel 62, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013 på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives.

I.   Yderligere kriterier omhandlet i artikel 4, stk. 3, i denne forordning

I.    »Tidligere adfærd hos producenten«

Det i artikel 4, stk. 3, i denne forordning omhandlede yderligere kriterium anses for at være opfyldt, hvis ansøgeren ikke har vinstokke, der er plantet uden tilladelse, jf. artikel 71 i forordning (EU) nr. 1308/2013, eller uden en plantningsrettighed, jf. artikel 85a og 85b i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Medlemsstaterne kan desuden kræve, at en eller flere af følgende betingelser opfyldes:

1)

Ingen af de tilladelser, som ansøgeren tidligere har fået tildelt i henhold til artikel 64 i forordning (EU) nr. 1308/2013, er udløbet som følge af manglende udnyttelse.

2)

Ansøgeren har opfyldt samtlige af de forpligtelser, der er omhandlet i afsnit A og B i bilag I, afsnit A, B og D-G, i nærværende bilag og i underafsnit II i dette afsnit.

3)

Ansøgeren har ingen arealer beplantet med vinstokke, som ikke har været i produktion i en periode på mindst otte år.

II.    »Nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet«

Det i artikel 4, stk. 3, i denne forordning omhandlede yderligere kriterium anses for at være opfyldt, hvis ansøgeren er en juridisk person, uanset dennes retlige form, og hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)

Ansøgeren er en nonprofitorganisation, hvis aktiviteter udelukkende har et socialt formål.

2)

Ansøgeren bruger udelukkende den konfiskerede jord til sine sociale formål i medfør af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU (7).

Medlemsstaterne kan også kræve, at ansøgere, der opfylder dette kriterium, i en periode, der fastsættes af medlemsstaterne, forpligter sig til ikke udleje eller sælge de(t) nyplantede areal(er) til en anden fysisk eller juridisk person. Denne periode må ikke vare længere end til den 31. december 2030.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 41).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 39).


BILAG III

OPLYSNINGER, DER SOM MINIMUM SKAL FREMGÅ AF OG AJOURFØRES I FORTEGNELSEN OVER VINDYRKNINGSAREALER OG DE SPECIFIKATIONER, DER VEDRØRER DISSE OPLYSNINGER, JF. ARTIKEL 7

1.   PRODUCENTDOSSIER

1.1.   Identifikation og beliggenhed

1)

Identifikation af vinproducenten (oplysning forenelig med det fælles system til registrering af støtteansøgernes identitet, jf. artikel 68, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 1306/2013 og med registre eller oplysninger i medlemsstatens besiddelse).

2)

Liste over og beliggenhed for vindyrkningsparceller, der ikke anses for kun at omfatte forladte vindyrkningsarealer (oplysning forenelig med systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 68, stk. 1, litra b), og artikel 70, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013).

1.2.   Kendetegn ved det beplantede vindyrkningsareal på vindyrkningsparcellen

Denne information om hver vindyrkningsparcel anføres separat i producentdossieret. Hvis vindyrkningsparcellerne er ensartede, kan oplysningerne dog anføres for et samlet hele bestående af flere sammenhængende parceller eller dele af sammenhængende parceller, såfremt de enkelte parceller kan identificeres.

1)

Identifikation af vindyrkningsparcellen: Systemet til identifikation af vindyrkningsparceller oprettes på grundlag af kort, matrikeldokumenter eller andre kartografiske referencer. Der anvendes elektroniske geografiske informationssystemteknikker, herunder ortofotos taget fra luften eller rummet, med en homogen standard, som garanterer en nøjagtighed, der mindst svarer til kort i en målestok på 1:5 000 (eller 1:10 000, hvis de blev erhvervet på grundlag af langtidskontrakter indgået før november 2012), idet der tages hensyn til parcellens omkreds og tilstand. Dette fastsættes i overensstemmelse med eksisterende EU-standarder.

2)

Vindyrkningsparcellens areal:

Dyrkes vinen sammen med andre kulturer, angives:

a)

den pågældende parcels samlede areal

b)

vindyrkningsareal omregnet til enkeltkultur (omregningen foretages ved hjælp af koefficienter, der fastsættes af medlemsstaten).

3)

Vindyrkningsparcellens areal eller i relevant omfang arealet omregnet til enkeltkultur med følgende fordeling af vindyrkningsareal(er) (oplysning forenelig med meddelelsen, der er nævnt i artikel 33, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, og del I i bilag IV til samme forordning, som i givet fald danner grundlag for beregningen af andelen på 1 %, jf. artikel 63, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013):

a)

vindyrkningsareal(er), som er berettigede til støtte til produktion af vine med en BOB

b)

vindyrkningsareal(er), som er berettigede til støtte til produktion af vine med en BGB

som også er berettigede til støtte til produktion af vine med BOB og vine uden BOB/BGB

som kun er berettigede til støtte til produktion af vine med BGB og vine uden BOB/BGB

c)

vindyrkningsareal(er), som kun er berettigede til støtte til produktion af vine uden BOB/BGB, men beliggende i det geografiske produktionsområde for en BOB/BGB

d)

vindyrkningsareal(er), som kun er berettigede til støtte til produktion af vine uden BOB/BGB og beliggende uden for det geografiske produktionsområde for en BOB/BGB

e)

vindyrkningsareal(er) bestemt til andre formål.

4)

Druesorter til vinfremstilling, tilsvarende anslåede arealer og andel af den pågældende vindyrkningsparcel samt druens farve (oplysning forenelig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 (1)).

5)

Plantningsår eller, hvis det ikke er bekendt, vindyrkningsparcellens anslåede alder (oplysning forenelig med forordning (EU) nr. 1337/2011).

6)

Vindyrkningsareal, der er omstruktureret eller omstillet i henhold til artikel 46 i forordning (EU) nr. 1308/2013 (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i tabellerne i del IV, V og VI i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2018/274).

7)

Vindyrkningsareal, hvor der er foretaget grøn høst i overensstemmelse med artikel 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013 (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i tabellerne i del IV, V og VI i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2018/274).

De oplysninger, der er omhandlet i nr. 6 og 7, skal også omfatte alle de arealer, der er omstruktureret eller omstillet, eller hvor der har været foretaget grøn høst i overensstemmelse med artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013 (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i bilag IV og IVa og bilag VI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150) (2).

Når alle vindyrkningsarealerne i producentdossieret bliver forladt eller får et andet formål end vindyrkning, bør dossieret fjernes fra fortegnelsen over vindyrkningsarealer eller markeres, og de respektive arealer fratrækkes de arealer, der er omhandlet i underafsnit 1.2. i dette bilag.

1.3.   Anmeldelser

Høstanmeldelse (oplysning forenelig med de i artikel 33 omhandlede høstanmeldelser).

2.   PRODUKTIONSDOSSIER

2.1.   Identifikation

Identifikation af de fysiske eller juridiske personer eller grupper af fysiske eller juridiske personer, der i henhold til artikel 31 skal indgive en produktionsangivelse.

2.2.   Anmeldelser

a)

Produktionsanmeldelse (oplysning forenelig med de i artikel 31 omhandlede produktionsanmeldelser).

b)

Lageranmeldelse (oplysning forenelig med de i artikel 32 omhandlede lageranmeldelser).


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 af 13. december 2011 om europæiske statistikker vedrørende flerårige kulturer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/109/EF (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 7).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150 af 15. april 2016 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren (EUT L 190 af 15.7.2016, s. 23).


BILAG IV

YDERLIGERE OPLYSNINGER, DER SOM MINIMUM SKAL MED I FORTEGNELSEN OVER VINDYRKNINGSAREALER OG DE SPECIFIKATIONER, DER VEDRØRER DISSE OPLYSNINGER, JF. ARTIKEL 7, STK. 1

1.   PRODUCENTDOSSIER

1.1.   Identifikation og beliggenhed

1)

Tilladelser, der er søgt om, tildelt og endnu ikke udnyttet, og det respektive specifikke areal (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 33, stk. 2, litra a), og i tabellerne i del IV i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2018/274).

2)

Plantningsrettigheder, der beholdes (pr. type) indtil fristen for konvertering til tilladelser som besluttet af medlemsstaterne (oplysning forenelig med den meddelelse, der skal sendes inden 1. marts 2016 jf. artikel 11 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 (1) og i tabel A i bilag VII til samme forordning).

1.2.   Kendetegn ved det beplantede vindyrkningsareal på vindyrkningsparceller

Denne information om hver vindyrkningsparcel anføres separat i producentdossieret. Hvis vindyrkningsparcellerne er ensartede, kan oplysningerne dog anføres for et samlet hele bestående af flere sammenhængende parceller eller dele af sammenhængende parceller, såfremt de enkelte parceller kan identificeres.

1)

Arealer, der er omfattet af følgende undtagelser fra tilladelsesordningen for plantning af vinstokke:

a)

arealer beplantet eller genplantet i forsøgsøjemed (herunder med druesorter, der ikke er klassificeret efter artikel 81 i forordning (EU) nr. 1308/2013)

b)

arealer beplantet eller genplantet som podningsgartneri.

2)

Arealer, som er blevet beplantet uden en tilladelse efter den 31. december 2015, og ikketilladte arealer, der er blevet ryddet (oplysning forenelig med den meddelelse, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 og i del III i bilag IV til samme forordning).

3)

Arealer, som er blevet beplantet uden en plantningsrettighed før den 1. januar 2016, og ulovlige beplantninger, der er blevet ryddet (oplysning forenelig med den meddelelse, der er omhandlet i artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 555/2008 og i tabel 3 og 7 i bilag XIII til samme forordning).


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 af 7. april 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke (EUT L 93 af 9.4.2015, s. 12).


BILAG V

LEDSAGEDOKUMENTER

A.   KRAV TIL ANVENDELSEN AF ET LEDSAGEDOKUMENT

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, fremlægges i form af de dataelementer, der fremgår af kolonne 1 i følgende tabel:

Med henblik på de dokumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i) og iii),identificeres disse dataelementer ved hjælp af de numre og de bogstaver, der er anført i kolonne A og B i de tabeller, der er medtaget i bilag I til forordning (EF) nr. 684/2009 (kolonne 2 i nedenstående tabel).

Med henblik på de dokumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. ii), identificeres disse dataelementer ved hjælp af de numre og de bogstaver, der er anført i forordning (EØF) nr. 3649/92 (kolonne 3 i nedenstående tabel).

Dataelementernes rækkefølge og enkeltheder fastlægges af medlemsstaterne på grundlag af reglerne i afsnit B i nærværende bilag.

1

2

3

Referencenummer: Hver forsendelse skal være tildelt et referencenummer til identificering af forsendelsen i afsenderens regnskabsbøger. Dette nummer er i givet fald ARC-nummeret, MVV-koden eller det forenklede ledsagedokuments referencenummer, der er tildelt ledsagedokumentet i dets administrative eller kommercielle udformning

Nr. 1d

Nr. 2

Afsender: fuldstændigt navn og adresse, herunder postnummer og punktafgiftsnummer (SEED) på den godkendte oplagshavers eller registrerede afsender afhængigt af omstændighederne.

Nr. 2

Nr. 1

Afsendelsessted: det faktiske afsendelsessted, hvis varerne ikke afsendes fra afsenderens adresse.

Nr. 3

Nr. 1

Modtager: fuldstændigt navn og adresse, herunder postnummer og punktafgiftsnummer (SEED) på den godkendte oplagshavers eller registrerede modtager afhængigt af omstændighederne.

Nr. 5

Nr. 4

Leveringssted: det faktiske leveringssted for varerne, hvis varerne ikke leveres til modtagerens adresse.

Nr. 7

Nr. 7

Kompetente myndigheder på afsendelsesstedet: navn og adresse på den myndighed, der er ansvarlig for kontrol med udstedelsen af ledsagedokumentet på afsendelsesstedet. Denne angivelse er kun obligatorisk ved forsendelse til en anden medlemsstat og ved eksport

Nr. 10

Rubrik A

Fragtfører: navn og adresse på den person, der er ansvarlig for den første transport (hvis forskellig fra afsender).

Nr. 15

Nr. 5

Andre transportoplysninger: a) transportmidlets art (lastbil, varebil, tankbil, bil, godsvogn, jernbanetankvogn, fly, skib) b) registreringsnummer eller skibsnavn (kan udelades). Hvis der skiftes transportmiddel, anfører den fragtfører, der læsser produktet, følgende på dokumentets bagside: — afgangsdato for transporten — transportmidlets art og registreringsnummer eller skibsnavn — efternavn, fornavn eller firmanavn og postadresse, herunder postnummer. Hvis der ændres leveringssted: det faktiske leveringssted.

Nr. 16

Nr. 5

KN-kode

Nr. 17c

Nr. 9

Beskrivelse af produktet: i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1308/2013 og de gældende nationale bestemmelser, herunder obligatoriske angivelser.

Nr. 17p

Nr. 8

Beskrivelse af kolli: identifikationsnumre og antal kolli, antal pakninger i kolliene. For andre ledsagedokumenter end dem, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i), kan beskrivelsen fortsættes på et separat ark, der vedføjes hvert eksemplar. Til dette formål kan anvendes en følgeseddel

Nr. 17.1

Nr. 8

Transport af uaftappede produkter (bulktransport): — for vin: det virkelige alkoholindhold — for ugærede produkter: brydningsindekset eller massefylden — for ikke færdiggærede produkter: det totale alkoholindhold — for vin med et restsukkerindhold på over 4 g/l: foruden det totale alkoholindhold det virkelige alkoholindhold.

Nr. 17g og 17o

Nr. 8

Fakultative oplysninger vedrørende transport af uaftappede produkter: For transport af uaftappede mængder af de vine, der henvises til i punkt 1-9, 15 og 16, i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, skal produktbeskrivelsen indeholde de fakultative angivelser, der fastsættes i artikel 120 i samme forordning, forudsat at de er anført på etiketten, eller at det er hensigten at anføre dem på etiketten.

Nr. 17p

Nr. 8

Mængde: — for uaftappede produkter: den samlede nettomængde — for aftappede produkter: det anvendte antal beholdere.

No 17d/f og 17.l

Nr. 8

Certificering: certificering af BOB, certificering af BGB eller certificering af årgangen eller de(n) anvendte druesort(er): jf. artikel 11 og 12.

Nr. 17l

Nr. 14

Kategori af vinprodukter:

Nr. 17.2a

Nr. 8

Kode for vindyrkningszone

Nr. 17.2b

Nr. 8

Kode for forsendelse af vin

Nr. 17.2.1a

Nr. 8

Certifikat — eksportkontrol, i givet fald

Nr. 18

A

Afgangsdato og, hvis krævet af den medlemsstat, på hvis område transporten begynder, afgangstidspunkt

Nr. 18

Nr. 15

Påtegning fra det kompetente organ på afsendelsesstedet af andre dokumenter end dem, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i) (hvis det kræves).

Nr. 18

Nr. 15

B.   VEJLEDNING I UDFÆRDIGELSE OG ANVENDELSE AF LEDSAGEDOKUMENTER

1.   Almindelige regler

1.1.

Når de dokumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i), er forsynet med et ARC-nummer tildelt af det IT-system, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, eller en MVV-kode tildelt af et informationssystem, der er indført af afsendelsesmedlemsstaten jf. artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. iii), skal de oplysninger, der er nævnt i afsnit A, være indeholdt i det anvendte system.

1.2.

De dokumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. iii), andet led, er forsynet med et brevhoved med EU's logo, ordene Den Europæiske Union og navnet på afsendelsesmedlemsstaten og et tegn eller logo til identifikation af denne.

De dokumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i) og ii), og nr. iii), første led, kan være forsynet med de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit af dette punkt.

1.3.

De dokumenter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, udfyldes med læselige og uudslettelige bogstaver. Ledsagedokumentet må ikke indeholde raderinger eller overstregninger.

En foreskrevet kopi af et dokument mærkes »kopi« eller tilsvarende.

1.4.

Et enkelt dokument kan udfærdiges til at ledsage en transport fra én og samme afsender til én og samme modtager af:

a)

flere varepartier af samme produktkategori eller

b)

flere partier af forskellige produktkategorier, hvis de er indeholdt i beholdere med et nominelt volumen på højst 60 liter, forsynet med etiket og en engangslukkeanordning.

1.5.

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, eller hvis et dokument, der ledsager transporten, er udstedt af den kompetente myndighed, er dokumentet kun gyldigt, hvis transporten påbegyndes senest den femte arbejdsdag efter henholdsvis godkendelsesdatoen eller udstedelsesdatoen.

1.6.

Hvis produkter transporteres i adskilte rum i samme beholder eller blandes under transporten, skal der udstedes et ledsagedokument for hvert parti, uanset om der er tale om særskilt transport eller en blanding. Dette dokument skal efter de bestemmelser, der gælder i medlemsstaten, indeholde oplysning om det blandede produkt.

Medlemsstaterne kan dog bemyndige afsenderne eller en hertil beføjet person til kun at udstede ét ledsagedokument for det samlede blandede produkt. I så fald fastlægger den kompetente myndighed de nærmere regler for, hvordan der skal føres bevis for de forskellige partiers produktkategori, oprindelse og mængde.

2.   Særlige regler

2.1.    Angivelser vedrørende beskrivelse af produktet

a)

Produkttype

Det angives, hvilken produkttype der er tale om, idet der anvendes en angivelse i overensstemmelse med EU-bestemmelserne, der beskriver typen så nøjagtigt som muligt, f.eks.: vine med BOB eller BGB/vine uden BOB eller BGB/sortsvine uden BOB/BGB/druemost til fremstilling af vin med BOB eller BGB/årgangsvine uden BOB/BGB.

b)

Transport af uaftappede produkter

For transport af uaftappede mængder af de vine, der henvises til i punkt 1-9, 15 og 16 i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, skal produktbeskrivelsen indeholde de fakultative angivelser, der fastsættes i artikel 120 i samme forordning, forudsat at de er anført på etiketten, eller at det er hensigten at anføre dem på etiketten.

c)

Alkoholindhold og massefylde

For transport af uaftappede produkter eller produkter i beholdere, uden etiket, med et nominelt volumen på højst 60 liter:

i)

Det virkelige alkoholindhold i vin, bortset fra ung ikke færdiggæret vin, og det totale alkoholindhold i ung ikke færdiggæret vin og druemost i gæring udtrykkes i % vol. med én decimal.

ii)

Brydningsindekset for druemost bestemmes efter den målemetode, EU har godkendt. Det udtrykkes ved det potentielle alkoholindhold i % vol. Denne angivelse kan erstattes af massefylden udtrykt i g/cm3.

iii)

Massefylden af most af friske druer, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, udtrykkes i g/cm3 og dette produkts virkelige alkoholindhold i % vol. med en decimal.

iv)

Sukkerindholdet i koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost og koncentreret druesaft udtrykkes ved det samlede sukkerindhold i g/l eller g/kg.

v)

Det virkelige alkoholindhold i presserester fra vindruer og vinbærme kan angives, og det udtrykkes i så fald i liter ren alkohol pr. 100 kg.

Angivelserne udtrykkes i overensstemmelse med de sammenligningstabeller, som EU har godkendt i bestemmelserne om analysemetoder.

d)

Tolerancer

Uden at EU-bestemmelserne om grænseværdier for visse vinprodukter derved tilsidesættes, gælder følgende tolerancer:

i)

for så vidt angår angivelsen af det virkelige eller totale alkoholindhold, en tolerance på ± 0,2 % vol.

ii)

for så vidt angår angivelsen af massefylden, en tolerance på 6 enheder i fjerde decimal (± 0,0006)

iii)

for så vidt angår angivelsen af sukkerindholdet, en tolerance på ± 3 %.

e)

Andre angivelser ved transport af uaftappet vin og most:

i)

Vindyrkningszone

Den vindyrkningszone, som det transporterede produkt stammer fra, angives i overensstemmelse med tillæg 1 til bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013 ved hjælp af følgende forkortelser: A, B, C I, C II, C III a) og C III b).

ii)

Behandlinger

Det anføres, hvilke behandlinger det transporterede produkt har undergået, idet der anvendes følgende tal anbragt i parentes:

0.

produktet har ikke undergået nogen af nedenstående behandlinger

1.

produktets alkoholindhold er blevet forhøjet

2.

produktet er blevet syret

3.

produktet er blevet afsyret

4.

produktet er blevet sødet

5.

produktet er blevet tilsat alkohol

6.

produktet er blevet tilsat et produkt med oprindelse i et andet geografisk område end det i varebeskrivelsen anførte

7.

produktet er blevet tilsat et produkt fremstillet af en anden druesort end den i varebeskrivelsen anførte

8.

produktet er blevet tilsat et produkt høstet i et andet år end det i varebeskrivelsen anførte

9.

produktet er fremstillet med anvendelse af egetræsstykker

10.

produktet er fremstillet ved anvendelse af en ny ønologisk fremgangsmåde i forsøgsøjemed

11.

produktets alkoholindhold er blevet korrigeret

12.

anden behandling, der præciseres. Eksempel:

a)

for vin med oprindelse i vindyrkningszone B, hvis alkoholindhold er blevet forhøjet, anføres B (5)

b)

for druemost med oprindelse i vindyrkningsområde C III b), der er blevet syret, anføres C III b) (2).

Angivelserne vedrørende vindyrkningszone og behandlinger supplerer angivelserne vedrørende varebeskrivelsen og anføres i samme synsfelt.

2.2.    Angivelser vedrørende nettomængde

a)

druer, koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost, koncentreret druesaft, presserester fra vindruer og vinbærme angives i ton eller kilogram med anvendelse af symbolerne »t« og »kg«

b)

de øvrige produkter angives i hektoliter eller liter med anvendelse af symbolerne »hl« og »l«.

Ved angivelse af mængden af transporterede uaftappede produkter tillades en tolerance på 1,5 % af den samlede nettomængde.

C.   SÆRLIGT STEMPEL OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 3, FØRSTE AFSNIT, LITRA b), Nr. i)

Image

Image

1.

Medlemsstatens rigsvåben

2.

Kompetent myndighed med områdemæssigt ansvar

3.

Autentifikation

D.   OPLYSNINGER OMHANDLET I ARTIKEL 13, STK. 2

På bulgarsk

:

Изнесено: Декларация за износ № … от [дата]

På dansk

:

Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato]

På engelsk

:

Exported: Export declaration No … of [date]

På estisk

:

Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]

På finsk

:

Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]

På fransk

:

Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date]

På græsk

:

Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]

På italiensk

:

Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]

På kroatisk

:

Izvezeno: Izvozna deklaracija br. ….[datum]

På lettisk

:

Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …

På litauisk

:

Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]

På maltesisk

:

Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru … ta' [data]

På nederlandsk

:

Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]

På polsk

:

Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]

På portugisisk

:

Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data]

På rumænsk

:

Exportat: Declarație de export nr. … din [data]

På slovakisk

:

Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]

På slovensk

:

Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]

På spansk

:

Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha]

På svensk

:

Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum]

På tjekkisk

:

Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]

På tysk

:

Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]

På ungarsk

:

Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum].


BILAG VI

CERTIFIKAT FOR VINPRODUKTERNES OPRINDELSE, OG EGENSKABER, ÅRGANG ELLER DRUESORT(ER), HVORAF PRODUKTERNE ER FREMSTILLET, OG BOB ELLER BGB FOR VINE FRA EU

(artikel 11, stk. 1, og artikel 12, stk. 1)

DEL I

Relevante oplysninger som omhandlet i artikel 11, stk. 1, eller artikel 12, stk. 1, litra a)

Oplysninger, der skal anføres i rubrik 17l i det ledsagedokument eller handelsdokument, der anvendes i henhold til artikel 21, stk. 6, i direktiv 2008/118/EF eller artikel 12, stk. 1, litra a), i denne forordning

Undertegnede, der er ansvarlig for de her anførte produkter, bekræfter, at de er fremstillet og aftappet i [medlemsstat eller Den Europæiske Union], og at:

1)

de opfylder kravene til mærkning og præsentation med hensyn til:

a)

beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) nr. […, …] registreret i »E-Bacchus-registret«, som EU har oprettet, i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. 607/2009

b)

årgang ifølge bestemmelserne i artikel 120 i forordning (EU) nr. 1308/2013

c)

druesort(er) (»sortsvine«) ifølge bestemmelserne i artikel 81 og 120 i forordning (EU) nr. 1308/2013

2)

alle produkterne overholder EU-rettens bestemmelser om produktion og overgang til direkte konsum

3)

produkterne er fremstillet ved anvendelse af godkendte produktionsmetoder og ikke specifikt med eksport for øje, og at

4)

produkterne er ægte og egnet til konsum i EU.

Underskrift og dato

Navn og stilling på producent/forarbejdningsvirksomhed

Administrativ reference tildelt af den kompetente myndighed

»ARC-nummer« eller »MVV-kode«

DEL II

Specifikt eksportcertifikat jf. artikel 12, stk. 1, litra b)

A.   SKABELON

VINEKSPORTCERTIFIKAT

For vine eksporteret fra Den Europæiske Union til …

Dette er et generelt anvendeligt certifikat oprettet i overensstemmelse med artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2018/273 til brug som

Oprindelsescertifikat, Sundhedscertifikat og Ægthedscertifikat

Den Europæiske Union

Image

2.

Afsender:

2a.

Identifikation:

A.

Eksportør:

Aa.

Identifikation:

3.

Afsendelses-sted:

A1.

Lokaler:

5.

Type transportmiddel:

6.

Ref.:

B.

Importør:

Ba.

Leverings-sted:

17p.

Beskrivelse

17df.

Mængde (liter)

Oplysninger

17l.

Certificering:

Undertegnede, der er ansvarlig for disse produkter til eksport, bekræfter følgende oplysninger:

Ovenanførte produkter er fremstillet og aftappet i Den Europæiske Union/i …

Alle produkterne overholder EU-rettens bestemmelser om produktion og overgang til direkte konsum.

Produkterne er fremstillet ved anvendelse af normale og godkendte produktionsmetoder og ikke specifikt med eksport for øje, og

produkterne er ægte og egnet til konsum i Den Europæiske Union.

Ovenanførte produkter er fremstillet og aftappet ifølge EU-reglerne som vin med

beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) registreret i »E-Bacchus-registret«, som EU har oprettet, i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. 607/2009

angivelse af årgang ifølge bestemmelserne i artikel 120 i forordning (EU) nr. 1308/2013

angivelse af druesort(er) (»sortsvine«) ifølge bestemmelserne i artikel 81 og 120 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Supplerende certificering (kan undlades)

Medlemsstatens logo

10.

Kontrolmyndighederne bekræfter, at afsenderen af de i dette certifikat beskrevne vinprodukter er registreret af og tilknyttet … med pligt til, at alle vinprodukter registreres og underlægges de kompetente myndigheders tilsyn og inspektion.

18.

Underskrift

Dato:

18a.

Unik administrativ reference tildelt af de kompetente myndigheder

Navn og stilling

(artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra a), nr. i) og iii), i delegeret forordning (EU) 2018/273)

ARC/MVV

Afsenderen eller en repræsentant, der bekræfter ovenanførte oplysninger

(artikel 12, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2018/273)

B.   KRAV TIL ANVENDELSEN AF DET SPECIFIKKE EKSPORTCERTIFIKAT

De oplysninger, der skal anføres på certifikatet jf. artikel 12, stk. 1, litra b), fremlægges i form af de dataelementer, der fremgår af kolonne 1 i følgende tabel:

Disse dataelementer identificeres ved hjælp af de numre og de bogstaver, der er anført i kolonne 2 i følgende tabel:

1

2

Afsender: fuldstændigt navn og adresse, herunder postnummer

Identifikation: punktafgiftsnummer (SEED) eller henvisning til nummeret i den liste eller det register, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273.

Nr. 2

Afsendelsessted: det faktiske afsendelsessted, hvis varerne ikke afsendes fra afsenderens adresse

Nr. 3

Eksportør: fuldstændigt navn og adresse

Nr. A

Lokaler: det faktiske afsendelsessted, hvis varerne ikke afsendes fra eksportørens adresse

Nr. A1

Transportmidlets identitet: container, skib, fly osv.

Nr. 5

Ref.: transportmidlets navn og identifikation

Nr. 6

Importør: fuldstændigt navn og adresse

Nr. B

Leveringssted: det faktiske leveringssted for varerne, hvis varerne ikke leveres til importørens adresse

Nr. Ba

Afsendelsesmedlemsstatens logo og navn, adresse og kontaktpunkt for den kompetente myndighed, der har ansvaret for at kontrollere afsenderen på afsendelsesstedet

Fakultative specifikke krav: bekræftelse fra kontrolmyndighederne af, at »Der er indført en intern kvalitetskontrol af produktets regeloverholdelse«.

Nr. 10

Beskrivelse af produktet: i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1308/2013 og de gældende nationale bestemmelser, herunder obligatoriske angivelser. De enkelte dele af beskrivelsen kan anføres i separate dokumenter, der er nævnt i denne rubrik.

Nr. 17p

Mængde: — for uaftappede produkter: den samlede nettomængde — for aftappede produkter: det anvendte antal beholdere

Nr. 17d/f

Certificering:

Certificering af oprindelse og overholdelse af EU-bestemmelserne om produktion og overgang til direkte konsum og ved anvendelse af normale og godkendte produktionsmetoder (ønologiske fremgangsmåder, tekniske hjælpestoffer og tilsætningsstoffer).

Certificering af BOB eller BGB, certificering af årgang eller druesort(er) i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1308/2013

Supplerende certificering (kan undlades): kan tilføjes af afsenderen i form af følgende valgfrie dataelementer:

Min virksomhed har indført et kvalitetssikringssystem

Fremstilling og salg af ovenanførte produkter er tilladt i EU ifølge EU-retten og national lovgivning

Prøver af produkterne udtages ved tilfældig udvælgelse og undersøges af officielle laboratorier

Baseret på en tredjeparts analyse overstiger radioaktivitetsniveauet i form af cæsium 134 + 137 for disse produkter ikke [er] … Bq/kg (jf. dokumentation, testrapporter vedlagt)

Anden certificering

Nr. 17l

Underskriverens underskrift, navn og stilling og dato for underskrift

Nr. 18

Referencenummer: Hvert certifikat skal være tildelt et referencenummer til identificering heraf i afsenderens regnskabsbøger Dette nummer er i givet fald ARC-nummeret eller MVV-koden, der er tildelt ledsagedokumentet (administrativt dokument eller handelsdokument).

Nr. 18a


BILAG VII

KRAV TIL VI 1-DOKUMENT OG VI 2-UDDRAG

DEL I

Model for VI 1-dokument jf. artikel 22

1.

Eksportør (navn og adresse)

UDSTEDENDE TREDJELAND:

VI 1

Løbenummer:

DOKUMENT FOR IMPORT AF VIN, DRUESAFT ELLER DRUEMOST TIL DEN EUROPÆISKE UNION

2.

Modtager (navn og adresse)

3.

Toldvæsenets påtegning (udfyldes af toldvæsenet i EU)

4.

Transportform og nærmere beskrivelse af transporten

5.

Udlosningssted (hvis forskellig fra 2)

6.

Beskrivelse af det importerede produkt

7.

Mængde i l/hl/kg (1)

8.

Antal containere

9.

CERTIFIKAT

Ovennævnte produkt (2) ☐ er/☐ er ikke bestemt til direkte konsum, er i overensstemmelse med EU-definitionerne eller -kategorierne for vinprodukter og er fremstillet med brug af de ønologiske fremgangsmåder (2) ☐, der er anbefalet og offentliggjort af OIV/☐ godkendt af EU.

Den kompetente myndigheds fulde navn og adresse:

Sted og dato:

Stempel:

Den ansvarliges underskrift, navn og stilling:

10.

ANALYSEERKLÆRING (med ovennævnte produkts analysedata)

FOR DRUEMOST OG DRUESAFT

Densitet:

FOR VIN OG DRUEMOST I GÆRING

Totalt alkoholindhold:

Virkeligt alkoholindhold:

FOR ALLE PRODUKTER

Totalt tørstofindhold:

Totalt svovldioxidindhold:

Totalt syreindhold:

Indhold af flygtig syre:

Indhold af citronsyre:

Det udpegede organs eller laboratoriums (udpeget afdeling) fulde navn og adresse:

Stempel:

Sted og dato:

Den ansvarliges underskrift, navn og stilling:

Afskrivninger (overgang til fri omsætning og udstedelse af uddrag)

Mængde

11.

Nummer og dato på tolddokumentet for overgang til fri omsætning og på uddraget

12.

Modtagers fulde navn og adresse (uddrag)

13.

Myndighedens påtegning

Til rådighed

 

 

 

Afskrevet

Til rådighed

 

 

 

Afskrevet

Til rådighed

 

 

 

Afskrevet

Til rådighed

 

 

 

Afskrevet

14.

Andre bemærkninger

DEL II

Model for VI 2-uddraget jf. artikel 22

DEN EUROPÆISKE UNION

UDSTEDENDE MEDLEMSSTAT:

1.

Afsender (navn og adresse)

VI 2

Løbenummer:

UDDRAG AF ET DOKUMENT FOR IMPORT AF VIN, DRUESAFT ELLER DRUEMOST TIL DEN EUROPÆISKE UNION

2.

Modtager (navn og adresse)

3.

Uddrag af VI 1-dokument

4.

Uddrag af VI 2-uddrag

Nr.

Nr.

Udstedt af (tredjelandets navn):

Påtegnet af (EU-toldstedets fulde navn og adresse):

Den:

Den:

5.

Beskrivelse af det importerede produkt

6.

Mængde i l/hl/kg (3)

7.

Antal beholdere

8.

AFSENDERERKLÆRING (4)

For ovennævnte produkt er der udstedt det i rubrik 3 anførte VI 1-dokument ☐/det i rubrik 4 anførte uddrag ☐, som indeholder:

☐ et CERTIFIKAT, hvori det garanteres, at ovennævnte produkt ☐ er/☐ ikke er bestemt til direkte konsum, er i overensstemmelse med EU-definitionerne og -kategorierne for vinprodukter og er fremstillet med brug af de ønologiske fremgangsmåder (4), der er ☐ anbefalet og offentliggjort af OIV/☐ godkendt af EU.

☐ en ANALYSEERKLÆRING, hvoraf det fremgår, at dette produkt udviser følgende analysedata:

FOR DRUEMOST OG DRUESAFT

Densitet:

FOR VIN OG DRUEMOST I GÆRING

Totalt alkoholindhold:

Virkeligt alkoholindhold:

FOR ALLE PRODUKTER

Totalt tørstofindhold:

Totalt svovldioxidindhold:

Totalt syreindhold:

Indhold af flygtig syre:

Indhold af citronsyre:

☐ en PÅTEGNELSE (4) af det kompetente organ, der bekræfter:

at den vin, for hvilken dette dokument er udstedt, er produceret i vindyrkningsområdet …, og at den har fået tildelt den geografiske betegnelse i rubrik 5 i overensstemmelse med oprindelseslandets lovgivning

at den alkohol, der er tilsat denne vin, er fremstillet af vin.

Underskrift:

9.

TOLDVÆSENET

Erklæringens rigtighed bekræftes herved

Sted og dato:

Underskrift:

Stempel:

Det berørte toldsteds fulde navn og adresse:

Afskrivninger (overgang til fri omsætning og udstedelse af uddrag)

Mængde

10.

Nummer og dato på tolddokumentet for overgang til fri omsætning og på uddraget

11.

Modtagers fulde navn og adresse (uddrag)

12.

Myndighedens påtegning

Til rådighed

 

 

 

Afskrevet

Til rådighed

 

 

 

Afskrevet

Til rådighed

 

 

 

Afskrevet

Til rådighed

 

 

 

Afskrevet

13.

Andre bemærkninger

DEL III

Vejledning i udfærdigelse af VI 1-dokumentet og VI 2-uddragene

VI 1-dokumentet og VI 2-uddragene skal udfyldes på maskine eller i hånden eller ved hjælp af tilsvarende tekniske hjælpemidler, som et officielt organ har anerkendt. Hvis uddragene udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver. Der må ikke forekomme raderinger eller overskrivninger. Alle ændringer skal foretages ved hjælp af overstregning af fejl og i givet fald tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver rettelse af denne art godkendes af ophavsmanden hertil og påtegnes enten af det kompetente organ, det udpegede laboratorium eller toldmyndighederne.

A.   Udskrift af VI 1-dokument og VI 2-uddrag

1.

Blanketterne måler ca. 210 × 297 mm.

2.

Dokumentet eller uddragene udskrives på et af EU's officielle sprog. For VI 2-uddragenes vedkommende bestemmes sproget, de affattes i, af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor uddragene skal påtegnes.

B.   Udfyldelse af VI 1-dokument og VI 2-uddrag

Dokumentet eller uddragene udfyldes på det sprog, hvorpå de er trykt.

Hvert dokument eller uddrag forsynes med et løbenummer tildelt:

a)

for VI 1-dokumentets vedkommende af det kompetente organ, der underskriver »certifikat«-delen

b)

for VI 2-uddragenes vedkommende af det toldsted, der påtegner dem.

C.   Indhold

Rubrik 1

:

Eksportør: fulde navn og adresse i det pågældende tredjeland

Rubrik 2

:

Modtager: fulde navn og adresse i EU

Rubrik 4

:

(VI-1 dokument) Transportmidler og nærmere beskrivelse af transporten:

Gælder kun for transporten til leveringen ved ankomststedet i EU

angiv transportform (skib, luftfragt osv.), angiv skibsnavn osv.

Rubrik 6

:

(Rubrik 5 for VI 2) Beskrivelse af det importerede produkt:

Salgsbetegnelse (som den fremgår af etiketten, f.eks. navn på producent eller vindyrkningsområde, handelsnavn m.v.)

Oprindelseslandets navn

Navnet på den geografiske betegnelse, såfremt vinen opfylder betingelserne for en sådan geografisk betegnelse

Virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen

Den kombinerede nomenklatur-kode.

Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode).

DEL IV

Liste over tredjelande i henhold til artikel 21, litra b), artikel 26 og artikel 27

A.

Liste over tredjelande i henhold til artikel 21, litra b)

Australien

Chile

B.

Liste over tredjelande i henhold til artikel 26

Australien

Chile

USA

C.

Liste over tredjelande i henhold til artikel 27

—.


(1)  Det ikke-relevante overstreges.

(2)  Sæt »X« i den relevante rubrik.

(3)  Det ikke-relevante overstreges.

(4)  Sæt »X« i den relevante rubrik.


Top