Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1021

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1021 af 18. juli 2018 om vedtagelse af de tekniske standarder og formater, der er nødvendige for at indføre automatisk matchning gennem den fælles IT-platform, under anvendelse af den europæiske klassifikation og interoperabiliteten mellem de nationale systemer og den europæiske klassifikation (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4552

OJ L 183, 19.7.2018, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1021/oj

19.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1021

af 18. juli 2018

om vedtagelse af de tekniske standarder og formater, der er nødvendige for at indføre automatisk matchning gennem den fælles IT-platform, under anvendelse af den europæiske klassifikation og interoperabiliteten mellem de nationale systemer og den europæiske klassifikation

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (1), særlig artikel 19, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/589 etableres der en fælles IT-platform, der samler ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er (jobsøgerprofiler) i Den Europæiske Union.

(2)

For at gøre det muligt at matche ledige stillinger med jobansøgninger og jobsøgerprofiler, skal oplysninger udveksles i henhold til et ensartet system, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2016/589, baseret på fælles tekniske standarder og formater.

(3)

For at sikre en flersproget matchning af høj kvalitet på den fælles IT-platform giver artikel 19 i forordning (EU) 2016/589 mulighed for anvendelse af en europæisk klassifikation af færdigheder, kompetencer og erhverv.

(4)

De medlemsstater, der vælger ikke at anvende den europæiske klassifikation i deres nationale systemer for ledige stillinger og jobsøgerprofiler, der er forbundet med en enkelt koordineret kanal, jf. artikel 18 i forordning (EU) 2016/589, skal foretage en kortlægning af sammenhængen mellem de klassifikationer, der anvendes i disse systemer, og den europæiske klassifikation med henblik på at muliggøre interoperabilitet.

(5)

Kortlægningen af sammenhængen mellem nationale, regionale eller sektorspecifikke klassifikationer og den europæiske klassifikation kræver, at der udarbejdes fortegnelser og tabeller til kortlægning, og at disse ajourføres regelmæssigt.

(6)

For at lette udarbejdelsen og ajourføringen af sådanne kortlægningsfortegnelser og -tabeller og den efterfølgende udveksling af oplysninger baseret på kortlægningen bør Kommissionen stille de nødvendige tekniske standarder og formater og de relevante tekniske applikationer til rådighed til støtte herfor.

(7)

Ved at offentliggøre og dele deres nationale kortlægningstabeller med andre medlemsstater og Kommissionen vil medlemsstaterne bidrage til udviklingen og forbedringen af den europæiske klassifikation og de tjenester og værktøjer, der stilles til rådighed af Eures, som f.eks. algoritmer til søge- og matchningmaskiner.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Euresudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne afgørelse fastsættes de tekniske standarder og formater, der er nødvendige for at indføre automatisk matchning gennem den fælles IT-platform, under anvendelse af den europæiske klassifikation og interoperabiliteten mellem de nationale systemer og den europæiske klassifikation.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »kortlægningstabeller«: maskinlæsbare sammenligningstabeller, der viser, hvordan begreber i en klassifikation relaterer sig til et eller flere begreber i en anden klassifikation. Kortlægningstabellerne anvendes til automatisk omkodning af oplysninger med henblik på automatisk matchning gennem den fælles IT-platform

b)   »maskinlæsbar«: oplysningerne er præsenteret i et format, der let kan behandles af en computer

c)   »omkodning«: proces, der indebærer konvertering af oplysninger fra en form for kodet repræsentation til en anden

d)   »syntaks«: regler og betingelser for præsentationen af oplysninger på en struktureret måde

e)   »ESCO-tjenesteplatform«: websted, på hvilket Kommissionen stiller klassifikationen af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv til rådighed, og som er offentligt tilgængeligt (2).

Artikel 3

Udarbejdelse af kortlægningstabeller

1.   Medlemsstater, der anvender nationale, regionale eller sektorspecifikke klassifikationer til at registrere oplysninger om færdigheder, kompetencer og erhverv i de nationale systemer for ledige stillinger eller jobsøgerprofiler, der er forbundet med en enkelt koordineret kanal, jf. artikel 18 i forordning (EU) 2016/589, udarbejder og anvender — med henblik på at stille dem til rådighed for Euresportalen, jf. artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2016/589 — maskinlæsbare kortlægningstabeller mellem hver af disse nationale, regionale og sektorspecifikke klassifikationer og den europæiske klassifikation vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) 2016/589.

2.   Medlemsstaterne udarbejder disse tabeller i overensstemmelse med fælles tekniske standarder og formater for at muliggøre en effektiv automatisk matchning gennem den fælles IT-platform, jf. artikel 19, stk. 6, i forordning (EU) 2016/589.

3.   De i stk. 2 nævnte tekniske standarder og formater består af:

a)

De oplysninger, der skal indgå i kortlægningstabellerne.

b)

En syntaks til at udtrykke disse oplysninger.

4.   Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau formidler og stiller de tekniske standarder og formater, der er omhandlet i stk. 2, til rådighed på Euresportalens extranet (3).

5.   Som fastsat i artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) 2016/589 yder Kommissionen og Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau bistand til medlemsstaterne i forbindelse med deres kortlægning. Kommissionen stiller bl.a. en applikation, der skal hjælpe med at udarbejde og ajourføre fortegnelser og kortlægningstabeller, til rådighed.

6.   Medlemsstater, der anvender den europæiske klassifikation på nationalt niveau, jf. artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) 2016/589, skal ikke udarbejde kortlægningstabeller som omhandlet i denne afgørelse.

7.   I overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 6, kan Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau ajourføre de tekniske standarder og formater.

Artikel 4

Sikring af interoperabilitet med den fælles IT-platform gennem kortlægningstabeller

De kortlægningstabeller, der er omhandlet i artikel 3, anvendes til automatisk omkodning af oplysninger om ledige stillinger eller jobsøgerprofiler med henblik på automatisk matchning gennem den fælles IT-platform. Medlemsstaterne sørger for, at alle koder i deres nationale, regionale og sektorspecifikke klassifikationer inden for ledige stillinger og jobsøgerprofiler, jf. artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2016/589, erstattes eller suppleres af de tilsvarende koder i den europæiske klassifikation ved hjælp af kortlægningstabellerne til omkodning, inden de stiller dem til rådighed for Euresportalen.

Artikel 5

Offentliggørelse af kortlægningstabeller

Medlemsstaterne stiller deres kortlægningstabeller til rådighed ved at offentliggøre dem på ESCO-tjenesteplatformen under anvendelse af de standarder og formater, som er defineret i artikel 3, stk. 2.

Artikel 6

Styring og opdatering af de tekniske standarder og formater

1.   Alle medlemsstater udpeger et enkelt kontaktpunkt, til hvilket alle anmodninger, forespørgsler og meddelelser vedrørende anvendelsen af denne afgørelse kan sendes, og de meddeler gennem deres nationale Eureskoordineringsbureauer detaljerede oplysninger til Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau om dette kontaktpunkt.

2.   Eureskoordineringsgruppen, jf. artikel 14 i forordning (EU) 2016/589, foretager en gang om året en gennemgang af anvendelsen af denne afgørelse.

3.   Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau kan ajourføre de tekniske standarder og formater som omhandlet i artikel 3, stk. 2, hvis det er nødvendigt for at sikre en effektiv automatisk matchning gennem den fælles IT-platform.

4.   Inden der vedtages en ny version af de tekniske standarder og formater, og denne stilles til rådighed på Euresportalens extranet, skal Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau formelt høre Eureskoordineringsgruppen.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


Top