EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1004(02)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger — Afgørelse nr. E6 af 19. oktober 2017 om fastlæggelsen af, hvornår en elektronisk meddelelse i juridisk forstand anses for leveret i systemet til elektronisk udveksling af oplysninger om social sikring (Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)) (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz.)

OJ C 355, 4.10.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 355/5


DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER

AFGØRELSE Nr. E6

af 19. oktober 2017

om fastlæggelsen af, hvornår en elektronisk meddelelse i juridisk forstand anses for leveret i systemet til elektronisk udveksling af oplysninger om social sikring (Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI))

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

(2018/C 355/04)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den administrative kommission har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i denne forordning og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 72, litra d), i forordning (EF) nr. 883/2004, i henhold til hvilken den administrative kommission har til opgave at fremme den størst mulige anvendelse af nye teknologier,

under henvisning til artikel 81 i forordning (EF) nr. 883/2004, der fastlægger den procedure, der skal følges, hvis der inden for en bestemt frist skulle have været indgivet en begæring, erklæring, klage eller appel til en myndighed, en institution eller en domstol i en medlemsstat, som inden for samme frist i stedet blev indgivet til en tilsvarende myndighed, institution eller domstol i en anden medlemsstat,

under henvisning til artikel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009, i henhold til hvilken »Oplysningerne overføres mellem institutionerne eller forbindelsesorganerne ad elektronisk vej …« og »Den administrative kommission fastsætter strukturen, indholdet, og formatet af, samt detaljerede ordninger vedrørende udvekslingen af dokumenter og strukturerede elektroniske dokumenter.«,

under henvisning til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 987/2009, i henhold til hvilken »Når oplysninger overføres indirekte via bestemmelsesmedlemsstatens forbindelsesorgan, starter fristerne for at besvare anmodningerne på den dato, hvor dette forbindelsesorgan modtog anmodningen, som om den var modtaget af institutionen i den pågældende medlemsstat.«,

under henvisning til Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at fastsætte regler for, hvornår en meddelelse i juridisk forstand anses for leveret via EESSI for at fastlægge tidsfrister i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 sammenholdt med forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71.

(2)

Reglerne om koordinering af social sikring i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 987/2009 fastsætter, at en meddelelse anses for leveret, når den kommer frem til den kompetente institution eller bestemmelsesmedlemsstatens forbindelsesorgan, også i de tilfælde hvor det ikke er den pågældende institution, der vil behandle sagen direkte.

(3)

EESSI-arkitekturen, som er godkendt af den administrative kommission, indeholder en teknisk mekanisme, baseret på anvendelsen den elektroniske dataoverførselsprotokol ebMS AS4 i EESSI, som sikrer, at afsenderen af en meddelelse får besked, når meddelelsen er leveret fejlfrit.

(4)

EbMS AS4-protokollen sikres meddelelsernes pålidelighed, hvilket vil sige, at når en meddelelse er sendt via denne protokol, får afsenderen via ebMS AS4-protokollen besked, så snart meddelelsen er leveret til endepunktet for EESSI's udveksling af meddelelser, eller, hvis afsendelsen mislykkes, en besked om, at afsendelsen mislykkedes.

(5)

Endepunktet for ebMS AS4-protokollen repræsenterer den nærmeste tilsvarende elektroniske udgave af konceptet med en meddelelse, der ankommer hos den kompetente institution eller forbindelsesorganet, og derfor anses meddelelsen i elektronisk udveksling via EESSI for leveret i juridisk forstand, når den når endepunktet for ebMS AS4-protokollen.

(6)

Medlemsstaterne kan frit fastsætte detaljerne i den nationale arkitektur og beslutte, om endepunktet for en udveksling af EESSI-meddelelser via ebMS AS4-protokollen svarer til en national applikation hos den institution, der behandler sagerne, eller om det skal integreres i en national gateway eller en enhed, som tilbyder intelligente routingtjenester på vegne af en national applikation, hvilket i sidstnævnte tilfælde betyder, at meddelelserne vil passere ebMS AS4-endepunktet for at nå den institution, der skal behandle den pågældende sag. Det er et nationalt anliggende at sikre, at meddelelserne når sagsbehandlerne på den anden side af ebMS AS4-endepunktet i tide.

(7)

Medlemsstaterne kan frit fastsætte detaljerne i den nationale arkitektur med hensyn til, om meddelelserne teknisk set »skubbes« eller »trækkes« fra et nationalt knudepunkt til ebMS AS4-endepunktet for udveksling af EESSI-meddelelser. Der bør derfor fastsættes en generel regel for at sikre, at meddelelserne regelmæssigt hentes fra knudepunktet og leveres til ebMS AS4-endepunktet for udveksling af EESSI-meddelelser.

(8)

De sagsbehandlere, som afsender meddelelserne, skal i tvivlstilfælde være i stand til at fastslå leveringsdatoen på deres meddelelser. Den administrative kommission vil fastlægge den specifikke procedure herfor.

(9)

Indtil slutningen af overgangsperioden mod fuld udveksling af elektroniske meddelelser er de praktiske retningslinjer for godt samarbejde mellem de nationale myndigheder, herunder de ledende principper om pragmatisme og fleksibilitet, fastlagt i den administrative kommissions afgørelse nr. E5 af 16. marts 2017 om praktiske retningslinjer for overgangsperioden for den i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlede elektroniske dataudveksling (4).

i overensstemmelse med de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser —

BESTEMT FØLGENDE:

1.

I overensstemmelse med det generelle princip i reglerne for koordinering af social sikring i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 987/2009, anses en meddelelse for leveret, når den kommer frem til den kompetente institution eller bestemmelsesmedlemsstatens forbindelsesorgan, og for det tilsvarende begreb i den elektroniske udveksling anses en meddelelse for leveret, når den når endepunktet for den elektroniske dataoverførselsprotokol ebMS AS4 i EESSI.

2.

En meddelelse anses i juridisk forstand for leveret i EESSI på den dato for bekræftelse, som genereres af ebMS-endepunktet, og som bekræfter leveringen af meddelelsen.

3.

Medlemsstaterne sikrer, at meddelelser, der leveres til deres nationale knudepunkt, hentes og leveres til endepunktet for EESSI's udveksling af meddelelser mindst hver 24. time, og at der på ebMS-endepunktet genereres en bekræftelse for levering eller manglende levering af meddelelsen senest dagen efter den dato, hvor meddelelsen blev sendt.

4.

Medlemsstaterne skal sikre, at sagsbehandlerne, i tilfælde af tvivl om leveringsdatoen for en meddelelse, er i stand til at finde datoen for modtagelse eller for manglende levering af meddelelsen på den modtagende medlemsstats ebMS-endepunkt. Den administrative kommission fastlægger detaljerne for denne procedure.

5.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra tyvendedagen efter offentliggørelsen.

Agne NETTAN-SEPP

Formand for den administrative kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

(4)  EUT C 233 af 19.7.2017, s. 3.


Top