EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0743

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/743 af 16. maj 2018 om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2814

OJ L 123, 18.5.2018, p. 115–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/743/oj

18.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/115


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/743

af 16. maj 2018

om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (IMI-forordningen) (1), navnlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Informationssystemet for det indre marked (i det følgende benævnt »IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en softwareapplikation, der er tilgængelig via internettet, og som er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne med det formål at bistå medlemsstaterne i den praktiske gennemførelse af de krav vedrørende informationsudveksling, der er fastsat i EU-retsakter, ved at give adgang til en central kommunikationsmekanisme for at lette grænseoverskridende informationsudveksling og gensidig bistand.

(2)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (2) fastsat regler vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger samt regler vedrørende fri udveksling af personoplysninger. Der er ved samme forordning fastsat procedurer for administrativt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne, mellem tilsynsmyndigheder og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (i det følgende benævnt »Databeskyttelsesrådet«) og, hvis det er relevant, med Kommissionen. IMI kan være et effektivt værktøj til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i forordning (EU) 2016/679. Det er derfor nødvendigt at gennemføre et pilotprojekt som omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(3)

I de tilfælde, hvor medlemsstaterne, jf. forordning (EU) 2016/679, har udpeget en tilsynsmyndighed, der skal fungere som et fælles kontaktpunkt, bør et sådant kontaktpunkt også betragtes som en kompetent myndighed med henblik på dette pilotprojekt.

(4)

For at sikre ensartet anvendelse af bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679, hvori samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder, Kommissionen og Databeskyttelsesrådet er beskrevet, bør IMI gøre det muligt at opbevare alle data, der er relevante for udvekslinger af information. IMI bør gøre det muligt for tilsynsmyndighederne at genanvende sådanne data til eventuel efterfølgende behandling for så vidt angår udvekslinger af information i henhold til artikel 56 og 60-66 i forordning (EU) 2016/679.

(5)

IMI bør stille en funktionalitet til rådighed, der gør det muligt for Det Europæiske Databeskyttelsesråd at dele dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med artikel 70, stk. 1, litra d)-k), m) og x), i forordning (EU) 2016/679, hvilket er nødvendigt for at sikre ensartet og rettidig behandling af sager.

(6)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en dato for, hvornår en sådan evaluering senest skal være fremsendt.

(7)

Forordning (EU) 2016/679 anvendes fra den 25. maj 2018. Denne afgørelse bør derfor anvendes fra samme dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012 nedsatte udvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pilotprojektet

Artikel 56 og 60-66 samt artikel 70, stk. 1, litra d)-k), m) og x), i forordning (EU) 2016/679 gøres til genstand for et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i samme artikler ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (i det følgende benævnt »IMI«).

Artikel 2

Kompetente myndigheder

Med henblik på pilotprojektet skal de i artikel 51 i forordning (EU) 2016/679 omhandlede tilsynsmyndigheder og det i artikel 68 i forordning (EU) 2016/679 omhandlede Europæiske Databeskyttelsesråd (i det følgende benævnt »Databeskyttelsesrådet«) betragtes som kompetente myndigheder.

Artikel 3

Administrativt samarbejde mellem tilsynsmyndigheder

1.   Med henblik på artikel 56 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI navnlig stille følgende grundlæggende tekniske funktionalitet til rådighed:

a)

indledning af en høring med henblik på at vælge den ledende tilsynsmyndighed og eventuelle andre berørte tilsynsmyndigheder i forbindelse med en given grænseoverskridende behandling

b)

meddelelse om at have til hensigt at deltage i en høring i henhold til litra a)

c)

meddelelse om at have til hensigt at behandle en sag lokalt

d)

meddelelse om, at den ledende tilsynsmyndighed har til hensigt at behandle eller ikke behandle sagen.

2.   Med henblik på artikel 60 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI navnlig stille følgende grundlæggende tekniske funktionalitet til rådighed:

a)

meddelelse og indledning af en høring vedrørende et udkast til afgørelse

b)

meddelelse og indledning af en høring vedrørende et revideret udkast til afgørelse

c)

meddelelse om at have til hensigt at deltage i en høring i henhold til litra a) og b), herunder meddelelse af relevante og begrundede indsigelser

d)

meddelelse af en vedtaget afgørelse.

3.   Med henblik på artikel 61 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI navnlig stille følgende grundlæggende tekniske funktionalitet til rådighed:

a)

anmodning om gensidig bistand fra en anden tilsynsmyndighed i form af oplysninger og/eller tilsynsforanstaltninger

b)

besvarelse af en anmodning om gensidig bistand, herunder accept af eller, i undtagelsestilfælde, afvisning af at imødekomme anmodningen

c)

meddelelse om fremskridtene med og resultaterne af de foranstaltninger, der er truffet for at imødekomme anmodningen

d)

meddelelse om eventuelle overvejelser om udgifter.

4.   Med henblik på artikel 62 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI navnlig stille følgende grundlæggende tekniske funktionalitet til rådighed:

a)

indbydelse til at deltage i de fælles aktiviteter, herunder fælles undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger

b)

meddelelse af en anmodning om at deltage eller ikke deltage i en fælles aktivitet

c)

meddelelse af tilsagn om at gennemføre en fælles aktivitet.

Artikel 4

Administrativt samarbejde mellem tilsynsmyndigheder, Databeskyttelsesrådet og Kommissionen

1.   Med henblik på artikel 64 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI navnlig stille følgende grundlæggende tekniske funktionalitet til rådighed:

a)

indgivelse af en anmodning om en udtalelse fra Databeskyttelsesrådet om følgende:

i)

et udkast til afgørelse fra den kompetente tilsynsmyndighed om enhver af de i artikel 64, stk. 1, opførte foranstaltninger

ii)

et almengyldigt spørgsmål

iii)

et spørgsmål, der har virkninger i mere end én medlemsstat

b)

meddelelse af et udkast til udtalelse fra Databeskyttelsesrådet

c)

meddelelse vedrørende anmodningen om og navnlig udkastet til udtalelse fra Databeskyttelsesrådet

d)

meddelelse af en endelig udtalelse vedtaget af Databeskyttelsesrådet

e)

meddelelse om at have til hensigt at følge eller ikke følge Databeskyttelsesrådets udtalelse og, hvis det er relevant, om at ændre udkastet til afgørelse og give meddelelse om det ændrede udkast til afgørelse.

2.   Med henblik på artikel 65 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI navnlig stille følgende grundlæggende tekniske funktionalitet til rådighed:

a)

indgivelse af en anmodning om en bindende afgørelse fra Databeskyttelsesrådet, hvis:

i)

en berørt tilsynsmyndighed er fremkommet med en relevant og begrundet indsigelse mod et udkast til afgørelse fra den ledende myndighed, og den ledende myndighed har afvist en sådan indsigelse som værende uden relevans eller ubegrundet, jf. artikel 60, stk. 4, i forordning (EU) 2016/679

ii)

der er uenighed om, hvilken af de berørte tilsynsmyndigheder der er kompetent med hensyn til hovedvirksomheden

iii)

en kompetent tilsynsmyndighed ikke anmoder om udtalelse fra Databeskyttelsesrådet i de i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679 omhandlede tilfælde

iv)

en kompetent tilsynsmyndighed ikke følger en udtalelse, som Databeskyttelsesrådet har udstedt i henhold til artikel 64 i forordning (EU) 2016/679

b)

meddelelse af udkastet til en bindende afgørelse fra Databeskyttelsesrådet

c)

meddelelse af anmodningen om og navnlig udkastet til udtalelse fra Databeskyttelsesrådet

d)

meddelelse af den bindende afgørelse vedtaget af Databeskyttelsesrådet

e)

meddelelse om, at en tilsynsmyndighed har givet meddelelse til den dataansvarlige eller databehandleren og til den registrerede om den endelige afgørelse og om datoen for meddelelsen heraf.

3.   Med henblik på artikel 66 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI navnlig stille følgende grundlæggende tekniske funktionalitet til rådighed:

a)

meddelelse af foreløbige foranstaltninger og begrundelsen for vedtagelsen heraf

b)

indgivelse af en anmodning om en hasteudtalelse eller en hasteafgørelse fra Databeskyttelsesrådet

c)

meddelelse af udkastet til en udtalelse eller af udkastet til en afgørelse fra Databeskyttelsesrådet

d)

meddelelse vedrørende anmodningen om og navnlig udkastet til udtalelse eller udkastet til afgørelse fra Databeskyttelsesrådet

e)

meddelelse af Databeskyttelsesrådets endelige udtalelse eller endelige afgørelse

f)

meddelelse om at have til hensigt at følge eller ikke følge Databeskyttelsesrådets udtalelse og, hvis det er relevant, om at ændre udkastet til afgørelse

g)

meddelelse om, at en tilsynsmyndighed har givet de berørte parter meddelelse om afgørelsen.

Artikel 5

Opbevaring og genanvendelse af data til efterfølgende behandling

IMI skal gøre det muligt at opbevare data, der er behandlet under udvekslinger af information i henhold til artikel 56 og 60-66 i forordning (EU) 2016/679. Hvis sådanne data er nødvendige til efterfølgende behandling i henhold til nævnte artikler, skal IMI gøre det muligt at genanvende opbevarede data.

Artikel 6

Sikring af ensartet anvendelse af forordning (EU) 2016/679

IMI skal stille en funktionalitet til rådighed, der gør det muligt for Databeskyttelsesrådet at dele dokumenter og oplysninger som omhandlet i artikel 70, stk. 1, litra d)-k), m) og x), i forordning (EU) 2016/679.

Artikel 7

Evaluering

En evaluering af resultatet af det i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 omhandlede pilotprojekt fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2021.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. maj 2018.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).


Top