EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0221(02)

Kommissionens afgørelse af 31. januar 2018 om en adfærdskodeks for medlemmer af Europa-Kommissionen

C/2018/0700

EUT C 65 af 21.2.2018, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

21.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 65/7


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 31. januar 2018

om en adfærdskodeks for medlemmer af Europa-Kommissionen

(2018/C 65/06)

EUROPA-KOMMISSIONEN —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktaterne, navnlig artikel 17, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastlægger de væsentligste principper, der gælder for kommissionsmedlemmers adfærd.

(2)

I overensstemmelse med disse bestemmelser vælges Kommissionens medlemmer på grundlag af deres grundlæggende kompetencer og europæiske engagement blandt personer, hvis uafhængighed er hævet over enhver tvivl. De skal være fuldstændigt uafhængige og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller anden institution, noget organ, noget kontor eller nogen enhed, de skal afholde sig fra enhver handling, der er uforenelig med deres hverv eller udførelsen af deres opgaver, og de må ikke udøve nogen anden — lønnet eller ulønnet — erhvervsmæssig virksomhed.

(3)

Kommissionens medlemmer har et politisk ansvar, og Kommissionen er ansvarlig over for Europa-Parlamentet. I artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Union bestemmes det, at politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje. De europæiske og nationale politiske partier meddeler, hvilke kandidater til posten som formand for Kommissionen de støtter, såvel som kandidatens program i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet. Formanden for Europa-Kommissionen vælges af Europa-Parlamentet på forslag af Det Europæiske Råd under hensyntagen til valget til Europa-Parlamentet og efter afholdelsen af passende høringer, og Kommissionen skal godkendes samlet ved en afstemning i Europa-Parlamentet. Dette øger beslutningsprocessens demokratiske legitimitet i Unionen, hvoraf Kommissionens medlemmer er en del.

(4)

Ved indsættelsen i hvervet afgiver Kommissionens medlemmer en højtidelig forsikring, hvorefter de, såvel i deres tjenesteperiode som efter at denne er afsluttet, vil overholde de forpligtelser, der følger med deres hverv, i særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele.

(5)

Adfærdskodeksen for kommissionsmedlemmer af 20. april 2011 (1), som definerer og præciserer de forpligtelser, der gælder for medlemmer og forhenværende medlemmer af Kommissionen, bør revideres for at tage hensyn til erfaringen med kodeksens anvendelse og leve op til de høje etiske standarder, der forventes af kommissionsmedlemmer.

(6)

Adfærdskodeksen bør finde anvendelse på den person, der foreslås som kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen, samt på indstillede kommissionsmedlemmer, for så vidt angår fremlæggelse af oplysninger om deres interesser i god tid inden høringen i Europa-Parlamentet.

(7)

Denne adfærdskodeks bør anvendes i overensstemmelse med Kommissionens forretningsorden (2).

(8)

Kommissionens medlemmer er underlagt krav om gennemsigtighed i forbindelse med møder, som de holder med organisationer eller selvstændige, og som er fastsat i Kommissionens afgørelse (3) om dette spørgsmål.

(9)

Artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastlægger, at medlemmer af Unionens institutioner, medlemmerne af udvalgene samt Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte har — selv efter at deres hverv er ophørt — forpligtelse til ikke at give oplysninger om forhold, som ifølge deres natur er tjenestehemmeligheder, navnlig oplysninger om virksomheder og om deres forretningsforbindelser eller omkostningsforhold.

(10)

Forhenværende medlemmer af Kommissionen har også pligt til i den periode, i hvilken de har ret til den månedlige overgangsgodtgørelse, at afgive de opgørelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4, i Rådets forordning (EU) 2016/300 (4).

(11)

Et uafhængigt etisk udvalg bør bistå Kommissionen i anvendelsen af denne adfærdskodeks ved at yde uafhængig rådgivning.

(12)

Et medlem af Kommissionen træder tilbage, hvis formanden anmoder herom, jf. artikel 17, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union.

(13)

Medlemmer af Kommissionen, der ikke længere opfylder de betingelser, som er nødvendige for udførelsen af deres opgaver eller har begået en alvorlig forseelse, kan afskediges eller fratages retten til pension eller andre fordele i henhold til artikel 245 og 247 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(14)

Denne adfærdskodeks bør anvendes loyalt og under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet og individuelle rettigheder.

(15)

Denne adfærdskodeks erstatter adfærdskodeksen for kommissisonsmedlemmer af 20. april 2011 (5).

(16)

Europa-Parlamentet blev hørt (6) om revisionen af adfærdskodeksen i overensstemmelse med rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (7) og afgav sin udtalelse den 23. januar 2018 (8)

VEDTAGER DENNE ADFÆRDSKODEKS:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne adfærdskodeks finder anvendelse på medlemmer af Kommissionen og, hvor det udtrykkeligt er angivet, på forhenværende medlemmer af Kommissionen, på den person, der er foreslået som kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen, og på indstillede kommissionsmedlemmer.

Artikel 2

Principper

1.   Medlemmerne vier deres fulde indsats til varetagelsen af deres hverv i Unionens almene interesse.

2.   Medlemmerne optræder og varetager deres hverv i fuld uafhængighed og udviser hæderlighed, værdighed, loyalitet og tilbageholdenhed i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne og som beskrevet i denne adfærdskodeks. De overholder de højeste standarder for etisk adfærd.

3.   Medlemmerne har ansvaret for at varetage politiske kontakter set i lyset af Kommissionens ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og de europæiske vælgere og de europæiske politiske partiers rolle i det demokratiske liv i Unionen.

4.   Medlemmerne handler som kollegium og har kollektivt ansvar for afgørelser truffet af Kommissionen.

5.   Medlemmerne respekterer deres embedes værdighed og må ikke, uanset mediet, optræde eller ytre sig på en måde, som har en negativ indvirkning på offentlighedens opfattelse af deres uafhængighed, deres hæderlighed eller deres embedes værdighed.

6.   Medlemmerne skal undgå enhver situation, der kan give anledning til en interessekonflikt, eller som med rimelighed kan opfattes som en sådan. Der opstår en interessekonflikt, hvis en personlig interesse kan påvirke den uafhængige udførelse af deres hverv. Personlige interesser omfatter, men er ikke begrænset til, en potentiel gevinst eller fordel for medlemmerne selv, deres ægtefæller, partnere (9) eller direkte familiemedlemmer. Der foreligger ikke nogen interessekonflikt, når et medlem kun er berørt som medlem af offentligheden eller tilhørende en bred personkategori.

7.   Forhenværende medlemmer overholder de forpligtelser, der følger med deres hverv, og som fortsat har virkning efter deres tjenesteperiode, i særdeleshed pligten til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele i overensstemmelse med artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt de forpligtelser, der er fastsat i denne adfærdskodeks.

Artikel 3

Interesseerklæring

1.   Medlemmerne afgiver erklæring om eventuelle finansielle eller andre interesser eller aktiver, der kan skabe en interessekonflikt i forbindelse med udøvelsen af deres hverv eller på anden måde er relevante for udførelsen af medlemmernes hverv. Med henblik på denne artikel kan et medlems interesser omfatte ægtefællers, partneres (10) og mindreårige børns interesser. Hvert medlem gør dette ved at indsende den udfyldte erklæring i bilag 1, der indeholder alle de oplysninger, som medlemmerne er forpligtet til at afgive erklæring om i henhold til denne kodeks, og påtager sig ansvaret for erklæringens indhold.

2.   Kravene i stk. 1 finder også anvendelse på den person, der er foreslået som kandidat til posten som formand for Kommissionen og på de indstillede kommissionsmedlemmer, som indsender erklæringen til Europa-Parlamentet i god tid for at gøre det muligt for Parlamentet at behandle erklæringerne.

3.   Erklæringerne indsendes igen hvert år den 1. januar og i tilfælde af en ændring i de oplysninger, der angives i løbet af et medlems tjenesteperiode, indsendes en ny erklæring hurtigst muligt og senest to måneder efter den pågældende ændring.

4.   Erklæringen skal indeholde oplysninger om:

a)

finansielle interesser, herunder aktiver og passiver, som kunne tænkes at give anledning til en interessekonflikt, og under alle omstændigheder i tilfælde, hvor investeringsværdien overstiger 10 000 EUR. Disse finansielle interesser kan være i form af en særlig finansiel anpart i en virksomheds kapital, især aktier eller enhver anden form for finansiel interesse, som f.eks. obligationer eller investeringsbeviser. Denne forpligtelse gælder ægtefællers, partneres (11) og mindreårige børns finansielle interesser, såfremt disse vil kunne anses for at kunne give anledning til interessekonflikter

b)

al virksomhed, erhvervsmæssig eller på anden måde, idet der skelnes mellem virksomhed udøvet i de sidste ti år forud for medlemmets tiltrædelse af embedet, som f.eks. bestyrelsesmedlem, rådgiver eller konsulent, medlem af en stiftelse eller et lignende organ eller af en uddannelsesinstitution, og de hverv i form af ærestitler og/eller udnævnelser på livstid eller funktioner, der formelt stilles i bero i kraft af lovgivningens direkte virkning under medlemmets tjenesteperiode, som opretholdes under hensyntagen til artikel 8, stk. 2

c)

hver enhed, i hvilken medlemmet har en interesse, eller i eller for hvilken medlemmet har udøvet en virksomhed som angivet i litra a) og b), bortset fra enheder, i hvilke medlemmet besidder andele, der forvaltes på et uafhængigt grundlag af en tredjepart, medmindre disse er knyttet til specifikke brancher som sektorfonde eller tematiske fonde. I tilfælde af en stiftelse eller et lignende organ anføres formålet med enheden

d)

medlemskab af organisationer, politiske partier, fagforeninger, ikke-statslige organisationer eller andre organer, hvis deres aktiviteter, offentlige eller private, har til formål at udøve indflydelse på varetagelsen af offentlige funktioner

e)

ethvert direkte ejerskab eller ejerskab via et ejendomsselskab, med undtagelse af boliger, der udelukkende er til eget og til familiens brug

f)

ægtefællers eller partneres fortsatte erhvervsmæssige virksomhed, med beskrivelse af virksomhedens karakter, den aktuelle stillingsbetegnelse, og hvis relevant arbejdsgiverens navn.

5.   Erklæringer offentliggøres i et elektronisk og maskinlæsbart format.

Artikel 4

Procedure vedrørende interessekonflikter

1.   Medlemmerne afstår fra at deltage i enhver afgørelse eller instruks vedrørende et dossier og fra at deltage i enhver drøftelse, debat og afstemning i forbindelse med anliggender, der falder ind under artikel 2, stk. 6.

2.   Erklæringer, der er afgivet i henhold til artikel 3, undersøges under formandens myndighed.

3.   Medlemmerne underretter formanden om enhver situation, der falder ind under artikel 2, stk. 6, så snart de får kendskab hertil.

4.   Formanden træffer enhver foranstaltning, han finder passende, i lyset af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3, eller andre tilgængelige oplysninger, om nødvendigt efter høring af det uafhængige etiske udvalg, f.eks. om:

a)

omfordelingen af et dossier til et andet medlem eller til den ansvarlige næstformand. Formanden underretter formanden for Europa-Parlamentet i god tid om en sådan omfordeling

b)

anmodningen om, at de finansielle interesser, der er nævnt i artikel 3, stk. 4, litra a), sælges eller anbringes i en blind trust, såfremt disse giver anledning til en interessekonflikt inden for medlemmets ansvarsområder.

Artikel 5

Kollegialitet og tilbageholdenhed

1.   Medlemmerne overholder loyalitetspligten over for Kommissionen og udviser tilbageholdenhed, når de varetager deres hverv. De udviser i deres optræden og ytringer den tilbageholdenhed, som deres embede kræver.

2.   Medlemmerne afholder sig fra at videregive, hvad der bliver sagt på møderne i Kommissionen.

3.   Uden at dette tilsidesætter de disciplinære bestemmelser, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte, er medlemmerne ansvarlige for deres kabinetsmedlemmers korrekte håndtering og eksterne fremsendelse af klassificerede dokumenter, følsomme oplysninger eller fortrolige dokumenter, der sendes til kollegiet med henblik på vedtagelse eller orientering.

4.   Medlemmerne må ikke fremsætte bemærkninger, der vil kunne anfægte en afgørelse truffet af Kommissionen, eller som kan skade Kommissionens omdømme.

Artikel 6

Særlige bestemmelser for så vidt angår princippet om hæderlighed

1.   Medlemmerne forvalter Kommissionens materielle ressourcer på en ansvarlig måde. De anvender deres kabinetter og Kommissionens infrastruktur og ressourcer i fuld overensstemmelse med de relevante regler.

2.   Medlemmerne gennemfører tjenesterejser i overensstemmelse med reglerne i finansforordningen, de interne regler for gennemførelse af Den Europæiske Unions almindelige budget, vejledningen for tjenesterejser og bestemmelserne i bilag 2. En tjenesterejse defineres som et medlems rejse væk fra Kommissionens arbejdssted i forbindelse med udøvelsen af medlemmets hverv. Gratis rejser tilbudt af tredjeparter accepteres ikke, medmindre det er i overensstemmelse med diplomatisk brug eller høflighed, eller medmindre formanden har godkendt rejsen på forhånd. Af hensyn til gennemsigtigheden vil Kommissionen offentliggøre en oversigt over tjenesterejseudgifter pr. medlem hver anden måned for alle tjenesterejser, medmindre offentliggørelsen af disse oplysninger skader beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til offentlig sikkerhed, forsvar og militære anliggender, internationale forbindelser eller den finansielle, monetære eller økonomiske politik i Unionen eller en medlemsstat.

3.   Medlemmerne overholder bestemmelserne om receptioner og repræsentation i tjenestens interesse i den relevante afgørelse fra Kommissionen (12)  (13). Udgifter, som ikke er omfattet af denne afgørelse, vil blive betalt fra medlemmets repræsentationstillæg, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2016/300.

4.   Medlemmer må ikke modtage gaver, hvis værdi overstiger 150 EUR. Såfremt de i overensstemmelse med diplomatisk brug eller høflighed modtager gaver, hvis værdi overstiger dette beløb, afleverer de disse til Kommissionens Protokolafdeling. I tilfælde af tvivl om værdien af en gave foretages der en vurdering under ledelse af direktøren for Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles, hvis afgørelse i dette anliggende er endelig. Kommissionens Protokolafdeling fører et offentligt register over gaver, der er indleveret i overensstemmelse med dette stykke og med angivelse af giveren.

5.   Medlemmerne må ikke være genstand for gæstfrihed, undtagen i overensstemmelse med diplomatisk brug eller høflighed. Deltagelse efter indbydelse i arrangementer, hvor medlemmer repræsenterer Kommissionen, betragtes ikke som modtagelse af gæstfrihed.

6.   Medlemmerne underretter formanden om enhver udmærkelse, pris eller æresbevisning, der tildeles dem. Såfremt en pris omfatter en sum penge eller værdigenstande, bør den doneres til en velgørenhedsorganisation efter eget valg, værdigenstande kan også indleveres til Protokolafdelingen.

7.   Medlemmerne vælger deres kabinetsmedlemmer i overensstemmelse med regler fastsat af formanden (14) og på grundlag af objektive kriterier under hensyntagen til funktionens krævende karakter, de ønskede faglige profiler og behovet for at etablere et forhold baseret på gensidig tillid mellem medlemmet og kabinetsmedlemmet. Medlemmerne må ikke vælge ægtefæller, partnere og direkte familiemedlemmer til deres kabinetter.

Artikel 7

Gennemsigtighed

1.   Medlemmerne og deres kabinetsmedlemmer må kun mødes med de organisationer eller selvstændige, som er registreret i åbenhedsregistret, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (15), for så vidt som de falder ind under dens anvendelsesområde.

2.   De skal offentliggøre oplysninger om sådanne møder i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2014/839/EU (16).

Artikel 8

Eksterne aktiviteter under tjenesteperioden

1.   Medlemmerne må ikke udøve nogen erhvervsmæssig virksomhed — lønnet eller ulønnet — eller offentlige funktioner, uanset karakteren heraf, bortset fra dem, der følger af udøvelsen af deres hverv. Dette stykke berører ikke de funktioner, der indehaves i form af ærestitler og/eller udnævnelser på livstid, eller funktioner, der formelt suspenderes i kraft af lovgivningens direkte virkning under medlemmets tjenesteperiode som kommissionsmedlem, så længe medlemmets uafhængighed er sikret.

2.   Medlemmer kan deltage i følgende eksterne aktiviteter under hensyntagen til artikel 2 og 5:

a)

lejlighedsvis varetagelse af ulønnede kurser i den europæiske integrations interesse, forudsat at formanden er behørigt informeret, og andre kommunikationsaktiviteter på områder af europæisk interesse

b)

udgivelse af en bog, forudsat at eventuelle forfatterhonorarer i forbindelse med et værk, der offentliggøres i relation til et medlems funktioner, videregives til en velgørenhedsorganisation efter medlemmets valg, og forudsat at formanden er behørigt underrettet

c)

udgivelse af artikler, afholdelse af taler eller deltagelse i konferencer, forudsat at der enten ikke sker nogen betaling eller, hvis en betaling finder sted, at den videregives til en velgørenhedsorganisation efter eget valg

d)

varetagelse af ulønnede æresposter i stiftelser eller lignende organer inden for politiske, juridiske, kulturelle, kunstneriske, sociale og sportslige områder, inden for velgørenhed eller uddannelses- eller forskningsinstitutioner, forudsat at formanden er behørigt underrettet. Ved »æresposter« forstås poster, hvor indehaveren ikke har ledelsesfunktioner, ikke har beslutningskompetence og ikke har ansvar for eller kontrol med det pågældende organs operationer. Ved »stiftelser eller lignende organer« forstås almennyttige foretagender eller foreninger, som udøver almennyttige aktiviteter på de områder, der er omhandlet i første punktum. Posten må ikke indebære nogen risiko for interessekonflikter. En sådan risiko foreligger navnlig, når et organ modtager finansiering fra EU's budget.

Artikel 9

Deltagelse i national politik i løbet af tjenesteperioden

1.   Medlemmerne kan deltage i national politik som medlemmer af nationale politiske partier eller arbejdsmarkedsorganisationer (f.eks. fagforeninger) eller i en national valgkampagne, herunder regionale eller lokale valg, forudsat at dette ikke kompromitterer deres disponibilitet med hensyn til tjeneste i Kommissionen, og at de prioriterer deres hverv i Kommissionen højere end et partiengagement. Deltagelse som medlemmer af nationale politiske partier eller i en arbejdsmarkedsorganisation omfatter, at man kan være indehaver af æresfunktioner uden udøvende beføjelser i organer i partiets struktur, men det udelukker ledelsesansvar. Politiske kontakter, der varetages som kommissionsmedlem, berøres ikke.

2.   Medlemmerne underretter formanden om deres hensigt med hensyn til at deltage i en national, regional eller lokal valgkampagne, og den rolle, som de forventes at spille i kampagnen. Hvis de agter at stille op til valg eller på anden måde spille en aktiv rolle i valgkampen, må de trække sig fra Kommissionens arbejde i hele den periode, hvor de deltager aktivt, og som minimum så længe kampagnen varer. I andre tilfælde afgør formanden, under hensyntagen til sagens særlige omstændigheder, om den planlagte deltagelse i valgkampagnen er forenelig med udøvelsen af medlemmets hverv. Medlemmer, der således trækker sig fra Kommissionens arbejde, bevilges »valgorlov uden løn« af formanden og kan ikke gøre brug af Kommissionens personalemæssige eller materielle ressourcer i denne periode. Formanden underretter Europa-Parlamentets formand om bevillingen af denne orlov og om, hvilket medlem der vil overtage de relevante ansvarsområder i orlovsperioden.

3.   Medlemmerne afholder sig fra offentligt at udtale sig eller intervenere på vegne af et politisk parti eller en arbejdsmarkedsorganisation, som de er medlem af, medmindre de stiller op til valg eller deltager i en valgkampagne i overensstemmelse med stk. 2. Dette berører ikke medlemmernes ret til at give udtryk for deres personlige holdninger. Medlemmer, der deltager i valgkampagner, forpligter sig til under kampagnen at afstå fra at indtage en holdning, som ikke ville være i overensstemmelse med tavshedspligten, eller som strider mod princippet om kollegialitet.

Artikel 10

Deltagelse i europæisk politik i løbet af tjenesteperioden

1.   Medlemmerne kan deltage i europæisk politik som medlemmer af europæiske politiske partier eller arbejdsmarkedsorganisationer på europæisk plan, forudsat at dette ikke kompromitterer deres disponibilitet med hensyn til tjeneste i Kommissionen, og forudsat at de prioriterer deres hverv i Kommissionen højere end et partiengagement. Deltagelse som medlemmer af europæiske politiske partier eller i en arbejdsmarkedsorganisation på europæisk plan omfatter, at man kan beklæde politiske æresfunktioner uden udøvende beføjelser i organer i partiets struktur, men det udelukker ledelsesansvar. Politiske kontakter, der varetages som kommissionsmedlem, berøres ikke.

2.   Medlemmerne kan deltage i valgkampagner i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, også som kandidater. De kan også blive valgt af europæiske politiske partier som kandidat (»spidskandidat«) til posten som formand for Kommissionen.

3.   Medlemmerne underretter formanden om deres hensigt med hensyn til at deltage i en valgkampagne jf. stk. 2, og om den rolle, som de forventes at spille i kampagnen.

4.   Formanden underretter Europa-Parlamentet i god tid om, hvorvidt et eller flere medlemmer optræder i valgkampagner som kandidater til valg til Europa-Parlamentet, samt om de foranstaltninger, der træffes for at sikre overholdelse af principperne om uafhængighed, hæderlighed og tilbageholdenhed som fastsat i artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og denne adfærdskodeks.

5.   Medlemmer, der stiller op som kandidater eller deltager i en valgkamp som omhandlet i stk. 2, må ikke anvende Kommissionens personalemæssige eller materielle ressourcer til aktiviteter i forbindelse med valgkampen.

6.   Medlemmerne afholder sig fra offentligt at udtale sig eller intervenere på vegne af ethvert europæisk politisk parti, som de er medlem af, medmindre de stiller op til valg eller deltager i en valgkampagne i overensstemmelse med stk. 3 og 4. Dette berører ikke medlemmernes ret til at give udtryk for deres personlige holdninger. Medlemmer, der deltager i valgkampagner, forpligter sig til under kampagnen at afstå fra at indtage en holdning, som ikke ville være i overensstemmelse med tavshedspligten, eller som strider mod princippet om kollegialitet.

Artikel 11

Aktiviteter efter tjenesteperioden

1.   Efter tjenesteperiodens ophør er forhenværende medlemmer fortsat bundet af deres pligt til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed i henhold til artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De er fortsat bundet af forpligtelserne i forbindelse med kollegialitet og tilbageholdenhed som fastsat i artikel 5 med hensyn til Kommissionens beslutninger og aktiviteter i løbet af deres tjenesteperiode.

2.   Forhenværende medlemmer underretter Kommissionen med et varsel på mindst to måneder om, at de har til hensigt at udøve en erhvervsmæssig virksomhed i en periode på to år, efter at deres tjenesteperiode er ophørt. I forbindelse med anvendelsen af denne kodeks, forstås der ved »erhvervsmæssig virksomhed« enhver form for erhvervsmæssig virksomhed — lønnet eller ulønnet — bortset fra en ulønnet virksomhed, der ikke har nogen tilknytning til Den Europæiske Unions virksomhed, og som ikke giver anledning til lobbyvirksomhed over for Kommissionen og dens tjenestegrene, som f.eks.:

a)

velgørende eller humanitær virksomhed

b)

virksomhed, som følge af politiske, fagforeningsmæssige og/eller filosofiske eller religiøse overbevisninger

c)

kulturel virksomhed

d)

selve forvaltningen af aktiver eller kapitalandele eller personlig eller familiær formue, foretaget som privatperson

e)

eller tilsvarende virksomhed.

3.   Kommissionen gennemgår de modtagne oplysninger for at afgøre, hvorvidt arten af den planlagte virksomhed er forenelig med artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og hvis den planlagte virksomhed er relateret til det forhenværende medlems portefølje, træffer den først afgørelse efter at have hørt det uafhængige etiske udvalg.

Uden at det tilsidesætter formandens mulighed for at anmode det uafhængige etiske udvalg om en udtalelse i tvivlstilfælde, er det ikke nødvendigt at høre dette, såfremt forhenværende medlemmer har til hensigt at:

a)

fortsætte med at tjene den europæiske interesse i en institution eller et organ i Den Europæiske Union

b)

påtage sig opgaver i den nationale offentlige tjeneste i en medlemsstat (på nationalt, regionalt eller lokalt plan)

c)

samarbejde med internationale organisationer eller andre internationale organer, der beskæftiger sig med opgaver af offentlig interesse, og hvor hverken Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater er repræsenteret

d)

engagere sig i akademisk virksomhed

e)

engagere sig i enkeltstående aktiviteter af en kort varighed (1 eller 2 arbejdsdage)

f)

acceptere ærestitler.

4.   Forhenværende medlemmer må i en periode på to år efter tjenesteperiodens ophør ikke udøve lobbyvirksomhed (17) over for medlemmer eller deres personale på vegne af deres egen virksomhed, deres arbejdsgivers eller kunders virksomhed på områder, for hvilke de har haft ansvar i deres portefølje.

5.   For så vidt angår en forhenværende formand udgør de perioder, der er angivet i stk. 2 og 4, tre år.

6.   De forpligtelser, der er omhandlet i stk. 2 og 4, gælder ikke, såfremt det forhenværende medlem udøver et offentligt embede.

7.   Afgørelser, der træffes i henhold til stk. 3, og som afgør foreneligheden med artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og de dertil knyttede udtalelser fra det uafhængige etiske udvalg offentliggøres under behørig hensyntagen til beskyttelsen af personoplysninger.

Artikel 12

Det uafhængige etiske udvalg

1.   Kommissionen opretter herved et uafhængigt etisk udvalg. På anmodning af formanden rådgiver udvalget Kommissionen om etiske spørgsmål i forbindelse med denne kodeks og indeholder generelle anbefalinger til Kommissionen om etiske spørgsmål, der er relevante i henhold til kodeksen.

2.   Formanden fastsætter en frist, inden for hvilken udtalelsen skal afgives.

3.   Medlemmer eller forhenværende medlemmer samarbejder fuldt ud med udvalget, navnlig ved at levere alle relevante yderligere oplysninger, der er anmodet om. De skal have mulighed for at blive hørt, hvis udvalget overvejer at afgive en negativ udtalelse.

4.   Udvalget består af tre medlemmer, der er udvalgt på grundlag af deres kompetence, erfaring og uafhængighed og faglige kvalifikationer. De skal kunne dokumentere en ulastelig professionel adfærd samt erfaring inden for højtstående funktioner i europæiske, nationale eller internationale institutioner. Udvalgets sammensætning bør afspejle erfaringer fra forskellige institutioner eller funktioner. Medlemmerne udnævnes af Kommissionen efter forslag fra formanden. De skal underskrive en erklæring om, at der ikke er tale om interessekonflikter. Deres tjenesteperiode er tre år og kan fornyes én gang. Hvis et medlems tjeneste ophører inden udløbet af perioden, udnævner Kommissionen efter forslag fra Kommissionens formanden et nyt medlem for den resterende del af perioden.

5.   Udvalget vælger en fast formand blandt sine medlemmer. Udvalgets formand indkalder til møder efter anmodning fra Kommissionens formand.

6.   Udvalgets forhandlinger og afstemninger er fortrolige.

7.   Vedtages en udtalelse ikke med enstemmighed, inkluderes alle mindretalssynspunkter.

8.   Kommissionen refunderer i overensstemmelse med de relevante administrative bestemmelser rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvalgets møder og sørger for sekretariatsbistand til udvalget (18).

Artikel 13

Anvendelse af adfærdskodeksen

1.   Kommissionens formand, bistået af det uafhængige etiske udvalg, sikrer den korrekte anvendelse af denne adfærdskodeks.

2.   Medlemmer eller forhenværende medlemmer underretter formanden rettidigt, hvis de er i tvivl med hensyn til anvendelsen af denne kodeks, inden de træffer beslutning i tilfælde, hvor der opstår tvivl.

3.   I tilfælde af overtrædelse af denne adfærdskodeks, der ikke kan indbringes for Domstolen i overensstemmelse med artikel 245 eller 247 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kan Kommissionen beslutte, under hensyntagen til udtalelsen fra det uafhængige etiske udvalg og efter forslag fra Kommissionens formand, at give og, om nødvendigt, offentliggøre en advarsel.

4.   Kommissionen offentliggør hvert år en rapport om anvendelsen af denne adfærdskodeks, herunder arbejdet i det uafhængige etiske udvalg. Rapporterne offentliggøres på et særligt websted, der vedrører anvendelsen af denne adfærdskodeks.

Artikel 14

Ikrafttrædelse

1.   Denne adfærdskodeks ophæver og erstatter adfærdskodeksen af 20. april 2011 og afgørelsen om etableringen af det etiske ad hoc-udvalg af 21. oktober 2003 (19). Det nuværende udvalg og dets medlemmer varetager den resterende del af deres tjenesteperiode i henhold til denne kodeks.

2.   For så vidt angår forhenværende medlemmer, hvis tjenesteperiode er udløbet før ikrafttrædelsen af denne afgørelse, finder artikel 11, stk. 2-6, ikke anvendelse. Afsnit 1.2 i adfærdskodeksen af 20. april 2011 finder fortsat anvendelse på disse.

3.   Den træder i kraft den 1. februar 2018.

4.   Artikel 10, stk. 2-5, finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af den ændrede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Indtil denne dato, finder afsnit 1.1, stk. 8, 9 og 10 i adfærdskodeksen for kommissionsmedlemmer af 20. april 2011 (20) fortsat anvendelse for kommissionsmedlemmers deltagelse i valgkampagner i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  K(2011) 2904.

(2)  K(2000) 3614 af 29. november 2000.

(3)  C(2014) 9051 af 25. november 2014.

(4)  Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1).

(5)  K(2011) 2904.

(6)  Brev af 13. september 2017 fra Kommissionens formand til Parlamentets formand.

(7)  EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

(8)  Brev af 23. januar 2018 fra formanden for Europa-Parlamentet til formanden for Kommissionen.

(9)  Fast ægteskabslignende forhold som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i bilag VII til personalevedtægten.

(10)  EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

(11)  EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

(12)  K(2007) 3494 af 18. juli 2007.

(13)  For så vidt angår anvendelse af kommissærkollegiets samlede budget se bilag 2.

(14)  K(2014) 9002 af 1. november 2014.

(15)  Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 16. april 2014 om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11).

(16)  Kommissionens afgørelse 2014/839/EU af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem medlemmer af Kommissionen og organisationer eller selvstændige (EUT L 343 af 28.11.2014, s. 22).

(17)  For al virksomhed, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde, henvises der til artikel 7.

(18)  Dette berører ikke andre administrative bestemmelser vedrørende medlemmernes status og deres rettigheder.

(19)  K(2003) 3750 af 21. oktober 2003.

(20)  K(2011) 2904.


BILAG 1

INTERESSEERKLÆRING

Fulde navn:

I.   Tidligere virksomhed (kodeksens artikel 3, stk. 4, litra b) og c))

I.1.

Poster varetaget inden for de sidste 10 år i stiftelser eller lignende organer

Angiv venligst postens art, organets navn og dets formål/virksomhed.

I.2.

Poster varetaget inden for de sidste 10 år i uddannelsesinstitutioner

Angiv venligst postens art og institutionens navn

I.3.

Poster varetaget inden for de sidste 10 år i ledelses-, tilsyns- og rådgivningsorganer i virksomheder og andre organer beskæftiget med kommerciel eller økonomisk virksomhed.

Angiv venligst postens art og virksomhedens eller organets navn og forretningsområde.

I.4.

Anden erhvervsmæssig virksomhed inden for de sidste 10 år, herunder tjenesteydelser, liberale erhverv og konsulentvirksomhed

Angiv venligst virksomhedens art.

II.   Nuværende ekstern virksomhed i overensstemmelse med kodeksens artikel 8 (artikel 3, stk. 4, litra b) og c), i kodeksen)

Ulønnet kursusvirksomhed, publikationer og taler — kodeksens artikel 8, stk. 2, litra a)-c) — skal ikke opgives.

II.1.

Aktuelle æresposter i stiftelser eller lignende organer eller i uddannelses- eller forskningsinstitutioner (kodeksens artikel 8, stk. 2, litra d))

Angiv venligst postens art, organets navn og dets formål/virksomhed.

II.2.

Supplerende relevante oplysninger om andre funktioner (f.eks. andre funktioner i form af en ærestitel og/eller udnævnelse på livstid)

III.   Finansielle interesser (kodeksens artikel 3, stk. 4, litra a) og c))

Angiv venligst alle finansielle interesser, herunder aktiver og passiver, som kan anses for at kunne give anledning til en interessekonflikt. Bankkonti, særlige varer eller lån til køb af fast ejendom til private formål, skal normalt ikke opgives.

Investeringer til en værdi af mere end 10 000 EUR skal under alle omstændigheder opgives.

Angiv i begge tilfælde

interessens art (f.eks. aktier, obligationer, lån)

den pågældende enhed (f.eks. virksomheder, banker, fonde) — hvis investeringerne forvaltes på et uafhængigt grundlag af tredjemand, skal navnet på enheden ikke opgives, medmindre investeringen er knyttet til specifikke erhvervsgrene som sektorfonde eller tematiske fonde)

interessens størrelse (f.eks. antallet af aktier og deres aktuelle markedsværdi, procentvise andel).

IV.   Ægtefællers, partneres  (1) og mindreårige børns finansielle interesser, såfremt disse vil kunne anses for at kunne give anledning til en interessekonflikt (kodeksens artikel 3, stk. 4, litra a))

Angiv i så fald i princippet de samme oplysninger som under III.

V.   Medlemskab af organisationer, politiske partier, fagforeninger, ikke-statslige organisationer eller andre organer, hvis deres virksomhed, offentlig eller privat, er beregnet på at påvirke udøvelsen af offentlige funktioner (kodeksens artikel 3, stk. 4, litra d))

Angiv venligst navnet på organisationen og dens virksomhedsområde; medlemskaber af klubber, der er aktive på kulturelle, kunstneriske, sociale og sportslige områder eller inden for velgørenhed, skal dog ikke opgives.

VI.   Fast ejendom (kodeksens artikel 3, stk. 4, litra e)

Boliger, der udelukkende benyttes af ejeren og dennes familie, skal ikke opgives.

VII.   Ægtefællens/partnerens  (2) erhvervsmæssige virksomhed (kodeksens artikel 3, stk. 4, litra f))

Angiv venligst arten af den erhvervsmæssige virksomhed, den aktuelle stillingsbetegnelse og arbejdsgiverens navn.

Jeg erklærer hermed, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato:

Underskrift:

Denne erklæring offentliggøres i overensstemmelse med kodeksens artikel 3, stk. 5.


(1)  Fast ægteskabslignende forhold som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i bilag VII til personalevedtægten.

(2)  For al virksomhed, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde, henvises der til artikel 7.


BILAG 2

ANVENDELSE AF KOMMISSÆRKOLLEGIETS SAMLEDE BUDGET OG KOMMISSIONSMEDLEMMERNES OFFICIELLE TJENESTEREJSER (1)

1.   Budget

Kommissærkollegiets samlede budget, som dækker udgifter til tjenesterejser og receptioner og repræsentation i tjenestens interesse, fastsættes årligt af budgetmyndigheden. Det fordeles mellem alle Kommissionens medlemmer i henhold til deres respektive porteføljer og reelle behov under formandens ansvar. Udgifter i forbindelse med det samlede budget godkendes af det pågældende medlems kabinetschef (2) (den anvisningsberettigede i henhold til reglerne), som også attesterer fakturaernes gyldighed. De betales på grundlag af fakturaer og bevis for betaling og under ansvar af direktøren for Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO — der er anvisningsberettiget for budgetmæssige forpligtelser og betalinger).

Udgifter til tjenesterejser afholdt af kommissionsmedlemmerne under rejser i tjenestens øjemed dækkes af en bevilling fra budgetpost 25 01 02 13. Udgifter til tjenesterejser afholdt af ansatte i kabinettet dækkes (i henhold til Kommissionens Vejledning for Tjenesterejser) fra budgetpost 25 01 02 11 01.01.10.

2.   Anmeldelse af tjenesterejse — annullering af tjenesterejse

En tjenstlig rejseordre, der er underskrevet af det berørte kommissionsmedlem, skal udarbejdes for alle tjenesterejser ved anvendelse af den relevante formular (MIPS). Den skal indeholde følgende:

tjenesterejsens formål

tjenesterejsens bestemmelsessted

det benyttede transportmiddel

dato og klokkeslæt for af- og hjemrejse

påbegyndelse og afslutning af arbejdet.

Såfremt en tjenesterejse annulleres, skal kommissionsmedlemmet omgående:

sørge for, at billetter og reservationer udstedt af rejsebureauet annulleres skriftligt

sikre sig, at hotelreservationer også annulleres skriftligt.

3.   Transportmiddel

Kommissionsmedlemmer kan anvende alle former for transportmidler, der egner sig til en tjenesterejse, baseret på transportmidlets omkostningseffektivitet og under hensyntagen til institutionens behov og i overensstemmelse med kodeksens artikel 6.

4.   Billetter og rejseudgifter

I henhold til Vejledningen for Tjenesterejser er rejseudgifter, som godtgøres i forbindelse med en tjenesterejse, i princippet beregnet til rejser mellem Bruxelles og tjenesterejsens bestemmelsessted.

Billetter udstedes efter anmodning fra Kommissionens officielle rejsebureau. Omkostningerne afholdes fuldt ud af kommissionsmedlemmets tjenesterejsebevilling. Eventuelle ikke anvendte og delvist ikke anvendte billetter eller reservationer returneres straks til rejsebureauet. Private rejser betales personligt af medlemmet, der betaler rejsebureauet direkte med kreditkort.

5.   Chartring af lufttaxa

Brugen af lufttaxa skal godkendes af formanden. Som hovedregel kan lufttaxa kun godkendes i ekstraordinære tilfælde, enten når der ikke findes kommercielle flyvninger til en destination, eller når disse ikke kan passe ind i kommissionsmedlemmets tidsplanlægning, eller af sikkerhedsmæssige årsager. Der bør foretages en omhyggelig kontrol af alle muligheder, herunder tidsplanlægning, således at lufttaxa kun overvejes som en sidste mulighed.

Anmodninger afsluttes med alle praktiske oplysninger (sted, dato, program, deltagere, begrundelse osv.), og kontrahentens tilbud skal godkendes af PMO, inden den forelægges til godkendelse hos formanden. For andre rejsende end kommissionsmedlemmet svarer den finansielle deltagelse i udgifterne til en almindelig flybillet (3). PMO foretager den nødvendige fordeling mellem de forskellige budgetposter.

6.   Tjenesterejsens varighed

Varigheden af en tjenesterejse regnes fra afrejsetidspunktet til ankomsttidspunktet tilbage til tjenestestedet med det anvendte transportmiddel.

7.   Tjenesterejser kombineret med ferie

Tjenesterejser kombineret med ferie anses for at starte ved begyndelsen af det officielle arbejde, hvis ferien tages før tjenesterejsen, og slutter ved afslutningen af de officielle pligter, hvis ferien følger efter tjenesterejsen. Det samme gælder for helligdage og weekender, medmindre arbejdsplanen fastsætter andet. Selv hvis dette er tilfældet, gives der imidlertid ikke godtgørelse for weekender/helligdage, hvis de officielle pligter er i kommissionsmedlemmets oprindelsesland.

8.   Dagpenge

Dagpenge til kommissionsmedlemmet er den ydelse, som udbetales til tjenestemænd plus 5 %. De beregnes ved hjælp af de regler, der gælder for tjenestemænd i Vejledningen for Tjenesterejser.

9.   Hoteludgifter

Hoteludgifter (eksklusive morgenmad og andre måltider) godtgøres mod forelæggelse af udgiftsbilag. Hvis hoteludgifterne overstiger 300 EUR pr. dag, vedlægges en begrundelse til udgiftsopgørelsen.

10.   Andre udgifter

Der godtgøres andre udgifter, der er berettiget på grund af tjenesterejsens art, efter ansøgning og mod forelæggelse af dokumentation. Der skal gøres separat krav på receptions- og repræsentationsudgifter i tråd med Kommissionens afgørelse om sådanne udgifter.

11.   Godtgørelse af udgifter

Kommissionsmedlemmerne godtgøres på grundlag af en opgørelse over tjenesterejseudgifter, der skal indsendes til PMO hurtigst muligt med henblik på godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser ved brug af den relevante formular (MIPS).

Erklæringerne skal indeholde følgende oplysninger:

tjenesterejsens formål

tjenesterejsens bestemmelsessted

dato og klokkeslæt for afrejse og ankomst til arbejdsstedet ved hjælp af de anvendte transportmidler

arbejdets start- og sluttidspunkt

antallet af feriedage, eventuelt kombineret med tjenesterejsen

transportomkostninger betalt på stedet af kommissionsmedlemmet

hoteludgifter (ekskl. morgenmad og andre måltider)

måltider, som betales af tredjemand for kommissionsmedlemmet

andre udgifter, for hvilke der anmodes om godtgørelse af udgifter.

Alle relevante bilag vedlægges.

12.   Visse udgifter, der er betalt af repræsentationskontorer og EU-delegationer i andre lande

I visse tilfælde kan der gives tilladelse til, at udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse betales på bestemmelsesstedet af repræsentationskontorerne og delegationerne. Dette er en ekstraordinær procedure, der kun tillades, når udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse ikke kan betales med tjenestekreditkortet eller faktureres direkte til PMO (4). I betragtning af den tunge administrative byrde bør sådanne anmodninger begrænses til et absolut minimum.

13.   Særlige bestemmelser for tjenesterejser for kommissionsmedlemmernes chauffører og anvendelsen af Kommissionens repræsentationers og EU-delegationers tjenestebiler i andre lande

I henhold til artikel 14 i Kommissionens afgørelse af 14. september 1979 har alle kommissionsmedlemmer en tjenestebil og en chauffør til rådighed til enhver tid. Chauffører må ikke blive bedt om at foretage private rejser, hvis dette indebærer overarbejde eller tjenesterejseudgifter for chaufføren, medmindre det er dikteret af sikkerhedshensyn.

Den daglige pendling mellem kommissionsmedlemmets belgiske bopæl og kontoret (eller stationen og lufthavnen) betragtes som rejser i embeds medfør.

Chauffører er omfattet af en tjenstlig rejseordre, når de kører kommissionsmedlemmets tjenestebil, også når medlemmet eller en ansat i kabinettet ikke er i bilen, når de vender tilbage fra en officiel destination eller kører bilen tilbage derfra. Anmodninger om godtgørelse af udgifter til tjenesterejser bør udfyldes af chaufføren ved hjælp af den relevante formular (MIPS) og underskrives af kabinetschefen med angivelse af følgende oplysninger:

tjenesterejsens formål

tjenesterejsens bestemmelsessted

den valgte rute

dato og klokkeslæt for af- og hjemrejse til arbejdsstedet

hoteludgifter (ekskl. morgenmad og andre måltider)

andre oplysninger anført på formularen om godtgørelse af udgifter.

Chaufførernes udgifter til tjenesterejser dækkes af kabinettets eget tjenesterejsebudget.

Kommissionsmedlemmer, der besøger Kommissionens repræsentation eller en EU-delegation, har ret til en tjenestebil inden for rammerne af de midler, der er til rådighed for Repræsentationen eller Delegationen. Hvis et kommissionsmedlems besøg foranlediger, at der anvendes eksterne transporttjenester uden for Repræsentationens normale arbejdsområde, pålægges de respektive omkostninger medlemmets tjenesterejsebevilling. For besøg hos delegationerne gælder de regler eller ordninger, der er aftalt mellem Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, der er i kraft på det pågældende tidspunkt.


(1)  I mangel af særlige regler finder de generelle regler i Vejledningen for Tjenesterejser anvendelse på samme måde.

(2)  Formandens kabinetschef kan videredelegere denne beføjelse til direktøren for koordinering og administration i formandens kabinet.

(3)  Med henblik på offentliggørelse i henhold til kodeksens artikel 6, stk. 2, vil kommissionsmedlemmets individuelle rejseomkostninger tage udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. person (medlemmer og ansatte) på flyvningen. Dette berører ikke det overordnede ansvar, som kommissionsmedlemmet har i forbindelse med tjenesterejsen.

(4)  Artikel 66 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen begrænser anvendelsen af forskudskonti til tilfælde, hvor det — som følge af mindre beløb — er fysisk umuligt eller ineffektivt at foretage betalingstransaktioner gennem budgetprocedurer.


Top