Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1353

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1353 af 19. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 for så vidt angår druesorter og synonymer herfor, der kan anføres ved mærkningen af vin

C/2017/3398

OJ L 190, 21.7.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1353/oj

21.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1353

af 19. maj 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 for så vidt angår druesorter og synonymer herfor, der kan anføres ved mærkningen af vin

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 100, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kroatien tiltrådte Den Europæiske Union den 1. juli 2013.

(2)

I forbindelse med tiltrædelsen af Den Europæiske Union den 1. juli 2013 anmodede Kroatien om, at den nationale liste over anerkendte druesorter blev optaget på den liste over druesorter med geografisk betegnelse, som kan anføres ved mærkningen af vine, og som var indeholdt i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 (2) og på nuværende tidspunkt er indeholdt i bilag XV til Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 (3). I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (4) har Kommissionen oplyst Kroatien, at den nationale liste over sorter ikke godkendes på EU-plan, men at de enkelte medlemsstater selv træffer beslutning om deres liste. Kommissionen har ligeledes meddelt Kroatien, at i henhold til tidligere tiltrædelsespraksis og navnlig Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2004 (5) om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 753/2002 tilføjes navnene på kroatiske druesorter til listen i bilag XV til forordning (EF) nr. 607/2009 efter tiltrædelsen. Kroatien trak på baggrund af disse oplysninger anmodningen tilbage fra sin forhandlingsposition.

(3)

Bilag XV til forordning (EF) nr. 607/2009 blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 753/2013 (6) for navnlig at omfatte de sortsnavne, der traditionelt set anvendes til fremstillingen af vine i Kroatien, og som indeholder eller består af en i Den Europæiske Union beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, så de fortsat kan anføres ved mærkningen af kroatiske vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse. I lyset af spørgsmålets betydning for Slovenien medtages sortsnavnet »Teran«, der er enslydende med den slovenske beskyttede oprindelsesbetegnelse »Teran« (PDO-SI-A1581), ikke i denne forordning, idet det afventes, at forhandlingerne mellem Kroatien og Slovenien bliver afsluttet.

(4)

Kroatien har begrænset sin ansøgning om at anvende sortsnavnet »Teran« til kun at gælde vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Hrvatska Istra« (PDO-HR-A1652). På trods af ansøgte tilladelses territoriale begrænsning og Kommissionens vedvarende indsats har det ikke har været muligt at finde en kompromisløsning mellem Kroatien og Slovenien.

(5)

Da forhandlingerne ikke har ført til enighed, på trods af Kommissionens bestræbelser på at forlige Kroatiens og Sloveniens holdninger og efter at Kommissionen har kontrolleret de tilgængelige oplysninger om den eksisterende mærkningspraksis for sortsnavnet »Teran«, findes det hensigtsmæssigt, at navnet på den pågældende sort tilføjes til bilag XV, del A, i forordning (EF) nr. 607/2009 under den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Hrvatska Istra«.

(6)

I betragtning af Sloveniens forbehold på grund af risikoen for at vildlede forbrugerne og i et forsøg på at finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle de berørte producenter, og som de berørte medlemsstater kan støtte op om, finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at præcisere, under hvilke betingelser sortsnavnet »Teran« kan anføres ved mærkningen af produkter, der er omfattet af oprindelsesbetegnelsen, under hensyntagen til de betingelser, som Kroatien underlægger sine egne producenter.

(7)

Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor ændres.

(8)

Optagelsen af Kroatien i bilag XV, del A, til forordning (EF) nr. 607/2009, for så vidt angår anvendelsen af sortsnavnet »Teran«, bør gælde fra datoen for Kroatiens tiltrædelse, dvs. den 1. juli 2013, eftersom Kroatiens anmodning blev indgivet inden denne dato, og den traditionelle brug af navnet »Teran« som druesort til markedsføring af vin fremstillet i Kroatien var gældende praksis på tiltrædelsestidspunktet, og eftersom vedtagelsen af nærværende forordning kun udskydes i afventning af en forhandlingsløsning. Af samme årsager bør der indføres overgangsbestemmelser for vin, der er produceret inden nærværende forordnings ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende tilføjes som række 55 i del A i bilag XV til forordning (EF) nr. 607/2009:

»55

Teran (SI)

Teran

Kroatien (3)

Artikel 2

Vine med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Hrvatska Istra« (PDO-HR-A1652), som er fremstillet inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden i overensstemmelse med den gældende lovgivning, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt, også selv om de ikke opfylder mærkningskravene i række 55 i del A i bilag XV til forordning (EF) nr. 607/2009 som tilføjet ved artikel 1 i nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2004 af 9. august 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (EUT L 263 af 10.8.2004, s. 11).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 753/2013 af 2. august 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 210 af 6.8.2013, s. 21).

(3)  Kun for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Hrvatska Istra« (PDO-HR-A1652), forudsat at »Hrvatska Istra« og »Teran« anføres i samme synsfelt, og navnet »Teran« fremstår i en mindre skrifttype end den, der anvendes for »Hrvatska Istra«.«


Top