EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0837

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/837 af 17. maj 2017 om berigtigelse af den polske og svenske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3103

OJ L 125, 18.5.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/837/oj

18.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/837

af 17. maj 2017

om berigtigelse af den polske og svenske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er en fejl i den polske sprogudgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 (2) i bilagets punkt 11.4.3, litra a), for så vidt angår listen over kompetencer, der forudsætter efteruddannelse med bestemte intervaller.

(2)

Der er fejl i den svenske sprogudgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 i bilagets punkt 8.1.1.2 og 9.1.1.3 for så vidt angår kravet om fornyet screening, i punkt 8.3.1 for så vidt angår kravet til den måde, hvorpå genstanden leveres, i punkt 9.1.3.5, litra b), første afsnit, for så vidt angår valideringsmetodens anvendelsesområde, i punkt 9.3.1 for så vidt angår kravet til den måde, hvorpå genstanden leveres, og i punkt 11.2.3.1, det indledende punktum, for så vidt angår personer, som er omfattet af de generelle forpligtelser vedrørende uddannelse.

(3)

Den polske og svenske sprogudgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 5. november 2015 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EUT L 299 af 14.11.2015, s. 1).


Top