Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0669

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/669 af 16. december 2016 om berigtigelse af den bulgarske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den rumænske, den slovakiske, den svenske og den tjekkiske sprogudgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst. )

C/2016/8410

OJ L 97, 8.4.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/669/oj

8.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/669

af 16. december 2016

om berigtigelse af den bulgarske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den rumænske, den slovakiske, den svenske og den tjekkiske sprogudgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 86, stk. 1, litra e), og artikel 111, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den bulgarske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den rumænske, den slovakiske, den svenske og den tjekkiske sprogudgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (2) indeholder en fejl i artikel 182, stk. 4, for så vidt angår det vægtede gennemsnitlige kreditkvalitetstrin for en enkeltnavnseksponering. Derfor er en berigtigelse af den bulgarske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den rumænske, den slovakiske, den svenske og den tjekkiske sprogudgave af teksten nødvendig. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(2)

Den franske sprogudgave indeholder i bilag I, afsnit D, punkt 29, yderligere en fejl med hensyn til branchen »Sygeforsikring«. Den franske sprogudgave bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges.

(4)

For at sikre lige vilkår i hele EU for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber ved anvendelsen af de relevante regler, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).


Top