Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2356

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2356 af 15. december 2017 on anerkendelse af Australiens rapport om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

C/2017/8420

OJ L 336, 16.12.2017, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2356/oj

16.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2356

af 15. december 2017

on anerkendelse af Australiens rapport om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), særlig artikel 19, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. august 2016 fremsendte Australien en rapport om resultaterne af beregningerne af drivhusgasemissioner fra dyrkning af rapsfrø i Australien. I Australien er det de enkelte stater, der er de statistiske regioner, som kommer nærmest beskrivelsen af NUTS2-regioner. Drivhusgasemissionerne blev derfor anslået for de enkelte stater i Australien.

(2)

Efter at have gennemgået rapporten fra Australien er det Kommissionens opfattelse, at den opfylder betingelserne i direktiv 2009/28/EF for at tillade, at et tredjeland kan anvende typiske værdier for et mindre geografisk område (de enkelte stater i Australien) end det område, der anvendes ved beregningen af standardværdierne: oplysningerne i denne rapport vedrører emissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer (rapsfrø), de typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af rapsfrø kan forventes at være lavere eller lige så store som de emissioner, der blev lagt til grund for beregningen af de relevante standardværdier, og disse typiske drivhusgasemissioner er meddelt Kommissionen.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen er af den opfattelse, at den rapport, der af Australien den 22. august 2016 blev fremlagt med henblik på anerkendelse, indeholder nøjagtige oplysninger med henblik på anvendelsen af artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF for måling af drivhusgasemissioner, der er knyttet til dyrkning af rapsfrø produceret i Australiens enkelte stater, der svarer til NUTS 2-regioner. En sammenfatning af oplysningerne i rapporten findes i bilaget.

Artikel 2

Afgørelsen gælder i en periode på fem år. Hvis indholdet eller forholdene i rapporten, således som den blev fremsendt med henblik på anerkendelse til Kommissionen den 22. august 2016, ændres på en måde, som kan indvirke på betingelserne for anerkendelse som omhandlet i artikel 1, skal ændringerne straks meddeles Kommissionen. Kommissionen vurderer de meddelte ændringer for at fastslå, hvorvidt rapporten fortsat indeholder nøjagtige oplysninger.

Artikel 3

Kommissionen kan ophæve denne afgørelse, hvis det klart er påvist, at rapporten ikke længere indeholder nøjagtige oplysninger til måling af drivhusgasemissioner som følge af dyrkning af rapsfrø produceret i Australien.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.


BILAG

Drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps i de enkelte stater i Australien (ton CO2-eq/ton rapsfrø, beregnet på grundlag af tørstofindholdet)

Stat

N2O fra jorden

Afgrøderester

Fremstilling

Brændstofanvendelse

Kalk

Frø

I alt

Direkte

Indirekte

Gødning

Pesticider

New South Wales (tørre områder)

0,046

0,005

0,115

0,195

0,023

0,079

0,035

0,001

0,500

New South Wales (kunstvandet)

0,276

0,123

0,115

0,275

0,006

0,096

0,053

0,001

0,944

New South Wales

0,051

0,008

0,115

0,197

0,023

0,079

0,036

0,001

0,509

Victoria (tørre områder)

0,026

0,005

0,113

0,192

0,020

0,078

0,035

0,001

0,470

Victoria (kunstvandet)

0,271

0,121

0,113

0,268

0,005

0,091

0,052

0,001

0,922

Victoria

0,030

0,007

0,113

0,193

0,019

0,078

0,035

0,001

0,476

Queensland

0,076

0,008

0,118

0,188

0,006

0,351

0,034

0,003

0,784

Sydaustralien

0,013

0,002

0,113

0,184

0,013

0,080

0,034

0,001

0,439

Vestaustralien

0,013

0,002

0,112

0,237

0,032

0,079

0,034

0,002

0,511

Tasmanien

0,270

0,121

0,107

0,265

0,012

0,138

0,052

0,002

0,967

Drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps i de enkelte stater i Australien (g CO2-eq/MJ FAME)

Stat

N2O fra jorden

Afgrøderester

Fremstilling

Brændstofanvendelse

Kalk

Frø

I alt

Direkte

Indirekte

Gødning

Pesticider

New South Wales (tørre områder)

1,766

0,192

4,414

7,485

0,883

3,032

1,343

0,038

19

New South Wales (kunstvandet)

10,594

4,721

4,414

10,555

0,23

3,685

2,034

0,038

36

New South Wales

1,958

0,307

4,414

7,561

0,883

3,032

1,382

0,038

20

Victoria (tørre områder)

0,998

0,192

4,337

7,37

0,768

2,994

1,343

0,038

18

Victoria (kunstvandet)

10,402

4,644

4,337

10,287

0,192

3,493

1,996

0,038

35

Victoria

1,151

0,269

4,337

7,408

0,729

2,994

1,343

0,038

18

Queensland

2,917

0,307

4,529

7,216

0,230

13,472

1,305

0,115

30

Sydaustralien

0,499

0,077

4,337

7,062

0,499

3,071

1,305

0,038

17

Vestaustralien

0,499

0,077

4,299

9,097

1,228

3,032

1,305

0,077

20

Tasmanien

10,363

4,644

4,107

10,171

0,461

5,297

1,996

0,077

37


Top