Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2174

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2174 af 20. november 2017 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sundhedscertifikatet til brug ved handel med bier og humlebier (meddelt under nummer C(2017) 7588) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7588

OJ L 306, 22.11.2017, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2174/oj

22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2174

af 20. november 2017

om ændring af bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sundhedscertifikatet til brug ved handel med bier og humlebier

(meddelt under nummer C(2017) 7588)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med levende bier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus spp.) er fastlagt i del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF. Der er ved det pågældende certifikat fastsat dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med blandt andet forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.), der gælder for både bier og humlebier.

(2)

De krav, der er fastsat i det pågældende standardsundhedscertifikat, tillader kun flytninger af bier og humlebier fra områder med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner i forbindelse med formodet eller bekræftet forekomst af disse patogener.

(3)

På baggrund af oplysninger modtaget fra Italiens kompetente myndigheder vedrørende deres erfaringer med forekomster af lille stadebille i honningbifamilier i Italien, siden Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU (2) blev vedtaget for at forhindre spredning af lille stadebille fra de angrebne områder i Italien, synes disse krav at være ude af proportioner med hensyn til forvaltningen af den angrebne biavlssektor i en vedvarende periode efter konstateringen af forekomsten.

(4)

Navnlig tager disse krav ikke hensyn til, at der kan være områder, som — selv om de ligger under 100 km fra sådanne forekomster — fortsat ligger uden for de beskyttelseszoner, der er oprettet uden om forekomsterne ved national lovgivning, som ikke er underlagt restriktioner i forbindelse med beskyttelsesforanstaltninger på EU-plan, og som er genstand for officielt tilrettelagt og gennemført aktivt tilsyn i overensstemmelse med retningslinjerne for overvågning af angreb af lille stadebille fra EU-referencelaboratoriet for honningbiers sundhed (3), hvilket gør det rimeligt at antage, at lille stadebille er fraværende fra disse områder.

(5)

Desuden bør kravene opdateres for at tage hensyn til, at visuel undersøgelse og omgående anvendelse af et finmasket net omkring sendingen på oprindelsesstedet for så vidt angår sendinger af bidronninger ledsaget af et begrænset antal følgebier er en højst effektiv og teknisk mulig fremgangsmåde med hensyn til at begrænse den potentielle risiko for spredning af lille stadebille. Dette er bekræftet ved en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om lille stadebilles overlevelse, spredning og etablering, der blev vedtaget den 15. december 2015 (4).

(6)

Da de gældende krav er unødvendigt restriktive, er det derfor nødvendigt at ændre standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med bier og humlebier ved at tilføje et alternativt dyresundhedsmæssigt krav for sendinger af bidronninger, der — med henblik på at sikre fravær af forekomster af lille stadebille — anerkender værdien af aktivt tilsyn fra de kompetente myndigheders side i kombination med styrkede risikobegrænsende foranstaltninger i forbindelse med samhandel inden for EU.

(7)

Humlebier er ikke modtagelige over for Tropilaelaps-mide. Dette er bekræftet ved en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om risikoen for indslæbning af Aethina tumida og Tropilaelaps spp. i EU, der blev vedtaget den 27. februar 2013 (5).

(8)

Humlebier avles som regel i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø, som er omfattet af strenge biosikkerhedsforanstaltninger, og som regelmæssigt kontrolleres af den kompetente myndighed og tjekkes for forekomst af sygdomme. Det er — i modsætning til, hvad der gør sig gældende for bifamilier, der er sat ud i det fri — ikke sandsynligt, at sådanne anlæg, der er anerkendt og under tilsyn af den pågældende medlemsstats kompetente myndighed, vil blive berørt af tilstedeværelsen af lille stadebille. Det er allerede muligt for de kompetente myndigheder at udstede certifikater for sendinger fra sådanne anlæg til brug ved import af humlebier, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (6).

(9)

Det er derfor nødvendigt at ændre standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med bier og humlebier med henblik på at indføre alternative dyresundhedsmæssige krav for humlebier avlet i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø.

(10)

Langt størstedelen af sendinger af humlebier sælges og sendes på tværs af grænser til bestøvningsformål, og der bør derfor ikke udstedes certifikater for sådanne bier til »Avl« eller til »Græsningskifte«, da de ikke anvendes til avl og aldrig kommer tilbage til deres oprindelsessted. Der bør derfor tilføjes yderligere en mulighed til certifikatet, således at der kan udstedes certifikat for sådanne dyr til produktion.

(11)

Honningbier kan være genstand for handel i forskellige former, som for eksempel bidronninger med kun få følgebier, hele familier, småfamilier og i pakker. Klarhed med hensyn til arten af sendingerne i den henseende ville gøre det lettere for de kompetente myndigheder at foretage risikoanalyse med henblik på offentlig kontrol af sendingerne på bestemmelsesstederne. Der bør derfor tilføjes yderligere nøjagtige oplysninger til certifikatet.

(12)

Del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I del 2 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF — Sundhedscertifikat til brug ved handel med bier og humlebier — foretages følgende ændringer:

1)

I rubrik I.25 tilføjes et afkrydsningsfelt med følgende angivelse: »Produktion (bestøvning)«.

2)

I rubrik I.31 tilføjes en kolonne med angivelsen »Varens art« som titel og med følgende angivelser, der kan krydses af, i hver sin række under titlen: »bidronninger, pakker med bier, småfamilier, familier«.

3)

I rubrik II.1 indsættes følgende i litra b) efter »heraf«:

»Eller

b)

Sendingen består udelukkende af bure med bidronninger, hvor hvert bur indeholder én bidronning med højst 20 følgebier, og kommer fra et område med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner i forbindelse med formodet eller bekræftet forekomst af Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.), og fra en virksomhed, der opfylder alle de følgende krav:

Den er beliggende mindst 30 km fra grænserne til en beskyttelseszone med en radius på mindst 20 km omkring en bekræftet forekomst/bekræftede forekomster af lille stadebille, og

den er beliggende uden for en zone, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger, der er indført på EU-plan på grund af forekomst af lille stadebille, og

den er beliggende i et område, hvor den kompetente myndighed gennemfører et årligt tilsyn med henblik på konstatering af lille stadebille med et konfidensniveau på mindst 95 % for konstatering af lille stadebille, hvis mindst 2 % af bigårdene er angrebet, og

den inspiceres hver måned af den kompetente myndighed med negative resultater og med et konfidensniveau på mindst 95 % for konstatering af lille stadebille, hvis mindst 2 % af bistaderne er angrebet, og

hvert bur eller hele sendingen er straks efter den visuelle undersøgelse med henblik på udstedelse af sundhedscertifikat blevet dækket med et finmasket net med en maskestørrelse på højst 2 mm

Eller

b)

Humlebierne kommer fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø, som er anerkendt af og under tilsyn af den kompetente myndighed, og som er frit for lille stadebille.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU af 12. december 2014 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for bekræftede forekomster af lille stadebille i Italien (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 161).

(3)  Senest revideret den 1. april 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0.

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).


Top