EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1139

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1139 af 23. juni 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 4450) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4450

OJ L 164, 27.6.2017, p. 59–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1139/oj

27.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/59


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1139

af 23. juni 2017

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2017) 4450)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 (3) blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i en række medlemsstater (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), og efter at de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF (4).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver desuden, at de foranstaltninger, der skal anvendes i beskyttelses- og overvågningszoner, jf. artikel 29, stk. 1, og artikel 31 i direktiv 2005/94/EF, som minimum opretholdes indtil de datoer, der er angivet for de pågældende zoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev efterfølgende ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/417 (5), (EU) 2017/554 (6), (EU) 2017/696 (7), (EU) 2017/780 (8), (EU) 2017/819 (9) og (EU) 2017/977 (10) for at tage hensyn til de beskyttelses- og overvågningszoner, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne havde oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i Unionen. Desuden blev gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 for at fastsætte regler om afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger fra de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, efter visse forbedringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår det pågældende virus i Unionen.

(4)

Desuden blev anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/977 forlænget til den 31. december 2017 for at tages hensyn til datoerne for gennemførelsen af foranstaltningerne i de nye områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 som ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/977.

(5)

Der er sket en stadig forbedring af den generelle sygdomssituation i Unionen. Siden datoen for den seneste ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/977 har kun Belgien konstateret nye udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på bedrifter med fugle i fangenskab. Landet har også meddelt Kommissionen, at det har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring inficerede bedrifter. I forbindelse med andre udbrud i Belgien på små ikke-erhvervsdrivende bedrifter har den kompetente myndighed efter en risikovurdering givet dispensation fra kravene om oprettelse af zoner, jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 2005/94/EF.

(6)

Desuden har Frankrig i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF oprettet en overvågningszone i forbindelse med de nylige udbrud, der er blevet bekræftet i Belgien på bedrifter med fugle i fangenskab i nærheden af grænsen til Frankrig.

(7)

Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger, som Belgien og Frankrig har truffet i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF som følge af de seneste udbrud af aviær influenza af subtype H5N8 i Belgien, og fundet det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som den kompetente myndighed i Belgien har oprettet, samt den overvågningszone, der er oprettet i Frankrig, ligger tilstrækkelig langt fra enhver bedrift, hvor der er bekræftet et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5, og at den dispensation fra kravene om oprettelse af zoner, som den kompetente myndighed i Belgien har givet, var i overensstemmelse med kravene i direktiv 2005/94/EF.

(8)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det som følge af de nylige udbrud i Belgien nødvendigt, i samarbejde med Belgien og Frankrig, hurtigt at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i Belgien, samt den overvågningszone, der er oprettet i Frankrig, i henhold til direktiv 2005/94/EF, på EU-plan. De nye områder for Belgien og Frankrig bør derfor indsættes i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247.

(9)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at indsætte de beskyttelses- og overvågningszoner, som Belgien har oprettet, samt den overvågningszone, der er oprettet i Frankrig, i henhold til direktiv 2005/94/EF, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(10)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 af 9. februar 2017 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 36 af 11.2.2017, s. 62).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/417 af 7. marts 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 63 af 9.3.2017, s. 177).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/554 af 23. marts 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 79 af 24.3.2017, s. 15).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 af 11. april 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 80).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/780 af 3. maj 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 116 af 5.5.2017, s. 30).

(9)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/819 af 12. maj 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 122 af 13.5.2017, s. 76).

(10)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/977 af 8. juni 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 146 af 9.6.2017, s. 155).


BILAG

I bilag til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foretages følgende ændringer:

1)

Del A, før oplysningerne om Bulgarien indsættes følgende oplysninger om Belgien:

»Medlemsstat: Belgien

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF)

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

7.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

8.7.2017«

2)

Del B ændres således:

a)

Før oplysningerne om Bulgarien indsættes følgende oplysninger om Belgien:

»Medlemsstat: Belgien

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.

De zone omvat in wijzerzin:

de spoorweg Oostende — Brugge

Expresweg

Bevrijdingslaan

Hoefijzerlaan

Koning Albertlaan

Buiten Begijnvest

Buiten Katelijnevest

Buiten Gentpoortvest

Generaal Lemanlaan

Astridlaan

Bruggestraat

Beverhoutsveldstraat

Akkerstraat

Parkstraat

Stationstraat

Wingene Steenweg

Reigerlostraat

Torenweg

Vagevuurstraat

Bruggesteenweg

Predikherenstraat

Rakestraat

Keukelstraat

Balgenhoekstraat

Ruiseledesteenweg

Tieltstraat

Kapellestraat

Kokerstraat

Egemsestraat

Wingensesteenweg

Egemveldweg

Grootveldstraat

Schoolstraat

Marktplein

Lichterveldestraat

Zegwegestraat

Sprietstraat

Zwevezelestraat

Koolkampstraat

Ringlaan

Brugsebaan

Roeselaarseweg

Vredelaan

Oostendestraat

Wijnendale-Molenstraat

Smissestraat

Spoorwegstraat

Schoolstraat

Torhoutbaan

Korenstraat

Heuvelstraat

Zuidstraat

Mitswegestraat

Achterstraat

Bruggestraat

Barletegemweg

Aartrijksesteenweg

Dorpstraat

Stationsstraat

Expressweg

de spoorweg/le chemin de fer Oostende — Brugge

16.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884).

De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

8.7.2017-16.7.2017

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens

Busbekestraat

Laagweg

Vagevuurstraat

Hoogweg

Calvariestraat

N58

Geluwesesteenweg

Wervikstraat

Sint Denijsplaats

Beselarestraat

Magerheidstraat

A19

Dadizelestraat

Geluwestraat

Beselarestraat

Plaats

Ledegemstraat

Dadizelestraat

Papestraat

Stationsstraat

Sint-Eloois-Winkelstraat

Rollegemstraat

Sint-Jansplein

Sint-Janstraat

Rollegemkapelsestraat

A17/E403

Woestijnstraat

Meensesteenweg

Woestynestraat

Bosmolenstraat

Geitestraat

Roterijstraat

Beiaardstraat

Molenstraat

Kortrijksestraat

Winkelsestraat

Stationsstraat

Hulstemolenstraat

Rijksweg

Roeselaarseweg

Marichaalstraat

N36

Ringlaan

Stationsstraat

Pladijsstraat

Kleine Brandstraat

Deerlijkstraat

N391/Kanaalweg

Keiberg

Avelgemstraat

Kastanjeboomstraat

Hoogstraat

Perrestraat

Vinkestraat

Marquettestraat

Brucqstraat

Zandbeekstraat

Beerbosstraat

Doornikserijsweg

Kanadezenlaan

Lagestraat

Frankrijkstraat

Herseauxlaan

Rue de Roubaix

Chaussée d'Estampuis

de Franse grens

17.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

9.7.2017-17.7.2017«

b)

Oplysningerne vedrørende Frankrig affattes således:

»Medlemsstat: Frankrig

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

Les communes suivantes dans le département du Nord:

Bousbecque

Halluin

Neuville en Ferrain

Roncq

Tourcoing

Wattrelos

17.7.2017«


Top