Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 af 21. januar 2016 om de fælles procedurer og specifikationer, der er nødvendige for sammenkobling af elektroniske registre over førerkort

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/51


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/68

af 21. januar 2016

om de fælles procedurer og specifikationer, der er nødvendige for sammenkobling af elektroniske registre over førerkort

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport (1), særlig artikel 31, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 165/2014 forpligtes medlemsstaterne til at udveksle data elektronisk for at sikre, at de udstedte førerkort er unikke.

(2)

For at lette medlemsstaternes udveksling af elektroniske data om førerkort har Kommissionen oprettet meddelelsessystemet TACHOnet, hvormed medlemsstaterne kan anmode andre medlemsstater om oplysninger om udstedelsen af førerkort og disses status.

(3)

Ved forordning (EU) nr. 165/2014 gøres sammenkoblingen af de elektroniske nationale registre over førerkort obligatoriske i hele EU, enten ved anvendelse af meddelelsessystemet TACHOnet eller et kompatibelt system. Anvendes der et kompatibelt system, skal udveksling af elektroniske data med alle andre medlemsstater dog være mulig via meddelelsessystemet TACHOnet.

(4)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte obligatoriske fælles procedurer og specifikationer for TACHOnet, herunder dataudvekslingsformatet, de tekniske procedurer for elektronisk søgning i de nationale elektroniske registre, adgangsprocedurer og sikkerhedsmekanismer.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes kravene om den obligatoriske sammenkobling af de nationale elektroniske registre over førerkort med meddelelsessystemet TACHOnet, som er omhandlet i artikel 31 i forordning (EU) nr. 165/2014.

Artikel 2

Definitioner

Foruden de definitioner, der er anført i artikel 2 i forordning (EU) nr. 165/2014, anvendes følgende definitioner:

a)   »asynkron grænseflade«: processen, hvorved en meddelelse som svar på en anmodning afsendes via en ny HTTP-forbindelse

b)   »broadcast-søgning«: anmodningsmeddelelse fra en medlemsstat til alle andre medlemsstater

c)   »kortudstedende myndighed« (»KUM«): en enhed, som en medlemsstat har bemyndiget til at udstede og forvalte takografkort

d)   »central hub«: det informationssystem, som muliggør routing af TACHOnet-meddelelser mellem medlemsstaterne

e)   »nationalt system«: det informationssystem, som er indført i hver medlemsstat med henblik på at udsende, behandle og besvare TACHOnet-meddelelser

f)   »synkron grænseflade«: processen, hvorved en meddelelse som svar på en anmodning afsendes via den samme HTTP-forbindelse, som blev anvendt til anmodningen

g)   »anmodende medlemsstat«: den medlemsstat, som afsender en anmodning eller meddelelse, som derefter routes til den eller de pågældende besvarende medlemsstater

h)   »besvarende medlemsstat«: den medlemsstat, som TACHOnet-anmodningen eller -meddelelsen er rettet til

i)   »singlecast-søgning«: anmodningsmeddelelse fra en medlemsstat til én anden medlemsstat

j)   »takografkort«: enten et førerkort eller et værkstedskort som defineret i artikel 2, litra f) og k), i forordning (EU) nr. 165/2014.

Artikel 3

Obligatorisk sammenkobling til TACHOnet

Medlemsstaterne sammenkobler deres nationale elektroniske registre, som omhandlet i artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) nr. 165/2014, til meddelelsessystemet TACHOnet.

Artikel 4

Tekniske specifikationer

Meddelelsessystemet TACHOnet skal opfylde de tekniske specifikationer, som er fastsat i bilag I-VII.

Artikel 5

Anvendelse af TACHOnet

Medlemsstaterne følger de procedurer, der er fastsat i bilag VIII.

Medlemsstaterne giver deres nationale kortudstedende myndigheder og de kontrolmedarbejdere, som er ansvarlige for udførelsen af opgaverne i henhold til artikel 38 i forordning (EU) nr. 165/2014, adgang til meddelelsessystemet TACHOnet for at fremme effektiv kontrol af, at førerkortet er unikt, og af dets gyldighed og status.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. marts 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1.


BILAG I

Meddelelsessystemet TACHOnets generelle aspekter

1.   Arkitektur

Meddelelsessystemet TACHOnet består af følgende dele:

1.1.

En central hub, som er i stand til at modtage en anmodning fra den anmodende medlemsstat, validere anmodningen og behandle den ved at videresende den til de besvarende medlemsstater. Den centrale hub afventer svar fra hver af de besvarende medlemsstater, samler alle svarene og videresender det samlede svar til den anmodende medlemsstat.

Alle TACHOnet-meddelelser routes via den centrale hub.

1.2.

Medlemsstaternes nationale systemer, som er udstyret med en grænseflade, der både kan sende anmodninger til den centrale hub og modtage de tilsvarende svar. Nationale systemer kan bruge proprietær eller kommerciel software til at sende og modtage meddelelser fra den centrale hub.

2.   Forvaltning

2.1.   Den centrale hub forvaltes af Kommissionen, som er ansvarlig for den centrale hubs tekniske drift og vedligeholdelse.

2.2.   Data opbevares i den centrale hub i højst seks måneder med undtagelse af de logføringsdata og statistiske data, som er anført i bilag VII.

2.3.   Den centrale hub giver ikke adgang til personoplysninger. Der kan dog gives adgang til autoriseret personale i Kommissionen, når det er nødvendigt i forbindelse med kontrol, vedligeholdelse og fejlfinding.

2.4.   Medlemsstaterne er ansvarlige for:

2.4.1.

Opsætning og forvaltning af deres nationale systemer, herunder grænsefladen med den centrale hub.

2.4.2.

Installation og vedligeholdelse af deres nationale system, både hvad angår hardware og software, hvad enten det er egenudviklet eller kommercielt.

2.4.3.

Korrekt interoperabilitet mellem deres nationale system og den centrale hub, herunder håndtering af fejlmeddelelser, som modtages fra den centrale hub.

2.4.4.

At træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre oplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

2.4.5.

Driften af de nationale systemer i overensstemmelse med den serviceleverance, som er fastsat i bilag VI.

2.5.   Webportalen MOVEHUB

Kommissionen stiller en webbaseret applikation med beskyttet adgang til rådighed, som benævnes »webportalen MOVEHUB« og som minimum tilbyder følgende tjenester:

a)

statistikker for medlemsstaternes tilgængelighed

b)

underretning om vedligeholdelse af den centrale hub og medlemsstaternes nationale systemer

c)

samlede rapporter

d)

kontaktforvaltning

e)

XSD-skemaer.

2.6.   Kontaktforvaltning

2.6.1.   Kontaktforvaltningsfunktionen skal give hver medlemsstat muligheden for at forvalte deres kontaktoplysninger vedrørende den pågældende medlemsstats politikudformende, erhvervsmæssige, operationelle og tekniske brugere. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat er ansvarlig for vedligeholdelsen af sine egne kontaktoplysninger. Det skal være muligt at se kontaktoplysningerne for andre medlemsstater, men ikke at redigere dem.

2.6.2.   TACHOnet anvender de kontaktoplysninger, som omhandles i punkt 2.6.1, til at udfylde kontaktoplysningerne i sine svarmeddelelser.


BILAG II

Meddelelsessystemet TACHOnets funktioner

1.   Følgende funktioner stilles til rådighed via meddelelsessystemet TACHOnet:

1.1.

»Check Issued Cards (CIC)« (kontrol af udstedte kort): Den anmodende medlemsstat kan afsende en »Check Issued Cards Request« (anmodning om kontrol af udstedte kort) til en eller alle besvarende medlemsstater for at undersøge, om en kortansøger allerede besidder et førerkort udstedt af de besvarende medlemsstater. De besvarende medlemsstater besvarer anmodningen ved at sende en »Check Issued Cards Response« (svar med kontrol af udstedte kort).

1.2.

»Check Card Status (CCS)« (kontrol af kortstatus): Den anmodende medlemsstat kan anmode den besvarende medlemsstat om detaljer vedrørende et kort, som den besvarende medlemsstat har udstedt, ved at afsende en »Check Card Status Request« (anmodning om kontrol af kortstatus). Den besvarende medlemsstat besvarer anmodningen ved at sende en »Check Card Status Response« (svar med kontrol af kortstatus).

1.3.

»Modify Card Status (MCS)« (ændring af kortstatus): Den anmodende medlemsstat kan via en »Modify Card Status Request« (anmodning om ændring af kortstatus) underrette den besvarende medlemsstat om en statusændring af et kort, som den besvarende medlemsstat har udstedt. Den besvarende medlemsstat besvarer anmodningen ved at sende en »Modify Card Status Acknowledgement« (bekræftelse af ændring af kortstatus).

1.4.

»Issued Card Driving License (ICDL)« (kort udstedt på grundlag af kørekort): Den anmodende medlemsstat kan via en »Issued Card Driving Licence Request« (anmodning vedrørende kort udstedt på grundlag af kørekort) underrette den besvarende medlemsstat om, at den anmodende medlemsstat har udstedt et kort på grundlag af et kørekort, der er udstedt af den besvarende medlemsstat. Den besvarende medlemsstat besvarer anmodningen ved at sende en »Issued Card Driving Licence Response« (svar vedrørende kort udstedt på grundlag af kørekort).

2.   Andre meddelelsestyper, som anses for at være nødvendige, for at TACHOnet kan fungere effektivt, inkluderes, f.eks. fejlmeddelelser.

3.   De nationale systemer skal anerkende de kortstatusser, som er opført på listen i tillægget til dette bilag, når de anvender funktionerne i punkt 1. Medlemsstaterne er dog ikke forpligtede til at indføre en administrativ procedure, som gør brug af samtlige statustyper på listen.

4.   Hvis en medlemsstat modtager et svar eller en meddelelse, som indeholder en status, der ikke anvendes i den administrative procedure, skal det nationale system omsætte statussen i meddelelsen til procedurens tilsvarende værdi. Meddelelsen må ikke afvises af den besvarende medlemsstat, såfremt den status, der fremgår af meddelelsen, er opført i tillægget til dette bilag.

5.   De kortstatusser, som er opført i tillægget til dette bilag, må ikke anvendes til at afgøre, om et førerkort er gyldigt. Når en medlemsstat sender en anmodning til den udstedende medlemsstats register via CCS-funktionen, skal svaret indeholde rubrikken »valid for driving« (gyldigt til kørsel). De nationale administrative procedurer skal indrettes sådan, at CCS-svarene altid indeholder den korrekte værdi i rubrikken »valid for driving«.

Tillæg

Kortstatusser

Kortstatus

Definition

»Application«(ansøgning)

Den kortudstedende myndighed har modtaget en ansøgning om at udstede et førerkort. Disse oplysninger er blevet registreret og lagret i databasen med de genererede søgenøgler.

»Approved«(godkendt)

Den kortudstedende myndighed har godkendt ansøgningen om takografkortet.

»Rejected« (afslået)

Den kortudstedende myndighed har afslået ansøgningen.

»Personalised« (personligt tilpasset)

Takografkortet er blevet personligt tilpasset.

»Dispatched«(afsendt)

Den nationale myndighed har afsendt førerkortet til den pågældende fører eller det pågældende leveringsorgan.

»Handed Over« (overdraget)

Den nationale myndighed har overdraget førerkortet til den pågældende fører.

»Confiscated« (konfiskeret)

Den kompetente myndighed har inddraget førerens førerkort.

»Suspended« (midlertidigt inddraget)

Førerkortet er blevet midlertidigt inddraget fra føreren.

»Withdrawn«(tilbagekaldt)

Den udstedende myndighed har besluttet at tilbagekalde førerkortet. Kortet er blevet endegyldigt ugyldiggjort.

»Surrendered«(afleveret)

Takografkortet er blevet afleveret hos den udstedende myndighed og erklæret som ikke længere nødvendigt.

»Lost« (bortkommet)

Takografkortet er blevet meldt bortkommet til den udstedende myndighed.

»Stolen« (stjålet)

Takografkortet er blevet meldt stjålet til den udstedende myndighed. Et stjålet kort anses for at være tabt.

»Malfunctioning« (uanvendeligt)

Takografkortet er blevet meldt uanvendeligt til den udstedende myndighed.

»Expired« (udløbet)

Takografkortets gyldighedsperiode er udløbet.

»Replaced« (erstattet)

Et bortkommet, stjålet eller uanvendeligt takografkort er blevet erstattet med et nyt kort. Oplysningerne er ens på det nye kort med undtagelse af kortnummerets erstatningsindeks, som øges med én.

»Renewed«(fornyet)

Takografkortet er blevet fornyet på grund af ændringer i de administrative data, eller fordi gyldighedsperioden er udløbet. Det nye kort har samme kortnummer som det gamle med undtagelse af kortnummerets erstatningsindeks, som øges med én.

»In Exchange«(under udskiftning)

Den udstedende myndighed, som har udstedt førerkortet, har modtaget en meddelelse om, at proceduren for at udskifte dette kort med et førerkort, som er udstedt af en udstedende myndighed i en anden medlemsstat, er påbegyndt.

»Exchanged«(udskiftet)

Den udstedende myndighed, som har udstedt førerkortet, har modtaget en meddelelse om, at proceduren for at udskifte dette kort med et førerkort, som er udstedt af en udstedende myndighed i en anden medlemsstat, er fuldført.


BILAG III

Bestemmelser for meddelelser i meddelelsessystemet TACHOnet

1.   Generelle tekniske krav

1.1.   Den centrale hub skal tilbyde både synkrone og asynkrone grænseflader til udveksling af meddelelser. Medlemsstaterne kan udvælge den teknologi, som er mest egnet som grænseflade med deres egne applikationer.

1.2.   Alle meddelelser, der udveksles mellem den centrale hub og de nationale systemer, skal indkodes med UTF-8.

1.3.   De nationale systemer skal være i stand til at modtage og behandle meddelelser, der indeholder græske eller kyrilliske skrifttegn.

2.   XML-meddelelsesstruktur og XML Schema Definition (XSD)

2.1.   XML-meddelelsernes generelle struktur skal følge det format, som er defineret af de XSD-skemaer, der er installeret i den centrale hub.

2.2.   Den centrale hub og de nationale systemer skal sende og modtage meddelelser, som er i overensstemmelse med meddelelsernes XSD-skema.

2.3.   De nationale systemer skal være i stand til at sende, modtage og behandle alle meddelelser, som svarer til funktionerne i bilag I.

2.4.   XML-meddelelserne skal som minimum overholde de mindstekrav, som er opført i tillægget til dette bilag.

Tillæg

Mindstekrav til indholdet af XML-meddelelser

Fælles header

Obligatorisk

»Version« (version)

XML-specifikationernes officielle version specificeres i det navneområde, som er defineret i meddelelsens XSD, og i attributten »version« i headerelementet i alle XML-meddelelserne. Versionsnummeret (»n.m«) defineres som en fast værdi i hver version af XML Schema Definition-filen (xsd).

Ja

»Test Identifier« (prøveidentifikator)

Valgfrit ID til afprøvning. Prøvens ophavsmand udfylder ID'et, og alle deltagere i workflowet videresender/svarer med det samme ID. Der bør ses bort fra ID'et under produktionen, og det anvendes ikke, hvis det forekommer.

Nej

»Technical Identifier« (teknisk identifikator)

Et UUID, som entydigt identificerer hver enkelt meddelelse. Afsenderen genererer UUID'et og udfylder denne attribut. Denne oplysning bruges ikke i erhvervsøjemed.

Ja

»Workflow Identifier« (workflow-identifikator)

Attributten »workflowId« er et UUID, som genereres af den anmodende medlemsstat. Dette ID bruges derefter i alle meddelelser til at koordinere workflowet.

Ja

»Sent At« (afsendelsestidspunkt)

Dato og tidspunkt (UTC) for afsendelse af meddelelsen.

Ja

»Timeout« (tidsudløb)

Dette er en valgfri attribut med dato og klokkeslæt (i UTC-format). Værdien fastsættes kun af hubben i videresendte anmodninger. Hermed underrettes den besvarende medlemsstat, om hvor lang tid der går, før anmodningen udløber. Denne værdi er ikke påkrævet i MS2TCN_<x>_Req eller nogen svarmeddelelser. Den er valgfri, så den samme headerdefinition kan anvendes for alle typer meddelelser, uanset om attributten timeoutValue kræves eller ej.

Nej

»From« (fra)

ISO 3166-1 alpha 2-koden for den medlemsstat, som afsender meddelelsen, eller »EU«.

Ja

»To« (til)

ISO 3166-1 alpha 2-koden for den medlemsstat, som meddelelsen sendes til, eller »EU«.

Ja


»Check Issued Cards Request« (anmodning om kontrol af udstedte kort)

Obligatorisk

»Family Name« (efternavn)

Førerens efternavn som vist på kortet.

Ja

»First Name« (fornavn)

Førerens fornavn som vist på kortet (et manglende fornavn er ikke lig med en søgning med jokertegn).

Nej

»Date of Birth« (fødselsdato)

Førerens fødselsdato som vist på kortet.

Ja

»Driving Licence Number« (kørekortets nummer)

Nummeret på førerens kørekort.

Nej

»Driving Licence Issuing Country« (kørekortets udstedelsesland)

Det land, som har udstedt førerens kørekort.

Nej


»Check Issued Cards Response« (svar med kontrol af udstedte kort)

Obligatorisk

»Status Code« (statuskode)

Søgningens statuskode (f.eks. fundet, ikke fundet, fejl, osv.).

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendigt).

Nej

»Found Driver Details« (fundne føreroplysninger)

Ja

»Family Name« (efternavn)

Efternavnet på alle fundne førere.

Ja

»First Name« (fornavn)

Fornavne(t) på alle fundne førere.

Nej

»Date of Birth« (fødselsdato)

Fødselsdato for alle fundne førere.

Ja

»Place of Birth« (fødested)

Fødested for alle fundne førere.

Nej

»Driver Card Number« (førerkortets nummer)

Den fundne førers kortnummer.

Ja

»Driver Card Status« (førerkortets status)

Den fundne førers kortstatus.

Ja

»Driver Card Issuing Authority« (førerkortets udstedende myndighed)

Navnet på den myndighed, der har udstedt det fundne førerkort.

Ja

»Driver Card Start of Validity Date« (startdato for førerkortets gyldighedsperiode)

Startdatoen for det fundne førerkorts gyldighedsperiode.

Ja

»Driver Card Expiry Date« (førerkortets udløbsdato)

Udløbsdatoen for det fundne førerkort.

Ja

»Driver Card Status Modified Date« (dato for ændring af førerkortets status)

Datoen for den seneste ændring af det fundne førerkorts status.

Ja

»Search Mechanism« (søgemekanisme)

Viser, om kortet blev fundet via en NYSIIS-søgning eller en søgning med en medlemsstats egen algoritme.

Ja

»Temporary Card« (midlertidigt kort)

Det fundne kort er et midlertidigt kort.

Nej

»Driving Licence Number« (kørekortets nummer)

Nummeret på den fundne førers kørekort.

Ja

»Driving Licence Issuing Country« (kørekortets udstedelsesland)

Det land, som har udstedt den fundne førers kørekort.

Ja

»Driving Licence Status« (kørekortets status)

Status på den fundne førers kørekort.

Nej

»Driving Licence Issuing Date« (kørekortets udstedelsesdato)

Udstedelsesdatoen for den fundne førers kørekort.

Nej

»Driving Licence Expiry Date« (kørekortets udløbsdato)

Udløbsdatoen for den fundne førers kørekort.

Nej


»Check Card Status Request« (anmodning om kontrol af kortstatus)

Obligatorisk

»Driver Card Number« (førerkortets nummer)

Nummeret på det kort, som der søges oplysninger om.

Ja


»Check Card Status Response« (svar med kontrol af kortstatus)

Obligatorisk

»Status Code« (statuskode)

Statuskoden for anmodningen om oplysninger (f.eks. fundet, ikke fundet, fejl, osv.).

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendigt).

Nej

»Card Status« (kortstatus)

Status på det kort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Card Issuing Authority« (den udstedende myndighed)

Navnet på den myndighed, der har udstedt det førerkort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Card Start of Validity Date« (startdato for kortets gyldighedsperiode)

Startdatoen for gyldighedsperioden for det kort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Card Expiry Date« (kortets udløbsdato)

Udløbsdatoen for det kort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Card Status Modified Date« (dato for ændring af kortets status)

Datoen for den seneste statusændring for det kort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Valid for Driving« (gyldigt som førerbevis)

Viser, om det fundne kort er gyldigt som førerbevis.

Ja

»Temporary Card« (midlertidigt kort)

Det fundne kort er et midlertidigt kort.

Nej

»Workshop Card« (værkstedskort)

»Workshop Name« (værkstedsnavn)

Navnet på det værksted, som kortet er udstedt til.

Ja

»Workshop Address« (værkstedsadresse)

Adressen på det værksted, som kortet er udstedt til.

Ja

»Family Name« (efternavn)

Efternavnet på den person, som kortet er udstedt til.

Nej

»First Name« (fornavn)

Fornavnet på den person, som kortet er udstedt til.

Nej

»Date of Birth« (fødselsdato)

Fødselsdatoen for den person, som kortet er udstedt til.

Nej

»Card Holder Details« (kortindehaverens oplysninger)

»Family Name« (efternavn)

Efternavnet på den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»First Name« (fornavn)

Fornavnet på den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Date of Birth« (fødselsdato)

Fødselsdatoen for den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»Place of Birth« (fødested)

Fødestedet for den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Driving Licence Number« (kørekortets nummer)

Kørekortnummeret for den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»Driving Licence Issuing Country« (kørekortets udstedelsesland)

Landet, som har udstedt kørekortnummeret for den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»Driving Licence Status« (kørekortets status)

Status for det kørekort, som besiddes af den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Driving Licence Issuing Date« (kørekortets udstedelsesdato)

Udstedelsesdatoen for det kørekort, som besiddes af den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Driving Licence Expiry Date« (kørekortets udløbsdato)

Udløbsdatoen for det kørekort, som besiddes af den fører, som kortet er udstedt til.

Nej


»Modify Card Status Request« (anmodning om ændring af kortstatus)

Obligatorisk

»Driver Card Number« (førerkortets nummer)

Nummeret på det kort, hvis status er blevet ændret.

Ja

»New Driver Card Status« (førerkortets nye status)

Den nye status, som kortet er blevet ændret til.

Ja

»Modification Reason« (ændringsgrundlag)

Grundlaget for ændringen (i fritekst) af kortets status.

Nej

»Driver Card Status Modified Date« (dato for ændring af førerkortets status)

Dato og tidspunkt for ændring af kortets status.

Ja

»Declared By« (erklæret af)

»Authority« (myndighed)

Navnet på den myndighed, der foretog ændringen af kortets status.

Ja

»Family Name« (efternavn)

Efternavnet på den person, der foretog ændringen af kortets status.

Nej

»First Name« (fornavn)

Fornavnet på den person, der foretog ændringen af kortets status.

Nej

»Phone« (telefon)

Telefonnummeret på den person, der foretog ændringen af kortets status.

Nej

»Email« (e-mail)

E-mailadressen på den person, der foretog ændringen af kortets status.

Nej


»Modify Card Status Acknowledgement« (bekræftelse af ændring af kortstatus)

Obligatorisk

»Status Code« (statuskode)

Bekræftelsens statuskode (OK, ikke fundet, fejl, osv.).

Ja

»Acknowledgement type« (bekræftelsestype)

Bekræftelsens type: på anmodning eller svar

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendigt).

Nej


»Modify Card Status Response« (svar på ændring af kortstatus)

Obligatorisk

»Status Code« (statuskode)

Statuskoden for opdatering af registret (OK, ikke OK, fejl, osv.).

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendigt).

Nej


»Issued Card Driving License Request« (anmodning vedrørende kort udstedt på grundlag af kørekort)

Obligatorisk

»Driver Card Number« (førerkortets nummer)

Det udstedte førerkorts nummer.

Ja

»Driving Licence Number« (kørekortets nummer)

Nummeret på det udenlandske kørekort, som blev anvendt til at ansøge om førerkortet.

Ja


»Issued Card Driving Licence Response« (svar vedrørende kort udstedt på grundlag af kørekort)

Obligatorisk

»Status Code« (statuskode)

Statuskoden for bekræftelse af meddelelsen (OK, ikke OK, fejl, osv.).

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse (om nødvendigt).

Nej

»Family Name« (efternavn)

Efternavnet på den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»First Name« (fornavn)

Fornavnet på den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Date of Birth« (fødselsdato)

Fødselsdatoen for den fører, som kortet er udstedt til.

Ja


BILAG IV

Translitterations- og NYSIIS-tjenester (New York State Identification and Intelligence System)

1.   NYSIIS-algoritmen, som er implementeret i den centrale hub, anvendes til at indkode navnene på alle førere i det nationale register.

2.   Når der søges efter et kort via CIC-funktionen, anvendes NYSIIS-nøglerne som den primære søgemekanisme.

3.   Derudover kan medlemsstaterne anvende en egen algoritme for at opnå flere resultater.

4.   Søgeresultaterne viser, hvilken søgemekanisme der blev anvendt til at finde en given optegnelse: enten NYSIIS eller medlemsstatens egen.

5.   Hvis en medlemsstat vælger at registrere ICDL-meddelelser, skal NYSIIS-nøglerne i disse meddelelser registreres som en del af ICDL-dataene.

5.1.   Ved søgning i ICDL-data anvender medlemsstaterne NYSIIS-nøglen for ansøgerens navn.


BILAG V

Sikkerhedskrav

1.   HTTPS anvendes til udveksling af meddelelser mellem den centrale hub og de nationale systemer.

2.   De nationale systemer skal anvende de PKI-certifikater, som er udstedt af Kommissionen med det formål at sikre overførslen af meddelelser mellem det nationale system og den centrale hub.

3.   De nationale systemer skal som minimum anvende SHA-2 (SHA-256) som hashalgoritme for signatur og en offentlig nøgle med en længde på 2 048 bit.


BILAG VI

Serviceleverance

1.   De nationale systemer skal opfylde følgende minimumskrav til deres serviceleverance:

1.1.   De skal være tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

1.2.   Deres tilgængelighed skal overvåges ved hjælp af en impulsmeddelelse fra den centrale hub.

1.3.   Deres tilgængelighedsgrad skal være på 98 % i henhold til følgende tabel (tallene er blevet afrundet til den nærmeste praktiske enhed):

Tilgængelighed på

svarer til, at systemet ikke er tilgængeligt

Dagligt

Månedligt

Årligt

98 %

0,5 timer

15 timer

7,5 dage

Medlemsstaterne opfordres til at overholde den daglige tilgængelighedsgrad. Det anerkendes dog, at visse nødvendige aktiviteter såsom systemvedligeholdelse nødsager, at systemet bliver utilgængeligt i mere end 30 minutter ad gangen. De månedlige og årlige tilgængelighedsgrader er dog stadig obligatoriske.

1.4.   De skal som minimum besvare 98 % af de anmodninger, som tilsendes dem i løbet af en kalendermåned.

1.5.   De skal besvare en anmodning inden for 10 sekunder.

1.6.   Den globale timeout for anmodninger (den øverste tidsgrænse for svar til den anmodende bruger) må ikke overstige 20 sekunder.

1.7.   De skal som minimum kunne håndtere 6 anmodninger pr. sekund.

1.8.   De nationale systemer må ikke sende flere end 2 anmodninger til TACHOnet-hubben pr. sekund.

1.9.   Alle nationale systemer skal være i stand til at håndtere eventuelle tekniske problemer med den centrale hub eller de nationale systemer i andre medlemsstater. Disse omfatter, men er ikke begrænset til:

a)

tab af forbindelsen til den centrale hub

b)

manglende svar på en anmodning

c)

modtagelse af svar efter anmodningens timeout

d)

modtagelse af uanmodede meddelelser

e)

modtagelse af ugyldige meddelelser

2.   Den centrale hub skal:

2.1.   have en tilgængelighedsgrad på 98 %

2.2.   underrette de nationale systemer om enhver fejl, enten via svarmeddelelsen eller via en særskilt fejlmeddelelse. De nationale systemer skal til gengæld modtage disse fejlmeddelelser og omfatte et optrapningsforløb, der kan håndtere og rette fejlen.

3.   Vedligeholdelse

Medlemsstaterne underretter de andre medlemsstater og Kommissionen via webapplikationen om rutinemæssige vedligeholdelsesaktiviteter, mindst én uge før disse aktiviteter påbegyndes, hvis det er teknisk muligt.


BILAG VII

Logning af og statistik over data, som indsamles på den centrale hub

1.   For at sikre beskyttelsen af personlige oplysninger skal dataene til statistikker være anonyme. Data, som kan identificere et specifikt kort, en specifik fører eller et specifikt kørekort, må ikke være tilgængelige for statistiske formål.

2.   Logning af oplysninger skal bruges til at holde styr på alle transaktioner af hensyn til overvågning og fejlretning og for at kunne generere statistikker om disse transaktioner.

3.   Personlige oplysninger lagres i maksimalt seks måneder. Statistiske oplysninger lagres på ubestemt tid.

4.   De statistiske rapporteringsdata omfatter:

a)

den anmodende medlemsstat

b)

den besvarende medlemsstat

c)

meddelelsens type

d)

svarets statuskode

e)

meddelelsernes dato og klokkeslæt

f)

svartiden.


BILAG VIII

Anvendelse af meddelelsessystemet TACHOnet

1.   Udstedelse af førerkort

1.1.   Hvis ansøgeren til et førerkort er indehaver af et kørekort, som er udstedt i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvori ansøgningen indgives, foretages en »Check Issued Card«-broadcast-søgning af den medlemsstat, hvori ansøgningen indgives.

1.2.   Medlemsstater, der udsteder et førerkort til en fører, der er indehaver af et kørekort, som er udstedt i en anden medlemsstat, underretter straks den anden medlemsstat via »Issued Card Driving Licence«-funktionen om, at der er udstedt et førerkort.

1.3.   Hvis ansøgeren til et førerkort er indehaver af et kørekort, som er udstedt i den medlemsstat, hvori ansøgningen indgives, og for hvilket der førhen er blevet registreret en ICDL-meddelelse i det nationale register, foretager medlemsstaten enten en CIC-singlecast-søgning eller en »Check Card Status«-søgning hos den medlemsstat, som indsendte ICDL-meddelelsen.

1.4.   Alle ICDL-meddelelser skal registreres i det nationale register hos den modtagende medlemsstat.

1.5.   Medlemsstaterne skal foretage en CIC-broadcast-søgning for mindst 30 % af de ansøgninger, der indgives af førere med kørekort, som er blevet udstedt i samme medlemsstat.

1.6.   Medlemsstaterne kan vælge ikke at anvende ICDL-funktionen i henhold til punkt 1.3 og 1.5. I så fald foretager de en CIC-broadcast-søgning for alle modtagne ansøgninger.

1.7.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen senest på datoen for anvendelsen af denne forordning, om de registrerer ICDL-meddelelser i deres nationale registre, eller om de følger proceduren i punkt 1.6.

1.8.   Medlemsstater, der i løbet af de fem år op til datoen for anvendelsen af denne forordning ikke har registreret ICDL-meddelelser i deres nationale registre, som anført i punkt 1.4, foretager en CIC-broadcast-søgning for samtlige ansøgninger bortset fra kørekort, for hvilke der er registreret en ICDL-meddelelse. I disse tilfælde finder punkt 1.3 anvendelse.

1.9.   Forpligtelsen i punkt 1.8 finder anvendelse i en periode på fem år fra datoen, hvorpå registrering af ICDL-meddelelser er blevet effektivt gennemført i hver medlemsstats nationale registre.

2.   Tilbagekaldte, inddragne eller stjålne førerkort

2.1.   Hvis et førerkort i overensstemmelse med artikel 26, stk. 7, og artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) nr. 165/2014 er blevet tilbagekaldt, inddraget eller meldt stjålet i en anden medlemsstat end den udstedende medlemsstat, forpligtes den anden medlemsstat til:

a)

at kontrollere kortets aktuelle status ved at sende en CCS-anmodning til den udstedende medlemsstat. Hvis kortnummeret er ukendt, foretages en CIC-singlecast-søgning forud for CCS-anmodningen

b)

at sende en MCS-meddelelse via meddelelsessystemet TACHOnet til den udstedende medlemsstat.

3.   Udskiftning af førerkort

3.1.   I tilfælde hvor indehaveren af et førerkort ansøger om udskiftning af førerkortet i en anden medlemsstat end den udstedende medlemsstat, kontrollerer den kompetente myndighed i førstnævnte medlemsstat kortets aktuelle status ved at sende en CCS-anmodning til den udstedende medlemsstat.

3.2.   Når førerkortets status er kontrolleret og kan udskiftes på gyldig vis, sender den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvori ansøgningen er indgivet, en MCS-anmodning via meddelelsessystemet TACHOnet til den udstedende medlemsstat.

3.3.   Medlemsstater, der fornyer eller udskifter et førerkort for en fører, der er indehaver af et kørekort, som er udstedt i en anden medlemsstat, underretter straks den udstedende medlemsstat via ICDL-funktionen om, at førerkortet er blevet fornyet eller udskiftet.


Top