EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0211(05)

Afgørelse nr. F2 af 23. juni 2015 om udveksling af data mellem institutioner med henblik på tildeling af familieydelser (Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

OJ C 52, 11.2.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

11.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 52/11


AFGØRELSE nr. F2

af 23. juni 2015

om udveksling af data mellem institutioner med henblik på tildeling af familieydelser

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

(2016/C 52/07)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), særlig artikel 72, litra a),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2), særlig artikel 2, stk. 2, og afsnit III, kapitel VI, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På det 340. møde i den administrative kommission den 22.- 23. oktober 2014 gav en række delegationer udtryk for bekymring over problemer, de var stødt på med hensyn til hastigheden, ensartetheden og strukturen i udvekslingen af oplysninger fra de kompetente institutioner med henblik på tildeling og beregning af familieydelser.

(2)

Kompleksiteten og varigheden af proceduren for tildeling af familieydelser blev også drøftet på mødet den 18. april 2012 i arbejdsgruppen om familieydelser under den administrative kommission og i refleksionsforummet om eksport af og kompetencer inden for familieydelser den 10. marts 2015.

(3)

Udvekslingen af oplysninger mellem institutionerne skal være i overensstemmelse med artikel 68, stk. 3, og artikel 76, stk. 4, i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 2 og artikel 60, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 987/2009.

(4)

I overensstemmelse med artikel 60, stk. 3, i forordning (EF) nr. 987/2009 bør en institution, som har modtaget en ansøgning om familieydelser, hvis den konkluderer, at dens lovgivning finder anvendelse, men ikke har prioritet, straks træffe en foreløbig afgørelse om de prioriteringsregler, der skal anvendes, og videresende ansøgningen i overensstemmelse med artikel 68, stk. 3, i forordning (EF) nr. 883/2004 til institutionen i den medlemsstat, den mener, har den primære kompetence.

(5)

Medmindre den institution, som modtager en videresendt ansøgning i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EF) nr. 987/2009, inden for den angivne to måneders frist meddeler, at den bestrider den foreløbige afgørelse, vil denne foreløbige afgørelse blive endelig, enten fra den dato, hvor den modtagende institution godkender afgørelsen, dog — hvis den modtagende institution undlader at meddele sin holdning til den foreløbige afgørelse — højst to måneder efter, at den modtagende institution har modtaget ansøgningen.

(6)

I henhold til artikel 68, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 60, stk. 3, i forordning (EF) nr. 987/2009 bør det forskelsbetingede supplement beregnes og udbetales med det samme, så snart den berørte person bliver berettiget til ydelsen, og medlemsstaten har de oplysninger, der er nødvendige for beregningen af det forskelsbetingede supplement.

(7)

Hvis den institution, som modtager en ansøgning om familieydelse, har truffet en foreløbig afgørelse om de prioriteringsregler, der skal anvendes, men endnu ikke har alle de oplysninger, der er nødvendige for at beregne det forskelsbetingede supplement, bør institutionen efter anmodning fra den berørte person beregne det forskelsbetingede supplement foreløbigt, hvis en sådan beregning er mulig på grundlag af de foreliggende oplysninger, i overensstemmelse med artikel 68, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 7 og artikel 60, stk. 3, i forordning (EF) nr. 987/2009. I tilfælde af uenighed mellem de pågældende institutioner om, hvilken lovgivning der finder prioriteret anvendelse, bør artikel 6, stk. 2-5, og artikel 60, stk. 4, i forordning (EF) nr. 987/2009 finde anvendelse.

(8)

Anvendelsen af blanketterne til udveksling af oplysninger i forbindelse med tildeling og beregning af familieydelser i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 bør ske i overensstemmelse med afgørelse nr. E1 (3).

(9)

For at fremme en ensartet anvendelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 er den administrative kommission derfor enig i, at der bør fastsættes klarere tidsfrister for udveksling af data med henblik på tildeling og beregning af familieydelser i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, og den mener desuden, at der bør være klarere regler for udbetaling af det forskelsbetingede supplement (herunder på et foreløbigt grundlag).

Beslutningen i sagen er truffet i henhold til de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser —

BESTEMT FØLGENDE:

1.

En institution skal straks udlevere alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastlægge retten til en familieydelse og beregne denne ydelse, til de berørte institutioner i andre medlemsstater. Det gælder desuden, at når en institution får kendskab til oplysninger, der kan være af betydning for en stillingtagen til retten til eller til størrelsen af familieydelser, skal den sende de relevante oplysninger til de andre berørte institutioner så hurtigt som muligt.

2.

En institution skal besvare en anmodning om oplysninger fra en anden medlemsstat omgående og under ingen omstændigheder senere end:

a)

to måneder efter modtagelsen af anmodningen i sager vedrørende anmodninger om en stillingtagen til en foreløbig afgørelse om de prioriteringsregler, der omhandles i artikel 60, stk. 3, i forordning (EF) nr. 987/2009, eller

b)

tre måneder efter dagen for modtagelsen af anmodningen om oplysninger i alle andre tilfælde.

3.

I ekstraordinære tilfælde, hvor det af berettigede årsager ikke er muligt for den institution, der modtager en anmodning om oplysninger at svare inden for den frist, der er fastsat i punkt 2, litra b), skal den underrette den anmodende institution om dette og om grundene til forsinkelsen; hvis det er muligt, skal institutionen desuden angive, hvornår den vil fremlægge de ønskede oplysninger, og underrette den anmodende institution om eventuelle ændringer i denne vejledende tidsramme.

4.

Hvis mindst to medlemsstater er berørt, skal de kompetente institutioner efter anmodning udveksle oplysninger om modtagernes familiemæssige situation og om ydelsessatserne og de beløb, der udbetales. Sådanne anmodninger er underlagt tidsfristerne i punkt 2, litra b). Uden at det berører forpligtelsen i punkt 1, må en kompetent institution i tilfælde af generiske periodiske anmodninger, uden en konkret årsag, enten om kontrol af beløbsstørrelsen eller om verifikation af retten til ydelser ikke indgive en sådan anmodning mere end én gang om året, og den modtagende kompetente institution er heller ikke forpligtet til at besvare en sådan anmodning mere end én gang om året.

5.

Det forskelsbetingede supplement beregnes og udbetales med det samme, så snart den berørte person bliver berettiget til ydelsen, og medlemsstaten har de oplysninger, der er nødvendige for beregningen af det forskelsbetingede supplement. Supplementet eller det midlertidige supplement betales med den hyppighed, der er fastsat for udbetaling af familieydelser i den nationale lovgivning i den kompetente medlemsstat.

6.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen.

Liene RAMANE

Formand for den administrative kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  Afgørelse nr. E1 af 12. juni 2009 om praktiske retningslinjer for overgangsperioden for den i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlede elektroniske dataudveksling (EUT C 106 af 24.4.2010, s. 9).


Top