EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1576

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1576 af 6. juli 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder og forordning (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår registreringen af sådanne fremgangsmåder i ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren

OJ L 246, 23.9.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1576/oj

23.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1576

af 6. juli 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder og forordning (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår registreringen af sådanne fremgangsmåder i ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 75, stk. 2 og stk. 3, litra g), og artikel 147, stk. 3, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (2) fastsættes tilladte ønologiske fremgangsmåder i bilag I A til samme forordning. Den Internationale Vinorganisation (OIV) har vedtaget resolutioner, der tillader tre nye ønologiske fremgangsmåder. For at følge den tekniske udvikling og give producenterne i EU mulighed for at udnytte de nye muligheder, som producenter i tredjelande har, bør de nye ønologiske fremgangsmåder tillades i EU i henhold til de anvendelsesbetingelser, som er fastsat af OIV.

(2)

Ved visse ønologiske fremgangsmåder er risikoen for svigagtig anvendelse særlig stor, og de skal indføres i ind- og udgangsbøgerne, jf. artikel 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 (3). Det er grunden til, at de tre nye ønologiske fremgangsmåder, dvs. behandling af vin ved hjælp af membranteknologi kombineret med aktivt kul, anvendelse af polyvinylimidazol- og polyvinylpyrrolidon-copolymerer som tekniske hjælpestoffer og anvendelse af sølvchlorid som teknisk hjælpestof, bør indføres i registrene.

(3)

Forordning (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 436/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 606/2009

Bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 436/2009

I artikel 41, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 436/2009 tilføjes følgende litra:

»x)

behandling ved hjælp af membranteknologi kombineret med aktivt kul

y)

anvendelse af polyvinylimidazol- og polyvinylpyrrolidon-copolymerer

z)

anvendelse af sølvchlorid.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af vinmarkedet, dokumenterne, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren (EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15).


BILAG

I bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I tabellen indsættes følgende som række 53, 54 og 55:

1

2

3

Ønologisk fremgangsmåde

Anvendelsesbetingelser

Begrænsninger af anvendelsen

»53

Behandling af vin ved hjælp af membranteknologi kombineret med aktivt kul for at reducere overskydende 4-ethylphenol og 4-ethylguaiacol

For vin og på de betingelser, der er fastsat i tillæg 19

 

54

Anvendelse af polyvinylimidazol- og polyvinylpyrrolidon-copolymerer (PVI/PVP)

For vin og på de betingelser, der er fastsat i tillæg 20

Højst 500 mg/l (når stoffet tilsættes til most og vin, må den samlede mængde ikke overstige 500 mg/l)

55

Anvendelse af sølvchlorid

For vin og på de betingelser, der er fastsat i tillæg 21

Højst 1 g/hl, restindhold i vinen < 0,1 mg/l (sølv)«

2)

Som tillæg 19, 20 og 21 indsættes følgende:

»

Tillæg 19

Forskrifter for behandling af vin ved hjælp af membranteknologi kombineret med aktivt kul for at reducere overskydende 4-ethylphenol og 4-ethylguaiacol

Formålet med denne behandling er at reducere indholdet af 4-ethylphenol og 4-ethylguaiacol af mikrobiel oprindelse, som er organoleptiske fejl og som slører vinens aromaer.

Forskrifter:

1)

Behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller kvalificeret tekniker.

2)

Behandlingen skal registreres i de bøger, der er omhandlet i artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3)

De anvendte membraner skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1935/2004 og (EU) nr. 10/2011 og med de nationale bestemmelser, der er vedtaget med henblik på gennemførelsen af disse retsakter. De skal være i overensstemmelse med forskrifterne i OIV's internationale ønologiske kodeks.

Tillæg 20

Forskrifter for polyvinylimidazol- og polyvinylpyrrolidon-copolymerer (PVI/PVP)

Formålet med anvendelsen af PVI/PVP er at forhindre fejl, som forårsages af for høje metalindhold, og at mindske uønskede høje metalkoncentrationer.

Forskrifter:

1)

Copolymerer skal fjernes ved filtrering senest to dage efter tilsætningen under hensyntagen til forsigtighedsprincippet.

2)

Er der tale om uklar most, må copolymeren tidligst tilsættes to dage før filtreringen.

3)

Behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller en kvalificeret tekniker.

4)

Behandlingen skal indføres i de bøger, der er nævnt i artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Tillæg 21

Forskrifter for sølvchlorid

Sølvchlorid anvendes til behandling af vin for at fjerne gærings- og lagringsrelaterede unormale lugte (forårsaget af reduktionsreaktioner, som kendetegnes ved tilstedeværelsen af svovlbrinte og thioler).

Forskrifter:

1)

Behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller en kvalificeret tekniker.

2)

Behandlingen skal indføres i de bøger, der er nævnt i artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3)

Sølvchlorid, som tilsættes vin, skal anvendes på et inert bæremateriale, f.eks. kieselgur (diatoméjord), bentonit, kaolin osv. Udfældningen skal fjernes ved hjælp af en passende fysisk fremgangsmåde og behandles inden for den specialiserede sektor.

«

Top