Help Print this page 

Document 32015D1208(01)

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. december 2015 om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, og af henvisningen til offentliggørelsen af varespecifikationen for vinsektorbetegnelsen (Dons (BOB))
  • In force
OJ C 407, 8.12.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 407/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 4. december 2015

om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, og af henvisningen til offentliggørelsen af varespecifikationen for vinsektorbetegnelsen

(Dons (BOB))

(2015/C 407/06)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 97, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Danmark har ansøgt om beskyttelse af betegnelsen »Dons« i henhold til de bestemmelser om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i vinsektoren, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013. Kommissionen har behandlet Danmarks ansøgning i henhold til artikel 97, stk. 2, i nævnte forordning.

(2)

De betingelser, der er fastsat i artikel 93-96, artikel 97, stk. 1, og artikel 100-102 i forordning (EU) nr. 1308/2013, er opfyldt.

(3)

For at gøre det muligt at indgive indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013 bør det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), i nævnte forordning, og den henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen, der blev udarbejdet i forbindelse med den indledende nationale procedure for behandling af ansøgningen om beskyttelse af betegnelsen »Dons«, derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og henvisningen til offentliggørelsen af varespecifikationen for betegnelsen »Dons« (BOB) findes i bilaget til denne afgørelse.

I henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013 giver offentliggørelsen af denne afgørelse ret til at gøre indsigelse mod beskyttelsen af den betegnelse, der er anført i nærværende artikel, stk. 1, inden for to måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2015.

På Kommissionens vegne

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.


BILAG

ENHEDSDOKUMENT

1.   Betegnelse(r), der skal registreres

Dons

2.   Type geografisk betegnelse

BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.   Kategorier af vinavlsprodukter

5.

Mousserende kvalitetsvin

4.   Beskrivelse af vinen/vinene

Analytiske krav

Acceptkriterier for Dons

—   Æblesyreindhold: < 0,3 g/l

—   Kuldioxidindhold: > 4 bar overtryk ved 20 °C

—   Restsukkerindhold: < 25 g/l

Dons mousserende kvalitetsvin er organoleptisk karakteriseret ved en særlig »lys« syreprofil. De mousserende vine er lette og elegante, domineret af sprøde syrer fra et oprindeligt højt æblesyreindhold konverteret til mælkesyre. Næsen har præg af citrus/lime/hyld og en karakteristisk ristethed med en god smagslængde, der ender syrefast.

Visuelt fremstår vinen transparent i farvetonerne hvid til pink/rosé/lys rød med fine, små, vedvarende bobler.

Generelle analytiske karakteristika

Maksimalt alkoholindhold (i % vol.)

 

Virkeligt minimumsalkoholindhold (i % vol.)

10,0

Totalt minimumssyreindhold

4,5 g/l udtrykt i vinsyre

Maksimalt indhold af flygtig syre (i milliækvivalenter/l)

16,66

Maksimalt indhold af svovldioxid (i mg/l)

150

5.   Vinfremstillingsmetoder

a.   Væsentlige ønologiske fremgangsmåder

Presning af druer

Specifikke ønologiske metoder

Al presning foregår ved nænsom presning af de hele drueklaser ved et maksimalt pres på 1,6 bar.

Høst, sortering og presning

Dyrkningsmetoder

Høsten foretages med håndplukning før fuld fysiologisk modenhed for bevarelse af et højt syreindhold, særligt æblesyre.

Drueklaser håndsorteres efter vejledning.

Gæring

Specifikke ønologiske metoder

Det fremstillede produkt er gjort mousserende ved anden alkoholisk gæring på flaske. Cuvéen skal efter førstegæringen have et totalt alkoholindhold på mindst 9 %.

Cuvéen skal gennemgå malolaktisk gæring før anden gæring.

Fremstillingsprocessens varighed, herunder lagringen, beregnet fra det tidspunkt, hvor cuvéen er hensat til gæring, er mindst ni måneder.

Gæringen med henblik på at gøre cuvéen mousserende og cuvéens lagring på bærmen i flasken har varet i mindst 180 dage.

Det fremstillede produkt er skilt fra bærmen efter flaskegæring ved degorgering.

b.   Maksimumsudbytter

5 000 kg druer pr. hektar

6.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

Afgrænset område: Landsbyen Dons ved Kolding, Danmark, nærmere bestemt ved tunneldalens aflejringer af smeltevandsgrus og smeltevandssand inden for Ejerlav Dons By, Almind. Ejerlav Dons By har været entydigt afgrænset ved præcise matrikelkort siden 1821 og har et areal på 853 ha.

Vinmarkerne er beliggende i en højde af 25-60 m over havets overflade i en kystnær afstand på ca. 7 km fra Kolding Fjord.

7.   Primære druesorter

 

Zalas Perle

 

Cabernet Cortis

 

Orion

 

Madeleine Angevine

 

Solaris

 

Rondo

 

Regent

 

Pinot Noir

8.   Tilknytning til det geografiske område

Vinmarkerne er beliggende ved landsbyen Dons i en højde af 25-60 m over havets overflade med ca. 7 km til kysten. Området er en istidsformet tunneldal med søer, der er dannet som dødishuller med kuperede skrænter og næringsfattig hede på sandaflejringer.

De analytiske parametre adskiller sig fra klassiske mousserende vine ved et højere indhold af mælkesyre, der kan henføres til de nordlige dyrkningsforhold.

Vinens profil, især syreprofilen, tilskrives lokalitetens geografiske forhold (dens særlige terroir), der er karakteriseret ved næringsfattigt sedimentgrus, dybe sandlag, hvor der er langt til vandspejlet, og deraf følgende store planterodnet, samt anvendelsen af relativt hårdføre druesorter.

9.   Vigtige yderligere betingelser

Produktionsmetode

Retlig ramme:

EU-lovgivningen

Type yderligere betingelse:

Supplerende bestemmelser om mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Reference til produktionsmetode: Mærkningen skal angive ved tekst enten »gæring på flaske« eller »gæring på flaske efter den traditionelle metode« som relevant og dokumenteret i forhold til bærmekontakttiden.

EU-logo

Retlig ramme:

EU-lovgivningen

Type yderligere betingelse:

Supplerende bestemmelser om mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Mærkning med EU-logo: EU-logoet skal angives sammen med logoet for »beskyttet oprindelsesbetegnelse«.

Druesort

Retlig ramme:

EU-lovgivningen

Type yderligere betingelse:

Supplerende bestemmelser om mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Druesort: Produktet skal angive, hvilken druesort det er fremstillet af, for så vidt der kun er anvendt én druesort. Hvis produktbasen er en cuvée af flere druesorter inden for produktspecifikationen, kan det vælges enten at angive samtlige druesorter i faldende orden eller ikke at angive druesorter.

Mærkning med årgang

Retlig ramme:

EU-lovgivningen

Type yderligere betingelse:

Supplerende bestemmelser om mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

Årgang: Mærkningen skal angive årgangen, for så vidt produktet udelukkende er fremstillet af én årgangs høst. Hvis produktet er fremstillet af en cuvée af høst fra flere årgange, angives ingen årgang.

Aftapning

Retlig ramme:

EU-lovgivningen

Type yderligere betingelse:

Emballering i det afgrænsede område

Beskrivelse af betingelsen:

Aftapning:

Produktet skal ifølge produktspecifikationens afsnit c) dyrkes, fremstilles og tappes på flaske inden for det afgrænsede område, da dette har vist sig historisk at fremhæve de særlige kvaliteter ved produktet, og idet de særlige produktionsmetoder i forbindelse med lagring, degorgering og modning kan være påvirket af transport uden for området og kan udgøre en kvalitetsforringelse, som ikke er kontrolleret. Der er ikke vinproduktion i tilgrænsende områder til det ansøgte.

Link til produktspecifikationen

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Varestandarder-handelsnormer-kvalitet/Produktspecifikation%20Dons%20rev%20nov%202014%20(2).pdf


Top