EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0833

Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

EUT L 229 af 31.7.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj

31.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 833/2014

af 31. juli 2014

om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 (2) giver visse foranstaltninger i afgørelse 2014/145/FUSP virkning (3). Disse foranstaltninger omfatter indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører visse fysiske og juridiske personer, enheder og organer, og restriktioner for visse investeringer som reaktion på den ulovlige indlemmelse af Krim og Sevastopol.

(2)

Den 22. juli 2014 konkluderede Rådet, at hvis Rusland ikke opfyldte de krav, der er anført i Det Europæiske Råds konklusioner af 27. juni 2014 og i Rådets egne konklusioner af 22. juli, ville det være rede til straks at indføre en pakke af yderligere væsentlige restriktive foranstaltninger. Det anses derfor for at være hensigtsmæssigt at træffe yderligere restriktive foranstaltninger for at gøre Ruslands handlinger med henblik på at underminere Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed mere omkostningsfulde og fremme en fredelig løsning på krisen. Foranstaltningerne vil blive taget op til revision og kan blive suspenderet eller trukket tilbage eller suppleret med andre restriktive foranstaltninger, afhængigt af hvordan situationen på stedet udvikler sig.

(3)

Der bør anvendes restriktioner på eksporten af visse produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, jf. Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (4), og på leveringen af dertil hørende tjenester, og der bør anvendes restriktioner på visse tjenester i forbindelse med leveringen af våben og militært udstyr, hvis medlemsstaterne har indført en embargo på sådanne varer. Dette forbud bør ikke berøre eksporten af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, herunder til luftfarts- og rumindustrien, til ikkemilitær anvendelse eller en ikkemilitære slutbruger.

(4)

Der bør også anvendes restriktioner på direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af visse former for teknologi til olieindustrien i Rusland i form af krav om forudgående tilladelse.

(5)

Der bør ligeledes anvendes restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse finansielle institutter, undtagen institutter med base i Rusland, der har international status, og som er etableret ved mellemstatslige aftaler med Rusland som en af aktionærerne. Andre finansielle tjenester, som f.eks. indlånsforretning, betalingstjenester og lån til eller fra de institutter, der er omfattet af denne forordning, men som ikke er omhandlet i artikel 5, er ikke omfattet af denne forordning.

(6)

Disse foranstaltninger hører under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres lovgivning på EU-plan især for at sikre, at alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde.

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   »produkter og teknologi med dobbelt anvendelse«: de produkter, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

b)   »kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilag I

c)   »teknisk bistand«: enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste, uanset at bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

d)   »mæglervirksomhed«:

i)

forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenester, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii)

salg eller køb af produkter og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenester, herunder hvis de befinder sig i tredjelande med henblik på overførsel til et andet tredjeland.

e)   »mægling«: følgende tjenester og aktiviteter:

i)

modtagelse og overførsel af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

ii)

udførelse af ordrer på kunders vegne

iii)

transaktioner for egen regning

iv)

porteføljepleje

v)

investeringsrådgivning

vi)

emissionsgaranti for finansielle instrumenter og/eller anbringelse af finansielle instrumenter i et forpligtende engagement

vii)

placering af finansielle instrumenter uden en fast forpligtelse

viii)

enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet.

f)   »værdipapirer«: de kategorier af værdipapirer, der kan omsættes på kapitalmarkedet, bortset fra betalingsinstrumenter, som f.eks.:

i)

kapitalandele i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med kapitalandele i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt kapitalandelsbeviser

ii)

obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder beviser for sådanne værdipapirer

iii)

andre værdipapirer, der giver ret til at købe eller sælge sådanne værdipapirer eller til en kontantafregning.

g)   »pengemarkedsinstrumenter«: de kategorier af instrumenter, der normalt omsættes på pengemarkedet, som f.eks. skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers (virksomhedscertifikater), dog ikke betalingsinstrumenter

h)   »kreditinstitut«: en virksomhed, hvis aktivitet består i fra offentligheden at tage imod indskud eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning

i)   »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, uanset om de har oprindelse i Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de pågældende produkter og den pågældende teknologi helt eller delvist er eller kan være beregnet til militær brug eller en militære slutbruger.

Hvis slutbrugeren er det russiske militær, skal alle produkter og al teknologi med dobbelt anvendelse, som det køber, anses for at være til militær brug.

2.   Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser, jf. Rådets forordning (EF) nr. 428/2009, må de ikke give tilladelse til eksport til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de har rimelig grund til at tro, at slutbrugeren måske er en slutbruger inden for militæret, eller hvis varerne kan have en militær slutanvendelse.

De kompetente myndigheder kan dog give tilladelse, hvis eksporten vedrører opfyldelse af en forpligtelse som følge af en kontrakt eller en aftale, som blev indgået inden den 1. august 2014.

Eksportørerne skal give de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen om eksporttilladelse.

Artikel 3

1.   Der kræves forudgående tilladelse i forbindelse med direkte eller indirekte salg, overførsel eller eksport af teknologier, jf. bilag II, uanset om dette har oprindelse i Unionen eller ej, og til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller i ethvert andet land, hvis udstyret eller teknologien skal anvendes i Rusland.

2.   Ved al salg, levering, overførsel eller eksport, hvortil der kræves tilladelse i henhold til denne artikel, udstedes en sådan tilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, efter bestemmelserne i artikel 11 i forordning (EF) nr. 428/2009. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

3.   Bilag II omfatter visse teknologier, der er beregnet til oliesektoren til brug ved efterforskning og fremstilling af olie på dybt vand, efterforskning og fremstilling af olie på Arktis eller skiferolieprojekter i Rusland.

4.   Eksportørerne skal give de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger til brug for behandlingen af deres ansøgning om eksporttilladelse.

5.   De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af teknologierne i bilag II, hvis de har rimelig grund til at formode, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten af teknologierne sker med henblik på projekter, der vedrører efterforskning og fremstilling af olie på dybt vand, efterforskning og fremstilling af olie på Arktis eller skiferolieprojekter i Rusland.

De kompetente myndigheder kan dog give tilladelse, hvis eksporten vedrører opfyldelse af en forpligtelse som følge af en kontrakt eller en aftale, som blev indgået inden den 1. august 2014.

6.   De kompetente myndigheder kan på de i stk. 5 fastsatte betingelser annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, de har udstedt.

7.   Hvis en kompetent myndighed afslår at udstede en tilladelse eller annullerer, suspenderer, i væsentlig grad begrænser eller tilbagekalder en tilladelse i overensstemmelse med stk. 5 eller 6, underretter den berørte medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forsyner dem med de relevante oplysninger under overholdelse af bestemmelserne om sådanne oplysningers fortrolighed i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 (5).

8.   Før en medlemsstat udsteder en tilladelse i henhold til stk. 5 til en i alt væsentligt identisk transaktion, som i henhold til stk. 6 og 7 er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater, og hvor afslaget stadig er gyldigt, hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslaget. Hvis den berørte medlemsstat efter de pågældende høringer beslutter at udstede en tilladelse, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forelægger samtlige relevante oplysninger for at redegøre for beslutningen.

Artikel 4

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand i tilknytning til de produkter og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr (6), eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

b)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til de produkter og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring eller -garanti, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller sådan teknologi eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

c)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af sådanne produkter og sådan teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis produkterne eller teknologien helt eller delvist er eller kan være beregnet til militær brug eller til en militær slutbruger

d)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller sådan teknologi eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis produkterne eller teknologien helt eller delvist er eller kan være beregnet til militær brug eller til en militær slutbruger.

2.   Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse som følge af en kontrakt eller aftale, der er indgået inden den 1. august 2014, eller den levering af bistand, der er nødvendig for at opretholde og sikre eksisterende kapaciteter i Unionen.

3.   Levering af følgende kræver tilladelse fra den pågældende kompetente myndighed:

a)

teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til teknologier i bilag II og direkte eller indirekte levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af disse produkter eller denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller, hvis bistanden vedrører teknologier til brug i Rusland, til personer, enheder eller organer i ethvert andet land

b)

finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til teknologier i bilag II, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter eller denne teknologi eller direkte eller indirekte levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, eller hvis bistanden vedrører teknologier til brug i Rusland, til personer, enheder eller organer i ethvert andet land.

4.   Hvis der kræves tilladelse i henhold til denne artikels stk. 2, finder artikel 3, og især artikel 3, stk. 2 og 5, tilsvarende anvendelse.

Artikel 5

Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge, yde mægling eller bistand i forbindelse med udstedelse af eller på anden vis handle med værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 90 dage, der er udstedt efter den 1. august 2014 af:

a)

større kreditinstitutter eller andre større institutter, hvoraf staten ejer eller kontrollerer over 50 % fra den 1. august 2014, jf. listen i bilag III, som udtrykkeligt har mandat til at fremme den russiske økonomis konkurrenceevne og diversificering og tilskynder til investeringer, og som er etableret i Rusland, eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf mere end 50 % af ejendomsrettighederne ejes af en enhed, som er opført på listen i bilag III, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i dettes stykkes litra b), eller som er opført på listen i bilag III.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a)

tilladelser i henhold til artikel 3

b)

overtrædelses- og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af nationale domstole.

2.   Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 7

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag I på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag I. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag I.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.   Når denne forordning indeholder krav om, at der gives meddelelse eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommunikeres med den, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag I.

Artikel 10

Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke nogen form for ansvar for disse, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 11

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i henhold til denne forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, særlig fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af obligationer, garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

enheder som omhandlet i artikel 5, litra b) eller c), eller opført i bilag III

b)

andre russiske personer, enheder eller organer

c)

personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af personer, enheder eller organer som omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

2.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 12

Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i artikel 2, 4 og 5, herunder ved at agere som stedfortræder for enhederne som omhandlet i artikel 5.

Artikel 13

Denne forordning finder anvendelse:

a)

på Unionens område

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

på juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2014.

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  Se side 13 i denne EUT.

(2)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.

(3)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).

(6)  Seneste udgave er offentliggjort i EUT C 107 af 9.4.2014, s. 1.


BILAG I

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

1.

Oplysninger om medlemsstaternes kompetente myndigheder

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUAEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLANDENE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


BILAG II

Liste over teknologier som omhandlet i artikel 3

KN-kode

Beskrivelse

7304 11 00

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af rustfrit stål

7304 19 10

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 168,3 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 19 30

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 19 90

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig diameter på over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 22 00

Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas

7304 23 00

Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (ekskl. produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 29 10

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 168,3 mm (ekskl.: produkter af støbejern)

7304 29 30

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål, med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm (ekskl. produkter af støbejern)

7304 29 90

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål, med udvendig diameter på over 406,4 mm, (ekskl.: produkter af støbejern)

7305 11 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern eller stål, svejset på langs med skjult lysbuesvejsning

7305 12 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og stål, svejset på langs (ekskl.: produkter svejset på langs med skjult lysbuesvejsning)

7305 19 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på over 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern og stål (ekskl.: produkter svejset på langs med skjult lysbuesvejsning)

7305 20 00

Foringsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på over 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern og stål

7306 11

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål med diameter på ikke over 406,4 mm

7306 19

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejset, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7306 21 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål med diameter ikke over 406,4 mm

7306 29 00

Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved olie- og gasudvinding, svejset, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

8207 13 00

Værktøj til bjerg- eller jordboring, udskifteligt, med virksomme dele af sintrede metalcarbider eller cermets

8207 19 10

værktøj til bjerg- eller jordboring, udskifteligt, med virksomme dele af diamant eller agglomereret diamant

8413 50

Fortrængningspumper med stempel eller membran, til væsker, maskindrevne (ekskl. dem, der er nævnt under pos. 8413 11 og 8413 19, brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændingsmotorer og betonpumber)

8413 60

Roterende fortrængningspumper, til væsker, maskindrevne (ekskl. dem, der er nævnt under pos. 8413 11 og 8413 19 og brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændingsmotorer)

8413 82 00

Væskeelevatorer (ekskl. pumper)

8413 92 00

Dele til væskeelevatorer, i.a.n.

8430 49 00

Maskiner og apparater til jordboring eller udvinding af mineraler eller malme, ikke selvkørende og ikke hydrauliske (ekskl. maskiner og apparater til tunnelboring og håndværktøj)

ex 8431 39 00

Dele til maskiner og apparater henhørende under pos. 8428, i.a.n.

ex 8431 43 00

Dele til maskiner og apparater til boring, henhørende under pos. 8430 41 eller 8430 49, i.a.n.

ex 8431 49

Dele til maskiner og apparater henhørende under pos. 8426, 8429 og 8430, i.a.n.

8705 20 00

Mobile boretårne

8905 20 00

Bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

8905 90 10

Søgående fyrskibe, havnesprøjter, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen (ekskl. opmudringsfartøjer, bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning fiske- og fangstfartøjer og krigsskibe)


BILAG III

Liste over institutter og institutioner som omhandlet i artikel 5, litra a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top