EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0749

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 749/2014 af 30. juni 2014 om struktur, format, indsendelse og revision af oplysninger, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013

OJ L 203, 11.7.2014, p. 23–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; ophævet ved 32020R1208

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/749/oj

11.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 749/2014

af 30. juni 2014

om struktur, format, indsendelse og revision af oplysninger, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (1), særlig artikel 7, stk. 7 og 8, artikel 8, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 17, stk. 4, og artikel 19, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De oplysninger, der rapporteres til Kommissionen i medfør af forordning (EU) nr. 525/2013, er nødvendige for en vurdering af de faktiske fremskridt hen imod opfyldelsen af EU's og medlemsstaternes forpligtelser vedrørende begrænsning eller reduktion af alle drivhusgasemissioner i henhold til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), der er godkendt ved Rådets afgørelse 94/69/EF (2), Kyotoprotokollen dertil, som er godkendt ved Rådets afgørelse 2002/358/EF (3), og den samling af EU-retsakter, der blev vedtaget i 2009, og som samlet betegnes »klima- og energipakken«. De sætter desuden Unionen i stand til at udarbejde årsrapporter til opfyldelse af de forpligtelser, der følger af UNFCCC og Kyotoprotokollen.

(2)

I beslutning 19/CMP.1, der blev truffet på UNFCCC-partskonferencen, som tillige fungerede som møde for parterne i Kyotoprotokollen, opstilles de retningslinjer for systemer til opgørelse af drivhusgasser, som parterne i konventionen skal anvende nationalt. I UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.19 om revision af UNFCCC's retningslinjer for rapportering af årlige opgørelser i konventionens bilag I, nåede UNFCCC-partskonferencen til enighed om, at UNFCCC's parter benytter retningslinjerne fra 2006 for nationale drivhusgasopgørelser fra det mellemstatslige panel om klimaændringer (IPPC), de nye IPCC-værdier for globalt opvarmningspotentiale og de reviderede tabeller i fælles rapporteringsformat, som findes i et bilag til beslutningen.

(3)

Efter at beslutning nr. 280/2004/EF (4) er afløst af forordning (EU) nr. 525/2013, er der blevet behov for at ajourføre Kommissionens beslutning nr. 2005/166/EF (5), der indeholder gennemførelsesbestemmelser til beslutning nr. 280/2004/EF, således at der bliver overensstemmelse med ændringerne i de internationalt fastsatte retningslinjer og sikres ensartede vilkår for gennemførelse af de bestemmelser i forordning (EU) nr. 525/2013, som ikke fandtes i beslutning nr. 280/2004/EF. Der bør gælde ensartede gennemførelsesbestemmelser for rapportering af drivhusgasopgørelser, tilnærmede drivhusgasopgørelser, information om systemer vedrørende politikker og foranstaltninger og fremskrivninger samt brugen af auktionsindtægter og projektkreditter og ved anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 529/2013/EU (6). I betragtning af de mange nødvendige ændringer i beslutning nr. 2005/166/EF bør beslutningen ophæves og erstattes.

(4)

Ved forordning (EU) nr. 525/2013 indføres der en revisionsproces for drivhusgasopgørelserne fra medlemsstaterne på EU-plan for at sikre, at overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (7) vurderes på en troværdig, ensartet, gennemsigtig og rettidig måde. Der bør fastlægges en tidsplan og faser for den samlede revision og den årlige revision af medlemsstaternes drivhusgasopgørelser for at sikre, at revisionsprocessen gennemføres rettidigt og effektivt.

(5)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. C(2014) 1539 (8) fastsætter væsentlige krav til det opgørelsessystem, hvormed Unionen kan opfylde sine forpligtelser ifølge beslutning 19/CMP.1, der blev truffet af UNFCCC-partskonferencen i dennes egenskab af møde for parterne i Kyotoprotokollen. Ved at fastsætte tidsplaner for samarbejde og samordning mellem Kommissionen og medlemsstaterne, når rapporten med Unionens drivhusgasopgørelse skal udarbejdes, sikres det, at forpligtelserne gennemføres rettidigt og reelt.

(6)

For at bevare retssikkerheden med hensyn til Unionens og medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser, når den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelserne under Kyotoprotokollen er udløbet, bør artikel 18, 19 og 24 i beslutning nr. 2005/166/EF forblive i kraft.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning indeholder bestemmelserne til gennemførelse af forordning (EU) nr. 525/2013 på følgende områder:

a)

medlemsstaternes rapportering af drivhusgasopgørelser, tilnærmede drivhusgasopgørelser, information om systemer vedrørende politikker og foranstaltninger og fremskrivninger samt brugen af auktionsindtægter og projektkreditter i henhold til artikel 7, 8, 12, 13, 14 og 17 i forordning (EU) nr. 525/2013

b)

medlemsstaternes rapportering med henblik på afgørelse nr. 529/2013/EU

c)

tidsplan og faser for den samlede revision og den årlige revision af medlemsstaternes drivhusgasopgørelser i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 525/2013

d)

tidsplaner for samarbejde og samordning mellem Kommissionen og medlemsstaterne for så vidt angår udarbejdelsen af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(1)

»tabel i fælles rapporteringsformat«: tabel til oplysninger om menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn, som den fremgår af bilag II til beslutning 24/CP.19 truffet af partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) (beslutning 24/CP.19) og bilaget til beslutning 6/CMP.9 truffet af UNFCCC-partskonferencen i dennes egenskab af møde for parterne i Kyotoprotokollen

(2)

»referencetilgang«: den referencetilgang, som det mellemstatslige panel om klimaændringer (IPCC) benytter, jf. IPCC-retningslinjerne for nationale drivhusgasopgørelser fra 2006 som anvendt i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. C(2014) 1539

(3)

»tilgang 1«: basismetoden i IPCC-retningslinjerne fra 2006 eller IPCC's retningslinjer for god praksis fra 2003

(4)

»central kategori«: en kategori, som har væsentlig indflydelse på en medlemsstats eller EU's samlede drivhusgasopgørelse, enten på de absolutte værdier for emissioner eller optag, eller på tendensen i emissioner og optag eller på usikkerheden på emissioner og optag

(5)

»sektorbaseret tilgang«: IPCC's sektorbaserede tilgang som omhandlet i IPCC's retningslinjer fra 2006.

KAPITEL II

MEDLEMSSTATERNES RAPPORTERING

Artikel 3

Generelle regler for indrapportering af drivhusgasopgørelser

1.   Medlemsstaterne rapporterer de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 525/2013, ved at sende følgende materiale, som den har udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. C(2014) 1539 og reglerne i nærværende forordning, til Kommissionen og en kopi deraf til Det Europæiske Miljøagentur:

a)

tabellerne i fælles rapporteringsformat i form af et fuldstændigt sæt regneark eller XML-filer afhængigt af, hvilken software der er til rådighed, og de skal dække hele medlemsstatens geografiske område, jf. forordning (EU) nr. 525/2013

b)

det elektroniske standardformat til rapportering af emissionsenheder ifølge Kyotoprotokollen og dertil knyttede rapporteringsinstrukser, som er fastsat af UNFCCC-partskonferencen i dennes egenskab af møde for parterne i Kyotoprotokollen

c)

bilag I-VIII og X-XV til denne forordning.

2.   Medlemsstaternes fuldstændige rapport om deres nationale opgørelse, som er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 525/2013, udarbejdes på grundlag af den struktur, der er fastlagt i tillægget til UNFCCC's rapporteringsretningslinjer for de årlige drivhusgasopgørelser, jf. bilag I til beslutning 24/CP.19, og efter reglerne i nærværende forordning.

Artikel 4

Rapportering i den nationale opgørelsesrapport eller i et bilag til den nationale opgørelsesrapport

1.   De oplysninger og tabeller, som kræves i artikel 6, 7 og 9-16, skal indgå i medlemsstaternes nationale opgørelsesrapport eller findes i et særskilt bilag dertil, jf. bilag I.

2.   Når medlemsstaterne har mulighed for at anbringe de krævede oplysninger og tabeller i den nationale opgørelsesrapport eller i et særskilt bilag dertil, skal de udfylde bilag I, så det er tydeligt, hvor oplysningerne findes.

Artikel 5

Rapporteringsprocesser

Ved indberetningen af oplysninger efter artikel 4, 5, 7, 8 og 12-17, i forordning (EU) nr. 525/2013 anvender medlemsstaterne Det Europæiske Miljøagenturs ReportNet-værktøjer, der er stillet til rådighed i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 (9).

Artikel 6

Rapportering om nationale opgørelsessystemer

1.   Medlemsstaterne rapporterer oplysningerne om deres nationale opgørelsessystemer, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, som løbende tekst, der indeholder følgende:

a)

navnet på og kontaktoplysninger for den nationale instans, der har det overordnede ansvar for medlemsstatens nationale opgørelse

b)

de forskellige instansers rolle og ansvar i forbindelse med planlægningen, udarbejdelsen og forvaltningen af opgørelsen samt det institutionelle, juridiske og proceduremæssige grundlag for udarbejdelse af opgørelsen

c)

en beskrivelse af de processer, hvorved der indsamles aktivitetsdata, udvælges emissionsfaktorer og metoder samt udarbejdes emissionsestimater

d)

en beskrivelse af, hvilke kategorier der er udpeget som centrale, og hvordan dette resultat er fremkommet

e)

en beskrivelse af de processer, hvorved det afgøres, om tidligere indsendte opgørelsesdata skal genberegnes

f)

en beskrivelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolplanen, dens gennemførelse og de fastsatte kvalitetsmål samt oplysninger om interne og eksterne evaluerings- og revisionsprocesser og resultaterne deraf i overensstemmelse med retningslinjerne for nationale systemer i bilaget til beslutning 19/CMP.1, der blev truffet af UNFCCC-partskonferencen i dennes egenskab af møde for parterne i Kyotoprotokollen

g)

en beskrivelse af procedurerne for officiel behandling og godkendelse af opgørelsen.

2.   Medlemsstaterne giver en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at de kompetente opgørelsesmyndigheder har adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013, herunder information om de organisationer, der leverer oplysningerne, regelmæssigheden af adgangen til oplysninger og graden af disaggregering og fuldstændigheden af de oplysninger, der er adgang til.

Artikel 7

Rapportering om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om luftforurenende stoffer

1.   Medlemsstaterne oplyser i tekstform om resultaterne af de kontroller, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra m), nr. i), i forordning (EU) nr. 525/2013, og om den indbyrdes overensstemmelse i dataene, jf. artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 525/2013, herunder følgende:

a)

en kort vurdering af, om estimaterne af emissionerne af carbonmonoxid (CO), svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og flygtige organiske forbindelser (VOC) i de opgørelser, medlemsstaterne har indsendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF (10) og FN/ECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, stemmer overens med de tilsvarende emissionsestimater i drivhusgasopgørelserne i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013

b)

datoerne for indsendelse af de rapporter i henhold til direktiv 2001/81/EF og FN/ECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, der er sammenholdt med opgørelserne i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013.

2.   Hvis kontrollen i stk. 1 viser en forskel på mere end +/-5 % mellem de samlede emissioner, ekskl. arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), af et givet luftforurenende stof, som rapporteret i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013 sammenholdt med enten direktiv 2001/81/EF eller FN/ECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande for år X-2, skal den pågældende medlemsstat udfylde skemaet i bilag II til nærværende forordning for dette stof og indsende det sammen med tekstoplysningerne ifølge stk. 1.

3.   Hvis forskellen i stk. 2 på mere end +/- 5 % skyldes korrektion af fejlbehæftede data eller afvigelser mellem de pågældende retsakters geografiske dækning eller anvendelsesområde, kan medlemsstaterne dog nøjes med at give tekstoplysningerne i stk. 1.

Artikel 8

Rapportering om genberegninger

Medlemsstaterne indberetter årsagen til genberegning af basisår eller basisperiode og år X-3 som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 525/2013, i skemaform som vist i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 9

Rapportering om opfølgning af anbefalinger og justeringer

1.   Ifølge artikel 7, stk. 1, litra j), i forordning (EU) nr. 525/2013 skal medlemsstaterne gøre rede for status for opfølgningen af hver enkelt justering og hver enkelt anbefaling på listen i den senest offentliggjorte UNFCCC-revisionsrapport, herunder begrundelsen for ikke at følge en sådan anbefaling, i skemaform som vist i bilag IV til nærværende forordning.

2.   Medlemsstaterne gør rede for status for opfølgningen af hver enkelt anbefaling på listen i den seneste revisionsrapport, jf. artikel 35, stk. 2, i skemaform som vist i bilag IV.

Artikel 10

Rapportering om overensstemmelse mellem rapporterede emissioner og data fra emissionshandelssystemet

1.   Medlemsstaterne rapporterer de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra k), i forordning (EU) nr. 525/2013, i skemaform som vist i bilag V til nærværende forordning.

2.   Medlemsstaterne oplyser i tekstform om resultaterne af de kontroller, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra l), i forordning (EU) nr. 525/2013.

Artikel 11

Rapportering om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om fluorholdige drivhusgasser

Medlemsstaterne oplyser i tekstform om resultaterne af de kontroller, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra m), nr. ii), i forordning (EU) nr. 525/2013, herunder følgende:

a)

en beskrivelse af de kontroller, den pågældende medlemsstat har foretaget, med hensyn til detaljeringsgrad, datasæt og, hvilke oplysninger der er sammenholdt

b)

en beskrivelse af de vigtigste resultater af kontrollerne og en redegørelse for de vigtigste uoverensstemmelser

c)

oplysning om, om der er benyttet data, der er indsamlet af operatører i medfør af artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 842/2006 (11), og i så fald hvordan

d)

hvis kontrollerne ikke er udført, en begrundelse for, hvorfor kontrollerne ikke anses for at være relevante.

Artikel 12

Rapportering om overensstemmelse med energidata

1.   Ifølge artikel 7, stk. 1, litra m), nr. iii), i forordning (EU) nr. 525/2013 skal medlemsstaterne i tekstform oplyse om sammenligningen mellem referencetilgangen beregnet ud fra data i drivhusgasopgørelsen og referencetilgangen beregnet ud fra data, der er indrapporteret i medfør af artikel 4 og bilag B i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 (12).

2.   Medlemsstaterne leverer kvantitative oplysninger om og gør rede for tilfælde, hvor der er en forskel på mere end +/- 2 % i det beregnede samlede nationale forbrug af fossile brændsler på aggregeret niveau for alle kategorier af fossile brændsler i år X-2, i skemaform som vist i bilag VI.

Artikel 13

Rapportering om ændringer i beskrivelsen af nationale opgørelsessystemer eller registre

I de relevante kapitler i rapporten om den nationale opgørelse anfører medlemsstaterne tydeligt, om der er foretaget ændringer i beskrivelsen af det nationale opgørelsessystem eller det nationale register, jf. artikel 7, stk. 1, litra n) og o), i forordning (EU) nr. 525/2013, siden den sidst indsendte rapport om den nationale opgørelse.

Artikel 14

Rapportering om usikkerhed og fuldstændighed

1.   Medlemsstaterne rapporterer om usikkerheder som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra p), i forordning (EU) nr. 525/2013 ved at oplyse tilgang 1-usikkerhedsestimater for

a)

emissionsniveauer og -tendenser

b)

aktivitetsdata og emissionsfaktorer eller andre estimationsparametre, der benyttes for de relevante kategorier, i skemaform som vist i bilag VII til nærværende forordning.

2.   Den generelle vurdering af fuldstændigheden, jf. artikel 7, stk. 1, litra p), i forordning (EU) nr. 525/2013, skal indeholde følgende:

a)

en oversigt over de kategorier, der ikke er rapporteret estimater for (NE), jf. UNFCCC's rapporteringsretningslinjer for de årlige drivhusgasopgørelser i bilag I til beslutning 24/CP.19, og en detaljeret redegørelse for anvendelse af denne kode, især i de tilfælde, hvor IPCC-retningslinjerne for nationale drivhusgasopgørelser fra 2006 anfører metoder for estimation af drivhusgasser

b)

en beskrivelse af drivhusgasopgørelsens geografiske dækning.

3.   Når en medlemsstat indsender opgørelser i henhold til UNFCCC og Kyotoprotokollen og i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, som har forskellig geografisk dækning, skal de ledsages af en kort beskrivelse af de principper og metoder, der har været anvendt til at skelne de emissioner og optag, der er rapporteret for Unionens område, fra de emissioner og optag, der er rapporteret for områder uden for Unionen, under udarbejdelsen af opgørelsen for medlemsstatens område inden for Unionens område.

Artikel 15

Rapportering om andre elementer, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse

1.   Medlemsstaterne muliggør udarbejdelse af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra p), i forordning (EU) nr. 525/2013 ved at give oplysninger om de metoder og emissionsfaktorer, der er benyttet for de kategorier, der er udpeget som centrale EU-kategorier, i de relevante XML-filer og tabeller i fælles rapporteringsformat.

2.   Med henblik på stk. 1 opstiller Kommissionen en liste over de seneste centrale EU-kategorier senest den 31. oktober året før indsendelse af opgørelsen.

3.   Medlemsstaterne gør rede for og fortolker hidtidige emissionstendenser og variationer fra år til år på aggregeret niveau i hver enkelt sektor og peger i den forbindelse på de vigtigste forhold, der menes at have haft væsentlig indflydelse på tendenserne. Der skal primært gøres rede for ændringer i det seneste opgørelsesår i forhold til 1990 og for signifikante variationer fra år til år i de seneste år, særlig fra år X-3 til år X-2.

Artikel 16

Rapportering om større ændringer i metodebeskrivelser

Hvert år senest den 15. marts rapporterer medlemsstaterne i skemaform som vist i bilag VIII om større ændringer i metodebeskrivelserne i rapporten om den nationale opgørelse, siden den blev indsendt den 15. april året før.

Artikel 17

Rapportering om tilnærmede drivhusgasopgørelser

1.   Medlemsstaterne indsender tilnærmede drivhusgasopgørelser som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, i overensstemmelse med resumétabel 2 i det fælles rapporteringsformat, på følgende måde:

a)

i en grad af disaggregering af kildekategorier, som afspejler de aktivitetsdata og metoder, der er til rådighed for udarbejdelse af estimater for år X-1

b)

ekskl. de samlede tilnærmede emissioner og dræn af CO2-ækvivalenter, der skyldes LULUCF

c)

med tilføjelse af to kolonner til rapportering af opdelingen mellem emissioner, der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (13), og emissioner, der er omfattet af beslutning nr. 406/2009/EF, om muligt opdelt på kildekategorier.

2.   Medlemsstaterne gør bl.a. rede for de vigtigste forhold, der har påvirket de emissionstendenser, der er anført i resumétabel 2, sammenholdt med den allerede indsendte opgørelse. En sådan redegørelse skal kun afspejle de oplysninger, der er til rådighed for udarbejdelse af estimater for år X-1.

Artikel 18

Tidsplaner for samarbejde og samordning under udarbejdelsen af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse

Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder og samordner om udarbejdelsen af Unionens drivhusgasopgørelse og rapporten om Unionens opgørelse og overholder tidsplanen i bilag IX.

Artikel 19

Rapportering om bestemmelse af den tildelte mængde

Medlemsstaterne indsender en rapport med de oplysninger, der er nødvendige for at lette beregningen af den fælles tildelte mængde og Unionens tildelte mængde, jf. artikel 3, stk. 7 bis, 8 og 8 bis, i Kyotoprotokollen, for den anden forpligtelsesperiode i overensstemmelse med bilag I til beslutning 2/CMP.8, til Kommissionen tre måneder inden tidsfristen for indsendelse af rapporten til UNFCCC.

Artikel 20

Rapportering om nationale systemer for politikker og foranstaltninger og fremskrivninger

Medlemsstaterne rapporterer om nationale systemer for politikker og foranstaltninger og fremskrivninger som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 525/2013, herunder følgende:

a)

oplysninger om de relevante institutionelle, juridiske og proceduremæssige ordninger, herunder udpegningen af den eller de nationale instanser, der har det overordnede ansvar for medlemsstatens politikevaluering og udarbejdelse af fremskrivninger af menneskeskabte drivhusgasemissioner

b)

en beskrivelse af de relevante institutionelle, juridiske og proceduremæssige ordninger inden for en medlemsstat til politikevaluering og udarbejdelse af fremskrivninger af menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn

c)

en beskrivelse af de relevante proceduremæssige ordninger og tidsplaner, hvorved der sikres rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, ensartethed, sammenlignelighed og fuldstændighed for de oplysninger, der rapporteres om politikker og foranstaltninger og om fremskrivninger

d)

en beskrivelse af den generelle proces for indsamling og brug af data ledsaget af en vurdering af, om der ligger ensartede processer for indsamling og brug af data til grund for evalueringen af politikker og foranstaltninger og udarbejdelsen af fremskrivninger, og de forskellige sektorer, der udarbejdes fremskrivninger for

e)

en beskrivelse af processen for valg af forudsætninger, metodologier og modeller til politikevalueringen og for udarbejdelse af fremskrivninger af menneskeskabte drivhusgasemissioner

f)

en beskrivelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolaktiviteterne og af følsomhedsanalysen af de foretagne fremskrivninger.

Artikel 21

Rapportering om ajourføringer af medlemsstaternes strategier for kulstoffattig udvikling

Medlemsstaterne rapporterer om ajourføringer af deres strategier for kulstoffattig udvikling som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 525/2013, herunder information vedrørende følgende:

a)

formålet med ajourføringen og en kort beskrivelse af den

b)

den retlige status af strategien for kulstoffattig udvikling og dens ajourføring

c)

ændringerne og de forventede virkninger af ajourføringen for gennemførelsen af strategien for kulstoffattig udvikling

d)

tidsplanen og en beskrivelse af den aktuelle status for gennemførelsen af strategien for kulstoffattig udvikling og dens ajourføring samt en vurdering af de forventede fordele og omkostninger ved ajourføringen, hvis der foreligger en sådan vurdering

e)

hvordan offentligheden gives adgang til oplysningerne som omhandlet i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 525/2013.

Artikel 22

Rapportering om politikker og foranstaltninger

1.   Medlemsstaterne indsender oplysningerne om politikker og foranstaltninger som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra c), d) og e), i forordning (EU) nr. 525/2013 i skemaform som vist i bilag XI til nærværende forordning, idet de benytter det fra Kommissionen modtagne rapporteringsskema og den af Kommissionen anviste fremsendelsesprocedure.

2.   Medlemsstaterne indsender kvalitative oplysninger om, hvordan de forskellige politikker og foranstaltninger, der er givet oplysning om i stk. 1, er forbundet indbyrdes, og hvordan disse politikker og foranstaltninger bidrager til de forskellige fremskrivningsscenarier, herunder en vurdering af deres bidrag til virkeliggørelse af en strategi for kulstoffattig udvikling; disse oplysninger indsendes i tekstform sammen med det skema, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 23

Rapportering om fremskrivninger

1.   Medlemsstaterne indsender oplysningerne om fremskrivninger af menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn som omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) nr. 525/2013 i skemaform som vist i bilag XII til nærværende forordning, idet de benytter det fra Kommissionen modtagne rapporteringsskema og den af Kommissionen anviste fremsendelsesprocedure.

2.   Medlemsstaterne indsender i tekstform yderligere oplysninger om følgende:

a)

resultaterne af følsomhedsanalysen af de samlede rapporterede drivhusgasemissioner ledsaget af en kort redegørelse for, hvilke parametre der er ændret på, og hvordan

b)

resultaterne af følsomhedsanalysen opdelt på de samlede emissioner, der er omfattet af beslutning nr. 406/2009/EF, de samlede emissioner, der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem som oprettet ved direktiv 2003/87/EF, og de samlede LULUCF-emissioner, hvis sådanne oplysninger foreligger

c)

året for opgørelsesdataene (basisåret) og året for den opgørelsesrapport, der danner udgangspunkt for fremskrivningerne

d)

de metodologier, der er benyttet til fremskrivningerne, herunder en kort beskrivelse af de benyttede modeller og deres sektormæssige, geografiske og tidsmæssige dækning, referencer med yderligere oplysninger om modellerne samt oplysninger om de vigtigste eksogene antagelser og parametre.

3.   Ni måneder inden fristen for indsendelse af en rapport om fremskrivninger som omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013 fremsætter Kommissionen efter høring af medlemsstaterne henstillinger om harmoniserede værdier for en række vigtige supranationalt fastsatte parametre, bl.a. kulstofpriserne i emissionshandelssystemet og internationale priser på importeret olie og kul, for at søge at opnå sammenhæng i de aggregerede EU-fremskrivninger.

Artikel 24

Rapportering om brugen af auktionsindtægter

Medlemsstaterne indsender oplysningerne om brugen af auktionsindtægter som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b) og c), og stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013 i skemaform som vist i bilag XIII til nærværende forordning.

Artikel 25

Rapportering om brug af projektkreditter til overholdelse af kravene i beslutning nr. 406/2009/EF

Medlemsstaterne indsender oplysningerne om brug af projektkreditter til overholdelse af kravene i beslutning nr. 406/209/EF som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a) og d), i forordning (EU) nr. 525/2013 i skemaform som vist i bilag XIV til denne forordning.

Artikel 26

Rapportering af sammenfattende oplysninger om foretagne overførsler

1.   Medlemsstaterne rapporterer sammenfattende oplysninger om overførsler, der er foretaget i henhold til artikel 3, stk. 4 og 5, i beslutning nr. 406/2009/EF, i skemaform som vist i bilag XV til denne forordning.

2.   Kommissionens tjenestegrene udarbejder en årlig rapport med en sammenfatning af oplysningerne fra medlemsstaterne og stiller den til rådighed i elektronisk form. Rapporten indeholder kun aggregerede data og ingen oplysninger fra de enkelte medlemsstater om priserne pr. enhed af den årlige emissionstildeling.

KAPITEL III

EU-EKSPERTREVISION AF DRIVHUSGASEMISSIONER

Artikel 27

Tilrettelæggelse af revisionerne

1.   Når Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur gennemfører revisionerne som omhandlet i artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 525/2013, bistås de af en revisionsgruppe af tekniske eksperter.

2.   Det Europæiske Miljøagentur varetager sekretariatsopgaverne i forbindelse med revisionerne.

3.   Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur udpeger et tilstrækkeligt antal revisionseksperter, som dækker de pågældende opgørelsessektorer, således at det bliver muligt at foretage en forsvarlig revision af drivhusgasopgørelserne inden for den tid, der er til rådighed.

4.   De revisionseksperter, der udpeges i henhold til stk. 3, skal have erfaring inden for udarbejdelse af drivhusgasopgørelser og helst allerede deltage i drivhusgasrevision.

5.   Et medlem af revisionsgruppen af tekniske eksperter, som har medvirket til udarbejdelse af en medlemsstats drivhusgasopgørelse, eller som er statsborger i den medlemsstat, hvis opgørelse revideres, deltager ikke i den pågældende revision.

6.   Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur tilstræber at sikre, at drivhusgasopgørelserne revideres ensartet og objektivt for alle berørte medlemsstater, således at de deraf følgende tekniske vurderinger bliver af høj kvalitet.

7.   Revisionerne er dokumentbaserede eller centraliserede.

8.   Sekretariatet kan beslutte at foretage

a)

både en dokumentbaseret og en centraliseret revision i samme år

b)

et besøg på stedet ud over den dokumentbaserede og den centraliserede revision efter indstilling fra revisionsgruppen af tekniske eksperter og i samråd med den berørte medlemsstat.

Artikel 28

Sekretariatets opgaver

Sekretariatsopgaverne som omhandlet i artikel 27, stk. 2, består bl.a. i:

a)

at udarbejde arbejdsplanen for revisionen

b)

at indsamle og levere de oplysninger, der er nødvendige for revisionsgruppens arbejde

c)

at koordinere revisionsaktiviteterne som beskrevet i denne forordning, herunder kommunikationen mellem revisionsgruppen af tekniske eksperter og den eller de udpegede kontaktpersoner i den reviderede medlemsstat, samt at sørge for alle praktiske foranstaltninger

d)

at bekræfte de tilfælde, hvor der i en medlemsstats drivhusgasopgørelser er betydelige problemer som omhandlet i artikel 31, i samråd med Kommissionen

e)

at udarbejde foreløbige og endelige revisionsrapporter og sende dem til den pågældende medlemsstat og Kommissionen.

Artikel 29

Første fase af den årlige revision

Kontrollerne af de rapporterede oplysningers gennemsigtighed, nøjagtighed, ensartethed, sammenlignelighed og fuldstændighed som omhandlet i artikel 19, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 525/2013 kan omfatte følgende:

a)

en vurdering af, om der er rapporteret om alle kategorier af emissionskilder og gasser, jf. forordning (EU) nr. 525/2013

b)

en vurdering af, om tidsserierne for emissionsdata er konsistente

c)

en vurdering af, om aggregerede emissionsfaktorer (implied emission factors) er sammenlignelige mellem medlemsstaterne, idet der tages hensyn til IPCC-standardemissionsfaktorerne for forskellige nationale omstændigheder

d)

en vurdering af brugen af notationskoden NE (»intet estimat«), hvor der foreligger IPCC tier 1-metodologier, og hvor brugen af koden ikke er begrundet ifølge punkt 37 i UNFCCC's rapporteringsretningslinjer for de årlige drivhusgasopgørelser, jf. bilag I til beslutning 24/CP.19

e)

en analyse af genberegninger, der er foretaget i forbindelse med indsendelse af opgørelsen, især hvis der ligger metodologiske ændringer til grund for genberegningerne

f)

en sammenligning af de verificerede emissioner, der er rapporteret i henhold til EU's emissionshandelssystem, med de drivhusgasemissioner, der er rapporteret i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 525/2013, med henblik på udpegning af områder, hvor emissionsdata og -tendenser fremsendt af den reviderede medlemsstat afviger betydeligt fra tilsvarende oplysninger fra andre medlemsstater

g)

en sammenligning af resultaterne af Eurostats referencetilgang og medlemsstaternes referencetilgang

h)

en sammenligning af resultaterne af Eurostats sektortilgang og medlemsstaternes sektortilgang

i)

en vurdering af, om anbefalinger fra tidligere EU- eller UNFCCC-revisioner, som medlemsstaten ikke har fulgt, kan medføre en teknisk ændring

j)

en vurdering af, om der er potentielt for høje eller for lave overslag i forbindelse med en central kategori i en medlemsstats opgørelse.

Artikel 30

Udløsning af anden fase af den årlige revision

Som led i den årlige revision udføres kontrollerne i artikel 32, hvis der ved kontrollerne efter artikel 29 påvises betydelige problemer som omhandlet i artikel 31, hvis medlemsstaten anmoder derom, hvis opgørelsen er indsendt så sent, at kontrollerne i første fase af revisionen ikke kan finde sted i overensstemmelse med tidsplanen i bilag XVI, eller hvis der ikke bliver reageret på resultaterne af første revisionsfase.

Artikel 31

Bagatelgrænse

1.   Henstillinger fra tidligere EU- eller UNFCCC-revisioner, som ikke er blevet fulgt op, anses for et betydeligt problem som omhandlet i artikel 19, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 525/2013, hvis anbefalingen eller problemet vedrører et for højt eller et for lavt overslag over data i drivhusgasopgørelsen, som kunne føre til en teknisk ændring, og hvis medlemsstaten ikke har gjort tilfredsstillende rede for den manglende opfølgning af anbefalingen.

2.   Et for lavt eller for højt overslag over opgørelsesdata, hvor afvigelsen er mindre end 0,05 % af en medlemsstats samlede nationale drivhusgasemissioner, ekskl. LULUCF, i det år, revisionen vedrører, dog højst 500 000 t CO2-ækvivalenter, anses ikke for et betydeligt problem som omhandlet i artikel 19, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 525/2013.

Artikel 32

Anden fase af den årlige revision

1.   Kontroller med henblik på at identificere tilfælde, hvor opgørelsesdataene er udarbejdet på en måde, der er uforenelig med vejledningerne i UNFCCC eller EU-reglerne, jf. artikel 19, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 525/2013, kan bestå i:

a)

en detaljeret gennemgang af opgørelsesoverslagene, herunder de metodologier, medlemsstaten har benyttet til at udarbejde opgørelserne

b)

en detaljeret analyse af medlemsstatens opfølgning af anbefalingerne vedrørende forbedring af opgørelsesoverslagene som anført enten i den seneste rapport fra UNFCCC om årlige revisioner, som medlemsstaten havde adgang til inden den indsendte den opgørelse, der er ved at blive revideret, eller i den endelige revisionsrapport som omhandlet i artikel 35, stk. 2; hvis anbefalingerne ikke er fulgt, en detaljeret analyse af medlemsstatens begrundelse for ikke at have fulgt dem

c)

en nøje vurdering af konsekvensen inden for tidsserierne i overslagene over drivhusgasemissioner

d)

en nøje vurdering af, om en medlemsstats genberegninger i en given indsendt opgørelse sammenholdt med den foregående er rapporteret på gennemsigtig måde og foretaget i overensstemmelse med IPCC-retningslinjerne for nationale drivhusgasopgørelser fra 2006

e)

en opfølgning af resultaterne af kontrollerne i artikel 29 og alle øvrige supplerende oplysninger, som den reviderede medlemsstat har givet som svar på forespørgsler fra revisionsgruppen af tekniske eksperter, og andre relevante kontroller.

2.   En medlemsstat, som ønsker at blive kontrolleret som anført i stk. 1, skal underrette Kommissionen herom senest den 31. oktober i året forud for det år, hvor den pågældende revision finder sted.

Artikel 33

Samlet revision

1.   Den samlede revision, som er omhandlet i artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, omfatter kontrollerne i artikel 29 og 32 i nærværende forordning for hele opgørelsen.

2.   I den samlede revision kan der indgå kontrol af, om problemer, der er påvist for én medlemsstat ved UNFCCC- eller EU-revisionen, også gør sig gældende for andre medlemsstater.

Artikel 34

Tekniske ændringer

1.   Det anses for påkrævet at foretage en teknisk ændring som omhandlet i artikel 19, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 525/2013, hvis et for lavt eller for højt overslag overskrider bagatelgrænsen i artikel 31 i nærværende forordning. Kun de påkrævede tekniske ændringer tages med i den endelige revisionsrapport, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, og ledsages af en dokumenteret begrundelse.

2.   Hvis en teknisk ændring er større end bagatelgrænsen i mindst ét år af den opgørelse, der er under revision, men ikke for alle årene i tidsserien, beregnes den tekniske ændring for alle de øvrige år, som revisionen omfatter, således at der sikres konsekvens inden for tidsserien.

Artikel 35

Revisionsrapporter

1.   Hvert år, hvor der gennemføres årlig revision, giver sekretariatet senest den 20. april meddelelse om eventuelle væsentlige problemer som omhandlet i artikel 30 og 31 til de pågældende medlemsstater i form af en foreløbig revisionsrapport. En sådan rapport omfatter problemer, der er påpeget senest den 31. marts.

2.   Når revisionen er afsluttet, giver sekretariatet de pågældende medlemsstater meddelelse herom i en endelig revisionsrapport

a)

senest den 20. april i de tilfælde, hvor der ikke er sendt nogen foreløbig revisionsrapport som omhandlet i stk. 1

b)

senest den 30. juni som afslutning på anden fase af den årlige revision

c)

senest den 30. august som afslutning på den samlede revision.

Artikel 36

Samarbejde med medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne skal

a)

medvirke i alle trin af revisionen efter tidsplanen i bilag XVI

b)

udpege et nationalt kontaktpunkt for EU-revisionen

c)

i nært samarbejde med sekretariatet deltage i og lette tilrettelæggelsen af et eventuelt påkrævet besøg på stedet

d)

besvare forespørgsler, give supplerende oplysninger og fremsætte bemærkninger til revisionsrapporterne efter behov.

2.   En medlemsstats bemærkninger til revisionsresultaterne medtages på medlemsstatens forlangende i den endelige revisionsrapport.

3.   Kommissionen underretter medlemsstaterne om, hvorledes revisionsgruppen af tekniske eksperter er sammensat.

Artikel 37

Tidsplan for revisionerne

Den samlede revision og de årlige revisioner finder sted efter tidsplanen i bilag XVI.

KAPITEL IV

RAPPORTERING MED HENBLIK PÅ AFGØRELSE Nr. 529/2013/EU

Artikel 38

Undgåelse af dobbeltrapportering

Når medlemsstat rapporterer oplysninger i sin nationale opgørelsesrapport i overensstemmelse med artikel 3 i denne forordning, og disse oplysninger også kræves i henhold til afgørelse nr. 529/2013/EU, anses medlemsstaten for at have opfyldt sine rapporteringsforpligtelser i henhold til nævnte afgørelse.

Artikel 39

Rapporteringskrav vedrørende systemer til forvaltning af dyrkede arealer og græsningsarealer

1.   Når der i en medlemsstats opgørelsesrapport ikke er rapporteret oplysninger som omhandlet i artikel 38, rapporterer medlemsstaten tekstoplysninger vedrørende systemer, der er etableret eller er under udvikling, til vurdering af emissioner og optag fra forvaltning af dyrkede arealer og græsningsarealer, jf. artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra a), i afgørelse nr. 529/2013/EU, bl.a. følgende:

a)

en beskrivelse af de institutionelle, juridiske og proceduremæssige ordninger, der er oprettet til opfyldelse af kravene til nationale systemer ifølge Kyotoprotokollen, jf. bilaget til beslutning 19/CMP.1, og kravene til nationale ordninger i UNFCCC's rapporteringsretningslinjer for nationale drivhusgasopgørelser, jf. bilag I til beslutning 24/CP.19

b)

en beskrivelse af, hvorledes de indførte systemer opfylder kravene til metodologi i IPCC-rapporten med IPCC's reviderede vejledning om supplerende metoder og god praksis med baggrund i Kyoto-protokollen fra 2013, IPCC-retningslinjerne fra 2006 om nationale drivhusgasopgørelser og i de relevante tilfælde tilføjelsen fra 2013 til IPCC-retningslinjerne fra 2006 om nationale drivhusgasopgørelser: vådområder.

2.   Medlemsstaterne sender oplysningerne i stk. 1 i form af en særskilt rapport til Kommissionen efter følgende tidsplan:

a)

første rapport, der omhandler 2014 og al udvikling, der er indledt siden den 1. januar 2013, sendes i 2016

b)

anden rapport, der omhandler 2015, sendes i 2017

c)

tredje rapport, der omhandler 2016, sendes i 2018.

3.   I anden og tredje rapport lægger medlemsstaterne hovedvægten på oplysninger om de ændringer og den udvikling, deres systemer har undergået siden den foregående rapport.

Artikel 40

Krav til rapportering om årlige estimater for emissioner og optag fra forvaltning af dyrkede arealer og græsningsarealer

1.   Medlemsstater, der ikke har valgt at forvalte dyrkede arealer og græsningsarealer i henhold til Kyotoprotokollen, rapporterer indledende, foreløbige og ikke-bindende årlige estimater for emissioner og optag fra forvaltning af dyrkede arealer og græsningsarealer, jf. artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra b), i afgørelse nr. 529/2013/EU, ved at medtage oplysninger om det basisår eller den basisperiode, der er anført i bilag VI til afgørelse nr. 529/2013/EU.

2.   Den første årsrapport, der omhandler 2013, forelægges i 2015.

3.   De medlemsstater, der er omfattet af stk. 1, forelægger deres endelige årlige estimater for emissioner og optag fra forvaltning af græsningsarealer og dyrkede arealer, jf. artikel 3, stk. 2, andet afsnit, litra c), i afgørelse nr. 529/2013/EU, for alle rapporteringsår i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020 ved at medtage endelige oplysninger om det basisår eller den basisperiode, der er anført i bilag VI til afgørelse nr. 529/2013/EU.

4.   Når medlemsstaterne forelægger de i stk. 1 og 2 krævede oplysninger, skal følgende krav være opfyldt:

a)

medlemsstaterne skal udfylde alle relevante tabeller i det fælles rapporteringsformat i bilaget til beslutning 6/CMP.9 for de pågældende aktiviteter, der er omfattet af Kyotoprotokollen, for anden forpligtelsesperiode, herunder de tværgående tabeller med omfattede aktiviteter, matricen med ændringer i arealanvendelse/dækning og informationstabellen om regnskabsføring

b)

medlemsstaterne skal angive oplysninger om de anvendte metodologier og data på samme måde som krævet i den nationale opgørelsesrapport og i overensstemmelse med beslutning 2/CMP.8 fra Kyotoprotokol-partsmødet og bilag II dertil.

Artikel 41

Særlige rapporteringskrav

1.   Uanset artikel 38 skal en medlemsstat, der opfylder sine rapporteringsforpligtelser i henhold til Kyotoprotokollen ved at rapportere oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne om skovplantager i punkt 37-39 i bilaget til beslutning 2/CMP.7, opfylde sine forpligtelser i henhold til afgørelse nr. 529/2013/EU ved at forelægge særskilte tabeller i fælles rapporteringsformat om aktiviteterne inden for skovforvaltning og skovrydning, som er udfyldt uden anvendelse af bestemmelserne i punkt 37-39 i bilag et til beslutning 2/CMP.7.

2.   Uanset artikel 38 skal en medlemsstat, der ikke har valgt forvaltning af græsningsarealer og dyrkede arealer i henhold til Kyotoprotokollen, men rapporterer oplysninger om dræning og genopretning af vådområder som regnskabsføring i henhold til protokollen, og som anvender artikel 3, stk. 3, i afgørelse nr. 529/2013/EU, forelægge særskilte tabeller i fælles rapporteringsformat om disse aktiviteter, som er udfyldt i overensstemmelse med nævnte afgørelse.

Artikel 42

Forelæggelse af oplysninger

1.   Oplysningerne til opfyldelse af rapporteringskravene i artikel 39, 40 og 41 i nærværende forordning forelægges for Kommissionen i et særskilt bilag til den nationale opgørelsesrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 525/2013.

2.   Når artikel 38 i nærværende forordning ikke finder anvendelse, opfylder medlemsstaterne deres rapporteringsforpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 2, første afsnit, og stk. 3, i afgørelse nr. 529/2013/EU ved at rapportere i henhold til artikel 3 i nærværende forordning og anføre de tilsvarende oplysninger i bilaget til den nationale opgørelsesrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 525/2013.

Artikel 43

Rapportering ved afslutning af en regnskabsperiode

Med henblik på artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 525/2013 forelægger medlemsstaterne oplysninger i overensstemmelse med artikel 3 i nærværende forordning og bestemmelserne i dette kapitel.

KAPITEL V

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 44

Ophævelse og overgangsbestemmelse

Beslutning nr. 2005/166/EF ophæves. Artikel 18, 19 og 24 forbliver i kraft.

Artikel 45

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13.

(2)  Rådets afgørelse 94/69/EF af 15. december 1993 om indgåelse af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11).

(3)  Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyotoprotokollen (EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1).

(5)  Kommissionens beslutning 2005/166/EF af 10. februar 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyotoprotokollen (EUT L 55 af 1.3.2005, s. 57).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 529/2013/EU af 21. maj 2013 om regnskabsregler vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug, og oplysninger om handlingsplaner, der vedrører disse aktiviteter (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 80).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. C(2014) 1539 om fastsættelse af væsentlige krav til Unionens opgørelsessystem og om hensyntagen til ændringer i de globale opvarmningspotentialer og internationalt aftalte retningslinjer for opgørelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).


BILAG I

Oversigtstabel over rapporteringskrav og indsendelse af rapporter

(Artikel i)} denne forordning

Disse oplysninger skal gives i rapporten om den nationale opgørelse

(sæt kryds)

Disse oplysninger skal gives i et særskilt bilag til rapporten om den nationale opgørelse

(sæt kryds)

Henvisning til kapitel i rapporten om den nationale opgørelse eller i et særskilt bilag

(angiv kilde)

Artikel 6 Rapportering om nationale opgørelsessystemer

Obligatorisk

Ikke relevant

 

Artikel 7 Rapportering om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om luftforurenende stoffer

Eventuelt

Eventuelt

I rapporten om den nationale opgørelse: kapitlet i rapporten om den nationale opgørelse om »kvalitetssikring, kvalitetskontrol og verifikationsplan«

Artikel 9, stk. 1 Rapportering om opfølgning af anbefalinger og justeringer

Obligatorisk

Ikke relevant

Kapitlet om genberegninger og forbedringer i rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 9, stk. 2 Rapportering om opfølgning af anbefalinger og justeringer

Ikke relevant

Obligatorisk

 

Artikel 10, stk. 1 Rapportering om overensstemmelse mellem rapporterede emissioner og data fra emissionshandelssystemet

Ikke relevant

Obligatorisk

 

Artikel 10, stk. 2 Rapportering om overensstemmelse mellem rapporterede emissioner og data fra emissionshandelssystemet

Eventuelt

Eventuelt

I rapporten om den nationale opgørelse: I de relevante afsnit i rapporten om den nationale opgørelse.

Artikel 11 Rapportering om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om fluorholdige drivhusgasser

Ikke relevant

Obligatorisk

 

Artikel 12 Rapportering om overensstemmelse med energidata

Eventuelt

Eventuelt

I rapporten om den nationale opgørelse: I de relevante afsnit i rapporten om den nationale opgørelse.

Artikel 13 Rapportering om ændringer i beskrivelsen af nationale opgørelsessystemer eller registre

Obligatorisk

Ikke relevant

I de relevante kapitler i rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 14 Rapportering om usikkerhed og fuldstændighed

Obligatorisk

Ikke relevant

I tabel 9 i det fælles rapporteringsformat (CRF) og i de respektive kapitler i rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 15, stk. 1 Rapportering om andre elementer, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse

Obligatorisk

Ikke relevant

I de relevante kapitler i rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 15, stk. 3 Rapportering om andre elementer, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse

Obligatorisk

Ikke relevant

I de respektive kapitler af rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 16 Rapportering om større ændringer i metodebeskrivelser

Eventuelt

Eventuelt

I rapporten om den nationale opgørelse: I kapitlet om genberegninger og forbedringer i rapporten om den nationale opgørelse


BILAG II

Format til rapportering af oplysninger om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om luftforurenende stoffer i henhold til artikel 7

Forurenende stof:

EMISSIONSKATEGORIER

Emissioner af forurenende stof X indberettet i opgørelsen af drivhusgasemissioner (GHG) (i kt)

Emissioner af forurenende stof X indberettet i henhold til direktiv 2001/81/EF (NEC), indsendelsesversion X (i kt)

Numerisk difference i kt  (1)

Relativ difference i %  (2)

Emissioner af forurenende stof X indberettet i opgørelsen i henhold til UNECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (CLRTAP), indsendelsesversion X (i kt)

Numerisk difference i kt  (1)

Relativ difference i %  (2)

Begrundelser for difference

I alt (nettoemissioner)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Brændselsforbrænding (sektorbaseret tilgang)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energiindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fremstillings- og anlægsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andre sektorer

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Flygtige emissioner fra brændsler

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fast brændsel

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Olie og naturgas og andre emissioner fra energiproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industriprocesser og produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Mineralindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Kemisk industri

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Metalindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ikke-energiprodukter fra anvendelse af brændstoffer og opløsningsmidler

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Anden produktfremstilling eller -anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Landbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Håndtering af husdyrgødning

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Landbrugsjord

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Markafbrænding af rester af landbrugsafgrøder

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Affald

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Deponering af fast affald

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Biologisk behandling af fast affald

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Forbrænding og åben afbrænding af affald

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Spildevandsbehandling og -bortskaffelse

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Emissioner rapporteret i drivhusgasopgørelsen minus emissioner rapporteret i opgørelsen over de nationale emissionslofter (NEC) og CLRTAP.

(2)  Difference i kt divideret med emissioner rapporteret i drivhusgasopgørelsen.

(3)

Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier.


BILAG III

Format til rapportering om genberegninger i henhold til artikel 8

Genberegnet år

Pr. gas: CO2, N2O, CH4

DRIVHUSGASEMISSIONER: KATEGORIER FOR KILDER OG DRÆN

Forrige indberetning

(CO2-ækv., kt)

Seneste indberetning

(CO2-ækv., kt)

Difference

(CO2-ækv., kt)

Difference  (1)

%

Genberegning-ens indvirkning på de samlede emissioner, når LULUCF ikke medregnes  (2)

%

Genberegning-ens indvirkning på de samlede emissioner, når LULUCF medregnes  (3)

%

Begrundelse for genberegninger

Samlede nationale emissioner og optag

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energi

 

 

 

 

 

 

 

A.

Brændselsforbrændingsaktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energiindustri

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fremstillings- og anlægsindustri

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transport

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andre sektorer

 

 

 

 

 

 

 

5.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

B.

Flygtige emissioner fra brændsler

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fast brændsel

 

 

 

 

 

 

 

2.

Olie og naturgas

 

 

 

 

 

 

 

C.

Transport og oplagring af CO2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industriprocesser og produkter

 

 

 

 

 

 

 

A.

Mineralindustri

 

 

 

 

 

 

 

B.

Kemisk industri

 

 

 

 

 

 

 

C.

Metalindustri

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ikke-energiprodukter fra anvendelse af brændstoffer og opløsningsmidler

 

 

 

 

 

 

 

G.

Anden produktfremstilling eller anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

H.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

3.

Landbrug

 

 

 

 

 

 

 

A.

Tarmgæring

 

 

 

 

 

 

 

B.

Håndtering af husdyrgødning

 

 

 

 

 

 

 

C.

Risdyrkning

 

 

 

 

 

 

 

D.

Landbrugsjord

 

 

 

 

 

 

 

E.

Foreskreven afbrænding af savanner

 

 

 

 

 

 

 

F.

Markafbrænding af rester af landbrugsafgrøder

 

 

 

 

 

 

 

G.

Kalkning

 

 

 

 

 

 

 

H.

Udbringning af urin

 

 

 

 

 

 

 

I.

Anden kulstofholdig gødning

 

 

 

 

 

 

 

J.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

4.

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (netto)  (4)

 

 

 

 

 

 

 

A.

Skove

 

 

 

 

 

 

 

B.

Dyrkede arealer

 

 

 

 

 

 

 

C.

Græsjord

 

 

 

 

 

 

 

D.

Vådområder

 

 

 

 

 

 

 

E.

Boligområder

 

 

 

 

 

 

 

F.

Andre landområder

 

 

 

 

 

 

 

G.

Høstede træprodukter

 

 

 

 

 

 

 

H.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

5.

Affald

 

 

 

 

 

 

 

A.

Deponering af fast affald

 

 

 

 

 

 

 

B.

Biologisk behandling af fast affald

 

 

 

 

 

 

 

C.

Forbrænding og åben afbrænding af affald

 

 

 

 

 

 

 

D.

Spildevandsbehandling og -bortskaffelse

 

 

 

 

 

 

 

E.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

6.

Andet (jf. oversigt 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

Memorandumpost:

 

 

 

 

 

 

 

Internationale bunkers

 

 

 

 

 

 

 

Luftfart

 

 

 

 

 

 

 

Søfart

 

 

 

 

 

 

 

Multilaterale aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner fra biomasse

 

 

 

 

 

 

 

Opsamlet CO2

 

 

 

 

 

 

 

Langsigtet lagring af CO2 på affaldsdeponier

 

 

 

 

 

 

 

Indirekte N2O

 

 

 

 

 

 

 

Indirekte CO2

 

 

 

 

 

 

 

F-gasser: Faktiske emissioner i alt

 

 

 

 

 

 

 

År

Pr. gas:

PFC, HFC, SF6, uspecificeret blanding af HFC og PFC, NF3

DRIVHUSGASEMISSIONER: KATEGORIER FOR KILDER OG DRÆN

Forrige indberetning

(CO2-ækv., kt)

Seneste indberetning

(CO2-ækv., kt)

Difference

(CO2-ækv., kt)

Difference  (1)

%

Genberegning-ens indvirkning på de samlede emissioner, når LULUCF ikke medregnes  (2)

%

Genberegning-ens indvirkning på de samlede emissioner, når LULUCF medregnes  (3)

%

Begrundelse for genberegninger

2.B.9.

Fluorkemisk fremstilling

 

 

 

 

 

 

 

2.B.10.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

2.C.3.

Fremstilling af aluminium

 

 

 

 

 

 

 

2.C.4.

Fremstilling af magnesium

 

 

 

 

 

 

 

2.C.7.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

2.E.1.

Integreret kredsløb og halvleder

 

 

 

 

 

 

 

2.E.2.

TFT-fladskærm

 

 

 

 

 

 

 

2.E.3.

Fotovoltaik

 

 

 

 

 

 

 

2.E.4.

Varmetransporterende væske

 

 

 

 

 

 

 

2.E.5.

Andet (jf. tabel 2(II))

 

 

 

 

 

 

 

2.F.1.

Køle- og luftkonditioneringsudstyr

 

 

 

 

 

 

 

2.F.2.

Midler til opblæsning af skum

 

 

 

 

 

 

 

2.F.3.

Brandbeskyttelse

 

 

 

 

 

 

 

2.F.4.

Aerosoler

 

 

 

 

 

 

 

2.F.5.

Opløsningsmidler

 

 

 

 

 

 

 

2.F.6.

Andre anvendelser

 

 

 

 

 

 

 

2.G.1.

Elektrisk udstyr

 

 

 

 

 

 

 

2.G.2.

SF6 og PFC fra andre produkter

 

 

 

 

 

 

 

2.G.4.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

2.H.

Andet (angiv venligst:)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Den procentvise ændring anslås som følge af genberegning i forhold til den forrige indberetning (procentvis ændring = 100 x [(SI-FI)/FI], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning. Alle genberegninger af det anslåede resultat i kategorierne for kilder og dræn skal behandles og begrundes i rapporten om den nationale opgørelse.

(2)  De samlede emissioner omfatter de samlede aggregerede drivhusgasemissioner udtrykt i CO2-ækvivalenter, når drivhusgasser fra LULUCF-sektoren ikke medregnes. Beregningens indvirkning på de samlede emissioner beregnes som følger: virkningen af genberegningen (%) = 100 x [(kilde (SI) — kilde (FI))/samlede emissioner (SI)], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning.

(3)  De samlede emissioner omfatter de samlede aggregerede drivhusgasemissioner udtrykt i CO2-ækvivalenter, når drivhusgasser fra LULUCF-sektoren medregnes. Genberegningens indvirkning på de samlede emissioner beregnes som følger: virkningen af genberegningen (%) = 100 x [(kilde (SI) — kilde (FI))/samlede emissioner (SI)], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning.

(4)  Nettoemissioner/-optag af CO2 skal rapporteres.


BILAG IV

Format til rapportering af oplysninger om opfølgning af anbefalinger og justeringer i henhold til artikel 9

Kategori/emne i det fælles rapporteringsformat

Anbefaling af revision

Revisionsrapport/afsnit

Medlemsstaternes svar/status for gennemførelsen

Kapitel/afsnit i rapporten om den nationale opgørelse

 

 

 

 

 


BILAG V

Format til rapportering om overensstemmelse mellem rapporterede emissioner og data fra emissionshandelssystemet i henhold til artikel 10

Tildeling af de kontrollerede emissioner, som rapporteres af anlæg og operatører under direktiv 2003/87/EF for kildekategorier i den nationale drivhusgasopgørelse

Medlemsstat:

Rapporteringsår:

Datagrundlag: kontrollerede ETS-emissioner og drivhusgasemissioner som rapporteret i den indberettede opgørelse for året X-2

 

Samlede emissioner (CO2-ækv.)

 

Emissioner i henhold til drivhusgasopgørelse

(kt CO2ækv.)  (3)

Kontrollerede emissioner under direktiv 2003/87/EF

(kt CO2ækv.)  (3)

Kvote i %

(Kontrollerede emissioner/emissioner i henhold til opgørelse)  (3)

Bemærkninger  (2)

Drivhusgasemissioner (de samlede emissioner, når der ikke medregnes LULUCF i drivhusgasopgørelsen, og når der ikke medregnes emissioner fra »1.A.3.A civil luftfart«, de samlede emissioner fra anlæg under artikel 3 h i direktiv 2003/87/EF)

 

 

 

 

CO2-emissioner (de samlede CO2-emissioner, når der ikke medregnes LULUCF i drivhusgasopgørelsen, og når der ikke medregnes emissioner fra »1.A.3.A civil luftfart«, de samlede emissioner fra anlæg under artikel 3 h i direktiv 2003/87/EF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  (1)

CO2-emissioner

Emissioner i henhold til drivhusgasopgørelse

(kt)  (3)

Kontrollerede emissioner under direktiv 2003/87/EF

([kt)  (3)

Kvote i %

(Kontrollerede emissioner/emissioner i henhold til opgørelse)  (3)

Bemærkninger  (2)

1.A

Brændselsforbrændingsaktiviteter, i alt

 

 

 

 

1.A

Brændselsforbrændingsaktiviteter, stationær forbrænding

 

 

 

 

1.A.1

Energiindustri

 

 

 

 

1.A.1.a

Offentlig kraft/varmeproduktion

 

 

 

 

1.A.1.b

Olieraffinering

 

 

 

 

1.A.1.c

Fremstilling af faste brændsler og andre energiindustrier

 

 

 

 

Jern og stål (med hensyn til de i drivhusgasopgørelsen kombinerede kategorier 1.A.2.A + 2.C.1 + 1.A.1.C i henhold til det fælles rapporteringsformat og andre relevante kategorier i henhold til det fælles rapporteringsformat, som omfatter emissioner fra jern og stål (f.eks. 1.A.1.a, 1.B.1) (4))

 

 

 

 

1.A.2.

Fremstillings- og anlægsindustri

 

 

 

 

1.A.2.a

Jern og stål

 

 

 

 

1.A.2.b

Ikke-jernholdige metaller

 

 

 

 

1.A.2.c

Kemiske stoffer

 

 

 

 

1.A.2.d

Papirmasse, papir og grafiske produkter

 

 

 

 

1.A.2.e

Levnedsmidler, drikkevarer og tobak

 

 

 

 

1.A.2.f

Ikke-metalholdige mineralske produkter

 

 

 

 

1.A.2.g

Andet

 

 

 

 

1.A.3.

Transport

 

 

 

 

1.A.3.e

Andre transportformer (transport i rørledning)

 

 

 

 

1.A.4

Andre sektorer

 

 

 

 

1.A.4.a

Handel/institutioner

 

 

 

 

1.A.4.c

Landbrug/skovbrug/fiskeri

 

 

 

 

1.B

Flygtige udledninger fra brændsler

 

 

 

 

1.C

Transport og oplagring af CO2

 

 

 

 

1.C.1

Transport af CO2

 

 

 

 

1.C.2

Injektion og oplagring

 

 

 

 

1.C.3

Andet

 

 

 

 

2.A

Mineralprodukter

 

 

 

 

2.A.1.

Fremstilling af cement

 

 

 

 

2.A.2.

Fremstilling af kalk

 

 

 

 

2.A.3.

Fremstilling af glas

 

 

 

 

2.A.4.

Anden procesanvendelse af karbonater

 

 

 

 

2.B

Kemisk industri

 

 

 

 

2.B.1.

Fremstilling af ammoniak

 

 

 

 

2.B.3.

Fremstilling af adipinsyre (CO2)

 

 

 

 

2.B.4.

Fremstilling af caprolactam, glyoxal og glyoxylsyre

 

 

 

 

2.B.5.

Fremstilling af karbid

 

 

 

 

2.B.6

Fremstilling af titandioxid

 

 

 

 

2.B.7

Soda, fremstilling

 

 

 

 

2.B.8

Fremstilling af petrokemiske stoffer og carbon black

 

 

 

 

2.C

Fremstilling af metal

 

 

 

 

2.C.1.

Fremstilling af jern og stål

 

 

 

 

2.C.2

Fremstilling af jernlegeringer

 

 

 

 

2.C.3

Fremstilling af aluminium

 

 

 

 

2.C.4

Fremstilling af magnesium

 

 

 

 

2.C.5

Fremstilling af bly

 

 

 

 

2.C.6

Fremstilling af zink

 

 

 

 

2.C.7

Fremstilling af andre metaller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  (1)

N2O-emissioner

Emissioner i henhold til drivhusgasopgørelse

(kt CO2ækv.)  (3)

Kontrollerede emissioner under direktiv 2003/87/EF

(kt CO2ækv.)  (3)

Kvote i %

(Kontrollerede emissioner/emissioner i henhold til opgørelse  (3)

Bemærkninger  (2)

2.B.2.

Fremstilling af salpetersyre

 

 

 

 

2.B.3.

Fremstilling af adipinsyre

 

 

 

 

2.B.4.

Fremstilling af caprolactam, glyoxal og glyoxylsyre

 

 

 

 

Kategori  (1)

PFC-emissioner

Emissioner i henhold til drivhusgasopgørelse

(kt CO2ækv.)  (3)

Kontrollerede emissioner under direktiv 2003/87/EF

(kt CO2ækv.)  (3)

Kvote i %

(Kontrollerede emissioner/emissioner i henhold til opgørelse)  (3)

Bemærkninger  (2)

2.C.3

Fremstilling af aluminium

 

 

 

 


(1)  Tildeling af kontrollerede emissioner til firecifrede disaggregerede opgørelseskategorier rapporteres, hvis denne tildeling af kontrollerede emissioner er mulig, og der forekommer emissioner. Anvend følgende koder:

NO= »not occurring« (»forekommer ikke«)

IE= »included elsewhere« (»inkluderet andetsteds«)

C= »confidential« (»fortroligt«)

ubetydelig= der kan forekomme en begrænset mængde kontrollerede emissioner i den respektive kategori i det fælles rapporteringsformat, men mængden udgør < 5 % af kategorien.

(2)  Feltet »bemærkninger« anvendes til at give et kort sammendrag af de kontroller, der er udført, og hvis en medlemsstat ønsker at fremlægge yderligere begrundelser for den rapporterede tildeling.

(3)  Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

(4)  Udfyldes på baggrund af de kombinerede kategorier i henhold til det fælles rapporteringsformat, som er omfattet af »jern og stål«, og som skal fastslås individuelt af hver enkelt medlemsstat. Den angivne formel er blot ment som et eksempel.

Kode: x = rapporteringsår


BILAG VI

Format til rapportering af oplysninger om overensstemmelse med energidata i henhold til artikel 12

BRÆNDSTOFTYPER

Synligt forbrug rapporteret i drivhusgasopgørelsen

Synligt forbrug beregnet ved hjælp af data rapporteret i henhold til forordning (EF) nr. 1099/2008

Absolut difference  (1)

Relativ difference  (2)

Begrundelser for differencer

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

%  (3)

Flydende fossile brændstoffer

Primære brændstoffer

Råolie

 

 

 

 

 

Orimulsion

 

 

 

 

 

Naturligt forekommende flydende gas

 

 

 

 

 

Sekundære brændstoffer

Benzin

 

 

 

 

 

Jetpetroleum

 

 

 

 

 

Andet petroleum

 

 

 

 

 

Skiferolie

 

 

 

 

 

Benzin/dieselolie

 

 

 

 

 

Restbrændselsolie

 

 

 

 

 

Flaskegas (LPG)

 

 

 

 

 

Ethan

 

 

 

 

 

Nafta

 

 

 

 

 

Bitumen

 

 

 

 

 

Smøremidler

 

 

 

 

 

Oliekoks

 

 

 

 

 

Råmaterialer til raffinaderier

 

 

 

 

 

Anden olie

 

 

 

 

 

Andre flydende fossile brændstoffer

 

 

 

 

 

Fossile brændstoffer i alt

 

 

 

 

 

Faste fossile brændstoffer

Primære brændstoffer

Antracit

 

 

 

 

 

Koksfremstillingsegnet kul

 

 

 

 

 

Andre bituminøse kul

 

 

 

 

 

Subbituminøse kul

 

 

 

 

 

Brunkul

 

 

 

 

 

Olieskifer og asfaltsand

 

 

 

 

 

Sekundære brændstoffer

Brunkulsbriketter og briketter

 

 

 

 

 

Koksovnskul/gaskoks

 

 

 

 

 

Stenkulstjære

 

 

 

 

 

Andre faste fossile brændstoffer

 

 

 

 

 

Faste fossile brændstoffer i alt

 

 

 

 

 

Fossile brændstoffer i gasform

Naturgas (tør)

 

 

 

 

 

Andre fossile brændstoffer i gasform

 

 

 

 

 

 

Fossile brændstoffer i gasform i alt

 

 

 

 

 

 

Affald (fra andet end biomasse)

 

 

 

 

 

Andre fossile brændstoffer

 

 

 

 

 

 

Tørv

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 


(1)  Synligt forbrug rapporteret i drivhusgasopgørelsen minus synligt forbrug ved hjælp af data rapporteret i henhold til forordning (EF) nr. 1099/2008.

(2)  Absolut difference divideret med synligt forbrug rapporteret i drivhusgasopgørelsen.

(3)  Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier.


BILAG VII

Format til rapportering af oplysninger om usikkerhed i henhold til artikel 14

 

A

B

C

D

E

F

A

H

I

J

K

L

M

IPCC-kategori

Gas

Emissioner og optag, basisår

Emissioner og optag, år x

Usikkerhed, aktivitetsdata

Usikkerhed, emissionsfaktor/estimeringsparameter

Kombineret usikkerhed

Bidrag til varians fordelt på kategori i år x

Type A-sensitivitet

Type B-sensitivitet

Usikkerhed med hensyn til tendens i nationale emissioner, der skyldes usikkerhed vedrørende emissionsfaktor/estimeringsparameter

Usikkerhed med hensyn til tendens i nationale emissioner, der skyldes usikkerhed vedrørende aktivitetsdata

Usikkerhed, der er opstået med hensyn til tendens i de samlede nationale emissioner

 

 

Inddata

Inddata

Inddata

Note A

Inddata

Note A

Formula

Formula

Note B

Formula

I * F

Note C

J * E *Formula

Note D

K2 + L2

 

 

Drivhusgas udtrykt i CO2-ækvivalenter

Drivhusgas udtrykt i CO2-ækvivalenter

%

%

%

 

%

%

%

%

%

F.eks. 1.A.1. Energiindustri, brændstof 1

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.eks. 1.A.1. Energiindustri, brændstof 2

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osv. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

Formula

Formula

 

 

 

Formula

 

 

 

 

Formula

 

 

 

 

 

Usikkerhed i procent i samlet opgørelse:

Formula

 

 

 

Usikkerhed, tendens:

Formula

Kilde: »2006 IPCC guidelines, Volume 1«, tabel 3.2 »Approach 1 uncertainty calculation«.


BILAG VIII

Format til rapportering af oplysninger om større ændringer i metodebeskrivelser i henhold til artikel 16

DRIVHUSGASEMISSIONER: KATEGORIER FOR KILDER OG DRÆN

METODEBESKRIVELSE

GENBEREGNINGER

REFERENCE

Sæt kryds, hvor den seneste rapport om den nationale opgørelse omfatter væsentlige ændringer i metodebeskrivelserne sammenholdt med det foregående års rapport om den nationale opgørelse

Sæt kryds, hvor dette ligeledes afspejler sig i genberegningerne sammenholdt med det forrige års fælles rapporteringsformat

Hvis feltet afkrydses, henvises der til det relevante afsnit eller de(n) relevante side(r) i rapporten om den nationale opgørelse og, hvis dette er relevant, fremlægges der flere detaljerede oplysninger, som f.eks. hvilken underkategori eller gas ændringen af beskrivelsen omhandlede.

I alt (nettoemissioner)

 

 

 

1.

Energi

 

 

 

A.

Brændstofforbrænding (sektorbaseret tilgang)

 

 

 

1.

Energiindustri

 

 

 

2.

Fremstillings- og anlægsindustri

 

 

 

3.

Transport

 

 

 

4.

Andre sektorer

 

 

 

5.

Andet

 

 

 

B.

Flygtige emissioner fra brændsler

 

 

 

1.

Fast brændsel

 

 

 

2.

Olie og naturgas og andre emissioner fra energiproduktion

 

 

 

C.

Transport og oplagring af CO2

 

 

 

2.

Industriprocesser og produkter

 

 

 

A.

Mineralindustri

 

 

 

B.

Kemisk industri

 

 

 

C.

Metalindustri

 

 

 

D.

Ikke-energiprodukter fra anvendelse af brændstoffer og opløsningsmidler

 

 

 

E.

Elektronikindustri

 

 

 

F.

Anvendelse af produkter som erstatning for ODS

 

 

 

G.

Anden produktfremstilling eller -anvendelse

 

 

 

H.

Andet

 

 

 

3.

Landbrug

 

 

 

A.

Tarmgæring

 

 

 

B.

Håndtering af husdyrgødning

 

 

 

C.

Risdyrkning

 

 

 

D.

Landbrugsjord

 

 

 

E.

Foreskreven afbrænding af savanner

 

 

 

F.

Markafbrænding af rester af landbrugsafgrøder

 

 

 

G.

Kalkning

 

 

 

H.

Udbringning af urin

 

 

 

I.

Anden kulstofholdig gødning

 

 

 

J.

Andet

 

 

 

4.

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug

 

 

 

A.

Skovarealer

 

 

 

B.

Dyrkede arealer

 

 

 

C.

Græsjord

 

 

 

D.

Vådområder

 

 

 

E.

Boligområder

 

 

 

F.

Andre landområder

 

 

 

G.

Høstede træprodukter

 

 

 

H.

Andet

 

 

 

5.

Affald

 

 

 

A.

Deponering af fast affald

 

 

 

B.

Biologisk behandling af fast affald

 

 

 

C.

Forbrænding og åben afbrænding af affald

 

 

 

D.

Spildevandsbehandling og -bortskaffelse

 

 

 

E.

Andet

 

 

 

6.

Andet (jf. oversigt 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

KP for LULUCF

 

 

 

Aktiviteter jf. artikel 3, stk. 3

 

 

 

Skovrejsning/skovgenplantning

 

 

 

Skovrydning

 

 

 

Aktiviteter jf. artikel 3, stk. 4

 

 

 

Skovforvaltning

 

 

 

Forvaltning af dyrkede arealer (hvis valgt)

 

 

 

Forvaltning af græsningsarealer (hvis valgt)

 

 

 

Fornyelse af vegetationen (hvis valgt)

 

 

 

Afvanding og genopretning af vådområder (hvis valgt)

 

 

 


Kapitel i rapporten om den nationale opgørelse

BESKRIVELSE

 

REFERENCE

Sæt kryds, hvor den seneste rapport om den nationale opgørelse omfatter væsentlige ændringer i beskrivelserne sammenholdt med det foregående års rapport om den nationale opgørelse

 

Hvis feltet afkrydses, fremlægges der mere detaljerede oplysninger, som f.eks. henvisning til sider i rapporten om den nationale opgørelse

Kapitel 1.2 Beskrivelse af nationale opgørelsesordninger

 

 

 


BILAG IX

Procedurer og tidsplaner for udarbejdelse af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse og rapporten om Unionens opgørelse

Trin

Hvem

Hvornår

Hvad

1.

Medlemsstaternes indberetning af årlige opgørelser (udfyldt fælles rapporteringsformat (CRF) og dele af den nationale opgørelsesrapport)

Medlemsstaterne

Hvert år, senest den 15. januar

Elementer i artikel 7, stk. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013 og i artikel 3 i denne forordning

2.

»Indledende kontrol« af medlemsstaternes indberetninger

Kommissionen (inkl. GD ESTAT (Eurostat), GD JRC), bistået af Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Vedrørende medlemsstaternes indberetning: fra senest den 15. februar til den 28. februar

Indledende kontrol og overensstemmelseskontrol (ved EEA). Sammenligning af medlemsstaternes energidata i henhold til det fælles rapporteringsformat med Eurostats energidata (sektor- og referencemetode), ved Eurostat og EEA. Kontrol af medlemsstaternes opgørelser over landbrug og arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) ved JRC (i samråd med medlemsstaterne). Resultaterne af den indledende kontrol vil blive dokumenteret.

3.

Udarbejdelse af udkast til Unionens opgørelse og opgørelsesrapport (dele af Unionens opgørelsesrapport)

Kommissionen (inkl. Eurostat, JRC), bistået af EEA)

Indtil den 28. februar

Udkast til Unionens opgørelse og opgørelsesrapport (kompilering af medlemsstaternes oplysninger), på grundlag af medlemsstaternes opgørelser og, om nødvendigt, supplerende oplysninger (i henhold til det indsendte den 15. januar).

4.

Rundsendelse af resultaterne af den »indledende kontrol«, herunder meddelelse om eventuelt manglende oplysninger

Kommissionen bistået af EEA

Den 28. februar

Rundsendelse af resultaterne af den »indledende kontrol«, herunder meddelelse om eventuelt manglende oplysninger og offentliggørelse af resultaterne

5.

Rundsendelse af udkast til Unionens opgørelse og opgørelsesrapport

Kommissionen bistået af EEA

Den 28. februar

Rundsendelse af udkastet til Unionens opgørelse til medlemsstaterne den 28. februar. Medlemsstaterne kontrollerer dataene.

6.

Medlemsstaternes indberetning af ajourførte eller supplerende opgørelsesdata og fuldstændige nationale opgørelsesrapporter

Medlemsstaterne

Senest den 15. marts

Ajourførte eller supplerende opgørelsesdata indberettet af medlemsstaterne (med henblik på at fjerne uoverensstemmelser eller tilføjemanglende data) og fuldstændige nationale opgørelsesrapporter

7.

Bemærkninger fra medlemsstaterne til udkastet til Unionens opgørelse

Medlemsstaterne

Senest den 15. marts

Tilvejebringelse, om nødvendigt, af korrigerede data og fremsættelse af bemærkninger til udkastet til Unionens opgørelse

8.

Medlemsstaternes reaktion på »indledende kontroller«

Medlemsstaterne

Senest den 15. marts

De relevante medlemsstaters reaktion på de »indledende kontroller«.

9.

Rundsendelse af opfølgning på resultaterne af de indledende kontroller

Kommissionen bistået af EEA

Den 31. marts

Rundsendelse af opfølgning på resultaterne af den indledende kontrol og offentliggørelse af resultaterne

10.

Estimater for manglende data i en national opgørelse

Kommissionen bistået af EEA

Den 31. marts

Kommissionen udarbejder estimater for manglende data senest den 31. marts i rapporteringsåret og meddeler dem til medlemsstaterne.

12.

Bemærkninger fra medlemsstaterne til Kommissionens estimater for manglende data

Medlemsstaterne

Den 7. april

Medlemsstaterne fremsætter bemærkninger til Kommissionens estimater for manglende data, med henblik på drøftelse i Kommissionen.

13.

Medlemsstaternes reaktion på opfølgningen på den »indledende kontrol«

Medlemsstaterne

Den 7. april

Medlemsstaternes reaktion på opfølgningen på den »indledende kontrol«.

13a.

Medlemsstaternes indberetninger til klimakonventionen

Medlemsstaterne

Den 15. april

Indberetninger til klimakonventionen (med kopi til EEA)

14.

Unionens endelige årlige opgørelse (inkl. rapport om Unionens opgørelse)

Kommissionen bistået af EEA

Den 15. april

Unionens endelige årlige opgørelse indberettes til klimakonventionen.

15.

Eventuelle fornyede indberetninger fra medlemsstaternes side

Medlemsstaterne

Senest 8. maj

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen de fornyede indberetninger, som de tilsender klimakonventionens sekretariat. Medlemsstaterne bør klart angive, hvilke dele der er revideret, af hensyn til den fornyede indberetning af Unionens opgørelse. Fornyede indberetninger bør så vidt muligt undgås.

Da Unionens fornyede indberetning også skal opfylde fristerne i retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 8, skal medlemsstaterne tilsende Kommissionen eventuelle fornyede indberetninger inden den periode, der er fastsat i retningslinjerne efter Kyoto-protokollens artikel 8, såfremt de i disse indberetninger korrigerer data eller oplysninger, der anvendes til udarbejdelsen af Unionens opgørelse.

16.

Unionens fornyede indberetning af opgørelse som reaktion på medlemsstaternes fornyede indberetninger

Kommissionen bistået af EEA

Den 27. maj

Eventuel fornyet indberetning til klimakonventionen af Unionens endelige årlige opgørelse.

17.

Eventuelle yderligere fornyede indberetninger efter den indledende kontrol

Medlemsstaterne

Når der forelægges yderligere fornyede indberetninger

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen eventuelle yderligere fornyede indberetninger (fælles rapporteringsformat (CRF) eller national opgørelsesrapport), som de tilsender klimakonventionens sekretariat efter den indledende kontrolfase.


BILAG X

Format til rapportering af drivhusgasemissioner, der er omfattet af beslutning nr. 406/2009/EF

A

 

X-2

B

Drivhusgasemissioner

kt CO2ækv.

C

De samlede drivhusgasemissioner, når LULUCF ikke medregnes (1)

 

D

De samlede verificerede emissioner fra stationære anlæg under direktiv 2003/87/EF (2)

 

E

CO2-emissioner fra »1.A.3.A civil luftfart«

 

F

De samlede ESD-emissioner (= C-D-E)

 


(1)  De samlede drivhusgasemissioner for Unionens geografiske anvendelsesområde og i overensstemmelse med de samlede drivhusgasemissioner, når LULUCF ikke medregnes, som rapporteret i oversigtstabel 2 i det fælles rapporteringsformat (CRF) for det pågældende år.

(2)  2 I overensstemmelse med det anvendelsesområde, der er defineret i artikel 3h i direktiv 2003/87/EF, for aktiviteter, der er opført i bilag I til dette direktiv, undtagen luftfartsaktiviteter.

Kode: x = rapporteringsår


BILAG XI

Rapportering af oplysninger om politikker og foranstaltninger i henhold til artikel 22

Tabel 1: Sektorer og gasarter med henblik på rapportering om politikker og foranstaltninger eller grupper af foranstaltninger og arten af det anvendte politikinstrument

PAM-nummer

Politikkens eller foranstaltningens betegnelse

Berørt(e) sektor(er) (1)

Berørt(e) drivhusgas(ser) (GHG) (2)

Målsætning (3)

Kvantificeret målsætning (4)

Kort beskrivelse (5)

Arten af det anvendte politikinstrument (6)

Den unionspolitik, der resulterede i gennemførelsen af PAM

Status for gennemførelsen (9)

Gennemførelsesperiode

Fremskrivningsscenarie, hvor PAM er omfattet

Ansvarlige myndigheder for gennemførelse af politikken (10)

Anvendte indikatorer til overvågning og evaluering af fremskridtene over tid

Henvisning til vurderinger og underbygning af tekniske rapporter

Generelle bemærkninger

Unionspolitik (7)

Andet (8)

Start

Slut

 

Type

Navn

Beskrivelse

Værdier (11)

[År]

[År]

[År]

[År]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter: Forkortelser: GHG = drivhusgas, LULUCF = arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug.


Tabel 2: Tilgængelige resultater fra efterfølgende eller forudgående vurderinger af indvirkningerne af enkeltstående foranstaltninger eller grupper af foranstaltninger på modvirkningen af klimaændringerne  (12)

Politikker eller foranstaltninger eller grupper af politikker og foranstaltninger

Politik med indvirkning på EU's ETS- eller ESD-emissioner (begge kan vælges)

Forudgående vurdering

Efterfølgende vurdering

 

Nedbringelse af drivhusgasemissioner i t (kt CO2-ækvivalenter pr. år)

Nedbringelse af drivhusgasemissioner i t+5 (kt CO2-ækvivalenter pr. år)

Nedbringelse af drivhusgasemissioner i t+10 (kt CO2-ækvivalenter pr. år)

Nedbringelse af drivhusgasemissioner i t+15 (kt CO2-ækvivalenter pr. år)

År, som nedbringelsen vedrører

Gennemsnitlig nedbringelse af emissioner (kt CO2-ækvivalenter pr. år)

Redegørelse for grundlaget for estimeret modvirkning

Faktorer påvirket af PAM

Dokumentation/kilde til estimationsgrundlag, hvis denne er tilgængelig (indsæt hyperlink til den rapport, hvorfra tallet stammer)

EU's ETS

ESD

LULUCF

I alt

EU's ETS

ESD

I alt

EU's ETS

ESD

I alt

EU's ETS

ESD

I alt

EU's ETS

ESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3: Tilgængelige projekterede og realiserede omkostninger og fordele, der er forbundet med enkeltstående politikker eller foranstaltninger eller grupper af politikker eller foranstaltninger til modvirkning af klimaændringer

Politik eller foranstaltning eller grupper af politikker og foranstaltninger

Projekterede omkostninger og fordele

Realiserede omkostninger og fordele

Omkostninger i EUR pr. reduceret/bundet ton CO2-ækvivalenter

Absolutte omkostninger pr. år i EUR (anfør det år, for hvilket omkostningen er beregnet)

Beskrivelse af omkostningsoverslag (grundlag for omkostningsoverslag, hvilken type omkostninger omfatter overslaget, metode)

Pris, år

Beregningsår

Dokumentation/kilde til omkostningsoverslag

Omkostninger i EUR pr. reduceret/bundet ton CO2-ækvivalenter

Pris, år

Beregningsår

Beskrivelse af omkostningsoverslag (grundlag for omkostningsoverslag, hvilken type omkostninger er omfattet)

Dokumentation/kilde til omkostningsoverslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Medlemsstaterne skal anføre alle de politikker og foranstaltninger eller grupper eller grupper af politikker eller foranstaltninger, hvor en sådan vurdering er mulig.

Fordele skal i skabelonen anføres som en negativ omkostning.

Hvis oplysningerne foreligger, skal omkostninger og fordele for samme PAM eller gruppe af PAM indtastes på to særskilte rækker med nettoomkostningen i en særskilt tredje række for den pågældende PAM eller gruppe af PAM. Hvis de indberettede omkostninger er nettoomkostninger, der både omfatter positive omkostninger og fordele (= negative omkostninger), skal dette anføres.

Spørgeskema: Oplysninger om, i hvilket omfang medlemsstatens tiltag udgør et væsentligt element i de bestræbelser, der er gjort på nationalt plan, samt i hvilket omfang den projekterede anvendelse af fælles gennemførelse af mekanismen for bæredygtig udvikling (Clean Development Mechanism) og af den internationale handel med emissioner supplerer de nationale foranstaltninger.

Spørgeskema om anvendelsen af Kyoto-protokol-mekanismer i forbindelse med opfyldelsen af 2013-2020-målene

1.

Har Deres medlemsstat til hensigt at anvende Kyoto-protokollens mekanismer »fælles gennemførelse« (joint implementation — JI), mekanismen for bæredygtig udvikling (clean development mechanism — CDM) og international emissionshandel (IEH) (Kyoto-mekanismerne) til at opfylde sine kvantificerede emissionsbegrænsnings- og -reduktionsforpligtelser efter Kyoto-protokollen? Hvilke fremskridt er der i bekræftende fald gjort med gennemførelsesbestemmelserne (handlingsprogrammer, institutionelle beslutninger) og eventuel hertil knyttet national lovgivning?

2.

Hvilke kvantitative bidrag til opfyldelsen af sine kvantificerede emissionsbegrænsnings- og reduktionsforpligtelser efter artikel X i beslutning Y (ratifikationsbeslutning) og Kyoto-protokollen venter Deres medlemsstat sig af Kyoto-mekanismerne i den anden forpligtelsesperiode for kvantificeret emissionsbegrænsning og -reduktion fra 2013 til 2020? (Brug tabellen)

3.

Anfør det samlede budget (i euro), der er til rådighed for anvendelse af Kyoto-mekanismerne, om muligt fordelt på de enkelte mekanismer og initiativer, programmer eller fonde, herunder det tidsrum, i løbet af hvilket budgetmidlerne vil blive brugt.

4.

Med hvilke lande har Deres medlemsstat indgået bilaterale eller multilaterale aftaler, aftalememoranda eller kontrakter om gennemførelse af projektbaserede aktiviteter?

5.

Angiv følgende oplysninger for hver planlagt, igangværende og fuldført CDM- og JI-projektaktivitet, som Deres medlemsstat deltager i:

a)

Projektets titel og kategori (JI/CDM)

b)

Værtsland

c)

Finansiering: Giv en kort beskrivelse af eventuel finansiel deltagelse fra regeringen og den private sektor, med anvendelse af kategorier såsom »privat«, »offentlig«, »offentligt-privat partnerskab«.

d)

Projekttype: Anfør kort beskrivelse, f.eks.:

 

Energi og el: Brændselsskift, produktion af vedvarende energi, forbedring af energieffektivitet, reduktion af flygtige emissioner fra brændsler, andet (anføres)

 

Industriprocesser: Materialesubstitution, ændring af processer eller udstyr, affaldsbehandling, -nyttiggørelse eller -genanvendelse, andet (anføres)

 

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug: Nyplantning og genplantning af skov, skovforvaltning, forvaltning af dyrkede arealer, forvaltning af græsarealer, genetablering af vegetationsdække

 

Transport: Brændstofskift, forbedring af energieffektivitet, andet (anføres)

 

Landbrug: Gødningshåndtering, andet (anføres)

 

Affald: Håndtering af fast affald, nyttiggørelse af methan fra deponeringsanlæg, spildevandshåndtering, andet (anføres)

 

Andre oplysninger: Kort beskrivelse af andre projekttyper

e)

Status angives med følgende kategorier:

foreslået

godkendt (godkendelse fra de berørte regeringer, fuldførte gennemførlighedsundersøgelser)

under iværksættelse (start- eller iværksættelsesfase)

i drift

fuldført

udsat.

f)

Levetid: Anfør følgende oplysninger:

dato for officiel godkendelse (f.eks. fra CDM-bestyrelsen, fra værtslandet for JI-projekter)

dato for projektets påbegyndelse (arbejdet indledes)

forventet dato for projektets afslutning (levetid)

krediteringsperiode (de år, i løbet af hvilke der genereres ERU'er eller CER'er)

dato(er) for udstedelse af emissionsreduktionsenheder (ERU'er) (af værtslandet) eller godkendte emissionsreduktioner (CER'er)(af CDM-bestyrelsen).

g)

første eller andet spor (kun for JI-projekter).

h)

De samlede og årlige fremskrevne emissionsreduktioner, som realiseres indtil udgangen af den første forpligtelsesperiode.

i)

Mængde projektgenererede ERU'er eller CER'er, som medlemsstaten vil erhverve.

j)

Kreditter, der genereres indtil udgangen af rapporteringsåret: oplysninger om antallet af kreditter (i alt og på årsbasis) fra JI-projekter og CDM-projekter og fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug.

Type enhed

Forventet samlet mængde til anvendelse i anden forpligtelsesperiode

Årlig forventet mængde i gennemsnit

Anvendt mængde (erhvervede og tilbagetrukne enheder)

x-1

Tildelt mængde enheder (assigned amount units — AAU)

 

 

 

Godkendte emissionsreduktioner (certified emission reductions — CER'er)

 

 

 

Emissionsreduktionsenheder (emission reduction units — ERU'er)

 

 

 

Langfristede godkendte emissionsreduktioner (long-term certified emission reductions — lCER'er)

 

 

 

Midlertidige godkendte emissionsreduktioner (temporary certified emission reductions — tCER'er)

 

 

 

Optagsenheder (removal units — RMU)

 

 

 

Note: X er rapporteringsåret.


(1)  Medlemsstaterne skal vælge mellem følgende sektorer: energiforsyning (der omfatter udvinding, transmission, distribution og lagring af brændstoffer samt produktion af energi og elektricitet), energiforbrug (der omfatter slutbrugeres, som f.eks. husstandes, tjenesteyderes, industriers og landbrugets, forbrug af brændstoffer og elektricitet), transport, industriprocesser (der omfatter industrielle aktiviteter, som kemisk eller fysisk omdanner materialer, hvorved der frembringes drivhusgasemissioner, anvendelse af drivhusgasser i produkter og ikke-energirelateret anvendelse af kuldioxid fra fossile brændstoffer), landbrug, skovbrug/LULUCF, affaldsbehandling/affald, tværgående anvendelse, øvrige sektorer.

(2)  Medlemsstaterne skal vælge mellem følgende drivhusgasser (der kan vælges en eller flere drivhusgasser): kuldioxid (CO2), methan (CH4), nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner (HFC), perfluorocarboner (PFC), svovlhexafluorid (SF6), nitrogentrifluorid (NF3).

(3)  Medlemsstaterne skal vælge mellem følgende målsætninger (der kan vælges en eller flere målsætninger, supplerende målsætninger kan tilføjes og angives under »andet«):

 

Vedrørende energiforsyning — stigning i vedvarende energi, overgang til mindre kulstofintensive brændstoffer, forbedret ikke-vedvarende lavemissionsproduktion (atomkraft), mindskelse af tab, effektivitetsforbedring i energi- og omdannelsessektoren, CO2-opsamling og -lagring, begrænsning af flygtige emissioner fra energiproduktion, andre former for energiforsyning.

 

Vedrørende energiforbrug — effektivitetsforbedringer i bygninger, effektivitetsforbedringer i apparater, effektivitetsforbedringer i tjenesteydelser/servicesektoren, effektivitetsforbedringer i den industrielle slutbrugersektor, styring/begrænsning af efterspørgsel, andre former for energiforbrug.

 

Vedrørende transport — effektivitetsforbedringer af køretøjer, overflytning af trafik til offentlig transport eller ikke-motoriseret transport, lavemissionsbrændstoffer/elbiler, styring/begrænsning af efterspørgsel, adfærdsændring, forbedret transportinfrastruktur, andre transportformer.

 

Vedrørende industriprocesser — installation af nedbringelsesteknologier, nedbringelse af fluorgasemissioner, erstatning af fluorgasser med andre stoffer, øget begrænsning af flygtige emissioner fra industriprocesser, andre former for industriprocesser.

 

Vedrørende affaldsbehandling/affald — styring/begrænsning af efterspørgsel, øget genanvendelse, øget CH4-opsamling og -anvendelse, forbedret behandlingsteknologi, forbedret styring af deponeringsanlæg, energiproducerende affaldsforbrænding, forbedrede spildevandsbehandlingssystemer, nedbringelse af deponering, andet affald.

 

Vedrørende landbrug — nedbringelse af anvendelse af gødning/husdyrgødning på dyrkede arealer, andre aktiviteter, der har forbedret forvaltningen af dyrkede arealer, forbedret husdyrforvaltning, forbedrede systemer til behandling af dyreaffald, aktiviteter til forbedring af græsningsarealer eller forvaltning af græsningsarealer, forbedret forvaltning af organisk jord, andre former for landbrug.

 

Vedrørende skovbrug/LULUCF — nyplantning og genplantning af skov, bevarelse af kulstof i eksisterende skove, produktionsforbedring i eksisterende skove, forøgelse af mængden af høstede træprodukter, forbedring af skovforvaltning, hindring af skovrydning, styrkelse af beskyttelsen mod naturlige forstyrrelser, udskiftning af emissionsintensive råstoffer og materialer med høstede træprodukter, forhindring af dræning eller fremme af genfugtning af vådområder, genopretning af ødelagte arealer, undtagen LULUCF.

 

Vedrørende tværgående sektorer — rammepolitik, tværfaglig politik, andre tværgående foranstaltninger.

 

Vedrørende øvrige — medlemsstaterne skal give en kort beskrivelse af målsætningen.

(4)  Medlemsstaterne skal anføre værdien/værdierne, hvis målsætningen er kvantificeret.

(5)  Medlemsstaterne skal i beskrivelsen anføre, hvis en politik eller foranstaltning er planlagt med henblik på begrænsning af drivhusgasemissioner ud over den pågældende medlemsstats forpligtelser under beslutning nr. 406/2009/EF i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra d), i beslutning nr. 406/2009/EF.

(6)  Medlemsstaterne skal vælge mellem følgende arter af anvendte politikinstrumenter: økonomisk politik, skattepolitik, frivillige/forhandlede aftaler, lovpligtig, oplysning, uddannelsespolitisk, forskningspolitiks, planlægning, andet.

(7)  Unionens politik gennemført i den nationale politik, eller hvor formålet med de nationale politikker direkte er at opfylde de i unionspolitikken fastlagte målsætninger. Medlemsstaterne bør vælge et politikområde på en liste, der vises i den elektroniske version af tabelformatet.

(8)  Sekundær unionspolitik: Medlemsstaterne skal anføre enhver unionspolitik, der ikke fremgår af den forrige kolonne, eller en supplerende unionspolitik, hvis den nationale politik eller foranstaltning vedrører flere unionspolitikker.

(9)  Medlemsstaterne skal vælge blandt de følgende kategorier: planlagt, vedtaget, gennemført, udløbet.

Politikker og foranstaltninger, der er udløbet, skal kun rapporteres i skabelonen, hvis de har en indvirkning ventes fortsat at have en indvirkning på drivhusgasemissioner.

(10)  Medlemsstaterne skal indtaste navn(e) på de myndigheder, der er ansvarlig(e) for gennemførelsen af den pågældende politik eller foranstaltning i henhold til de relevante overskrifter: National myndighed, regionale myndigheder, lokal myndighed, virksomheder/forretninger/erhvervssammenslutninger, forskningsinstitutioner, andre ikke anførte organisationer/myndigheder (der kan vælges en eller flere organisationer eller myndigheder).

(11)  Medlemsstaterne skal anføre den eventuelt anvendte indikator og værdier for disse indikatorer, som de anvender til overvågning og evaluering af fremskridt med hensyn til politikker og foranstaltninger. Disse værdier kan enten være før- eller efter-værdier, og medlemsstaterne skal anføre, på hvilket år den pågældende værdi finder anvendelse.

(12)  — Medlemsstaterne skal anføre alle de politikker og foranstaltninger eller grupper af politikker og foranstaltninger, hvorom der foreligger en sådan vurdering.

Note: t angiver det førstkommende år efter indberetningsåret, der ender på 0 eller 5.


BILAG XII

Rapportering om fremskrivninger i henhold til artikel 23

Tabel 1: Fremskrivninger af emissioner af drivhusgas efter gasart og kategori

Kategori  (1)  (3)

For hver drivhusgas (gruppe af gasarter) i henhold til bilag I til forordning nr. 525/2013/EU (kt)

De samlede emissioner af drivhusgas (kt CO2 -ækv.)

ETS-emissioner (kt CO2-ækv.)

ESD-emissioner (kt CO2-ækv.)

 

Basisår, fremskrivning

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Basisår, fremskrivning

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Basisår, fremskrivning

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Basisår, fremskrivning

t-5

t

t+5

t+10

t+15

I alt, ekskl. LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt, inkl. LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Brændselsforbrænding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energiindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Offentlig kraft/varmeproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Olieraffinering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Fremstilling af faste brændsler og andre energiindustrier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fremstillings- og anlægsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Indenrigsflyvning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Vejtransport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Jernbaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

National søfart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Andre transportformer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Andre sektorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Handel/institutioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Boliger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Landbrug/skovbrug/fiskeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Flygtige emissioner fra brændsler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fast brændsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Olie og naturgas og andre emissioner fra energiproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Transport og oplagring af CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industriprocesser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Mineralindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf fremstilling af cement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Kemisk industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Metalindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf fremstilling af jern og stål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ikke-energiprodukter fra anvendelse af brændstoffer og opløsningsmidler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Elektronikindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Anvendelse af produkter som erstatning for ODS (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Anden produktfremstilling eller-anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Landbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Tarmgæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Håndtering af husdyrgødning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Risdyrkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Landbrugsjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Foreskreven afbrænding af savanner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Markafbrænding af rester af landbrugsafgrøder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Kalkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Udbringning af urin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Anden kulstofholdig gødning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Andet (angives her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Skove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Dyrkede arealer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Græsjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Vådområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Boligområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Andre landområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Høstede træprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Affald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Deponering af fast affald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Biologisk behandling af fast affald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Forbrænding og åben afbrænding af affald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Spildevandsbehandling og -bortskaffelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Andet (angives her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandumpost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale bunkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftfart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søfart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner fra biomasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsamlet CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsigtet lagring af CO2 på affaldsdeponier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirekte N2O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udenrigsflyvning i EU's ETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: t angiver det førstkommende år efter indberetningsåret, der ender på 0 eller 5.


Tabel 2: Indikatorer med henblik på at overvåge og evaluere fremskrevet fremskridt inden for politikker og foranstaltninger

Indikator (4) /tæller/nævner

Enhed

Vejledning/definitioner (4)

Vejledning/kilde

Med eksisterende foranstaltninger

Med supplerende foranstaltninger

Basisår

t

t+5

t+10

t+15

Basisår

t

t+5

t+10

t+15

Note: t angiver det førstkommende år efter indberetningsåret, der ender på 0 eller 5.


Tabel 3: Rapportering om parametre anvendt til fremskrivning

Anvendt parameter (8) (scenariet »med eksisterende foranstaltninger«)

År

Værdier

Standardenhed

Supplerende oplysninger om enhed (7)

Datakilde

År for udgivelse/offentliggørelse af datakilde

Sektorfremskrivninger, hvortil parameteret anvendes (6)

Bemærkninger (som vejledning)

Basis-/referenceår

Basis-/referenceår

t-5

t

t+5

t+10

t+15

1.A.1

Energiindustri

1.A.2

Fremstillings- og anlægsindustri

1.A.3

Transport (undtagen 1.A.3.a indenrigsflyvning)

1.A.4.a

Handel/institutioner

1.A.4.b

Boliger

1B

Flygtige emissioner fra brændsler

2

Industriprocesser og produkter

3

Landbrug

4

LULUCF

5

Affald

Udenrigsflyvning i EU's ETS + 1.A.3.a indenrigsflyvning

Generelle parametre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkning

 

 

 

 

 

 

 

Optælling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttonationalprodukt (BNP)

Realvækst

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Faste priser

 

 

 

 

 

 

 

mio. EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Samlet bruttoværditilvækst (BVT) i industrien

 

 

 

 

 

 

 

mio. EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Vekselkurser for euro (for ikke-eurolande), hvor relevant

 

 

 

 

 

 

 

EUR/valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Vekselkurser for amerikansk dollar, hvor relevant

 

 

 

 

 

 

 

USD/valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD t-10

CO2-priser i EU's ETS

 

 

 

 

 

 

 

EUR/EU-kvote (EUA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Internationale importpriser (engros) for brændsler

Kul til elektrisk strømproduktion

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Råolie

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Naturgas

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Energiparametre