Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0568

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 568/2014 af 18. februar 2014 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår vurdering og kontrol af konstansen af byggevarers ydeevne

OJ L 157, 27.5.2014, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/568/oj

27.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/76


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 568/2014

af 18. februar 2014

om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår vurdering og kontrol af konstansen af byggevarers ydeevne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 60, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 305/2011 skal vurderingen og kontrollen af konstansen af byggevarers ydeevne med hensyn til deres væsentlige egenskaber foretages i overensstemmelse med systemerne i bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011.

(2)

Bilag V bør tilpasses for at tage hensyn til den tekniske udvikling, for at fastsætte regler om varer, for hvilke der er udstedt europæiske tekniske vurderinger, og for at gøre de beskrivelser og begreber, der anvendes i bilaget, mere klare, præcise og sammenhængende i overensstemmelse med de praktiske erfaringer, der er gjort i den tid, bilag V er blevet anvendt.

(3)

Denne tilpasning vil lette arbejdet for fabrikanter og notificerede organer, der er blevet bemyndiget til at udføre tredjepartsopgaver i processen med vurdering og kontrol af konstansen af byggevarers ydeevne, mindske den administrative byrde og skabe større klarhed over fortolkningen af forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved den får positiv indflydelse på hele byggesektorens konkurrenceevne.

(4)

Forordning (EU) nr. 305/2011 indebærer, at fabrikanten har ansvar for at bestemme varetypen for enhver vare, han ønsker at bringe i omsætning. Den logik, der ligger til grund for forordning (EU) nr. 305/2011, indebærer imidlertid ikke, at der findes produktcertificering, men notificerede organer er kun ansvarlige for at vurdere byggevarers ydeevne, hvorefter konstansen heraf skal certificeres. Denne kompetencefordeling mellem fabrikant og notificerede organer bør fremgå tydeligere af bilag V, uden at disse aktørers ansvar ændres.

(5)

Da konstant overvågning af fabrikkens egen produktionskontrol foretaget af notificerede organer ikke er mulig og ikke finder sted i praksis, er det mere hensigtsmæssigt, at der henvises til overvågningens løbende karakter.

(6)

For byggevarer, der ikke er omfattet eller ikke er fuldt ud omfattet af harmoniserede standarder, kan et teknisk vurderingsorgan udstede europæiske tekniske vurderinger. I henhold til artikel 2, nr. 13, i forordning (EU) nr. 305/2011 indeholder en sådan europæisk teknisk vurdering allerede en vurdering af den pågældende vares ydeevne i forhold til dens væsentlige egenskaber. Yderligere efterfølgende kontroller af korrektheden af denne vurderingsproces ville ikke skabe nogen merværdi, men kun unødvendige omkostninger for fabrikanterne. Der findes allerede virksomheder, som har anmodet om europæiske tekniske vurderinger, og de har behov for retssikkerhed med hensyn til de tredjepartsopgaver, der skal udføres i processen med vurdering og kontrol af konstansen af deres byggevarers ydeevne.

(7)

For bedre at afspejle den nuværende praksis bør navnene på typerne af notificerede organer og beskrivelsen af deres respektive opgaver tilpasses.

(8)

Der kræves en teknisk tilpasning af begrebet »støjabsorption«, jf. punkt 3 i bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011, for at opnå en mere nøjagtig beskrivelse af de væsentlige egenskaber, der skal vurderes, og større overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i relevante harmoniserede tekniske specifikationer.

(9)

For at sikre en gnidningsløs overgang for fabrikanterne bør de have ret til fortsat at anvende certifikater og andre dokumenter, der er udstedt af notificerede organer i overensstemmelse med bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011 inden denne forordnings ikrafttrædelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Attester og andre dokumenter, der er udstedt af notificerede organer i overensstemmelse med bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011 inden denne forordnings ikrafttrædelse, anses for at være i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.


BILAG

»BILAG V

VURDERING OG KONTROL AF YDEEVNENS KONSTANS

1.   SYSTEMER TIL VURDERING OG KONTROL AF YDEEVNENS KONSTANS

Fabrikanten udarbejder ydeevnedeklarationen og bestemmer varetypen på grundlag af de vurderinger og kontroller af ydeevnens konstans, der er udført under følgende systemer:

1.1.   System 1+

a)

Fabrikanten gennemfører:

i)

fabrikkens egen produktionskontrol

ii)

yderligere prøvning af stikprøver udtaget på fabrikationsanlægget af fabrikanten i henhold til den fastlagte afprøvningsplan.

b)

Det notificerede produktcertificeringsorgan træffer afgørelse om udstedelse, begrænsning, suspendering eller inddragelse af attesten for byggevarens ydeevnes konstans på grundlag af resultatet af følgende vurderinger og kontroller foretaget af organet selv:

i)

en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren

ii)

indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol

iii)

løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol

iv)

kontrolafprøvning af stikprøver udtaget på fabrikationsanlægget eller på fabrikantens opbevaringsfaciliteter af det notificerede produktcertificeringsorgan.

1.2.   System 1

a)

Fabrikanten gennemfører:

i)

fabrikkens egen produktionskontrol

ii)

yderligere prøvning af stikprøver udtaget på fabrikationsanlægget af fabrikanten i henhold til den fastlagte afprøvningsplan.

b)

Det notificerede produktcertificeringsorgan træffer afgørelse om udstedelse, begrænsning, suspendering eller inddragelse af attesten for byggevarens ydeevnes konstans på grundlag af resultatet af følgende vurderinger og kontroller foretaget af organet selv:

i)

en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren

ii)

indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol

iii)

løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol.

1.3.   System 2+

a)

Fabrikanten gennemfører:

i)

en vurdering af byggevarens ydeevne på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren

ii)

fabrikkens egen produktionskontrol

iii)

prøvning af stikprøver udtaget på fabrikationsanlægget af fabrikanten i henhold til den fastlagte afprøvningsplan.

b)

Det notificerede certificeringsorgan til fabrikkens egen produktionskontrol træffer afgørelse om udstedelse, begrænsning, suspendering eller inddragelse af overensstemmelsesattesten for fabrikkens egen produktionskontrol på grundlag af resultatet af følgende vurderinger og kontroller foretaget af organet selv:

i)

indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol

ii)

løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol.

1.4.   System 3

a)

Fabrikanten gennemfører fabrikkens egen produktionskontrol

b)

Det notificerede laboratorium vurderer ydeevnen på grundlag af prøvning (baseret på stikprøveudtagning foretaget af fabrikanten), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren.

1.5.   System 4

a)

Fabrikanten gennemfører:

i)

en vurdering af byggevarens ydeevne på grundlag af prøvning, beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren

ii)

fabrikkens egen produktionskontrol.

b)

Ingen opgaver kræver notificerede organers deltagelse.

1.6.   Byggevarer, for hvilke der er udstedt en europæisk teknisk vurdering

Notificerede organer, der udfører opgaver under system 1+, 1 og 3, samt fabrikanter, der udfører opgaver under system 2+ og 4, betragter den europæiske tekniske vurdering, der er udstedt for den pågældende byggevare, som vurderingen af den pågældende byggevares ydeevne. Derfor udfører notificerede organer og fabrikanter ikke de opgaver, der er omhandlet i henholdsvis punkt 1.1, litra b), nr. i), punkt 1.2, litra b), nr. i), punkt 1.3, litra a), nr. i), punkt 1.4, litra b), og punkt 1.5, litra a), nr. i).

2.   ORGANER INVOLVERET I VURDERING OG KONTROL AF YDEEVNENS KONSTANS

Der skelnes funktionelt mellem følgende notificerede organer involveret i vurdering og kontrol af byggevarers ydeevnes konstans:

1)

produktcertificeringsorgan: et organ, der i overensstemmelse med kapitel VII er notificeret til at udføre certificering af ydeevnens konstans

2)

certificeringsorgan til fabrikkens egen produktionskontrol: et organ, der i overensstemmelse med kapitel VII er notificeret til at udføre certificering af fabrikkens egen produktionskontrol

3)

laboratorium: et organ, der i overensstemmelse med kapitel VII er notificeret til at måle, undersøge, prøve, beregne eller på anden måde vurdere byggevarers ydeevne.

3.   HORISONTALE NOTIFICERINGER: VÆSENTLIGE EGENSKABER, I FORBINDELSE MED HVILKE DER IKKE KRÆVES REFERENCE TIL EN RELEVANT HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION

1)

reaktion ved brand

2)

brandbestandighed

3)

udvendige brandmæssige egenskaber

4)

akustisk ydeevne

5)

emission af farlige stoffer.«


Top