EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0546

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 546/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten

OJ L 163, 29.5.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/546/oj

29.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/15


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 546/2014

af 15. maj 2014

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 (4) fastlægges kapacitetspolitik for EU-flåder for så vidt angår fartøjer, der anvendes til godstransport på de indre vandveje i medlemsstaterne.

(2)

Som led i moderniseringen og omstruktureringen af flåderne bør der forudses sociale foranstaltninger, helst på et tidligt tidspunkt, til støtte for alle besætningsmedlemmer, herunder arbejdstagere og bådførere, der ønsker at forlade sektoren for transport ad indre vandveje eller omstille sig til en anden erhvervssektor, samt foranstaltninger til at fremme sammenslutning af virksomheder, forbedre kvalifikationer inden for sejlads ad indre vandveje og fremme fartøjers tilpasning til den tekniske udvikling, herunder med hensyn til miljøvenlige fartøjer. Den reservefond, der er oprettet i hver medlemsstat, hvis indre vandveje er forbundet med en anden medlemsstats indre vandveje, og hvis flådetonnage overstiger 100 000 tons, som omhandlet i forordning (EF) nr. 718/1999, bør anvendes til foranstaltninger vedrørende bådførere. Andre øremærkede midler, der allerede eksisterer på EU-plan, kan anvendes til at støtte aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter iværksætter i fællesskab.

(3)

Med henblik herpå kunne reservefondene anvendes, hvis der enstemmigt anmodes herom fra de organisationer, der repræsenterer vandvejstransporten.

(4)

Reservefondene, der udelukkende består af finansielle bidrag fra sektoren, har aldrig været benyttet indtil nu.

(5)

Foranstaltningerne i forbindelse med moderniseringen af EU-flåder som omhandlet i artikel 8 i forordning (EF) nr. 718/1999, vedrører kun sociale spørgsmål og arbejdsmiljøsikkerhed. Der er ikke fastsat bestemmelser om andre typer af støtteforanstaltninger for at skabe forhold, der gavner innovation og miljøet.

(6)

Foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 718/1999 vedrørende erhvervsuddannelses- eller omskolingsordninger er ikke kun relevante for personer, der betegnes som arbejdstagere, men for alle besætningsmedlemmer, der forlader sektoren, herunder også bådførere.

(7)

Forordning (EF) nr. 718/1999 fastsætter foranstaltninger, der tilskynder bådførere til at deltage i brancheorganisationer, men ikke foranstaltninger, der styrker de organisationer, der repræsenterer sektoren for transport ad indre vandveje på EU-plan, selv om stærkere EU-dækkende organisationer kan bidrage til at mindske fragmenteringen i sektoren.

(8)

Forordning (EF) nr. 718/1999 bør suppleres med foranstaltninger, der sigter på at etablere uddannelses- eller omskolingsordninger for andre besætningsmedlemmer end dem, der betragtes som »arbejdstagere«, og som forlader sektoren, således at man tilskynder bådførere til at tilslutte sig brancheorganisationer, styrker faglige sammenslutninger og tilskynder til innovation af fartøjer og deres tilpasning til den tekniske udvikling på miljøområdet.

(9)

Kommissionen og medlemsstaterne bør styrke forskning og innovation i vandvejstransportsektoren og i multimodal havneinfrastruktur ved hjælp af tilgængelige finansielle instrumenter, herunder, hvor det er relevant, under Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation 2014-2020 (5) (»Horisont 2020«) og Connecting Europe-faciliteten (6), for derved at sikre, at denne sektor integreres i multimodal transport.

(10)

Kommissionen bør støtte foranstaltninger med henblik på innovation og tilpasning af indlandsflåden til den tekniske udvikling for så vidt angår miljøet ved at fremme anvendelsen af finansielle instrumenter fra eksisterende EU-midler, så som Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020, og bør foreslå metoder til at geare reservefondene ved hjælp af disse eksisterende midler samt finansieringsinstrumenter fra Den Europæiske Investeringsbank.

(11)

Eftersom reservefonde er blevet oprettet via bidrag fra sektoren, bør det være muligt at anvende dem til at tilpasse fartøjerne til tekniske og miljømæssige krav, der er vedtaget efter denne forordnings ikrafttræden, herunder deres tilpasning til videreudviklingen i europæiske standarder for motoremissioner, såvel som til at tilskynde til motorbrændstofeffektivitet, anvendelse af alternative brændstoffer og alle andre foranstaltninger med henblik på at forbedre luftkvaliteten, samt til miljøvenlige fartøjer, herunder fartøjer, der er tilpasset flodsejlads.

(12)

Forordning (EF) nr. 718/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 8 i forordning (EF) nr. 718/1999 affattes således:

»Artikel 8

En medlemsstat kan med forbehold af artikel 3, stk. 5, træffe foranstaltninger navnlig med henblik på:

at gøre det lettere for de udøvere af transport ad indre vandveje, der forlader sektoren, at opnå førtidspension eller blive omskolet til anden erhvervsaktivitet, bl.a. ved at stille fyldestgørende information til rådighed

at tilrettelægge erhvervsuddannelses- eller omskolingsordninger for besætningsmedlemmer, herunder arbejdstagere og bådførere, der forlader sektoren, og stille passende information til rådighed om disse ordninger

at forbedre kvalifikationerne inden for sejlads ad indre vandveje og kendskabet til logistik for at sikre erhvervets udvikling og fremtid

at tilskynde bådførere til at tilslutte sig brancheorganisationer og styrke de organisationer, der repræsenterer transport ad indre vandveje på EU-plan

at tilskynde til tilpasning af fartøjer til den tekniske udvikling for at forbedre arbejdsforholdene, herunder beskyttelsen af sundheden, og fremme sikkerheden

at tilskynde til innovation med hensyn til fartøjer og deres tilpasning til den tekniske udvikling på miljøområdet, herunder miljøvenlige fartøjer

at tilskynde til metoder til at geare anvendelsen af reservefondene i tilknytning til de til rådighed værende finansielle instrumenter, herunder, hvor det er relevant, under Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten, og til finansieringsinstrumenter fra Den Europæiske Investeringsbank.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles 15. maj 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Udtalelse af 21. januar 2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 31. januar 2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.5.2014.

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 af 29. marts 1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (EUT L 90 af 2.4.1999, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).


Top