EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0448

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 448/2014 af 2. maj 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011, idet henvisninger til Chicagokonventionens bilag ajourføres EØS-relevant tekst

OJ L 132, 3.5.2014, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2020; stiltiende ophævelse ved 32017R0373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/448/oj

3.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 448/2014

af 2. maj 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011, idet henvisninger til Chicagokonventionens bilag ajourføres

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (luftfartstjenesteforordningen) (1), særlig artikel 4, 6 og 7,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (2), særlig artikel 8b, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 (3) fastsættes gennemførelsesbestemmelser for udøvelse af luftfartstjenester. Disse gennemførelsesbestemmelser skaber retsvirkninger for standarder og forpligtelser i henhold til konventionen angående international civil luftfart, der er underskrevet i Chicago den 7. december 1944 (Chicagokonventionen), i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (4) og artikel 2, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008.

(2)

Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har for nylig ændret bilag 3, 4, 10, 11, 14 og 15 til Chicagokonventionen. Ændringerne af bilag 3, 4, 10 og 11, ændring 11-A i bilag 14 og bilag 15 trådte i kraft den 14. november 2013, mens ændring 11-B i bilag 14 vil træde i kraft den 14. november 2014.

(3)

Som anført i 14. betragtning i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 bør luftfartstjenester arbejde i overensstemmelse med de relevante ICAO-standarder, indtil ICAO's relevante standarder er omsat i EU-retten. Dette gælder også med hensyn til de reviderede standarder, der følger af de nylige ændringer af bilagene til Chicagokonventionen. Henvisninger til konventionen i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum, der er nedsat ved artikel 5 i forordning (EF) nr. 549/2004 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilagene til forordning (EU) nr. 1035/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 af 17. oktober 2011 om fastsættelse af fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester og om ændring af forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 af 18.10.2011, s. 23).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).


BILAG

1.

I bilag I, punkt 2.2.1, affattes andet afsnit således:

»Oplysningerne under litra a) og b) skal være i overensstemmelse med den nationale præstationsplan eller præstationsplanen for den funktionelle luftrumsblok som nævnt i artikel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004, og for så vidt angår sikkerhedsdataene i overensstemmelse med det statslige sikkerhedsprogram, der henvises til i standard 3.1.1, i bilag 19 til konventionen angående international civil luftfart.«

2.

I bilag II, punkt 4, affattes litra b) og c) således:

»b)

bilag 10 vedrørende aeronautisk telekommunikation, bind II angående kommunikationsprocedurer, herunder procedurer med PANS-status, 6. udgave, oktober 2001, inkl. alle ændringer til og med nr. 88-A

c)

bilag 11 vedrørende lufttrafiktjenester, 13. udgave, juli 2001, inkl. alle ændringer til og med nr. 49 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 (1), hvor det er relevant.

(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EF) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 af 13.10.2012).«"

3.

I bilag III, punkt 2, affattes litra a), b) og c) således:

»a)

bilag 3 vedrørende meteorologiske tjenester til international luftfart, 18. udgave, juli 2013, inkl. alle ændringer til og med nr. 76, jf. dog gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012

b)

bilag 11 vedrørende lufttrafiktjenester, 13. udgave, juli 2001, inkl. alle ændringer til og med nr. 49 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012, hvor det er relevant

c)

bilag 14 vedrørende flyvepladser i følgende udgaver, jf. dog forordning (EU) nr. 139/2014 (2) af 12. februar 2014:

i)

bind I vedrørende udformning og drift af flyvepladser, 6. udgave, juli 2013, inkl. alle ændringer til og med nr. 11-A og pr. 13. november 2014 også ændring 11-B

ii)

bind II vedrørende helikopterflyvepladser, 4. udgave, juli 2013, inkl. alle ændringer til og med nr. 5.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 af 12. februar 2014 om fastsættelse af krav og administrative procedurer for flyvepladser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 af 14.2.2014, s. 1).«"

4.

I bilag IV, punkt 2, affattes litra b) således:

»b)

følgende bilag til konventionen angående international civil luftfart, for så vidt de er relevante for udøvelsen af luftfartsinformationstjenester i det berørte luftrum:

i)

bilag 3 vedrørende meteorologiske tjenester til international luftfart, 18. udgave, juli 2013, inkl. alle ændringer til og med nr. 76

ii)

bilag 4 vedrørende aeronautiske kort, 11. udgave, juli 2009, inkl. alle ændringer til og med nr. 57

iii)

bilag 15 vedrørende luftfartsinformationstjenester, 14. udgave, juli 2013, inkl. alle ændringer til og med nr. 37, jf. dog forordning (EU) nr. 73/2010.«

5.

I bilag V, punkt 3, affattes litra a)-e) således:

»a)

bind I vedrørende radionavigationshjælpemidler, 6. udgave, juli 2006, inkl. alle ændringer til og med nr. 88-A

b)

bind II vedrørende kommunikationsprocedurer, herunder procedurer med PANS-status, 6. udgave, oktober 2001, inkl. alle ændringer til og med nr. 88-A

c)

bind III vedrørende kommunikationssystemer, 2. udgave, juli 2007, inkl. alle ændringer til og med nr. 88-A

d)

bind IV vedrørende overvågningsradar og antikollisionssystemer, 4. udgave, juli 2007, inkl. alle ændringer til og med nr. 88-A

e)

bind V vedrørende udnyttelse af luftfartsradiofrekvensspektret, 3. udgave, juli 2013, inkl. alle ændringer indtil nr. 88-A.«Top