EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0410

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 410/2014 af 23. april 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO 2 -emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces EØS-relevant tekst

OJ L 121, 24.4.2014, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/410/oj

24.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 410/2014

af 23. april 2014

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (2) fastsættes en ny metode til bestemmelse af CO2-emissionerne fra og brændstofforbruget for N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (i det følgende benævnt »etapevise køretøjer«). Den nye metode finder anvendelse fra den 1. januar 2014, men er muligvis blevet anvendt på frivillig basis siden den 1. januar 2013.

(2)

I bilag II, del B, punkt 7, til forordning (EU) nr. 510/2011 fastsættes det, at de specifikke CO2-emissioner fra trinvis færdigopbyggede køretøjer tildeles fabrikanten af basiskøretøjet. Dette kræver, at trinvis færdigopbyggede køretøjer kan genkendes i overvågningsprocessen, og at fabrikanten af basiskøretøjet kan identificeres. Det kræver også, at visse data om basiskøretøjet bestemmes i overensstemmelse med den nye metode, der er fastsat i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008.

(3)

Fabrikanterne af basiskøretøjerne har i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011 ret til at efterprøve dataene om etapevise køretøjer, som deres specifikke CO2-emissionsmål er beregnet efter. Derfor bør der fastsættes nærmere bestemmelser om udveksling af relevante data mellem fabrikanterne og Kommissionen.

(4)

På grund af de egenskaber og det design systemerne til registrering af køretøjer har, kan medlemsstaterne muligvis ikke oplyse alle relevante data til overvågning af etapevise køretøjer jf. de udførlige data, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011. Kommissionen bør derfor, når den fastsætter de foreløbige specifikke emissionsmål, have mulighed for at tage hensyn til data, som fabrikanterne har oplyst som en del af verificeringsprocessen i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011.

(5)

Fabrikanterne bør derfor oplyse Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur (EEA) om de køretøjsidentifikationsnumre (VIN-numre), der er tildelt lette erhvervskøretøjer, som er solgt i det foregående kalenderår, eller som der er udstedt garanti for i løbet af det år. Fabrikanterne bør ligeledes have mulighed for at oplyse Kommissionen om udførlige data om disse køretøjer. For at disse data kan medtages i beregningen af de foreløbige mål, bør fabrikanterne sende deres data til Kommissionen og EEA samtidigt med medlemsstaternes årlige indsendelse af data.

(6)

Ved at sammenligne de udførlige data, som medlemsstaterne har oplyst, med de data, der er oplyst af fabrikanterne, på grundlag af VIN-numrene, forbereder Kommissionen et foreløbigt datasæt til beregning af de foreløbige mål. For de optegnelser, hvor dataene stemmer overens, bør det foreløbige datasæt, som underrettes fabrikanterne, indeholde VIN-numre. Det foreløbige datasæt bør om muligt også indeholde de optegnelser, hvor VIN-numre oplyst af medlemsstaterne ikke stemmer overens med VIN-numre fra fabrikanterne. I det tilfælde bør optegnelserne sendes til fabrikanterne uden VIN-numre. Det foreløbige datasæt bør offentliggøres i henhold til artikel 8, stk. 4 i forordning (EU) nr. 510/2011, dog uden VIN-numre.

(7)

For at sikre fuld parallelitet mellem kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (3) og kravene til personbiler i Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 (4) bør kravene til fabrikanterne om underretning om fejl tilpasses sidstnævnte forordnings bestemmelser.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 3), affattes således:

»3)

»udførlige overvågningsdata«: de udførlige data, der er anført i bilag II, del C, afdeling 2, til forordning (EU) nr. 510/2011, og som er opdelt på fabrikanter og køretøjsserier, dvs. efter type, variant og version eller i givet fald på enkelt køretøj efter køretøjsidentifikationsnummer.«

2)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Køretøjer, der ikke er EF-typegodkendt

Medlemsstaterne giver Kommissionen oplysning om antallet af lette erhvervskøretøjer, der er omfattet af nationale typegodkendelser af små serier i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2007/46/EF eller af individuelle godkendelser i overensstemmelse med artikel 24 i samme direktiv, og som er registreret på deres område.

Den kompetente myndighed anfører i forbindelse med de udførlige overvågningsdata fabrikantens navn i kolonnen »Fabrikantens navn i medlemsstatens register« i det format, der er defineret i bilag II, del C, til forordning (EU) nr. 510/2011, og i kolonnen »Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres enten:

a)

»AA-IVA« for køretøjstyper, der er godkendt individuelt, eller

b)

»AA-NSS« for køretøjstyper, der er typegodkendt nationalt i små serier.«

3)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Hvis data indberettes i henhold til stk. 3 i denne artikel, har den af fabrikanten oplyste kontaktperson ligeledes ret til at uploade de udførlige data til Det Europæiske Miljøagenturs dataarkiv.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3 og 4:

»3.   For at kunne verificere de foreløbige data oplyser fabrikanterne Kommissionen senest den 28. februar hvert år om køretøjsidentifikationsnumrene på alle lette erhvervskøretøjer (færdigopbyggede, trinvis færdigopbyggede eller delvis opbyggede køretøjer), som de har solgt i Unionen i det foregående kalenderår, eller som de har udstedt garanti for i løbet af det år. Fabrikanterne kan samtidigt oplyse Kommissionen om de udførlige data om disse køretøjer, der er specificeret i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011.

Dataene indberettes elektronisk til dataarkivet, som forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur.

4.   Hvis fabrikanterne ikke indberetter køretøjsidentifikationsnumrene og de i stk. 3 nævnte udførlige data, beregnes det foreløbige specifikke emissionsmål på grundlag af de udførlige data fra medlemsstaterne.«

4)

Som artikel 10a og 10b tilføjes følgende:

»Artikel 10a

Underretning om fabrikanters fejl

1.   Fabrikanter, som underretter om fejl i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011, skal benytte Kommissionens foreløbige datasæt jf. artikel 8, stk. 4, i nævnte forordning som grundlag for deres underretning.

Underretningen om fejl skal indeholde alle datasæt vedrørende registreringer af køretøjer, som den fabrikant, der underretter om fejlen, er ansvarlig for. Hvad angår trinvis færdigopbyggede køretøjer er den ansvarlige fabrikant den fabrikant, som er ansvarlig for EF-typegodkendelsen af basiskøretøjet.

Fejlen anføres i en separat post i datasættet for hver version med titlen »Fabrikantens kommentarer«, i hvilken en af følgende koder anføres:

a)

kode A i tilfælde, hvor optegnelserne er ændret af fabrikanten

b)

kode B i tilfælde, hvor køretøjet er ukendt

c)

kode C i tilfælde, hvor køretøjet falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 510/2011 eller er ude af produktion

d)

kode D i tilfælde, hvor en fabrikant, der er tildelt en specifik optegnelse, er fabrikant af det trinvis færdigopbyggede køretøj men ikke det delvis opbyggede basiskøretøj.

For så vidt angår litra b) er et køretøj ukendt, hvis fabrikanten ikke kan identificere køretøjet på baggrund af det køretøjsidentifikationsnummer, der oplyses af medlemsstaten, eller hvis optegnelsen ikke indeholder et sådant nummer, og køretøjet ikke på anden vis kan identificeres.

For så vidt angår litra d) skal slutfabrikanten af køretøjet ligeledes i en separat post med titlen »Fabrikantens bemærkninger« anføre navnet på basiskøretøjets fabrikant.

2.   Hvis en fabrikant ikke har underrettet Kommissionen om fejl i henhold til stk. 1, eller hvis underretningen sendes efter den periode på tre måneder, der er angivet i artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 510/2011, betragtes de oplyste foreløbige værdier jf. artikel 8, stk. 4, i forordningen som endelige.

3.   Hvis underretningen om fejl nævnt i stk. 1 indeholder køretøjsidentifikationsnumre, indberettes den til dataarkivet jf. artikel 10, stk. 3. I andre tilfælde sendes underretningen via elektronisk ikke-sletbar databærer med referencen »Underretning om fejl — CO2 fra varevogne« og sendes pr. post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generalsekretariatet

1049 Bruxelles

BELGIEN

En elektronisk kopi af underretningen sendes til orientering til følgende funktionelle mailbokse:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

og

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

Artikel 10b

Forberedelse af foreløbig data

1.   Såfremt fabrikanterne indberetter data til Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 3, skal det foreløbige datasæt, der underrettes fabrikanten, indeholde følgende optegnelser:

a)

optegnelser med køretøjsidentifikationsnumre i de tilfælde, hvor numrene fremsendt af fabrikanten i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, stemmer overens med de numre, der er fremsendt af medlemsstaten jf. bilag II, del C, afdeling 2, til forordning (EU) nr. 510/2011

b)

optegnelser uden køretøjsidentifikationsnumre, som kan tildeles fabrikanten, i de tilfælde, hvor numrene oplyst af medlemsstaterne ikke stemmer overens med de numre, der er fremsendt af fabrikanterne.

Fabrikanterne underrettes om det forberedte foreløbige datasæt, herunder optegnelserne nævnt i litra a) og b), i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 510/2011.

Det centrale register over de i artikel 8, stk. 4, første afsnit, nævnte data må ikke indeholde data om køretøjsidentifikationsnumre.

2.   Behandlingen af køretøjsidentifikationsnumrene må ikke omfatte behandling af andre personlige data, der kan kædes sammen med numrene eller andre data, der kan gøre det muligt at kæde køretøjsidentifikationsnumrene sammen med personlige data.«

5)

Bilag I erstattes af bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18.7.2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15).


BILAG

»BILAG I

DATAKILDER

Parameter

Typeattest (Model B i del 1 i bilag IX til direktiv 2007/46/EF)

Typegodkendelsesdokumentation (direktiv 2007/46/EF)

Fabrikant (færdigopbyggede køretøjer)

Punkt 0.5

Bilag III, del I, punkt 0.5

Fabrikant af basiskøretøj (etapevise køretøjer)

Punkt 0.5.1

Bilag VI, afsnit I, punkt 0.5

Typegodkendelsens nummer

Punkt 0.10, litra b)

Indledende del af bilag VI

Type

Punkt 0.2

Bilag III, del I, punkt 0.2

Variant

Punkt 0.2

Bilag III, del I eller II, eller bilag VIII, afsnit 3

Version

Punkt 0.2

Bilag III, del I eller II, eller bilag VIII, afsnit 3

Fabriksmærke

Punkt 0.1

Bilag III, del I, punkt 0.1

Kategori for godkendt køretøjstype

Punkt 0.4

Bilag III, del I, punkt 0.4

Massen i køreklar stand (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

Afsnit 13

Bilag III, del I, punkt 2.6 eller fra den 10. januar 2014, bilag III, del I, punkt 2.6, litra b) (i tilfælde af variation skal den mindste masse bruges)

Massen i køreklar stand (basiskøretøjer) (kg)

Afsnit 14

Bilag I, punkt 2.17.1

Teknisk tilladt totalmasse (af basiskøretøjet i tilfælde af etapevise køretøjer) (kg)

Punkt 16.1

Bilag III, del I, punkt 2.8

Fodaftryk — akselafstand (mm)

Afsnit 4

Bilag III, del I, punkt 2.1 (1)

Fodaftryk — sporvidde (mm)

Afsnit 30

Bilag III, del I, punkt 2.3.1 og 2.3.2 (2)

Specifik CO2-emission (g/km) (3)

Punkt 49.1

Bilag VIII, afsnit 3

Brændstoftype

Afsnit 26

Bilag III, del 1, punkt 3.2.2.1

Brændstofdriftsmåde

Punkt 26.1

Bilag III, del 1, punkt 3.2.2.4

Kapacitet (cm3)

Afsnit 25

Bilag III, del 1, punkt 3.2.1.3

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Punkt 49.2

Bilag VIII, afsnit 3

Innovativ teknologi eller gruppe af innovative teknologier og den CO2-emissionsreduktion, som denne teknologi har medført

Punkt 49.3

Bilag VIII, afsnit 4

Køretøjsidentifikationsnummer

Punkt 0.10

Bilag III, del I, punkt 9.17

Standardmasse

 

Bilag I, punkt 2.17.2


(1)  I henhold til artikel 4, stk. 9, i denne forordning.

(2)  I henhold til artikel 4, stk. 8 og 9, i denne forordning.

(3)  I henhold til artikel 4, stk. 5, i denne forordning.«


Top