EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0399

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 399/2014 af 22. april 2014 om godkendelse af præparaterne af Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter EØS-relevant tekst

OJ L 119, 23.4.2014, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/399/oj

23.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 399/2014

af 22. april 2014

om godkendelse af præparaterne af Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Artikel 10, stk. 7, sammenholdt med artikel 10, stk. 1-4, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder specifikke bestemmelser om evaluering af de produkter, der blev anvendt i Unionen som ensileringstilsætningsstoffer på datoen for forordningens anvendelse.

(2)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003 blev præparaterne af Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, der tilhører den funktionelle gruppe ensileringstilsætningsstoffer, til alle dyrearter.

(3)

Der er i henhold til artikel 10, stk. 2, sammenholdt med artikel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet ansøgninger om godkendelse af disse præparater som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter med anmodning om, at disse stoffer klassificeres i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 4. december 2013 (2) og 5. december 2013 (3), at præparaterne under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, præparaterne af Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 kan forbedre produktionen af ensilage. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har ligeledes gennemgået den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstofferne i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af de pågældende præparater viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse præparater godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

De i bilaget opførte præparater og foder, der indeholder præparaterne, som produceres og mærkes før den 13. november 2014 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 15. maj 2014, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(1):3530.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(1):3534, EFSA Journal 2014; 12(1):3533 og EFSA Journal 2014; 12(1):3535.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg frisk materiale

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer

1k20736

Lactobacillus brevis

DSM 23231

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus brevis DSM 23231, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof.

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Lactobacillus brevis DSM 23231.

Analysemetode (1)

Optælling i fodertilsætningsstoffet: pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787).

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 5 ×107 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

13. Maj 2024

1k20737

Lactobacillus brevis

DSMZ 16680

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus brevis DSMZ 16680, der indeholder mindst 2,5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof.

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Lactobacillus brevis DSMZ 16680.

Analysemetode (1)

Optælling i fodertilsætningsstoffet: pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787).

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

 

 

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 ×108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

13. Maj 2024

1k20738

Lactobacillus plantarum

CECT 4528

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus plantarum CECT 4528, der indeholder mindst 2,5 × 1011 CFU/g tilsætningsstof.

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Lactobacillus plantarum CECT 4528.

Analysemetode (1)

Optælling i fodertilsætningsstoffet: pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787).

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 ×109 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

13. Maj 2024

1k20739

Lactobacillus fermentum

NCIMB 30169

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lactobacillus fermentum NCIMB 30169, der indeholder mindst 2,5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof.

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Lactobacillus fermentum NCIMB 30169.

Analysemetode (1)

Optælling i fodertilsætningsstoffet: pladespredningsmetoden under anvendelse af MRS-agar (EN 15787).

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Alle dyrearter

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne.

2.

Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensileringstilsætningsstoffer: 1 ×108 CFU/kg frisk materiale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Det anbefales at bruge åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og handsker under håndteringen.

13. Maj 2024


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top