EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0382

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 af 7. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af tillæg til prospektet (EØS-relevant tekst)

OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; ophævet ved 32019R0979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj

15.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/36


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 382/2014

af 7. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af tillæg til prospektet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (1), særlig artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2003/71/EF har til formål at harmonisere kravene ved udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, der er beliggende i eller er aktivt i en medlemsstat.

(2)

I henhold til direktiv 2003/71/EF kræves det også, at enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller i givet fald starten af handelen på et reguleret marked, afhængigt af hvad der sker sidst, skal angives i et tillæg til prospektet.

(3)

Komplette oplysninger om værdipapirer og udstedere af sådanne sikrer investorerne beskyttelse. Et tillæg bør derfor indeholde alle væsentlige oplysninger om de særlige situationer, der har givet anledning til tillægget, og som skal indgå i prospektet i henhold til direktiv 2003/71/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (2).

(4)

For at sikre ensartet harmonisering, for at præcisere kravene i direktiv 2003/71/EF og for at tage hensyn til den tekniske udvikling på finansmarkederne er det nødvendigt at præcisere de situationer, hvor der kræves offentliggørelse af tillæg til prospektet.

(5)

Det er ikke muligt at identificere alle de situationer, hvor der kræves et tillæg til prospektet, da dette kan afhænge af den pågældende udsteder og de pågældende værdipapirer. Derfor er det hensigtsmæssigt at definere de minimumssituationer, hvor der kræves et tillæg.

(6)

Reviderede årsregnskaber spiller en afgørende rolle for investorerne, når de træffer investeringsbeslutninger. For at sikre, at investorerne baserer deres investeringsbeslutninger på de seneste finansielle oplysninger, er det nødvendigt at offentliggøre et tillæg med nye reviderede årsregnskaber for udstedere af værdipapirer, der er kapitalandele, og udstedere af underliggende aktier i tilfælde af aktiebeviser, som er offentliggjort efter godkendelsen af prospektet.

(7)

For at tage hensyn til, at resultatforventninger og -prognoser kan have indflydelse på en investeringsbeslutning, bør udstedere af værdipapirer, der er kapitalandele, og udstedere af underliggende aktier i tilfælde af aktiebeviser offentliggøre et tillæg indeholdende eventuelle ændringer af implicitte eller eksplicitte tal, der udgør resultatforventninger og -prognoser, og som allerede indgår i prospektet.

(8)

Oplysninger om identiteten af de største aktionærer eller en eventuel kontrollerende enhed for udstederen er af afgørende betydning for, at der kan foretages en informeret vurdering af udstederen, uanset hvilken type værdipapir der er tale om. En situation, hvor der sker en ændring vedrørende kontrollen med udstederen, er imidlertid af særlig stor betydning, hvis udbuddet vedrører værdipapirer, der er kapitalandele, og aktiebeviser, da disse typer værdipapirer normalt er mere prisfølsomme over for denne situation. Der bør derfor offentliggøres et tillæg, hvis der sker en ændring vedrørende kontrollen med en udsteder af værdipapirer, der er kapitalandele, eller en udsteder af underliggende aktier i tilfælde af aktiebeviser.

(9)

Det er vigtigt, at potentielle investorer, der vurderer et udbud af værdipapirer, der er kapitalandele, eller aktiebeviser, kan sammenligne vilkårene og betingelserne for et sådant udbud med kurs- eller ombytningsvilkårene i tilknytning til et offentligt overtagelsestilbud, der måtte blive fremsat i udbudsperioden. Resultatet af et offentligt overtagelsestilbud er desuden også vigtigt for investeringsbeslutningen, da investorerne har behov for at vide, om det indebærer en ændring vedrørende kontrollen med udstederen. I sådanne tilfælde er det derfor nødvendigt med et tillæg.

(10)

Hvis erklæringen om arbejdskapitalen ikke længere er aktuel, er investorerne ikke i stand til at træffe en fuldt informeret investeringsbeslutning om udstederens finansielle situation i den umiddelbare fremtid. Investorerne bør kunne revurdere deres investeringsbeslutninger i lyset af de nye oplysninger om udstederens adgang til kontanter og andre tilgængelige likvide midler for at opfylde sine forpligtelser. I sådanne tilfælde er det derfor nødvendigt med et tillæg.

(11)

Der er situationer, hvor en udsteder eller udbyder efter godkendelsen af et prospekt beslutter at udbyde værdipapirerne i andre medlemsstater end dem, der er nævnt i prospektet, eller at ansøge om optagelse af værdipapirerne til handel på et reguleret i flere medlemsstater end dem, der fremgår af prospektet. Oplysninger om disse udbud i andre medlemsstater eller optagelse til handel på regulerede markeder heri er vigtige for investorens vurdering af visse aspekter af udstederens værdipapirer og vil derfor gøre det nødvendigt med et tillæg.

(12)

Enhedens finansielle stilling eller dens forretninger vil sandsynligvis blive påvirket af en væsentlig finansiel forpligtelse. Derfor bør investorerne være berettiget til at modtage supplerende oplysninger om følgerne af en sådan forpligtelse i et tillæg til prospektet.

(13)

En forhøjelse af det samlede nominelle beløb for et udbudsprogram giver oplysning om udstederens finansieringsbehov eller en stigning i efterspørgslen efter udstederens værdipapirer. Hvis der sker en forhøjelse af det samlede nominelle beløb for et udbudsprogram, som indgår i prospektet, bør der derfor offentliggøres et tillæg til prospektet.

(14)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(15)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af situationer, i hvilke der skal offentliggøres et tillæg til prospektet.

Artikel 2

Forpligtelse til at offentliggøre et tillæg

Der skal offentliggøres et tillæg til prospektet i følgende situationer:

a)

hvis der offentliggøres nye reviderede årsregnskaber af:

1)

en udsteder, hvis et prospekt vedrører aktier og andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. 1), i forordning (EF) nr. 809/2004

2)

en udsteder af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier, i tilfælde af værdipapirer, der er kapitalandele, der opfylder betingelserne i artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 809/2004

3)

en udsteder af de underliggende aktier, hvis prospektet er udarbejdet i henhold til skemaet for indskudsbeviser som fastsat i bilag X eller XXVIII til forordning (EF) nr. 809/2004

b)

hvis der offentliggøres en ændring til resultatforventninger eller -prognoser, der allerede indgår i prospektet, af:

1)

en udsteder, hvis et prospekt vedrører aktier og andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. 1), i forordning (EF) nr. 809/2004

2)

en udsteder af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier, hvis et prospekt vedrører værdipapirer, der er kapitalandele, der opfylder betingelserne i artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 809/2004

3)

en udsteder af de underliggende aktier, hvis prospektet er udarbejdet i henhold til skemaet for indskudsbeviser som fastsat i bilag X eller XXVIII til forordning (EF) nr. 809/2004

c)

hvis der er tale om ændring vedrørende kontrollen for så vidt angår:

1)

en udsteder, hvis et prospekt vedrører aktier og andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. 1), i forordning (EF) nr. 809/2004

2)

en udsteder af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier, hvis et prospekt vedrører værdipapirer, der er kapitalandele, der opfylder betingelserne i artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 809/2004

3)

en udsteder af de underliggende aktier, hvis der er udarbejdet et prospekt i henhold til skemaet for indskudsbeviser som fastsat i bilag X eller XXVIII til forordning (EF) nr. 809/2004

d)

hvis der foreligger et nyt offentligt overtagelsestilbud fra tredjemand som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF (4), og i forbindelse med resultatet af et offentligt overtagelsestilbud vedrørende:

1)

udstederens egenkapital, hvis et prospekt vedrører aktier og andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. 1), i forordning (EF) nr. 809/2004

2)

egenkapitalen for udstederen af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier, hvis et prospekt vedrører værdipapirer, der er kapitalandele, der opfylder betingelserne i artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 809/2004

3)

egenkapitalen for udstederen af de underliggende aktier, hvis der er udarbejdet et prospekt i henhold til skemaet for indskudsbeviser som fastsat i bilag X eller XXVIII til forordning (EF) nr. 809/2004

e)

hvis der i forbindelse med aktier og andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier som omhandlet i artikel 4, stk. 2, nr. 1), i forordning (EF) nr. 809/2004, og konverterbare eller ombyttelige obligationer, som er kapitalandele, der opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 17, stk. 2, foretages ændringer i den erklæring om arbejdskapitalen, der indgår i et prospekt, i tilfælde af at arbejdskapitalen bliver tilstrækkelig eller utilstrækkelig i forhold til udstederens øjeblikkelige behov

f)

hvis en udsteder søger optagelse til handel på yderligere et eller flere regulerede markeder i yderligere en eller flere medlemsstater eller har til hensigt at gennemføre et udbud til offentligheden i yderligere en eller flere medlemsstater ud over den eller dem, der er nævnt i prospektet

g)

hvis der indgås en ny væsentlig finansiel forpligtelse, som forventes at give anledning til en væsentlig bruttoændring som omhandlet i artikel 4a, stk. 6, i forordning (EF) nr. 809/2004, og prospektet vedrører aktier og andre omsættelige værdipapirer, der svarer til aktier som omhandlet i nævnte forordnings artikel 4, stk. 2, nr. 1), og andre værdipapirer, der er kapitalandele, der opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 17, stk. 2

h)

hvis det samlede nominelle beløb for udbudsprogrammet forhøjes.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (EUT L 142 af 30.4.2004, s. 12).


Top