EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0312

Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 af 26. marts 2014 om en netregel for balancering af gastransmissionsnet EØS-relevant tekst

OJ L 91, 27.3.2014, p. 15–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/312/oj

27.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 312/2014

af 26. marts 2014

om en netregel for balancering af gastransmissionsnet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (1), særlig artikel 6, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En hurtig gennemførelse af et fuldt fungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi, som sikrer bæredygtig energi til overkommelige priser til Unionens økonomi, er afgørende for at fremme konkurrenceevnen og sikre, at alle forbrugere kan købe energi til de bedst mulige priser.

(2)

Det er en forudsætning for en større markedsintegration, at reglerne for balancering af gastransmissionsnet fremmer gashandel på tværs af balanceringszoner og dermed bidrager til at skabe markedslikviditet. Harmoniserede EU-dækkende regler om balancering har til formål at give netbrugerne vished for, at de kan forvalte deres balancepositioner i de forskellige balanceringszoner overalt i EU på en økonomisk effektiv og ikke-diskriminerende måde.

(3)

Denne forordning understøtter udviklingen af et konkurrencepræget kortfristet engrosmarked for gas i Den Europæiske Union, som muliggør levering af fleksibilitet, uanset kilden, og udbud af den til køb og salg via markedsmekanismer, så netbrugerne kan balancere deres balanceringsporteføljer effektivt, eller transmissionssystemoperatøren kan benytte fleksibiliteten til at balancere transmissionsnettet.

(4)

I forordning (EF) nr. 715/2009 er fastsat ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang til naturgastransmissionssystemer med det formål at sikre et velfungerende indre marked for gas. Markedsbaserede balanceringsregler giver netbrugerne et finansielt incitament til at balancere deres balanceringsporteføljer i form af gebyrer for ubalance, som afspejler omkostningerne.

(5)

Det vil være netbrugernes ansvar at balancere deres tilførsel og udtræk ved hjælp af balanceringsreglerne, som er udformet med sigte på at fremme et kortfristet engrosmarked for gas ved hjælp af handelsplatforme, som oprettes for at gøre det nemmere for netbrugere og transmissionssystemoperatøren at handle gas med hinanden. Transmissionssystemoperatørerne foretager den residualbalancering af transmissionsnettet, der måtte være nødvendig. Herved bør transmissionssystemoperatørerne følge prioriteringsrækkefølgen. Prioriteringsrækkefølgen er udformet således, at transmissionssystemoperatører køber gas under hensyntagen til både økonomiske og operationelle aspekter og anvender produkter, som kan leveres fra den bredest mulige vifte af kilder, herunder produkter fra LNG- og lagerfaciliteter. Transmissionssystemoperatørerne bør sigte mod i størst muligt omfang at dække deres gasbalanceringsbehov gennem køb og salg af kortfristede standardprodukter på det kortfristede engrosmarked for gas.

(6)

Denne forordning fastsætter også mindstekrav til oplysninger, som skal stilles til rådighed for at kunne indføre en markedsbaseret balanceringsordning, der gør det muligt for netbrugerne at balancere deres balanceringsporteføljer. Informationsstrømmene i henhold til denne forordning har således til formål at understøtte døgnbalanceringsordningen og er tænkt som en informationspakke, der kan understøtte netbrugeren, så denne omkostningseffektivt kan administrere sine risici og muligheder.

(7)

Ud over at beskytte kommercielt følsomme oplysninger bør transmissionssystemoperatørerne i henhold til nærværende forordning også sikre fortroligheden af oplysninger og data, som de modtager i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning, og bør ikke videregive sådanne oplysninger og data helt eller delvis til tredjeparter, undtagen i det omfang, de er retligt beføjet hertil.

(8)

Denne forordning er vedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 715/2009, som den supplerer, og som den udgør en integrerende del af. Henvisninger til forordning (EF) nr. 715/2009 i andre retsakter læses også som henvisninger til nærværende forordning. Nærværende forordning finder anvendelse på ikke-undtaget kapacitet i større nye infrastrukturer, som der er indrømmet undtagelse for i henhold til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (2) eller den tidligere artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets (3) direktiv 2003/55/EF, for så vidt som anvendelsen af nærværende forordning ikke undergraver en sådan undtagelse. Denne forordning anvendes under hensyntagen til sammenkoblingslinjers særlige karakter.

(9)

Denne forordning er udarbejdet ifølge proceduren i artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009. Den harmoniserer balanceringsreglerne i artikel 21 i forordning (EF) nr. 715/2009 yderligere med sigte på at lette handlen med gas.

(10)

Denne forordning omfatter bestemmelser, som gælder for distributionssystemoperatører, og som tager sigte på at harmonisere deres rolle udelukkende og kun i det omfang, der er nødvendigt med henblik på en korrekt gennemførelse af bestemmelserne.

(11)

De nationale regulerende myndigheder og transmissionssystemoperatørerne bør tage hensyn til bedste praksis og bestræbelser på at harmonisere procedurer til gennemførelsen af denne forordning. På grundlag af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (4) bør agenturet og de nationale regulerende myndigheder sikre, at balanceringsregler gennemføres på den mest effektive måde overalt i Unionen.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 51 i direktiv 2009/73/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning indfører en netregel for balancering af gastransmissionsnet, herunder også netrelaterede regler for nomineringsprocedurer, gebyrer for ubalance, afregning af det daglige gebyr for ubalance og driftsbalancering mellem transmissionssystemoperatørers net.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på balanceringszoner inden for Unionens grænser.

2.   Forordningen finder ikke anvendelse på balanceringszoner i medlemsstater, som er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 49 i direktiv 2009/73/EF.

3.   Forordningen finder ikke anvendelse på den saldoafregning, der må foretages mellem allokeringer og faktisk forbrug, som efterfølgende afledes af aflæsningen af målere hos slutkunderne, når resultaterne heraf foreligger.

4.   Forordningen finder ikke anvendelse i nødsituationer, hvor transmissionssystemoperatøren skal gennemføre særlige foranstaltninger i henhold til de gældende nationale regler og på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden (5), alt efter, hvad der er relevant.

5.   De respektive rettigheder og pligter, som påhviler netbrugerne i medfør af denne forordning, gælder kun for de netbrugere, som har indgået en retligt bindende aftale, som kan være en transportkontrakt eller en anden kontrakt, som tillader dem at indgive handelsmeddelelser i overensstemmelse med artikel 5.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 715/2009, definitionerne i artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 af 14. oktober 2013 om fastsættelse af netregler om mekanismer for kapacitetstildeling i gastransmissionssystemer og supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 (6) og definitionerne i artikel 2 i direktiv 2009/73. Derudover anvendes følgende definitioner:

1)   »balanceringszone«: et entry-exitsystem, for hvilket der gælder en specifik balanceringsordning, og som kan omfatte distributionssystemer eller dele heraf

2)   »balancering«: en handling, som foretages af transmissionssystemoperatøren for at ændre gasstrømmene ind i eller ud af transmissionsnettet, dog ikke handlinger i forbindelse med gas, der ikke er registreret som udtræk fra systemet, og gas, som transmissionssystemoperatøren bruger til systemets drift

3)   »udligningsbidrag i forbindelse med balancering«: et gebyr svarende til forskellen i de beløb, som transmissionssystemoperatøren har modtaget eller har til gode, og de beløb, som transmissionssystemoperatøren har betalt eller skylder, på grund af sin balancering, og som skal betales til eller opkræves hos de relevante netbrugere

4)   »handelsplatform«: en elektronisk platform, der stilles til rådighed og drives af en handelsplatformoperatør, og hvor handelsdeltagere kan offentliggøre og acceptere, herunder med ret til korrektion og tilbagekaldelse, bud og tilbud for gas, der er nødvendig for at udligne kortfristede udsving i gasudbud eller -efterspørgsel, i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, der gælder for den pågældende handelsplatform, og som transmissionssystemoperatøren benytter til handler med henblik på balancering

5)   »handelsdeltager«: en netbruger eller en transmissionssystemoperatør, som har indgået en kontrakt med handelsplatformoperatøren, og som opfylder betingelserne for at kunne foretage transaktioner på handelsplatformen

6)   »balanceringsplatform«: en handelsplatform, hvor en transmissionssystemoperatør er deltager i alle handler

7)   »balanceringsydelse«: en ydelse til en transmissionssystemoperatør, via en kontrakt for gas, der er nødvendig for at imødekomme kortfristede udsving i gasudbud eller -efterspørgsel, og som ikke er et kortfristet standardprodukt

8)   »godkendt mængde«: den mængde gas, som transmissionssystemoperatøren har godkendt til levering eller relevering i gasdøgn D

9)   »dagligt gebyr for ubalance«: den sum, som en netbruger skal betale eller have udbetalt i forbindelse med en daglig ubalancemængde

10)   »døgnaflæst«: gasmængden måles og indsamles én gang hvert gasdøgn

11)   »intradøgnaflæst«: gasmængden måles og indsamles mindst to gange i løbet af gasdøgnet

12)   »ikke-døgnaflæst«: gasmængden måles og indsamles mindre hyppigt end én gang hvert gasdøgn

13)   »balanceringsportefølje«: samlet beholdning af en netbrugers tilførsler og udtræk

14)   »meddelt mængde«: den mængde gas, der overføres mellem en transmissionssystemoperatør og én eller flere netbrugere eller balanceringsporteføljer, alt efter, hvad der er relevant

15)   »allokering«: den mængde gas, udtrykt i kWh, der tildeles en netbruger af en transmissionssystemoperatør som en tilførsel eller et udtræk med sigte på at fastslå den daglige ubalancemængde

16)   »renomineringscyklus«: den procedure, som transmissionssystemoperatøren iværksætter for at give netbrugeren besked om de godkendte mængder efter modtagelsen af en renominering

17)   »intradag-gebyr«: et gebyr, som en transmissionssystemoperatør opkræver hos eller betaler til en netbruger som følge af en intradag-forpligtelse

18)   »intradag-forpligtelse«: et regelsæt for netbrugeres tilførsler og udtræk inden for et gasdøgn, som transmissionssystemoperatøren fastsætter for sine netbrugere

19)   »informationsgrundmodellen«: informationsmodel, hvor oplysningerne om ikke-døgnaflæste udtræk består af en day ahead-prognose (dvs. for det følgende døgn) og intradag-prognoser (dvs. for det aktuelle døgn)

20)   »variant 1«: informationsmodel, hvor oplysningerne om ikke-døgnaflæste og døgnaflæste udtræk baseres på tildeling af de målte gasstrømme i løbet af gasdøgnet

21)   »variant 2«: informationsmodel, hvor oplysningerne om ikke-døgnaflæste udtræk er en day ahead-prognose (dvs. for det følgende døgn).

KAPITEL II

BALANCERINGSSYSTEM

Artikel 4

Generelle principper

1.   Netbrugerne er ansvarlige for at balancere deres balanceringsporteføljer for at minimere behovet for, at transmissionssystemoperatører er nødt til at udføre balancering i henhold til denne forordning.

2.   Balanceringsregler, som fastlægges i henhold til denne forordning, skal afspejle ægte systembehov, idet der tages hensyn til de ressourcer, der er til rådighed for transmissionssystemoperatørerne, og de skal give netbrugerne incitamenter til at balancere deres balanceringsporteføljer på en effektiv måde.

3.   Netbrugere har mulighed for at indgå en retligt bindende aftale med en transmissionssystemoperatør, som tillader dem at indgive handelsmeddelelser, uanset om de har indgået en aftale om transportkapacitet eller ej.

4.   I en balanceringszone med mere end én transmissionssystemoperatør finder denne forordning anvendelse på alle transmissionssystemoperatører inden for den pågældende balanceringszone. Hvis ansvaret for balancering af deres transmissionsnet er overdraget til en juridisk enhed, gælder denne forordning for den pågældende enhed i det omfang, det er fastlagt i de gældende nationale regler.

Artikel 5

Handelsmeddelelser og allokeringer

1.   Overdragelse af gas mellem to balanceringsporteføljer inden for én balanceringszone sker ved afhændelses- og erhvervelsesmeddelelser, som indgives til transmissionssystemoperatøren for det pågældende gasdøgn.

2.   Tidsfrister for indgivelse, tilbagekaldelse og korrektion af handelsmeddelelser fastlægges af transmissionssystemoperatøren i transportaftalen eller en anden retligt bindende aftale med netbrugerne, idet der tages hensyn til den tid, der eventuelt medgår til behandling af handelsmeddelelser. Transmissionssystemoperatøren giver netbrugerne mulighed for at indgive handelsmeddelelser indtil tæt på det tidspunkt, hvor handelsmeddelelsen får virkning.

3.   Transmissionssystemoperatøren skal minimere den tid, der medgår til behandling af handelsmeddelelser. Behandlingen må ikke tage mere end tredive minutter, medmindre det tidspunkt, hvor handelsmeddelelsen får virkning, giver mulighed for at forlænge fristen for behandling op til to timer.

4.   En handelsmeddelelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

angivelse af det gasdøgn, hvor gassen transporteres

b)

identifikation af de berørte balanceringsporteføljer

c)

hvorvidt der er tale om en afhændelses- eller erhvervelsesmeddelelse

d)

den meddelte mængde udtrykt i kWh/d for en meddelt døgnmængde eller i kWh/h for en meddelt timemængde i henhold til transmissionssystemoperatørens regler.

5.   Hvis transmissionssystemoperatøren modtager et sæt modsvarende afhændelses- og erhvervelsesmeddelelser, og de meddelte mængder matcher hinanden, allokerer transmissionssystemoperatøren den meddelte mængde til de berørte balanceringsporteføljer således:

a)

som et udtræk i balanceringsporteføljen hos den netbruger, der indgiver afhændelsesmeddelelsen og

b)

som en tilførsel i balanceringsporteføljen hos den netbruger, der indgiver erhvervelsesmeddelelsen.

6.   Hvis de meddelte mængder, der er omhandlet i stk. 5, ikke matcher hinanden, allokerer transmissionssystemoperatøren enten den laveste af de anførte mængder i den relevante handelsmeddelelse, eller afviser begge handelsmeddelelser. Hvilken regel der anvendes, fastsættes af transmissionssystemoperatøren i den pågældende transportaftale eller en anden retligt bindende aftale.

7.   En tjenesteyder må ikke hindres i at handle på vegne af en netbruger med henblik på stk. 5, forudsat at dette på forhånd er godkendt af transmissionssystemoperatøren.

8.   En netbruger kan indgive en handelsmeddelelse i et gasdøgn, hvad enten den pågældende netbruger har indgivet en nominering for det pågældende gasdøgn eller ej.

9.   Stk. 1 til 8 finder tilsvarende anvendelse på transmissionssystemoperatører, der handler i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra a).

KAPITEL III

DRIFTSBALANCERING

Artikel 6

Generelle bestemmelser

1.   Transmissionssystemoperatøren foretager balancering med henblik på:

a)

at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser

b)

at nå en linepack-position ultimo dagen i transmissionsnettet, som er forskellig fra den, der forventedes på grundlag af ventede tilførsler og udtræk for det pågældende gasdøgn, i overensstemmelse med en økonomisk rationel og effektiv drift af transmissionsnettet.

2.   Ved balancering overvejer transmissionssystemoperatøren som minimum følgende for balanceringszonen:

a)

transmissionssystemoperatørens egne skøn over efterspørgsel efter gas i løbet af og inden for det gasdøgn, for hvilket balancering overvejes

b)

nominerings- og allokeringsoplysninger og målte gasstrømme

c)

gastryk i transmissionsnettet(-ene).

3.   Transmissionssystemoperatøren foretager balancering ved hjælp af:

a)

køb og salg af kortfristede standardprodukter via en handelsplatform og/eller

b)

brug af balanceringsydelser.

4.   I forbindelse med balancering tager transmissionssystemoperatøren hensyn til følgende principper:

a)

balanceringen foretages på et ikke-diskriminerende grundlag

b)

balanceringen skal tage hensyn til enhver forpligtelse, som er pålagt transmissionssystemoperatøren om en økonomisk rationel og effektiv drift af transmissionsnettet.

Artikel 7

Kortfristede standardprodukter

1.   Kortfristede standardprodukter handles med sigte på intradag- eller day ahead-levering ugens syv dage i overensstemmelse med de gældende regler for handelsplatformen, der fastlægges af handelsplatformoperatøren og transmissionssystemoperatøren i fællesskab.

2.   Den initierende handelsdeltager er den handelsdeltager, som offentliggør et bud eller et handelstilbud på handelsplatformen, og den accepterende handelsdeltager er den handelsdeltager, som accepterer det.

3.   Når et »title«-produkt handles:

a)

indgiver den ene handelsdeltager en erhvervelsesmeddelelse, og den anden handelsdeltager indgiver en afhændelsesmeddelelse

b)

anføres i begge handelsmeddelelser den gasmængde, der overdrages fra den handelsdeltager, der indgiver en afhændelsesmeddelelse, til den handelsdeltager, der indgiver en erhvervelsesmeddelelse

c)

fordeles en eventuel meddelt timemængde ligeligt over de resterende timer af gasdøgnet fra et bestemt starttidspunkt og skal være lig med nul for alle timer før dette starttidspunkt.

4.   Når et lokalitetsafhængigt produkt handles:

a)

fastlægger transmissionssystemoperatøren de relevante entry-exitpunkter eller grupper heraf, der kan anvendes

b)

skal alle betingelserne i stk. 3 være opfyldt

c)

ændrer den initierende handelsdeltager den mængde gas, der skal tilføres eller trækkes ud af transmissionsnettet ved den eller de angivne entry- og/eller exitpunkter, med en mængde, der svarer til den meddelte mængde, og forelægger transmissionssystemoperatøren bevis for, at mængden er ændret i overensstemmelse hermed.

5.   Når et tidsafhængigt produkt handles:

a)

skal betingelserne i stk. 3, litra a) og b), være opfyldt

b)

fordeles en meddelt timemængde på gasdøgnets timer fra et bestemt starttidspunkt indtil et bestemt sluttidspunkt og skal være lig med nul for alle timer før starttidspunktet og nul for alle timer efter sluttidspunktet.

6.   Når et tids- og lokalitetsafhængigt produkt handles, skal betingelserne i stk. 4, litra a) og c), og i stk. 5 være opfyldt.

7.   Ved fastlæggelsen af kortfristede standardprodukter samarbejder transmissionssystemoperatører og handelsplatformoperatører fra tilstødende balanceringszoner med henblik på at bestemme de relevante produkter. Hver transmissionssystemoperatør informerer hurtigst muligt de berørte handelsplatformoperatører om resultaterne af et sådant samarbejde.

Artikel 8

Balanceringsydelser

1.   Transmissionssystemoperatøren har ret til at kontrahere balanceringsydelser til de situationer, hvor kortfristede standardprodukter ikke eller sandsynligvis ikke giver den ønskede virkning, såsom at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser, eller ved mangel på likviditet i handlen med kortfristede standardprodukter.

2.   Ved balancering ved hjælp af balanceringsydelser overvejer transmissionssystemoperatøren ved kontrahering af disse balanceringsydelser som minimum følgende:

a)

hvordan balanceringsydelser vil holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser

b)

reaktionstiden for balanceringsydelserne sammenlignet med reaktionstiden for alle disponible kortfristede standardprodukter

c)

de anslåede udgifter ved kontrahering og brug af balanceringsydelser i forhold til de anslåede omkostninger ved brug af alle disponible kortfristede standardprodukter

d)

det område, hvor gassen skal leveres

e)

transmissionssystemoperatørens krav til gaskvalitet

f)

i hvilket omfang kontrahering og brug af balanceringsydelser kan påvirke likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas.

3.   Balanceringsydelser skal kontraheres på en markedsbaseret måde via en gennemsigtig og ikke-diskriminerende offentlig udbudsprocedure i overensstemmelse med de gældende nationale regler, og navnlig gælder følgende:

a)

før ethvert tilsagn om at indgå en kontrakt for en balanceringsydelse skal transmissionssystemoperatøren offentliggøre et ikke-restriktivt udbud med oplysninger om udbuddets formål og omfang samt tilknyttede instrukser for at gøre tilbudsgivere i stand til at deltage i udbudsproceduren

b)

resultaterne offentliggøres, med forbehold af kommercielt følsomme oplysninger, og de individuelle resultater forelægges den enkelte tilbudsgiver.

4.   Under særlige omstændigheder kan en anden gennemsigtig og ikke-diskriminerende procedure end offentligt udbud godkendes af den nationale regulerende myndighed.

5.   Medmindre en afgørelse fra den nationale regulerende myndighed giver mulighed for en længerevarende balanceringsydelse, må varigheden af en balanceringsydelse ikke overstige ét år, og startdatoen skal ligge inden for en periode på 12 måneder fra de kontraherende parters bindende tilsagn.

6.   Transmissionssystemoperatøren gennemgår sin anvendelse af balanceringsydelser hvert år for at vurdere, om disponible kortfristede standardprodukter bedre kan dække de operationelle behov, og hvorvidt brugen af balanceringsydelser kan nedbringes for det kommende år.

7.   Transmissionssystemoperatøren offentliggør hvert år oplysninger om de indkøbte balanceringsydelser og de dermed forbundne udgifter.

Artikel 9

Prioriteringsrækkefølge

1.   Med forbehold af de principper, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, skal transmissionssystemoperatøren i forbindelse med afgørelser om hensigtsmæssig balancering og under hensyntagen til omkostningseffektivitet:

a)

prioritere anvendelsen af title-produkter, hvis og i det omfang, det er hensigtsmæssigt, over alle andre disponible kortfristede standardprodukter

b)

bruge de andre kortfristede standardprodukter, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)

lokalitetsafhængige produkter, hvis det for at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser, er nødvendigt at ændre gasstrømmen ved bestemte entry- og/eller exitpunkter og/eller at starte gasstrømmen på et bestemt tidspunkt i gasdøgnet

2)

tidsafhængige produkter, hvis det for at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser, er nødvendigt at ændre gasstrømmen i en bestemt periode i løbet af gasdøgnet. Transmissionssystemoperatøren anvender kun et tidsafhængigt produkt, når det er mere økonomisk rationelt og effektivt end køb og salg af en kombination af title-produkter eller lokalitetsafhængige produkter

3)

tids- og lokalitetsafhængige produkter, hvis det for at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser er nødvendigt at ændre gasstrømmen ved bestemte entry- og/eller exitpunkter i en bestemt periode i løbet af gasdøgnet. Transmissionssystemoperatøren anvender kun et tids- og lokalitetsafhængigt produkt, når det er mere økonomisk rationelt og effektivt end køb og salg af en kombination af lokalitetsafhængige produkter

c)

kun anvende balanceringsydelser, hvis kortfristede standardprodukter efter den berørte transmissionsoperatørs vurdering ikke eller sandsynligvis ikke giver den nødvendige virkning for at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser.

Transmissionssystemoperatøren tager hensyn til omkostningseffektivitet inden for de respektive niveauer af prioriteringsrækkefølgen i litra a)-c).

2.   Ved handel af kortfristede standardprodukter skal transmissionssystemoperatøren prioritere anvendelsen af intradag-produkter over day ahead-produkter, hvis og i det omfang det er hensigtsmæssigt.

3.   Transmissionssystemoperatøren kan søge den nationale regulerende myndighed om tilladelse til at handle gas i en tilstødende balanceringszone og få gassen transporteret til og fra denne balanceringszone som et alternativ til at handle title-produkter og/eller lokalitetsafhængige produkter i sin egen eller egne balanceringszoner. Den nationale regulerende myndighed kan i forbindelse med afgørelsen om at give tilladelse overveje alternative løsninger til forbedring af det nationale markeds funktion. Transmissionssystemoperatøren og den nationale regulerende myndighed tager de gældende vilkår og betingelser op til fornyet overvejelse hvert år. Brugen af denne balancering må ikke begrænse netbrugeres adgang til og anvendelse af kapacitet i det berørte sammenkoblingspunkt.

4.   Transmissionssystemoperatøren offentliggør på årsbasis oplysninger om udgifter til og hyppighed og mængde for balancering, der iværksættes i overensstemmelse med hvert af kravene i stk. 1, og om balanceringer, der er foretaget i medfør af stk. 3.

Artikel 10

Handelsplatform

1.   Ved køb af kortfristede standardprodukter handler transmissionssystemoperatøren på en handelsplatform, der opfylder samtlige følgende kriterier:

a)

den giver tilstrækkelig støtte i løbet af gasdøgnet til, at netbrugere kan handle og transmissionssystemoperatørerne foretage passende balancering via handel af de relevante kortfristede standardprodukter

b)

den giver gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang

c)

tjenesteydelser leveres på lige vilkår

d)

handler foregår anonymt, i det mindste til en transaktion er afsluttet

e)

den giver alle handelsdeltagere en detaljeret oversigt over aktuelle bud og tilbud

f)

den sikrer, at alle handler behørigt meddeles transmissionssystemoperatøren.

2.   Transmissionssystemoperatøren bestræber sig på at sikre, at de i stk. 1 anførte kriterier er opfyldt på mindst én handelsplatform. Hvis transmissionssystemoperatøren ikke kan sikre, at disse kriterier er opfyldt på mindst én handelsplatform, træffer transmissionssystemoperatøren de nødvendige foranstaltninger med sigte på at oprette en balanceringsplatform eller en fælles balanceringsplatform, jf. artikel 47.

3.   Efter indgåelsen af hver handel stiller handelsplatformoperatøren tilstrækkelige oplysninger til rådighed for handelsdeltagerne til at bekræfte handelen.

4.   Handelsdeltageren er ansvarlig for fremsendelse af handelsmeddelelsen til transmissionssystemoperatøren, jf. artikel 5, medmindre ansvaret er overdraget til handelsplatformoperatøren eller en tredjepart i overensstemmelse med de gældende regler for handelsplatformen.

5.   Handelsplatformoperatøren skal:

a)

offentliggøre oplysninger om udviklingen i den marginale købspris og den marginale salgspris hurtigst muligt efter hver handel, eller

b)

give transmissionssystemoperatøren oplysningerne, hvis transmissionssystemoperatøren vælger at offentliggøre udviklingen i den marginale købspris og den marginale salgspris. Transmissionssystemoperatøren offentliggør disse oplysninger hurtigst muligt.

Er der mere end én handelsplatformoperatør i samme balanceringszone, finder litra b) anvendelse.

6.   Handelsplatformoperatøren tillader kun netbrugere at handle på handelsplatformen, hvis de er beføjet til at indgive handelsmeddelelser.

7.   Transmissionssystemoperatøren underretter hurtigst muligt handelsplatformoperatøren om netbrugere, som har mistet retten til at indgive handelsmeddelelser i henhold til den gældende aftale i kraft, hvilket indebærer suspension af netbrugerens ret til at handle på handelsplatformen, uden at dette berører andre retsmidler, som handelsplatformoperatøren eventuelt har til rådighed i sådanne tilfælde i henhold til de gældende regler for handelsplatformen.

Artikel 11

Incitamenter

1.   Med henblik på at fremme likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas, kan de nationale regulerende myndigheder give transmissionssystemoperatøren incitamenter til at gennemføre effektiv balancering eller til at gennemføre størst mulig balancering gennem handel med kortfristede standardprodukter.

2.   Transmissionssystemoperatøren kan til den nationale regulerende myndighed indsende en incitamentsmekanisme til godkendelse, som skal være i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastsat i denne forordning.

3.   Inden det i stk. 2 nævnte forslag indsendes, kan transmissionssystemoperatøren høre aktørerne, enten på transmissionssystemoperatørens eget initiativ eller efter anmodning fra den nationale regulerende myndighed.

4.   Incitamentsmekanismen skal:

a)

være baseret på transmissionssystemoperatørens resultater, hvorved overgennemsnitlige resultater udløser begrænsede betalinger til transmissionssystemoperatøren, og undergennemsnitlige resultater udløser betalinger fra transmissionssystemoperatøren; resultaterne måles i forhold til på forhånd fastlagte mål, som bl.a. kan være mål for omkostninger

b)

tage hensyn til de midler, som transmissionssystemoperatøren disponerer over til at kunne styre sine resultater

c)

sikre, at deres anvendelse nøjagtigt afspejler ansvarsfordelingen mellem de involverede parter

d)

være tilpasset udviklingsstadet for det relevante gasmarked, hvor de skal anvendes

e)

revurderes jævnligt af den nationale regulerende myndighed i nært samarbejde med transmissionssystemoperatøren for at evaluere, om og i hvilket omfang ændringer er påkrævet.

KAPITEL IV

NOMINERINGER

Artikel 12

Generelle bestemmelser

1.   Den gasmængde, der skal specificeres i nomineringer og renomineringer, udtrykkes i enten kWh/d for døgnnomineringer og -renomineringer eller i kWh/h for timenomineringer og -renomineringer.

2.   Transmissionssystemoperatøren kan kræve, at netbrugere giver yderligere oplysninger om nomineringer og renomineringer ud over dem, der kræves i henhold til denne forordning, herunder bl.a. nøjagtige, ajourførte og tilstrækkeligt detaljerede prognoser for de forventede tilførsler og udtræk, i overensstemmelse med transmissionssystemoperatørens specifikke behov.

3.   Artikel 13-16 om nomineringer og renomineringer for ubundtede kapacitetsprodukter finder tilsvarende anvendelse på enkeltstående nomineringer og renomineringer for bundtede kapacitetsprodukter. Transmissionssystemoperatører skal samarbejde med henblik på gennemførelsen af regler for nominering og renominering af bundtede kapacitetsprodukter i sammenkoblingspunkter.

4.   Artikel 15, stk. 3, og artikel 17, stk. 1, berører ikke reglen om mindstefrister for afbrydelse i artikel 22 i Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 af 14. oktober 2013 om fastsættelse af en netregel for kapacitetsallokering i gastransmissionssystemer og supplering af forordning (EF) nr. 715/2009 (7).

Artikel 13

Oplysninger vedrørende nominering og renominering i sammenkoblingspunkter

Nomineringer og renomineringer, som netbrugerne indgiver til transmissionssystemoperatørerne for så vidt angår sammenkoblingspunkter, skal mindst indeholde følgende oplysninger:

1)

identifikation af sammenkoblingspunktet

2)

gasstrømmens retning

3)

identiteten af netbrugeren eller, hvis det er relevant, dennes balanceringsportefølje

4)

identiteten af netbrugerens modpart eller, hvis det er relevant, dennes balanceringsportefølje

5)

start- og sluttidspunkt for den gasstrøm, der er indgivet nominering eller renominering for

6)

gasdøgnet D

7)

den mængde gas, der ønskes transporteret.

Artikel 14

Nomineringsprocedure for sammenkoblingspunkter

1.   En netbruger har ret til at indsende en nominering for gasdøgn D til transmissionssystemoperatøren frem til nomineringsfristen i gasdøgn D-1. Nomineringsfristen er kl. 13.00 UTC (normaltid) eller kl. 12.00 UTC (sommertid) i gasdøgn D-1.

2.   Det er den seneste nominering, som transmissionssystemoperatøren modtager fra en netbruger inden fristens udløb, der tages i betragtning af transmissionssystemoperatøren.

3.   Transmissionssystemoperatøren fremsender meddelelsen om de godkendte mængder til de respektive netbrugere inden for godkendelsesfristen i gasdøgn D-1. Godkendelsesfristen er kl. 15.00 UTC (normaltid) eller kl. 14.00 UTC (sommertid) i gasdøgn D-1.

4.   Transmissionssystemoperatørerne på hver side af sammenkoblingspunktet kan aftale at tilbyde en prænomineringscyklus, inden for hvilken:

a)

netbrugerne ikke er forpligtet til at indgive nomineringer

b)

netbrugerne kan indgive nomineringerne for gasdøgn D til transmissionssystemoperatørerne senest kl. 12.00 UTC (normaltid) eller kl. 11.00 UTC (sommertid) i gasdøgn D-1

c)

transmissionssystemoperatøren fremsender meddelelsen om de godkendte mængder til de respektive netbrugere senest kl. 12.30 UTC (normaltid) eller kl. 11.30 UTC (sommertid) i gasdøgn D-1.

5.   Indgives der ingen gyldig nominering af netbrugeren før nomineringsfristen, anvender de respektive transmissionssystemoperatører den standardnomineringsregel, der er aftalt mellem de pågældende transmissionssystemoperatører. Transmissionssystemoperatørerne skal gøre netbrugerne bekendt med den standardnomineringsregel, der gælder i et sammenkoblingspunkt.

Artikel 15

Renomineringsprocedure for sammenkoblingspunkter

1.   En netbruger har ret til at indsende renomineringer inden for renomineringsperioden, der begynder umiddelbart efter godkendelsesfristen og tidligst slutter tre timer før afslutningen af gasdøgn D. Transmissionssystemoperatøren påbegynder en renomineringscyklus i starten af hver time i renomineringsperioden.

2.   Det er den seneste renominering, som transmissionssystemoperatøren modtager fra en netbruger, før renomineringscyklussen påbegyndes, der tages i betragtning af transmissionssystemoperatøren i renomineringscyklussen.

3.   Transmissionssystemoperatøren fremsender meddelelsen om de godkendte mængder til de respektive netbrugere inden to timer efter starten af hver renomineringscyklus. Starttidspunktet for den faktiske gasstrømsændring er to timer efter starten af renomineringscyklussen, medmindre:

a)

netbrugeren anmoder om et senere starttidspunkt eller

b)

transmissionssystemoperatøren giver mulighed for et tidligere starttidspunkt.

4.   Det skal antages, at enhver ændring af gasstrømmen sker i starten af hver time.

Artikel 16

Særlige bestemmelser for sammenkoblingspunkter

1.   Hvis der findes både døgn- og timenomineringer og -renomineringer i et sammenkoblingspunkt, kan transmissionssystemoperatørerne eller de nationale regulerende myndigheder (alt efter, hvad der er relevant) høre de berørte aktører med henblik på at konstatere, om der bør indgives harmoniserede nomineringer og renomineringer på begge sider af det pågældende sammenkoblingspunkt. Ved denne høring overvejes som minimum følgende:

a)

de finansielle konsekvenser for transmissionssystemoperatører og netbrugere

b)

virkningen på den grænseoverskridende handel

c)

virkningen på den daglige balanceringsordning i sammenkoblingspunktet(-erne).

2.   Efter denne høring bør eventuelle foreslåede ændringer godkendes af de nationale regulerende myndigheder. Når de foreslåede ændringer er godkendt, ændrer transmissionssystemoperatørerne efterfølgende de eksisterende sammenkoblingsaftaler og transportkontrakter eller andre retligt bindende aftaler og offentliggør disse ændringer.

Artikel 17

Afvisning af nomineringer og renomineringer eller ændring af ønsket gasmængde i sammenkoblingspunkter

1.   Transmissionssystemoperatøren kan afvise:

a)

en nominering eller renominering inden for 2 timer efter nomineringsfristen eller starten af en renomineringscyklus i følgende tilfælde:

i)

den opfylder ikke kravene til indhold

ii)

den indgives af en anden enhed end en netbruger

iii)

godkendelse af døgnnomineringen eller -renomineringen giver en implicit negativ nomineringsstrømningshastighed

iv)

den overstiger den kapacitet, der er allokeret til netbrugeren

b)

en renominering inden for 2 timer efter starten af renomineringscyklussen i følgende andre tilfælde:

i)

den overstiger netbrugerens allokerede kapacitet for de resterende timer, medmindre renomineringen indgives for at få afbrydelig kapacitet, når denne tilbydes af transmissionssystemoperatøren

ii)

godkendelse af timerenomineringen medfører en forventet ændring i gasstrømmen inden afslutningen af renomineringscyklussen.

2.   Transmissionssystemoperatøren må ikke afvise en netbrugers nominering og renominering alene med den begrundelse, at netbrugerens planlagte tilførsel ikke er lig med det planlagte udtræk.

3.   Hvis en renominering afvises, skal transmissionssystemoperatøren anvende netbrugerens seneste godkendte mængde, hvis der er en sådan.

4.   Med forbehold af særlige vilkår og betingelser for afbrydelig kapacitet og kapacitet, som er underlagt regler om afhjælpning af flaskehalsproblemer, kan transmissionsoperatøren i princippet kun ændre den gasmængde, der er anmodet om under en nominering og renominering, hvis der er tale om ekstraordinære begivenheder og nødsituationer, hvor der er en åbenlys fare for systemets sikkerhed og stabilitet. Transmissionssystemoperatørerne underretter den nationale regulerende myndighed om eventuelle foranstaltninger, som træffes.

Artikel 18

Nominerings- og renomineringsprocedure i ikke-sammenkoblingspunkter

1.   Den nationale regulerende myndighed skal, såfremt det ikke allerede er fastsat i den nationale lovgivning, efter høring af transmissionssystemoperatøren fastlægge for hvilke ikke-sammenkoblingspunkter der kræves nomineringer og renomineringer.

2.   Hvis der kræves nomineringer og renomineringer i ikke-sammenkoblingspunkter, gælder følgende principper:

a)

netbrugerne har ret til at indgive renomineringer for det aktuelle gasdøgn på baggrund af disse punkters tekniske fleksibilitet

b)

transmissionssystemoperatøren skal godkende eller afvise de indgivne nomineringer og renomineringer og tager i denne forbindelse hensyn til fristerne i artikel 17.

KAPITEL V

DAGLIGT GEBYR FOR UBALANCE

Artikel 19

Generelle bestemmelser

1.   Netbrugerne er forpligtet til at betale eller har ret til at modtage (alt efter, hvad der er relevant) et dagligt gebyr for ubalance for deres daglige ubalancemængde for hvert gasdøgn.

2.   Det daglige gebyr for ubalance skal opføres særskilt på transmissionssystemoperatørens fakturaer til netbrugerne.

3.   Det daglige gebyr for ubalance skal være omkostningsægte og tage højde for priserne for transmissionssystemoperatørens balancering, hvis det er relevant, og for den lille tilpasning, der er omhandlet i artikel 22, stk. 6.

Artikel 20

Metode til beregning af det daglige gebyr for ubalance

1.   Transmissionssystemoperatøren forelægger metoden til beregning af det daglige gebyr for ubalance, der påtænkes anvendt i dennes balanceringszone, for den nationale regulerende myndighed med henblik på godkendelse.

2.   Når den er godkendt, offentliggøres metoden til beregning af det daglige gebyr for ubalance på det relevante websted. Enhver ajourføring heraf offentliggøres i god tid.

3.   Metoden til beregning af det daglige gebyr for ubalance fastlægger:

a)

beregningen af den daglige ubalancemængde, der er omhandlet i artikel 21

b)

beregningen af den gældende pris, der er omhandlet i artikel 22, og

c)

eventuelle andre nødvendige parametre.

Artikel 21

Metode til beregning af den daglige ubalancemængde

1.   Transmissionssystemoperatøren skal beregne en daglig ubalancemængde for hver netbrugers balanceringsportefølje for hvert gasdøgn i henhold til følgende formel:

daglig ubalancemængde = tilførsel - udtræk

2.   Beregningen af den daglige ubalancemængde tilpasses, alt efter:

a)

om der tilbydes linepack-fleksibilitet og/eller

b)

om der findes en aftale, i henhold til hvilken netbrugere leverer gas, herunder som naturalieydelse, for at dække

i)

gas, der ikke er registreret som udtræk, f.eks. tab, målerfejl og/eller

ii)

gas, som transmissionsoperatøren bruger til systemets drift, herunder brændstofgas.

3.   Hvis summen af en netbrugers tilførsel for gasdøgnet er lig med summen af netbrugerens udtræk for det pågældende gasdøgn, anses netbrugeren for at være i balance for det pågældende gasdøgn.

4.   Hvis summen af en netbrugers tilførsel for gasdøgnet ikke er lig med summen af netbrugerens udtræk for det pågældende gasdøgn, anses netbrugeren for at være i ubalance for det pågældende gasdøgn, og der pålægges et dagligt gebyr for ubalance i henhold til artikel 23.

5.   Transmissionssystemoperatøren skal forelægge netbrugeren dennes indledende og endelige daglige ubalancemængde i overensstemmelse med artikel 37.

6.   Det daglige gebyr for ubalance baseres på den endelige daglige ubalancemængde.

Artikel 22

Gældende pris

1.   I forbindelse med beregningen af det daglige gebyr for ubalance, jf. artikel 23, bestemmes den gældende pris således:

a)

den marginale salgspris, hvis den daglige ubalancemængde er positiv (dvs. netbrugerens tilførsel overstiger netbrugerens udtræk i det pågældende gasdøgn), eller

b)

den marginale købspris, hvis den daglige ubalancemængde er negativ (dvs. netbrugerens udtræk overstiger netbrugerens tilførsel i det pågældende gasdøgn).

2.   Der beregnes en marginal købspris og en marginal salgspris for hvert gasdøgn i henhold til følgende:

a)

den marginale salgspris er den laveste pris af følgende:

i)

den laveste pris i en hvilken som helst handel med title-produkter, som transmissionssystemoperatøren er involveret i, for det pågældende gasdøgn, eller

ii)

den vægtede gennemsnitlige pris for gas for det pågældende gasdøgn, minus en lille tilpasning

b)

den marginale købspris er den højeste pris af følgende:

i)

den højeste pris i en hvilken som helst handel med title-produkter, som transmissionssystemoperatøren er involveret i, for det pågældende gasdøgn, eller

ii)

den vægtede gennemsnitlige pris for gas for det pågældende gasdøgn, plus en lille tilpasning.

3.   Ved bestemmelsen af den marginale salgspris, den marginale købspris og den vægtede gennemsnitlige pris skal de pågældende handler være foretaget på handelsplatforme, som på forhånd er udpeget af transmissionssystemoperatøren og godkendt af den nationale regulerende myndighed. Den vægtede gennemsnitlige pris er den energivægtede gennemsnitlige pris for handler med title-produkter, der er foretaget i det virtuelle handelspunkt for det pågældende gasdøgn.

4.   Der defineres en standardregel, hvis stk. 2, litra a) og b), ikke giver mulighed for at beregne en marginal salgspris og/eller en marginal købspris.

5.   Hvis det godkendes af den nationale regulerende myndighed, kan prisen på lokalitetsafhængige produkter inddrages ved bestemmelsen af den marginale salgspris, den marginale købspris og den vægtede gennemsnitlige pris, hvis transmissionssystemoperatøren foreslår dette, hvorved omfanget af transmissionssystemoperatørens brug af lokalitetsafhængige produkter tages i betragtning.

6.   Den lille tilpasning:

a)

skal tilskynde netbrugerne til at balancere deres tilførsel og udtræk

b)

udformes og anvendes på en ikke-diskriminerende måde med sigte på:

i)

ikke at hindre markedsadgang

ii)

ikke at bremse udviklingen af konkurrenceprægede markeder

c)

må ikke have en skadelig indvirkning på den grænseoverskridende handel

d)

må ikke føre til urimelig finansiel eksponering for netbrugere som følge af daglige gebyrer for ubalance.

7.   Værdien af den lille tilpasning kan være forskellig ved bestemmelsen af den marginale købspris og den marginale salgspris. Værdien af den lille tilpasning må ikke overstige 10 % af den vægtede gennemsnitlige pris, medmindre den berørte transmissionssystemoperatør kan begrunde en anden værdi over for den nationale regulerende myndighed og få den godkendt i henhold til artikel 20.

Artikel 23

Dagligt gebyr for ubalance

1.   Ved beregningen af hver netbrugers daglige gebyr for ubalance ganger transmissionssystemoperatøren netbrugerens daglige ubalance med den gældende pris, der fastlægges i overensstemmelse med artikel 22.

2.   Det daglige gebyr for ubalance anvendes som følger:

a)

hvis en netbrugers daglige ubalancemængde for gasdøgnet er positiv, antages netbrugeren at have solgt gas til transmissionssystemoperatøren svarende til den daglige ubalancemængde og har dermed ret til udbetaling af det daglige gebyr for ubalance fra transmissionssystemoperatøren, og

b)

hvis en netbrugers daglige ubalancemængde for gasdøgnet er negativ, antages netbrugeren at have købt gas af transmissionssystemoperatøren svarende til den daglige ubalancemængde og skal derfor betale det daglige gebyr for ubalance til transmissionssystemoperatøren

KAPITEL VI

INTRADAG-FORPLIGTELSER

Artikel 24

Generelle bestemmelser

1.   En transmissionssystemoperatør må kun pålægge intradag-forpligtelser for at tilskynde netbrugere til at forvalte deres intradag-position med henblik på at sikre transmissionsnettets systemintegritet og for at minimere behovet for balancering.

2.   Hvis transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at give oplysninger til netbrugerne for at gøre dem i stand til at forvalte deres risici i forbindelse med intradag-forpligtelser, skal disse oplysninger gives regelmæssigt. I givet fald stilles oplysningerne til rådighed efter en enkelt anmodning fra hver netbruger.

Artikel 25

Kategorier af intradag-forpligtelser

Der er tre kategorier af intradag-forpligtelser, som hver især skal tilskynde netbrugeren til et bestemt formål, jf. denne artikel:

1)

En intradag-forpligtelse for hele systemet

udformes med henblik på at tilskynde netbrugerne til at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser, og fastlægger følgende:

a)

de driftstekniske grænser, som nettet skal holdes inden for

b)

de tiltag, som netbrugerne kan iværksætte for at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser

c)

transmissionssystemoperatørens balancering, når transmissionsnettets driftstekniske grænser er ved at blive nået eller nås

d)

fordelingen af udgifter og/eller indtægter på netbrugerne og/eller konsekvenser for disse netbrugeres intradag-position som følge af transmissionssystemoperatørens balancering

e)

det dermed forbundne vederlag, som baseres på netbrugerens individuelle intradag-position.

2)

En intradag-forpligtelse for balanceringsporteføljer

udformes med henblik på at tilskynde netbrugerne til at holde deres individuelle position inden for en forud fastsat margin, og fastlægger følgende:

a)

for hver balanceringsportefølje den margin, som balanceringsporteføljen skal ligge inden for

b)

hvordan den nævnte margin fastlægges

c)

konsekvenserne for netbrugere, der ikke holder sig inden for den fastlagte margin, og, hvis det er relevant, nærmere oplysninger om, hvordan det dermed forbundne vederlag udregnes

d)

det dermed forbundne vederlag, som baseres på netbrugerens individuelle intradag-position.

3)

En intradag-forpligtelse for et entry-exitpunkt

udformes med henblik på at tilskynde netbrugerne til at begrænse gasstrømmen eller variationen af gasstrømmen under bestemte forhold i bestemte entry-exitpunkter, og fastlægger følgende:

a)

begrænsningerne for gasstrømmen og/eller variationen af gasstrømmen

b)

det entry-exitpunkt eller de grupper af entry-exitpunkter, som begrænsningerne gælder for

c)

de forhold, under hvilke begrænsningerne gælder

d)

konsekvenserne af ikke at overholde begrænsningerne.

Denne forpligtelse kommer oven i alle andre aftaler med slutkunder, og omfatter bl.a. lokale specifikke begrænsninger og forpligtelser vedrørende den fysiske gasstrøm.

Artikel 26

Krav til intradag-forpligtelser

1.   Transmissionssystemoperatøren kan forelægge den nationale regulerende myndighed et forslag om at indføre eller ændre en intradag-forpligtelse. En sådan intradag-forpligtelse kan kombinere forskellige elementer fra de typer forpligtelser, der er beskrevet i artikel 25, forudsat at forslaget opfylder de kriterier, der er fastsat i stk. 2. Transmissionssystemoperatørens ret til at forelægge et forslag berører ikke den nationale regulerende myndigheds ret til at træffe en afgørelse på eget initiativ.

2.   Alle intradag-forpligtelser skal opfylde følgende kriterier:

a)

en intradag-forpligtelse og eventuelle tilknyttede intradag-gebyrer må ikke udgøre en urimelig hindring for den grænseoverskridende handel eller nye netbrugeres adgang til det relevante marked

b)

en intradag-forpligtelse pålægges kun, hvis netbrugerne har modtaget tilstrækkelige oplysninger før et potentielt intradag-gebyr anvendes på deres tilførsel og/eller udtræk og har rimelige midler til at kunne forvalte deres risici

c)

hovedparten af de omkostninger, som skal afholdes af netbrugerne i forbindelse med deres balanceringsforpligtelser, skal være relateret til deres position ved udgangen af gasdøgnet

d)

i det omfang, det er muligt, skal intradag-gebyrer afspejle transmissionssystemoperatørens omkostninger i forbindelse med en eventuel tilknyttet balancering

e)

en intradag-forpligtelse medfører ikke, at netbrugeres afregning nulstilles i løbet af gasdøgnet

f)

fordelene ved at indføre en intradag-forpligtelse for så vidt angår en økonomisk rationel og effektiv drift af transmissionsnettet opvejer alle potentielle negative virkninger heraf, herunder også for likviditeten af handler i det virtuelle handelspunkt.

3.   Transmissionssystemoperatøren kan foreslå forskellige intradag-forpligtelser for forskellige kategorier af entry- og exitpunkter med henblik på at give bedre incitamenter til forskellige kategorier af netbrugere med sigte på at undgå krydssubsidiering. Transmissionssystemoperatørens ret til at forelægge et forslag berører ikke den nationale regulerende myndigheds ret til at træffe en afgørelse på eget initiativ.

4.   Transmissionssystemoperatøren skal høre aktørerne, herunder de nationale regulerende myndigheder, de berørte distributionssystemoperatører og transmissionssystemoperatører i tilstødende balanceringszoner, om alle intradag-forpligtelser, som denne påtænker at indføre, herunder metoder og forudsætninger, der er anvendt for at nå frem til den konklusion, at forpligtelsen opfylder kriterierne i stk. 2.

5.   Efter høringsprocessen skal transmissionssystemoperatøren udarbejde en henstilling, der bl.a. indeholder det endelige forslag og en analyse af:

a)

nødvendigheden af intradag-forpligtelsen, under hensyntagen til transmissionsnettets egenskaber og den fleksibilitet, der er til rådighed for transmissionssystemoperatøren i form af køb og salg af kortfristede standardprodukter eller brug af balanceringsydelser, jf. kapitel III

b)

de oplysninger, der er til rådighed for netbrugerne, så de kan forvalte deres intradag-positioner rettidigt

c)

den forventede finansielle virkning for netbrugerne

d)

virkningerne for nye netbrugere, som kommer ind på det relevante marked, herunder eventuelle negative virkninger

e)

virkningen for den grænseoverskridende handel, herunder de potentielle konsekvenser for balancering i tilstødende balanceringszoner

f)

virkningerne på det kortfristede engrosmarked for gas, herunder markedets likviditet

g)

hvorvidt intradag-forpligtelsen er ikke-diskriminerende.

6.   Transmissionssystemoperatøren forelægger henstillingen for den nationale regulerende myndighed med henblik på godkendelse af forslaget i henhold til proceduren i artikel 27. Sideløbende hermed offentliggør transmissionssystemoperatøren henstillingen, dog med forbehold af eventuelle fortrolighedsforpligtelser, som denne er bundet af, og sender den til ENTSOG til orientering.

Artikel 27

Nationale regulerende myndigheders beslutningstagning

1.   Den nationale regulerende myndighed træffer og offentliggør en begrundet afgørelse inden seks måneder efter modtagelsen af den fuldstændige henstilling. Ved afgørelsen af, om den foreslåede intradag-forpligtelse skal godkendes, vurderer den nationale regulerende myndighed, om den pågældende intradag-forpligtelse opfylder kriterierne i artikel 26, stk. 2.

2.   Før den nationale regulerende myndighed træffer den begrundede afgørelse, skal den høre de nationale regulerende myndigheder i tilstødende medlemsstater og tage hensyn til disses synspunkter. De nationale regulerende myndigheder i tilstødende medlemsstater kan indhente en udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 713/2009 om den afgørelse, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 28

Bestående intradag-forpligtelser

Hvis transmissionssystemoperatøren har en intradag-forpligtelse eller intradag-forpligtelser på tidspunktet for ikrafttræden af denne forordning, skal transmissionssystemoperatøren senest seks måneder efter denne dato følge proceduren i artikel 26, stk. 5 til 7, og forelægge intradag-forpligtelsen eller -forpligtelserne for den nationale regulerende myndighed med henblik på godkendelse i overensstemmelse med artikel 27, hvis den/de fortsat ønskes anvendt.

KAPITEL VII

UDLIGNINGSORDNINGER

Artikel 29

Principper for udligning

1.   Transmissionssystemoperatøren skal hverken tjene eller tabe på at betale og modtage daglige gebyrer for ubalance, intradag-gebyrer, balanceringsgebyrer og andre vederlag i forbindelse med transmissionssystemoperatørens balancering, der anses for at være alle de aktiviteter, som iværksættes af transmissionssystemoperatøren for at opfylde kravene i denne forordning.

2.   Transmissionssystemoperatøren skal videregive følgende til netbrugerne:

a)

alle udgifter og indtægter fra daglige gebyrer for ubalance og intradag-gebyrer

b)

alle udgifter og indtægter fra balancering, der iværksættes i henhold til artikel 9, medmindre den nationale regulerende myndighed mener, at disse udgifter og indtægter skyldes manglende effektivitet i henhold til de gældende nationale regler. Denne mening skal være baseret på en vurdering, som:

i)

påviser, i hvilket omfang transmissionssystemoperatøren med rimelighed kunne have mindsket de afholdte udgifter til balancering, og

ii)

skal foretages under hensyntagen til de oplysninger, den tid og de midler, der var til rådighed for transmissionssystemoperatøren på det tidspunkt, hvor denne besluttede at foretage balanceringen

c)

alle andre udgifter og indtægter i forbindelse med balancering, der iværksættes af transmissionssystemoperatøren, medmindre den nationale regulerende myndighed mener, at disse udgifter og indtægter skyldes manglende effektivitet i henhold til de gældende nationale regler.

3.   Hvis der gives et incitament til at fremme effektiv balancering, skal det samlede finansielle tab være begrænset til de af transmissionssystemoperatørens udgifter og indtægter, der skyldes manglende effektivitet.

4.   Transmissionssystemoperatørerne offentliggør de relevante data om de samlede gebyrer, som er omhandlet i stk. 1, og det samlede udligningsbidrag i forbindelse med balancering med mindst samme hyppighed som de respektive gebyrer faktureres til netbrugerne, dog mindst én gang pr. måned.

5.   Uanset stk. 1 og 2 kan transmissionssystemoperatøren i sin balanceringsrolle være underlagt en incitamentsmekanisme, jf. artikel 11.

Artikel 30

Cash flow i forbindelse med udligning

1.   Udligningsbidraget i forbindelse med balancering betales af eller til den berørte netbruger.

2.   Den nationale regulerende myndighed fastsætter eller godkender og offentliggør metoden til beregning af udligningsbidrag i forbindelse med balancering, herunder bidragenes fordeling mellem netbrugerne, og kreditrisikostyringsregler.

3.   Udligningsbidraget i forbindelse med balancering skal stå i forhold til det omfang, i hvilket netbrugeren gør brug af de relevante entry- og exitpunkter eller transmissionsnettet.

4.   Udligningsbidrag i forbindelse med balancering anføres særskilt, når de faktureres til netbrugerne, og fakturaen ledsages af tilstrækkelige støtteoplysninger, som er fastlagt i den i stk. 2 omhandlede beregningsmetode.

5.   Hvis informationsmodellen variant 2 anvendes, og udligningsbidraget i forbindelse med balancering derfor kan være baseret på prognoser for omkostninger og indtægter, skal transmissionssystemoperatørens metode til beregning af udligningsgebyret omfatte regler for et særskilt udligningsbidrag i forbindelse med balancering, der vedrører ikke-døgnaflæste udtræk.

6.   Hvis det er relevant, kan transmissionssystemoperatørens metode til beregning af udligningsbidrag i forbindelse med balancering omfatte regler for fordeling af udligningsbidraget på de forskellige balanceringskomponenter og den efterfølgende fordeling af de modsvarende beløb på netbrugerne med sigte på at reducere krydssubsidiering.

Artikel 31

Ordninger for kreditrisikostyring

1.   Transmissionssystemoperatøren har ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger og fastsætte relevante kontraktmæssige krav, herunder i forbindelse med kontrol af finansiel sikkerhed, for netbrugere for at afbøde manglende betaling vedrørende eventuelle skyldige beløb i forbindelse med de bidrag, der er omhandlet i artikel 29 og 30.

2.   De kontraktmæssige krav skal være gennemsigtige, lige for alle, stå i et rimeligt forhold til formålet og være defineret i den metode, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2.

3.   I tilfælde af misligholdelse fra en netbrugers side er det ikke transmissionssystemoperatøren, der skal bære opståede tab, forudsat, at de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger og krav er korrekt gennemført, og sådanne tab dækkes i overensstemmelse med den metode, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2.

KAPITEL VIII

TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF OPLYSNINGER

Artikel 32

Transmissionssystemoperatørernes informationspligt over for netbrugerne

De oplysninger, som transmissionssystemoperatøren stiller til rådighed for netbrugerne, vedrører:

1)

den samlede status for transmissionsnettet, jf. punkt 3.4, nr. 5), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009

2)

transmissionssystemoperatørens balancering, jf. kapitel III

3)

netbrugerens tilførsel og udtræk for gasdøgnet, jf. artikel 33 til 42.

Artikel 33

Generelle bestemmelser

1.   Hvis transmissionssystemoperatøren ikke allerede stiller oplysningerne til rådighed i henhold til bilag I, punkt 3.1.2, i forordning (EF) nr. 715/2009, stilles alle oplysningerne, der er omhandlet i artikel 32, til rådighed på følgende måde:

a)

tilgængelige på transmissionssystemoperatørens websted eller et andet system, hvor oplysningerne findes i elektronisk format

b)

vederlagsfrit tilgængelige for netbrugerne

c)

brugervenlige

d)

tydelige, kvantificerbare og let tilgængelige

e)

angivet på et ikke-diskriminerende grundlag

f)

angivet i konsistente måleenheder, enten kWh eller kWh/d og kWh/h

g)

angivet på medlemsstatens officielle sprog samt på engelsk.

2.   Hvis der ikke kan aflæses en målt mængde fra en måler, kan der anvendes en erstatningsværdi. Denne erstatningsværdi anvendes som en alternativ reference uden nogen yderligere garanti fra transmissionssystemoperatørens side.

3.   At give adgang til oplysningerne skal ikke opfattes som at give nogen specifik garanti ud over disse oplysningers tilgængelighed via et fastlagt format og via et fastlagt værktøj såsom en webside eller en webadresse og netbrugernes relaterede adgang til disse oplysninger under normale anvendelsesbetingelser. Transmissionssystemoperatørerne er på ingen måde ansvarlige for at give yderligere garantier, navnlig hvad angår netbrugernes IT-systemer.

4.   Den nationale regulerende myndighed træffer beslutning om anvendelsen af én informationsmodel pr. balanceringszone. For så vidt angår tilrådighedsstillelse af oplysninger om intradøgnaflæste tilførsler og udtræk, finder de samme regler anvendelse på alle modellerne.

5.   For balanceringszoner, hvor der søges om godkendelse til at anvende informationsmodellen variant 2 efter denne forordnings ikrafttræden, skal transmissionssystemoperatøren eller i givet fald den nationale regulerende myndighed gennemføre en markedshøring.

Artikel 34

Intradøgnaflæste tilførsler og udtræk

1.   For intradøgnaflæste tilførsler til og udtræk fra balanceringszonen, hvor en netbrugers allokering matcher dennes godkendte mængde, er transmissionssystemoperatøren ikke forpligtet til at stille andre oplysninger til rådighed end den godkendte mængde.

2.   For intradøgnaflæste tilførsler og udtræk fra balanceringszonen, hvor en netbrugers allokering ikke matcher dennes godkendte mængde, stiller transmissionssystemoperatøren i gasdøgn D mindst to ajourføringer til rådighed for netbrugeren af dennes målte gasstrømme for mindst de samlede intradøgnaflæste tilførsler og udtræk, hvorved transmissionssystemoperatøren vælger et af følgende formater:

a)

hver ajourføring dækker gasstrømmene fra begyndelsen af det pågældende gasdøgn D, eller

b)

hver ajourføring dækker de yderligere gasstrømme efter dem, der blev rapporteret i den foregående ajourføring.

3.   De første ajourføringer skal mindst dække fire timers gasstrøm i løbet af gasdøgn D. Ajourføringerne stilles til rådighed hurtigst muligt, inden for fire timer efter gasstrømmen, og senest kl. 17.00 UTC (normaltid) eller kl. 16.00 UTC (sommertid).

4.   Tidspunktet for den anden ajourføring fastlægges efter den nationale regulerende myndigheds godkendelse og offentliggøres af transmissionssystemoperatøren.

5.   Transmissionssystemoperatøren kan anmode netbrugeren om at oplyse, hvilke af oplysningerne, der er omhandlet i stk. 2, denne har adgang til. På grundlag af det modtagne svar stiller den pågældende transmissionssystemoperatør den del af oplysningerne, som netbrugeren ikke har adgang til, til rådighed for denne i overensstemmelse med stk. 2 til 4.

6.   Hvis transmissionssystemoperatøren ikke er ansvarlig for at matche gasmængderne mellem netbrugere som led i allokeringsprocessen, skal transmissionssystemoperatøren som en undtagelse til stk. 2 mindst stille oplysninger om de samlede tilførsler og udtræk til rådighed to gange pr. gasdøgn D for det pågældende gasdøgn D.

Artikel 35

Døgnaflæste udtræk

1.   Hvis informationsmodellen variant 1 anvendes, stiller transmissionssystemoperatøren i gasdøgn D mindst to ajourføringer til rådighed for netbrugerne af deres tildeling af målte gasstrømme for mindst de samlede døgnaflæste udtræk, hvorved transmissionssystemoperatøren vælger et af følgende formater:

a)

hver ajourføring dækker gasstrømmene fra begyndelsen af det pågældende gasdøgn D, eller

b)

hver ajourføring dækker de yderligere gasstrømme efter dem, der blev rapporteret i den foregående ajourføring.

2.   Hver ajourføring stilles til rådighed inden for to timer fra afslutningen af den sidste time af gasstrømme.

Artikel 36

Ikke-døgnaflæste udtræk

1.   Hvis informationsgrundmodellen anvendes:

a)

i gasdøgn D-1 stiller transmissionssystemoperatøren en prognose for deres ikke-døgnaflæste udtræk for gasdøgn D til rådighed for netbrugerne senest kl. 12.00 UTC (normaltid) eller kl. 11.00 UTC (sommertid)

b)

i gasdøgn D stiller transmissionssystemoperatøren mindst to ajourføringer af prognosen over deres ikke-døgnaflæste udtræk til rådighed for netbrugerne.

2.   Den første ajourføring stilles til rådighed senest kl. 13.00 UTC (normaltid) eller kl. 12.00 UTC (sommertid).

3.   Tidspunktet for den anden ajourføring fastlægges efter den nationale regulerende myndigheds godkendelse og offentliggøres af transmissionssystemoperatøren. Herved tages følgende i betragtning:

a)

adgang til kortfristede standardprodukter på en handelsplatform

b)

nøjagtigheden af prognosen for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk i forhold til prognosens leveringstidspunkt

c)

tidspunktet, hvor renomineringsperioden slutter, jf. artikel 15, stk. 1

d)

tidspunktet for den første ajourføring af prognosen over en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk.

4.   Hvis informationsmodellen variant 1 anvendes, stiller transmissionssystemoperatøren i gasdøgn D mindst to ajourføringer til rådighed for netbrugerne af deres tildeling af målte gasstrømme for mindst de samlede ikke-døgnaflæste udtræk, jf. artikel 35.

5.   Hvis informationsmodellen variant 2 anvendes, stiller transmissionssystemoperatøren i gasdøgn D-1 en prognose til rådighed for netbrugerne for deres ikke-døgnaflæste udtræk for gasdøgn D, jf. stk. 1, litra a).

Artikel 37

Tilførsler og udtræk efter gasdøgnet

1.   Senest ved udgangen af det følgende gasdøgn D+1 stiller transmissionssystemoperatøren oplysninger om den foreløbige allokering af netbrugerens tilførsler og udtræk i gasdøgn D til rådighed for denne sammen med en foreløbig daglig ubalancemængde.

a)

I forbindelse med informationsgrundmodellen og informationsmodellen variant 1 allokeres al gas leveret til distributionssystemet

b)

for informationsmodellen variant 2 skal de ikke-døgnaflæste udtræk være lig med en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk ifølge day ahead-prognosen

c)

for informationsmodellen variant 1 antages den foreløbige allokering og den foreløbige daglige ubalancemængde at være den endelig allokering og den endelige daglige ubalancemængde.

2.   Hvis en midlertidig foranstaltning, som omhandlet i artikel 47 til 51, finder anvendelse, kan oplysningerne om en foreløbig allokering og en foreløbig daglig ubalancemængde stilles til rådighed inden for tre gasdøgn efter gasdøgn D, hvis det ikke er teknisk eller driftsmæssigt muligt at overholde bestemmelserne i stk. 1.

3.   Transmissionssystemoperatøren stiller oplysningerne om hver netbrugers endelige allokering for dennes tilførsler og udtræk og den endelige daglige ubalancemængde til rådighed inden for en tidsfrist, der fastsættes i henhold til de gældende nationale regler.

Artikel 38

Cost-benefit-analyse

1.   Inden to år fra ikrafttræden af denne forordning vurderer transmissionssystemoperatøren omkostninger og fordele ved:

a)

hyppigere tilrådighedsstillelse af oplysninger for netbrugere

b)

kortere frister for tilrådighedsstillelse af oplysninger

c)

forbedring af oplysningernes nøjagtighed.

Cost-benefit-analysen skal omfatte en fordeling af omkostninger og fordele på de involverede kategorier af berørte parter.

2.   Transmissionssystemoperatøren hører aktørerne om denne vurdering i samarbejde med distributionssystemoperatørerne, hvor disse berøres.

3.   På grundlag af høringsresultaterne træffer den nationale regulerende myndighed beslutning om alle relevante ændringer af tilrådighedsstillelsen af oplysninger.

Artikel 39

Distributionssystemoperatørers og prognoseudstedende parters informationspligt over for transmissionssystemoperatøren

1.   Hver distributionssystemoperatør med forbindelse til en balanceringszone og hver prognoseudstedende part stiller de oplysninger til rådighed for transmissionssystemoperatøren i den pågældende balanceringszone, som denne har behov for med henblik på at stille oplysninger til rådighed for netbrugerne i medfør af denne forordning. Det omfatter også distributionssystemets tilførsler og udtræk, uanset om det pågældende system er en del af balanceringszonen eller ej.

2.   Oplysningerne, deres format og proceduren for deres tilrådighedsstillelse fastlægges i samarbejde mellem transmissionssystemoperatøren, distributionssystemoperatøren og den prognoseudstedende part, alt efter hvad der er relevant, for at sikre transmissionssystemoperatørens korrekte tilrådighedsstillelse af oplysninger for netbrugerne i henhold til dette kapitel og navnlig kriterierne i artikel 33, stk. 1.

3.   Oplysningerne stilles til rådighed for transmissionssystemoperatøren i samme format, som er fastlagt i henhold til de gældende nationale regler, og skal være i overensstemmelse med det format, der anvendes af transmissionssystemoperatøren til at stille oplysningerne til rådighed for netbrugerne.

4.   Den nationale regulerende myndighed kan opfordre transmissionssystemoperatøren, distributionssystemoperatøren og den prognoseudstedende part til at foreslå en incitamentsmekanisme vedrørende levering af en nøjagtig prognose for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk, som skal opfylde kriterierne, der er fastsat for transmissionssystemoperatøren i artikel 11, stk. 4.

5.   Den nationale regulerende myndighed udpeger den prognoseudstedende part i en balanceringszone efter forudgående høring af de berørte transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører. Den prognoseudstedende part er ansvarlig for at prognosticere en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk, og i givet fald den efterfølgende allokering. Den prognoseudstedende part kan være en transmissionssystemoperatør, en distributionssystemoperatør eller en tredjepart.

Artikel 40

Distributionssystemoperatørens informationspligt over for transmissionssystemoperatøren

Distributionssystemoperatørerne stiller oplysninger til rådighed for transmissionssystemoperatørerne om distributionssystemets intradøgnaflæste og døgnaflæste tilførsler og udtræk i overensstemmelse med de oplysningskrav, der er fastsat i artikel 34, stk. 2 til 6, artikel 35 og artikel 37. Oplysningerne stilles til rådighed for transmissionssystemoperatøren inden for en tidsfrist, der er tilstrækkelig til, at transmissionssystemoperatøren kan stille oplysningerne til rådighed for netbrugerne.

Artikel 41

Distributionssystemoperatørers informationspligt over for den prognoseudstedende part

1.   Distributionssystemoperatører er ansvarlige for at stille tilstrækkelige og ajourførte oplysninger til rådighed for den prognoseudstedende part med henblik på anvendelse af den prognosemetode for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk, der er beskrevet i artikel 42, stk. 2. Disse oplysninger skal stilles rettidigt til rådighed i overensstemmelse med de tidsfrister, som den prognoseudstedende part har fastsat som værende i overensstemmelse med sine behov.

2.   Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på informationsmodellen variant 1.

Artikel 42

Den prognoseudstedende parts informationspligt over for transmissionssystemoperatøren

1.   Den prognoseudstedende part forelægger transmissionssystemoperatøren prognoser for netbrugerens ikke-døgnaflæste udtræk og efterfølgende allokeringer, som er i overensstemmelse med kravene til oplysninger i artikel 36 og 37. Oplysningerne forelægges transmissionssystemoperatøren inden for en tidsfrist, der er tilstrækkelig til, at transmissionssystemoperatøren kan give oplysningerne til netbrugerne, og for day ahead- og intradag-prognoser for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk senest én time før de tidsfrister, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra a) og b), medmindre transmissionssystemoperatøren og den prognoseudstedende part aftaler et senere tidspunkt, som er tilstrækkeligt til, at transmissionssystemoperatøren kan stille oplysningerne til rådighed for netbrugerne.

2.   Metoden til prognoseberegning af en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk baseres på en statistisk efterspørgselsmodel, hvor hvert ikke-døgnaflæst udtræk har sin egen lastprofil bestående af en formel for variationen i efterspørgslen set i forhold til variabler som temperatur, dag i ugen, kundetype og ferieperioder. Metoden sendes til høring, inden den vedtages.

3.   Den prognoseudstedende part offentliggør mindst hvert andet år en rapport om nøjagtigheden af prognoserne for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk.

4.   Hvis det er relevant, skal transmissionssystemoperatører stille dataene om gasstrømme til rådighed inden for en tidsfrist, der er tilstrækkelig til, at den prognoseudstedende part kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne artikel.

5.   Stk. 2 og 4 finder tilsvarende anvendelse på informationsmodellen variant 1.

KAPITEL IX

LINEPACK-FLEKSIBILITET

Artikel 43

Generelle bestemmelser

1.   En transmissionssystemoperatør kan tilbyde netbrugerne linepack-fleksibilitet, når den nationale regulerende myndighed har godkendt de dermed forbundne vilkår og betingelser.

2.   Vilkårene og betingelserne for linepack-fleksibilitet skal være i overensstemmelse med netbrugerens ansvar for at balancere sine tilførsler og udtræk i løbet af gasdøgnet.

3.   Linepack-fleksibiliteten er begrænset til den linepack-fleksibilitet, der er til rådighed i transmissionsnettet, og som den pågældende transmissionssystemoperatør anser for ikke at være påkrævet til transmissionsfunktioner.

4.   Gas, som netbrugere tilfører eller trækker ud af transmissionsnettet i henhold til en fleksibilitetsordning, indgår i beregningen af deres daglige ubalancemængde.

5.   Den udligningsordning, der er beskrevet i kapitel VII, finder ikke anvendelse på linepack-fleksibilitet, medmindre andet besluttes af den nationale regulerende myndighed.

6.   Netbrugerne underretter den berørte transmissionssystemoperatør om brugen af linepack-fleksibilitet ved hjælp af nomineringer og renomineringer.

7.   Transmissionssystemoperatøren kan undlade at kræve, at netbrugerne skal indgive nomineringer og renomineringer, jf. stk. 6, hvis fraværet af en sådan anmeldelse ikke underminerer udviklingen af et kortfristet engrosmarked for gas, og transmissionssystemoperatøren råder over tilstrækkelige oplysninger til at foretage en nøjagtig allokering af brugen af linepack-fleksibilitet det følgende gasdøgn.

Artikel 44

Betingelser for tilrådighedsstillelse af linepack-fleksibilitet

1.   Linepack-fleksibilitet kan kun stilles til rådighed, når alle de følgende kriterier er opfyldt:

a)

transmissionssystemoperatøren må ikke være nødt til at indgå kontrakter med andre infrastrukturudbydere, f.eks. lagerfacilitetsoperatører eller LNG-systemoperatører, for at kunne tilbyde linepack-fleksibilitet

b)

indtægterne fra transmissionssystemoperatørens udbud af linepack-fleksibilitet skal mindst svare til de omkostninger, der er påløbet eller påløber ved at udbyde denne fleksibilitet

c)

linepack-fleksibiliteten skal udbydes på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag og kan udbydes via konkurrencebaserede mekanismer

d)

transmissionssystemoperatøren må hverken direkte eller indirekte afkræve en netbruger eventuelle omkostninger i forbindelse med at tilbyde linepack-fleksibilitet, hvis den pågældende netbruger ikke har kontraheret linepack-fleksibilitet

e)

levering af linepack-fleksibilitet må ikke være til skade for den grænseoverskridende handel.

2.   Transmissionssystemoperatøren skal prioritere nedbringelsen af intradag-forpligtelser højere end udbud af linepack-fleksibilitet.

KAPITEL X

MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

Artikel 45

Midlertidige foranstaltninger: generelle bestemmelser

1.   Ved mangel på en tilstrækkelig likviditet på det kortfristede engrosmarked for gas træffer transmissionssystemoperatørerne passende midlertidige foranstaltninger, jf. artikel 47 til 50. Balancering, som transmissionssystemoperatøren gennemfører i forbindelse med midlertidige foranstaltninger, skal fremme likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas i størst muligt omfang.

2.   Anvendelse af en midlertidig foranstaltning berører ikke gennemførelsen af enhver anden midlertidig foranstaltning som en alternativ eller supplerende foranstaltning, forudsat at sådanne foranstaltninger sigter mod at fremme konkurrencen og likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas og er i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastsat i denne forordning.

3.   De midlertidige foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal udarbejdes og gennemføres af hver transmissionssystemoperatør i overensstemmelse med den rapport, der er omhandlet i artikel 46, stk. 1, og godkendes af den nationale regulerende myndighed i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 46.

4.   Rapporten skal indeholde bestemmelser om ophævelsen af midlertidige foranstaltninger senest fem år fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 46

Midlertidige foranstaltninger: årlig rapport

1.   Hvis transmissionssystemoperatøren planlægger at gennemføre eller fortsætte gennemførelsen af midlertidige foranstaltninger, udarbejder denne en rapport, der skal omfatte:

a)

en beskrivelse af det aktuelle udviklingsstade og likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas på det tidspunkt, hvor rapporten udarbejdes, herunder, hvis oplysningerne er til rådighed for transmissionssystemoperatøren, bl.a.:

i)

antallet af transaktioner i det virtuelle handelspunkt og antallet af transaktioner generelt

ii)

bud/tilbudsspredningen og volumen af bud og tilbud

iii)

antal deltagere, som har adgang til det kortfristede engrosmarked for gas

iv)

antal deltagere, som har været aktive på det kortfristede engrosmarked for gas i et givet tidsrum

b)

en beskrivelse af de midlertidige foranstaltninger, der skal gennemføres

c)

årsagerne til at gennemføre de midlertidige foranstaltninger:

i)

en forklaring på, hvorfor de er nødvendige ud fra det aktuelle udviklingsstade på det kortfristede engrosmarked for gas, der er omhandlet i litra b)

ii)

en vurdering af, hvordan de vil øge likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas.

d)

identifikation af de skridt, der tages for at fjerne de midlertidige foranstaltninger, herunder kriterierne for fastlæggelsen af disse skridt og en vurdering af de tilhørende tidsfrister.

2.   Transmissionssystemoperatøren hører aktørerne om den foreslåede rapport.

3.   Efter høringsprocessen forelægger transmissionssystemoperatøren rapporten for den nationale regulerende myndighed med henblik på godkendelse. Den første rapport forelægges inden seks måneder fra denne forordnings ikrafttræden, og de efterfølgende rapporter, som i givet fald ajourfører den, forelægges årligt.

4.   Den nationale regulerende myndighed træffer og offentliggør en begrundet afgørelse inden seks måneder efter modtagelsen af den fuldstændige rapport. Afgørelsen meddeles straks agenturet og Kommissionen. Ved afgørelsen af, hvorvidt rapporten skal godkendes, vurderer den nationale regulerende myndighed dens virkning på balanceringsordninger, harmonisering, fremme af markedsintegration, sikring af ikke-diskrimination, reel konkurrence og et velfungerende gasmarked.

5.   Proceduren i artikel 27, stk. 2, finder anvendelse.

Artikel 47

Balanceringsplatform

1.   Hvis det kortfristede engrosmarked for gas har eller forventes at have utilstrækkelig likviditet, eller hvis tidsafhængige eller lokalitetsafhængige produkter, som transmissionssystemoperatøren har behov for, ikke med rimelighed kan købes på dette marked, oprettes en balanceringsplatform med sigte på transmissionssystemoperatørens balancering.

2.   Transmissionssystemoperatørerne overvejer, hvorvidt der kan oprettes en fælles balanceringsplatform for tilstødende balanceringszoner inden for rammerne af samarbejdet mellem transmissionssystemoperatørerne, eller hvor der er tilstrækkelig sammenkoblingskapacitet til, at en sådan fælles balanceringsplatform anses for at kunne gennemføres effektivt. Hvis der oprettes en fælles balanceringsplatform, drives den af de berørte transmissionssystemoperatører.

3.   Hvis den situation, der er omhandlet i stk. 1, ikke har ændret sig grundlæggende efter fem år, kan den nationale regulerende myndighed, uden at dette berører artikel 45, stk. 4, og efter forelæggelse af en passende ændring af rapporten, beslutte at fortsætte driften af balanceringsplatformen i en yderligere periode på højst fem år.

Artikel 48

Alternativ til en balanceringsplatform

Hvis transmissionssystemoperatøren kan påvise, at en balanceringsplatform som følge af utilstrækkelig sammenkoblingskapacitet mellem balanceringszoner ikke kan øge likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas og heller ikke gør transmissionssystemoperatøren i stand til at foretage effektiv balancering, kan transmissionssystemoperatøren benytte et alternativ såsom balanceringsydelser efter forudgående godkendelse fra den nationale regulerende myndighed. Benyttes et sådant alternativ, skal de nærmere betingelser og vilkår for deraf følgende kontrakter og de gældende priser og varigheden specificeres.

Artikel 49

Midlertidigt gebyr for ubalance

1.   Hvis de midlertidige foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 45, er nødvendige, kan den afledte pris beregnes i overensstemmelse med rapporten, jf. artikel 46, som træder i stedet for beregningsmetoden for det daglige gebyr for ubalance.

2.   I dette tilfælde kan den afledte pris baseres på en fastsat pris, en erstatning for markedsprisen eller en pris, som afledes af handlerne på balanceringsplatformen.

3.   Erstatningen for en markedspris skal søge at opfylde de betingelser, der er fastsat i artikel 22, stk. 6. Udformningen af denne erstatningspris skal tage højde for den potentielle risiko for markedsmanipulation.

Artikel 50

Tolerancer

1.   Tolerancer finder kun anvendelse, hvis netbrugere ikke har adgang til:

a)

et kortfristet engrosmarked for gas, som har tilstrækkelig likviditet

b)

gas, der er nødvendig for at udligne kortfristede udsving i gasefterspørgsel eller -udbud eller

c)

tilstrækkelige oplysninger om deres tilførsel og udtræk.

2.   En tolerance anvendes:

a)

på en netbrugers daglige ubalancemængde

b)

på et gennemsigtig og ikke-diskriminerende grundlag

c)

kun i det nødvendige omfang og i den kortest mulige periode.

3.   Anvendelsen af en tolerance kan mindske en netbrugers finansielle risiko fra den marginale salgspris eller den marginale købspris for en del af eller hele netbrugerens daglige ubalancemængde for det pågældende gasdøgn.

4.   Tolerancetærsklen er den største mængde gas, der skal købes eller sælges af hver netbruger til en vægtet gennemsnitspris. Hvis der er en resterende mængde gas, som udgør hver netbrugers daglige ubalancemængde, som overstiger tolerancetærsklen, sælges eller købes denne mængde til hhv. den marginale salgspris eller den marginale købspris.

5.   Udformningen af tolerancetærsklen:

a)

skal afspejle transmissionsnettets fleksibilitet og netbrugerens behov

b)

skal afspejle netbrugerens risikoniveau ved forvaltning af dennes balance af tilførsler og udtræk

c)

må ikke underminere udviklingen af det kortfristede engrosmarked for gas

d)

må ikke føre til en urimelig forøgelse af transmissionssystemoperatørens udgifter til balancering

6.   Tolerancetærsklen beregnes ud fra hver netbrugers tilførsler og udtræk, med undtagelse af handler i det virtuelle handelspunkt, for hvert gasdøgn. Underkategorierne fastsættes i henhold til de gældende nationale regler.

7.   Den tolerancetærskel, der gælder for et ikke-døgnaflæst udtræk, som er fastsat i henhold til de gældende nationale regler, skal være baseret på forskellen mellem den relevante prognose for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk og allokeringen for ikke-døgnaflæste udtræk.

8.   Tolerancetærsklen kan omfatte et element, der beregnes under hensyntagen til anvendelsen af prognosens afvigelse for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk, der er den mængde som den relevante prognose:

a)

ligger over allokeringen for ikke-døgnaflæste udtræk, hvis den daglige ubalancemængde er positiv

b)

ligger under allokeringen for ikke-døgnaflæste udtræk, hvis den daglige ubalancemængde er negativ.

KAPITEL XI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 51

Frigivelse af transmissionssystemoperatørens overskydende fleksibilitet

1.   Hvis der findes langfristede kontrakter om indkøb af fleksibilitet, herunder kontrakter med en løbetid på over et år, som er gældende på datoen for denne forordnings ikrafttræden, og som giver transmissionssystemoperatøren ret til udtræk eller tilførsel af specificerede gasmængder, skal transmissionssystemoperatøren søge at reducere disse fleksibilitetsmængder.

2.   Ved bestemmelsen af den overskydende mængde fleksibilitet, der er til rådighed for tilførsel eller udtræk i henhold til en gældende langfristet kontrakt, skal transmissionssystemoperatøren tage hensyn til brugen af kortfristede standardprodukter.

3.   Overskydende fleksibilitet kan frigives enten:

a)

i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i den gældende kontrakt, hvis den indeholder bestemmelser, der gør det muligt at reducere den kontraherede gasmængde og/eller at ophæve den gældende kontrakt, eller

b)

på følgende måde i mangel af sådanne kontraktlige rettigheder:

i)

kontrakten forbliver gældende indtil dens udløb i henhold til de gældende betingelser og vilkår

ii)

de kontraherende parter overvejer yderligere arrangementer med henblik på at frigive eventuel overskydende gas, som ikke er nødvendig til balanceringsformål, til markedet, så andre netbrugere får adgang til større mængder fleksibilitet.

4.   Hvis det i henhold til den gældende aftale er muligt at reducere fleksibiliteten med en mængde svarende til den disponible overskydende mængde, skal transmissionssystemoperatøren reducere en sådan fleksibilitet så hurtigt, som det med rimelighed er muligt efter denne forordnings ikrafttræden, eller så snart, det kan fastslås, at der en overskydende mængde.

5.   Transmissionssystemoperatøren hører berørte aktører om specifikke forslag, der skal gennemføres som midlertidige foranstaltninger med henblik på frigivelse af eventuel overskydende fleksibilitet i henhold til en gældende langfristet kontrakt.

6.   Transmissionssystemoperatøren offentliggør oplysninger om balancering, der iværksættes i henhold til den gældende langfristede kontrakt.

7.   Den nationale regulerende myndighed kan fastsætte mål for den andel, hvormed de langfristede kontrakter bør reduceres med henblik på at øge likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas.

Artikel 52

Overgangsbestemmelser

1.   Den nationale regulerende myndighed kan på grundlag af en transmissionssystemoperatørs begrundede anmodning give denne fireogtyve måneder fra 1. oktober 2014 til at efterkomme denne forordnings bestemmelser, forudsat at transmissionssystemoperatøren ikke har gennemført nogen af de i kapitel X omhandlede midlertidige foranstaltninger. Hvis den nationale regulerende myndighed benytter sig af denne mulighed, finder nærværende forordning ikke anvendelse i den pågældende transmissionssystemoperatørs balanceringszone i den overgangsperiode, der er fastsat i den nationale regulerende myndigheds afgørelse.

2.   Den nationale regulerende myndighed træffer og offentliggør en begrundet afgørelse i henhold til stk. 1 inden tre måneder efter modtagelsen af en sådan anmodning. Afgørelsen meddeles straks agenturet og Kommissionen.

Artikel 53

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Forordningen anvendes fra den 1. oktober 2015, dog med forbehold af artikel 28, artikel 33, stk. 5, artikel 38, stk. 1, artikel 45, stk. 4, artikel 46, stk. 3, artikel 51 og artikel 52.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF (EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1).

(5)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 1.

(6)  EUT L 273 af 15.10.2013, s. 5.

(7)  EUT L 273 af 15.10.2013, s. 5.


Top