Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0285

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 285/2014 af 13. februar 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om aftalers direkte, væsentlige og forudselige virkninger i Unionen og for at forhindre omgåelse af regler og forpligtelser EØS-relevant tekst

OJ L 85, 21.3.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/285/oj

21.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 285/2014

af 13. februar 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om aftalers direkte, væsentlige og forudselige virkninger i Unionen og for at forhindre omgåelse af regler og forpligtelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 4, stk. 4, og artikel 11, stk. 14, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der findes en lang række forskellige OTC-derivataftaler, og der bør derfor vedtages en kriteriebaseret fremgangsmåde for at afgøre, om en OTC-derivataftale kan anses for at have en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen, og afgøre, i hvilke tilfælde det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at forhindre omgåelse af de regler og forpligtelser, der følger af forordning (EU) nr. 648/2012.

(2)

Da bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012 i henhold til artikel 13, stk. 3, heri vil blive anset for at være opfyldt, når mindst en af modparterne er etableret i et land, for hvilket Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt om ækvivalens i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør disse reguleringsmæssige tekniske standarder finde anvendelse på aftaler, hvor begge modparter er etableret i et tredjeland, hvis retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer endnu ikke er blevet erklæret ækvivalente med de betingelser, som er fastsat i nævnte forordning.

(3)

Visse oplysninger om aftaler, der indgås af tredjelandsenheder, vil fortsat kun være til rådighed for de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande. De kompetente myndigheder i EU bør derfor arbejde tæt sammen med disse myndigheder for at sikre, at de relevante bestemmelser anvendes og håndhæves.

(4)

Da det er nødvendigt med et teknisk udtryk for at tilvejebringe en overordnet forståelse af de relevante tekniske standarder, bør dette udtryk defineres.

(5)

OTC-derivataftaler indgået af enheder, som er etableret i tredjelande, og som er omfattet af en garanti, der er stillet af enheder, der er etableret i Unionen, medfører en finansiel risiko for den garantistiller, der er etableret i Unionen. Da risikoen afhænger af størrelsen af den garanti, der stilles af de finansielle modparter for at dække OTC-derivataftaler, og i betragtning af de indbyrdes forbindelser mellem finansielle modparter i forhold til mellem ikke-finansielle modparter er det desuden kun OTC-derivataftaler, der er indgået af enheder, der er etableret i tredjelande, som er dækket af en garanti, der overstiger visse kvantitative beløbsgrænser, og som stilles af finansielle modparter, som er etableret i Unionen, der bør anses for at have en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen.

(6)

Finansielle modparter, der er etableret i tredjelande, kan indgå OTC-derivataftaler gennem deres EU-filialer. I betragtning af virkningen af disse filialers aktiviteter på EU-markedet, bør OTC-derivataftaler, der indgås mellem disse EU-filialer, anses for at have en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen.

(7)

OTC-derivataftaler, der indgås af specifikke modparter med det primære formål at undgå anvendelsen af clearingsforpligtelsen eller de risikokontrolmekanismer, der gælder for enheder, der burde have været aftalens naturlige modparter, bør anses for at omgå de regler og forpligtelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, eftersom de gør det vanskeligt at opfylde formålet med denne forordning, nemlig at reducere modpartskreditrisikoen.

(8)

OTC-derivataftaler, som er en del af et arrangement, som ikke har en forretningsmæssig begrundelse eller et erhvervsmæssigt indhold, og hvis primære formål er at omgå forordning (EU) nr. 648/2012, herunder reglerne om, på hvilke betingelser der kan undtages fra reglerne, bør betragtes som en overtrædelse af de regler og forpligtelser, der er fastsat i forordningen.

(9)

Situationer, hvor de enkelte dele af arrangementet er i strid med arrangementets retlige substans som helhed, når arrangementet gennemføres på en måde, som ikke normalt ville finde anvendelse inden for rammerne af det, der forventes at være rimelig erhvervsmæssig adfærd, når arrangementet eller rækken af arrangementer omfatter elementer, der har til virkning at opveje eller at annullere deres gensidige økonomiske indhold, når transaktionerne er cirkulære af karakter, bør betragtes som indikatorer for et fiktivt arrangement eller en række fiktive arrangementer.

(10)

Det er ønskeligt at skabe tekniske standarder i forbindelse med aftaler, som har en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen, samt tekniske standarder til at forhindre omgåelse af regler og forpligtelser i forordning (EU) nr. 648/2012, i en enkelt retsakt, da begge sæt tekniske standarder vedrører clearingsforpligtelsen og risikokontrolmekanismerne. De har desuden visse fællestræk, f.eks. deres anvendelse på en aftale, hvis modparter ikke ville være omfattet af clearingforpligtelsen eller risikokontrolmekanismerne, hvis betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. v), og artikel 11, stk. 14, litra e), i forordning (EU) nr. 648/2012, der er specificeret yderligere i denne forordning, ikke er overholdt.

(11)

Da tredjelandsenheder, som er berørt af disse reguleringsmæssige tekniske standarder, har brug for tid for at sikre overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012, når deres OTC-derivataftaler opfylder betingelserne i disse reguleringsmæssige tekniske standarder for at blive anset for at have en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen, er det hensigtsmæssigt at udsætte anvendelsen af den bestemmelse, der indeholder sådanne betingelser, med seks måneder.

(12)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har fremsendt til Kommissionen.

(13)

I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2) har Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra ESMA's interessentgruppe for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i denne forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

»garanti«: en garantistillers udtrykkeligt dokumenterede retlige forpligtelse til over for den begunstigede at dække betalinger af de beløb, der er skyldige eller kan forfalde til betaling i henhold til OTC-derivataftaler, som er omfattet af garantien og indgået af den garanterede enhed, når der forekommer en misligholdelse som defineret i garantien, eller når den garanterede enhed ikke har gennemført nogen betaling.

Artikel 2

Aftaler med en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen

1.   En OTC-derivataftale anses for at have en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen, når mindst én tredjelandsenhed benytter en garanti, der stilles af en finansiel modpart, der er etableret i Unionen, og som omfatter hele eller en del af dens forpligtelse i henhold til den pågældende OTC-derivataftale, i det omfang garantien opfylder følgende betingelser:

a)

den dækker en tredjelandsenheds samlede forpligtelse hidrørende fra en eller flere OTC-derivataftaler for en aggregeret nominel værdi på mindst 8 mia. EUR eller et tilsvarende beløb i den relevante udenlandske valuta, eller den dækker kun en del af en tredjelandsenheds forpligtelse hidrørende fra en eller flere OTC-derivataftaler for en aggregeret nominel værdi på mindst 8 mia. EUR eller et tilsvarende beløb i den relevante udenlandske valuta divideret med den procentdel af forpligtelsen, der dækkes

b)

den svarer mindst til 5 % af summen af de aktuelle eksponeringer, som defineret i artikel 272, nr. 17), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (3), i de OTC-derivataftaler, der er indgået af den finansielle modpart, der er etableret i Unionen, og som har stillet garantien.

Når der stilles garanti for et maksimumbeløb, der er lavere end den beløbsgrænse, som er anført i litra a) i første afsnit, har de aftaler, der er omfattet af garantien, ikke nogen direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen, medmindre garantibeløbet forhøjes, i hvilket tilfælde aftalernes direkte, væsentlige og forudselige virkning i Unionen skal revurderes af garantistilleren på dagen for forhøjelsen i forhold til bestemmelserne i litra a) og b) i første afsnit.

Hvis forpligtelsen hidrørende fra en eller flere OTC-derivataftaler er lavere end den beløbsgrænse, der er anført i litra a) i første afsnit, anses sådanne aftaler ikke for at have en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen, heller ikke selv om garantiens maksimumbeløb, der dækker en sådan forpligtelse, er lig med eller større end den beløbsgrænse, der er fastsat i litra a) i første afsnit, og selv om betingelsen i litra b) i første afsnit er opfyldt.

I tilfælde af en forhøjelse af forpligtelsen hidrørende fra OTC-derivataftaler eller en nedbringelse af den aktuelle eksponering, skal garantistilleren revurdere, hvorvidt betingelserne i litra a) og b) i første afsnit er opfyldt. En sådan revurdering skal foretages henholdsvis på dagen for forhøjelse af forpligtelsen for så vidt angår betingelsen i litra a) i første afsnit og på månedsbasis for så vidt angår forpligtelsen i litra b) i første afsnit.

OTC-derivataftaler for et aggregeret nominelt beløb på mindst 8 mia. EUR eller et tilsvarende beløb i den relevante udenlandske valuta, der indgås, før garantien stilles eller forhøjes, og som efterfølgende bliver omfattet af en garanti, der opfylder betingelserne i litra a) og b) i første afsnit, anses for at have en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen.

2.   En OTC-derivataftale anses for at have en direkte, væsentlig og forudselig virkning i Unionen, når de to enheder, som er etableret i et tredjeland, indgår OTC-derivataftalen gennem deres filialer i Unionen og ville være at betragte som finansielle modparter, hvis de havde været etableret i Unionen.

Artikel 3

Tilfælde, hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssig at forhindre omgåelse af de regler eller forpligtelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   En OTC-derivataftale anses for at være blevet indgået for at omgå en eller flere bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis den måde, hvorpå denne aftale er indgået, set som helhed og under hensyntagen til alle omstændigheder, kan anses for at have til primært formål at undgå anvendelsen af en eller flere bestemmelser i denne forordning.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses en aftale for at have til primært formål at omgå en eller flere bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis det primære formål med et arrangement eller en række arrangementer vedrørende OTC-derivataftalen er at modvirke formålet, ånden og hensigten med en eller flere bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012, som ellers ville finde anvendelse, herunder hvis den indgår i et fiktivt arrangement eller en række fiktive arrangementer.

Et arrangement, der i sig selv mangler forretningsmæssigt grundlag, erhvervsmæssigt indhold eller relevant økonomisk begrundelse og består af en hvilken som helst form for kontrakt, transaktion, ordning, handling, operation, aftale, indrømmelse, forståelse, løfte, forpligtelse eller hændelse, anses for at være et fiktivt arrangement. Et arrangement kan omfatte mere end ét trin eller én del.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 anvendes fra den 10. oktober 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 op oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).


Top