EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0219

Kommissionens forordning (EU) nr. 219/2014 af 7. marts 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår de specifikke krav vedrørende inspektion af tamsvin efter slagtning EØS-relevant tekst

OJ L 69, 8.3.2014, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/219/oj

8.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/99


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 219/2014

af 7. marts 2014

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår de specifikke krav vedrørende inspektion af tamsvin efter slagtning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 17, stk. 1, og artikel 18, nr. 7), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser om tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter. Af forordningen følger det bl.a., at medlemsstaterne skal sikre, at der foretages offentlig kontrol af fersk kød i henhold til samme forordnings bilag I. Forordning (EF) nr. 854/2004 foreskriver også, at embedsdyrlægen skal foretage inspektion i slagterier, vildthåndteringsvirksomheder og opskæringsvirksomheder, der markedsfører fersk kød, i overensstemmelse med bl.a. de specifikke krav i afsnit IV i forordningens bilag I.

(2)

Afsnit IV, kapitel IV, del B, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004 indeholder specifikke krav vedrørende inspektion af tamsvin efter slagtning.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vedtog den 3. oktober 2011 en videnskabelig udtalelse om de folkesundhedsfarer, der skal afdækkes ved kødinspektion (svin) (2), hvori det konkluderes, at de palperinger og indsnit, der i dag kræves ved inspektion efter slagtning, indebærer en risiko for krydskontaminering, hvilket er forbundet med en bakteriel fare.

(4)

EFSA konkluderede endvidere, at de palperinger eller indsnit, der i dag anvendes ved inspektion efter slagtning, bør udelades for svin, der rutineslagtes, fordi risikoen for mikrobiel krydskontaminering er større end den risiko, der er forbundet med den potentielt nedsatte påvisningsgrad med hensyn til de forhold, som disse teknikker har til formål at påvise. Anvendelsen af disse manuelle metoder i forbindelse med inspektion efter slagtning bør begrænses til svin, som på grundlag af f.eks. visuel påvisning af relevante anomalier efter slagtning er sygdomsmistænkt.

(5)

På baggrund af EFSA's udtalelse bør de specifikke krav vedrørende inspektion af tamsvin efter slagtning, som er fastsat i afsnit IV, kapitel IV, del B, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004, ændres.

(6)

Hvis de epidemiologiske data eller andre oplysninger fra den bedrift, som dyrene kommer fra, information om fødevarekæden eller resultaterne af inspektion før slagtning eller visuel påvisning efter slagtning af relevante anomalier giver formodning om, at der potentielt er risiko for folkesundheden, dyresundheden eller dyrevelfærden, bør embedsdyrlægen selv kunne beslutte, hvilke palperinger og indsnit der skal foretages ved inspektionen efter slagtning for at fastslå, om kødet er egnet til konsum.

(7)

Med denne forordning ændres forordning (EF) nr. 854/2004, hvilket indebærer en tilpasning af både fødevarevirksomhedsledernes og de kompetente myndigheders nuværende praksis. Der bør derfor indrømmes udskudt anvendelse af nærværende forordning.

(8)

Forordning (EF) nr. 854/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I afsnit IV, kapitel IV, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004 affattes del B således:

»B.   INSPEKTION EFTER SLAGTNING

1.

Slagtekroppe og slagtebiprodukter af svin underkastes følgende procedure for inspektion efter slagtning:

a)

Besigtigelse af hovedet og svælget. Besigtigelse af munden, mund- og svælgslimhinderne og tungen.

b)

Besigtigelse af lungerne, luftrøret og spiserøret.

c)

Besigtigelse af hjertesækken og hjertet.

d)

Besigtigelse af mellemgulvet.

e)

Besigtigelse af leveren og portallymfeknuderne (Lnn. portales).

f)

Besigtigelse af fordøjelseskanalen, mesenteriet, mavens lymfeknuder og mesenteriallymfeknuderne (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales og caudales).

g)

Besigtigelse af milten.

h)

Besigtigelse af nyrerne.

i)

Besigtigelse af brysthinden og bughinden.

j)

Besigtigelse af genitalierne (bortset fra penis, hvis den allerede er kasseret).

k)

Besigtigelse af yveret og dets lymfeknuder (Lnn. supramammarii).

l)

Besigtigelse af området omkring navlen og leddene hos unge dyr.

2.

Embedsdyrlægen gennemfører efterfølgende supplerende undersøgelser efter slagtning, med indsnit i og palpering af slagtekrop og slagtebiprodukter, såfremt et af følgende efter hans mening giver formodning om en potentiel risiko for folkesundheden, dyresundheden eller dyrevelfærden:

a)

kontrollen og analysen af information om fødevarekæden, som foretages i henhold til afsnit I, kapitel II, del A

b)

resultaterne af inspektionen før slagtning, som foretages i henhold til afsnit I, kapitel II, del B, og nærværende kapitel, del A

c)

resultaterne af kontrollen til verifikation af, at dyrevelfærdsbestemmelserne er overholdt, som foretages i henhold til afsnit I, kapitel II, del C

d)

resultaterne af inspektionen efter slagtning, som foretages i henhold til afsnit I, kapitel II, del D, og nærværende del, punkt 1

e)

yderligere epidemiologiske data eller andre oplysninger fra den bedrift, som dyrene kommer fra.

3.

De i punkt 2 omhandlede supplerende undersøgelser efter slagtning kan, afhængigt af de konstaterede risici, omfatte:

a)

indsnit i og undersøgelse af de mandibulære lymfeknuder (Lnn. mandibulares)

b)

palpering af lungerne og af de bronchiale og mediastinale lymfeknuder (Lnn. bifurcationes, eparteriales og mediastinales). Der lægges et længdesnit i luftrøret og hovedbronchierne og et snit i lungernes nederste tredjedel gennem de store bronchier. Disse indsnit kræves dog ikke, hvis lungerne ikke er bestemt til konsum

c)

længdesnit i hjertet, så hjertekamrene åbnes, og skillevæggen gennemskæres

d)

palpering af leveren og dens lymfeknuder

e)

palpering af og om nødvendigt indsnit i mavens lymfeknuder og mesenteriallymfeknuderne

f)

palpering af milten

g)

indsnit i nyrerne og deres lymfeknuder (Lnn. renales)

h)

indsnit i yverets lymfeknuder

i)

palpering af området omkring navlen og leddene hos unge dyr og om nødvendigt indsnit i området omkring navlen og åbning af leddene.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(2)  EFSA-Panelet for Biologiske Farer (BIOHAZ), for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM) og for Dyrs Sundhed og Velfærd (AHAW) — Scientific Opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (swine), EFSA Journal 2011; 9(10):2351.


Top