Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0205

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2014 af 4. marts 2014 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1260/2013 om europæiske demografiske statistikker for så vidt angår opdelinger af data, frister og datarevisioner EØS-relevant tekst

OJ L 65, 5.3.2014, p. 10–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/205/oj

5.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 205/2014

af 4. marts 2014

om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1260/2013 om europæiske demografiske statistikker for så vidt angår opdelinger af data, frister og datarevisioner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1260/2013 af 20. november 2013 om europæiske demografiske statistikker (1), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1260/2013 fastlægges der en fælles retlig ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om befolkning og vitale hændelser.

(2)

For at sikre, at de data om befolkning og om vitale hændelser, som medlemsstaterne leverer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1260/2013, er af høj kvalitet, sammenlignelige og overensstemmende, og for at give mulighed for, at der kan udarbejdes pålidelige EU-dækkende oversigter, bør dataene opdeles.

(3)

Data, der leveres til Kommissionen, bør derfor være opdelt på regionale enheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (2).

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der ensartede betingelser for opdelinger af data som foreskrevet i forordning (EU) nr. 1260/2013 samt for frister og for revisioner af disse data.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i forordning (EU) nr. 1260/2013 finder anvendelse. I denne forordning forstås desuden ved:

a)   »alder«: på en given dato (enten referencetidspunktet eller datoen for hændelsen), tidsrummet mellem fødselsdatoen og den givne dato, udtrykt i hele år

b)   »fødeland«: for en person, det land, hvor personens moder havde sin sædvanlige bopæl (inden for de nugældende grænser, hvis oplysningerne er tilgængelige) på fødselstidspunktet, eller, hvis dette ikke er oplyst, det land (inden for de nugældende grænser, hvis oplysningerne er tilgængelige), hvor fødslen fandt sted

c)   »moderens fødeland«: moderens »fødeland«

d)   »statsborgerskab«: det særlige retlige bånd, der er mellem en person og hans eller hendes stat, og som er erhvervet ved fødsel eller naturalisation, ved erklæring, valg, ægteskab eller ad anden vej i henhold til national ret

e)   »placering i fødselsrækkefølge«: den registrerede levende fødsels nummerorden i forhold til alle moderens tidligere levende fødsler

f)   »hændelsesmåned«: kalendermåneden for hændelsen

g)   »fødselsår«: kalenderåret for fødslen

h)   »medlemsstat«: et land, der er medlem af Den Europæiske Union ved udløbet af referenceåret.

Artikel 3

Opdelinger og statistiske tabeller

Opdelingerne af de data, der skal leveres til Kommissionen (Eurostat) i henhold til forordning (EU) nr. 1260/2013, er angivet i bilag I.

De statistiske tabeller, der skal leveres til Kommissionen (Eurostat), er angivet i bilag II.

Artikel 4

Frister

1.   Hvert år leverer medlemsstaterne foreløbige data til Kommissionen (Eurostat) om den samlede befolkning, det samlede antal levende fødsler og det samlede antal dødsfald på nationalt plan, jf. bilag II, punkt 1, inden seks måneder efter udløbet af referenceåret.

2.   Hvert år leverer medlemsstaterne data på nationalt og regionalt plan til Kommissionen (Eurostat), jf. bilag II, punkt 2, og dermed forbundne standardreferencemetadata (i overensstemmelse med den definition af metadatastruktur, der er fastlagt for metadatastrukturen Euro SDMX) for referenceåret inden 12 måneder efter udløbet af referenceåret.

3.   Hvert år leverer medlemsstaterne foreløbige månedlige data til Kommissionen (Eurostat) om det samlede antal levende fødsler og det samlede antal dødsfald, jf. bilag II, punkt 3, der hver især dækker mindst de første seks måneder af referenceåret, senest den 30. november i det samme referenceår.

Artikel 5

Datarevisioner

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om enhver planlagt revision af de data, der er leveret i henhold til artikel 4, stk. 2, senest en uge inden offentliggørelsen af de reviderede data i den pågældende medlemsstat.

2.   Medlemsstaterne leverer alle reviderede data til Kommissionen (Eurostat) senest en uge efter offentliggørelsen af disse data.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at alle reviderede data leveret til Kommissionen (Eurostat) er overensstemmende med hele datasættet, jf. artikel 4, stk. 2.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 330 af 10.12.2013, s. 39.

(2)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1.


BILAG I

OPDELINGER AF DATA

Følgende opdelinger anvendes til disaggregering af de statistiske data, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 1260/2013.

Kategorien »Uoplyst« skal indeholde mindre end 5 % af tilfældene i kategorien »I alt« i samme fordeling.

1.   Alder

Alder

Opdeling med lav detaljeringsgrad

Opdeling med høj detaljeringsgrad

Identifikation

AGE.L

AGE.H

(0)

I alt

I alt

(1)

Under 5 år

 

(1.1)

 

Under 1 år

(1.2)

 

1 år

(1.3)

 

2 år

(1.4)

 

3 år

(1.5)

 

4 år

(2)

5-9 år

 

(2.1)

 

5 år

(2.2)

 

6 år

(2.3)

 

7 år

(2.4)

 

8 år

(2.5)

 

9 år

(3)

10-14 år

 

(3.1)

 

10 år

(3.2)

 

11 år

(3.3)

 

12 år

(3.4)

 

13 år

(3.5)

 

14 år

(4)

15-19 år

 

(4.1)

 

15 år

(4.2)

 

16 år

(4.3)

 

17 år

(4.4)

 

18 år

(4.5)

 

19 år

(5)

20-24 år

 

(5.1)

 

20 år

(5.2)

 

21 år

(5.3)

 

22 år

(5.4)

 

23 år

(5.5)

 

24 år

(6)

25-29 år

 

(6.1)

 

25 år

(6.2)

 

26 år

(6.3)

 

27 år

(6.4)

 

28 år

(6.5)

 

29 år

(7)

30-34 år

 

(7.1)

 

30 år

(7.2)

 

31 år

(7.3)

 

32 år

(7.4)

 

33 år

(7.5)

 

34 år

(8)

35-39 år

 

(8.1)

 

35 år

(8.2)

 

36 år

(8.3)

 

37 år

(8.4)

 

38 år

(8.5)

 

39 år

(9)

40-44 år

 

(9.1)

 

40 år

(9.2)

 

41 år

(9.3)

 

42 år

(9.4)

 

43 år

(9.5)

 

44 år

(10)

45-49 år

 

(10.1)

 

45 år

(10.2)

 

46 år

(10.3)

 

47 år

(10.4)

 

48 år

(10.5)

 

49 år

(11)

50-54 år

 

(11.1)

 

50 år

(11.2)

 

51 år

(11.3)

 

52 år

(11.4)

 

53 år

(11.5)

 

54 år

(12)

55-59 år

 

(12.1)

 

55 år

(12.2)

 

56 år

(12.3)

 

57 år

(12.4)

 

58 år

(12.5)

 

59 år

(13)

60-64 år

 

(13.1)

 

60 år

(13.2)

 

61 år

(13.3)

 

62 år

(13.4)

 

63 år

(13.5)

 

64 år

(14)

65-69 år

 

(14.1)

 

65 år

(14.2)

 

66 år

(14.3)

 

67 år

(14.4)

 

68 år

(14.5)

 

69 år

(15)

70-74 år

 

(15.1)

 

70 år

(15.2)

 

71 år

(15.3)

 

72 år

(15.4)

 

73 år

(15.5)

 

74 år

(16)

75-79 år

 

(16.1)

 

75 år

(16.2)

 

76 år

(16.3)

 

77 år

(16.4)

 

78 år

(16.5)

 

79 år

(17)

80-84 år

 

(17.1)

 

80 år

(17.2)

 

81 år

(17.3)

 

82 år

(17.4)

 

83 år

(17.5)

 

84 år

(18)

85-89 år

 

(18.1)

 

85 år

(18.2)

 

86 år

(18.3)

 

87 år

(18.4)

 

88 år

(18.5)

 

89 år

(19)

90-94 år

 

(19.1)

 

90 år

(19.2)

 

91 år

(19.3)

 

92 år

(19.4)

 

93 år

(19.5)

 

94 år

(20)

95-99 år

 

(20.1)

 

95 år

(20.2)

 

96 år

(20.3)

 

97 år

(20.4)

 

98 år

(20.5)

 

99 år

(21)

100 år og derover (1)

 

(21.1)

 

100 år

(21.2)

 

101 år

(21.3)

 

102 år

(21.4)

 

103 år

(21.5)

 

104 år

(21.6)

 

105 år

(21.7)

 

106 år

(21.8)

 

107 år

(21.9)

 

108 år

(21.10)

 

109 år

(21.11)

 

110 år og derover (2)

Kategorien »Uoplyst« anvendes ikke. Tilfælde, hvor »Alder« er uoplyst, fordeles under anvendelse af de bedste nationale skøn.

2.   Moderens alder

Moderens alder

Opdeling med lav detaljeringsgrad

Opdeling med høj detaljeringsgrad

Identifikation

AGM.L

AGM.H

(0)

I alt

I alt

(1)

14 år eller derunder

14 år eller derunder

(2)

15-19 år

 

(2.1)

 

15 år

(2.2)

 

16 år

(2.3)

 

17 år

(2.4)

 

18 år

(2.5)

 

19 år

(3)

20-24 år

 

(3.1)

 

20 år

(3.2)

 

21 år

(3.3)

 

22 år

(3.4)

 

23 år

(3.5)

 

24 år

(4)

25-29 år

 

(4.1)

 

25 år

(4.2)

 

26 år

(4.3)

 

27 år

(4.4)

 

28 år

(4.5)

 

29 år

(5)

30-34 år

 

(5.1)

 

30 år

(5.2)

 

31 år

(5.3)

 

32 år

(5.4)

 

33 år

(5.5)

 

34 år

(6)

35-39 år

 

(6.1)

 

35 år

(6.2)

 

36 år

(6.3)

 

37 år

(6.4)

 

38 år

(6.5)

 

39 år

(7)

40-44 år

 

(7.1)

 

40 år

(7.2)

 

41 år

(7.3)

 

42 år

(7.4)

 

43 år

(7.5)

 

44 år

(8)

45-49 år

 

(8.1)

 

45 år

(8.2)

 

46 år

(8.3)

 

47 år

(8.4)

 

48 år

(8.5)

 

49 år

(9)

50 år og derover

50 år og derover

(99)

Uoplyst

Uoplyst

3.   Fødeland

Fødeland

Enkelt opdeling

Identifikation

COB.M

(0)

I alt

(1)

Født i landet

(2)

Født i udlandet

(2.1)

Født i en anden

medlemsstat

(2.2)

Født uden for EU

(9)

Uoplyst

4.   Moderens fødeland

Moderens fødeland

Enkelt opdeling

Identifikation

CBM

(0)

I alt

(1)

Født i landet

(2)

Født i udlandet

(2.1)

Født i en anden

medlemsstat

(2.2)

Født uden for EU

(9)

Uoplyst

5.   Statsborgerskabsland

Statsborgerskabsland

Enkelt opdeling

Identifikation

COC.M

(0)

I alt

(1)

Nationalt statsborgerskab

(2)

Ikke-nationalt statsborgerskab

(2.1)

Statsborgerskab i anden medlemsstat

(2.2)

Statsborgerskabsland ikke medlem af EU

(3)

Statsløs

(9)

Uoplyst

En person med to eller flere statsborgerskaber henføres kun til ét statsborgerskabsland, der fastlægges ud fra nedenstående rangfølge:

indberettende land, eller

hvis personen ikke har statsborgerskab i det indberettende land: anden medlemsstat, eller

hvis personen ikke har statsborgerskab i en anden medlemsstat: andet land uden for EU.

I tilfælde af dobbelt statsborgerskab, hvor begge lande er EU-medlemsstater, men ingen af dem er det indberettende land, afgør medlemsstaterne, hvilket statsborgerskabsland der skal angives.

6.   Moderens statsborgerskabsland

Moderens statsborgerskabsland

Enkelt opdeling

Identifikation

CCM

(0)

I alt

(1)

Nationalt statsborgerskab

(2)

Ikke-nationalt statsborgerskab

(2.1)

Statsborgerskab i anden medlemsstat

(2.2)

Statsborgerskabsland ikke medlem af EU

(3)

Statsløs

(9)

Uoplyst

Tekniske specifikationer som for variablen »statsborgerskabsland«.

7.   Geografisk område

Geografisk område

Opdeling med lav detaljeringsgrad

Opdeling med medium detaljeringsgrad

Opdeling med høj detaljeringsgrad

Identifikation

GEO.L

GEO.M

GEO.H

NUTS-nomenklaturen

NUTS 0-niveau (hele landet)

Alle geografiske betegnelser på NUTS 2-niveau

eller statistisk region

Alle geografiske betegnelser på NUTS 3-niveau

eller statistisk region

(99999)

 

Uoplyst

Uoplyst

Den udgave af NUTS-nomenklaturen eller Statistiske Regioner, der er gældende ved udløbet af referenceåret, anvendes.

8.   Placering i fødselsrækkefølge (biologisk)

Placering i fødselsrækkefølge

Enkelt opdeling

Identifikation

LBO

(0)

I alt

(1)

1.

(2)

2.

(3)

3.

(4)

4. og flere

(9)

Uoplyst

I tilfælde af flerfødsler tælles hver levendefødte for sig. Tællingen omfatter ikke dødfødte, og der tages ikke hensyn til moderens civilstand på fødselstidspunktet eller tidligere, om de levendefødte er levende eller døde på referencedatoen, eller om de bor hos moderen.

9.   Hændelsesmåned

Hændelsesmåned

Enkelt opdeling

Identifikation

MOC

(0)

I alt

(1)

Januar

(2)

Februar

(3)

Marts

(4)

April

(5)

Maj

(6)

Juni

(7)

Juli

(8)

August

(9)

September

(10)

Oktober

(11)

November

(12)

December

(99)

Uoplyst

10.   Køn

Køn

Enkelt opdeling

Identifikation

SEX

(0)

I alt

(1)

Mand

(2)

Kvinde

Kategorien »Uoplyst« anvendes ikke. Tilfælde, hvor »Køn« er uoplyst, fordeles under anvendelse af de bedste nationale skøn.

11.   Fødselsår

Fødselsår

Enkelt opdeling

Identifikation

YOB.H

(0)

I alt

(1)

Referenceår

(2)

Referenceår – 1

(3)

Referenceår – 2

(4)

Referenceår – 3

(5)

Referenceår – 4

(6)

Referenceår – 5

(7)

Referenceår – 6

(8)

Referenceår – 7

(9)

Referenceår – 8

(10)

Referenceår – 9

(11)

Referenceår – 10

(12)

Referenceår – 11

(13)

Referenceår – 12

(14)

Referenceår – 13

(15)

Referenceår – 14

(16)

Referenceår – 15

(17)

Referenceår – 16

(18)

Referenceår – 17

(19)

Referenceår – 18

(20)

Referenceår – 19

(21)

Referenceår – 20

(22)

Referenceår – 21

(23)

Referenceår – 22

(24)

Referenceår – 23

(25)

Referenceår – 24

(26)

Referenceår – 25

(27)

Referenceår – 26

(28)

Referenceår – 27

(29)

Referenceår – 28

(30)

Referenceår – 29

(31)

Referenceår – 30

(32)

Referenceår – 31

(33)

Referenceår – 32

(34)

Referenceår – 33

(35)

Referenceår – 34

(36)

Referenceår – 35

(37)

Referenceår – 36

(38)

Referenceår – 37

(39)

Referenceår – 38

(40)

Referenceår – 39

(41)

Referenceår – 40

(42)

Referenceår – 41

(43)

Referenceår – 42

(44)

Referenceår – 43

(45)

Referenceår – 44

(46)

Referenceår – 45

(47)

Referenceår – 46

(48)

Referenceår – 47

(49)

Referenceår – 48

(50)

Referenceår – 49

(51)

Referenceår – 50

(52)

Referenceår – 51

(53)

Referenceår – 52

(54)

Referenceår – 53

(55)

Referenceår – 54

(56)

Referenceår – 55

(57)

Referenceår – 56

(58)

Referenceår – 57

(59)

Referenceår – 58

(60)

Referenceår – 59

(61)

Referenceår – 60

(62)

Referenceår – 61

(63)

Referenceår – 62

(64)

Referenceår – 63

(65)

Referenceår – 64

(66)

Referenceår – 65

(67)

Referenceår – 66

(68)

Referenceår – 67

(69)

Referenceår – 68

(70)

Referenceår – 69

(71)

Referenceår – 70

(72)

Referenceår – 71

(73)

Referenceår – 72

(74)

Referenceår – 73

(75)

Referenceår – 74

(76)

Referenceår – 75

(77)

Referenceår – 76

(78)

Referenceår – 77

(79)

Referenceår – 78

(80)

Referenceår – 79

(81)

Referenceår – 80

(82)

Referenceår – 81

(83)

Referenceår – 82

(84)

Referenceår – 83

(85)

Referenceår – 84

(86)

Referenceår – 85

(87)

Referenceår – 86

(88)

Referenceår – 87

(89)

Referenceår – 88

(90)

Referenceår – 89

(91)

Referenceår – 90

(92)

Referenceår – 91

(93)

Referenceår – 92

(94)

Referenceår – 93

(95)

Referenceår – 94

(96)

Referenceår – 95

(97)

Referenceår – 96

(98)

Referenceår – 97

(99)

Referenceår – 98

(100)

Referenceår – 99

(101)

Referenceår – 100

(102)

Referenceår – 101

(103)

Referenceår – 102

(104)

Referenceår – 103

(105)

Referenceår – 104

(106)

Referenceår – 105

(107)

Referenceår – 106

(108)

Referenceår – 107

(109)

Referenceår – 108

(110)

Referenceår – 109

(111)

Referenceår – 110

eller tidligere (3)

Kategorien »Uoplyst« anvendes ikke. Tilfælde, hvor »Fødselsår« er uoplyst, fordeles under anvendelse af de bedste nationale skøn.

12.   Moderens fødselsår

Moderens fødselsår

Enkelt opdeling

Identifikation

YBM

(0)

I alt

(1)

Referenceår – 14

eller senere

(2)

Referenceår – 15

(3)

Referenceår – 16

(4)

Referenceår – 17

(5)

Referenceår – 18

(6)

Referenceår – 19

(7)

Referenceår – 20

(8)

Referenceår – 21

(9)

Referenceår – 22

(10)

Referenceår – 23

(11)

Referenceår – 24

(12)

Referenceår – 25

(13)

Referenceår – 26

(14)

Referenceår – 27

(15)

Referenceår – 28

(16)

Referenceår – 29

(17)

Referenceår – 30

(18)

Referenceår – 31

(19)

Referenceår – 32

(20)

Referenceår – 33

(21)

Referenceår – 34

(22)

Referenceår – 35

(23)

Referenceår – 36

(24)

Referenceår – 37

(25)

Referenceår – 38

(26)

Referenceår – 39

(27)

Referenceår – 40

(28)

Referenceår – 41

(29)

Referenceår – 42

(30)

Referenceår – 43

(31)

Referenceår – 44

(32)

Referenceår – 45

(33)

Referenceår – 46

(34)

Referenceår – 47

(35)

Referenceår – 48

36)

Referenceår – 49

(37)

Referenceår – 50

eller tidligere

(99)

Uoplyst


(1)  Aldersfordelingen på femårsgrupper (AGE.L) kræves op til »100 år og derover«. Eurostat skal imidlertid kun formidle aldersdata fordelt på femårsgrupper op til »90 år og derover« (NUTS 3-niveau).

(2)  Aldersfordelingen på enkeltår (AGE.H) kræves op til »110 år og derover«. Eurostat skal imidlertid kun formidle aldersdata fordelt på enkeltår op til »100 år og derover« (nationalt niveau og NUTS 2-niveau).

(3)  Fødselstal fordelt på enkeltår (YOB.H) kræves op til »Referenceår - 110 år eller tidligere«. Eurostat skal imidlertid kun formidle fødselsdata fordelt på enkeltår op til »Referenceår - 100 år eller tidligere« (nationalt niveau og NUTS 2-niveau).


BILAG II

STATISTISKE TABELLER

1.   Data omhandlet i artikel 4, stk. 1

Tabel

Overskrift

Opdelinger, der skal krydstabuleres

POPDB

Befolkning

GEO.L

LVBDB

Levende fødsler

GEO.L

DTHDB

Dødsfald

GEO.L

2.   Data omhandlet i artikel 4, stk. 2

Tabel

Overskrift

Opdelinger, der skal krydstabuleres

POP01

Befolkningen fordelt på alder, køn og bopælsregion (niveau 2)

GEO.M, AGE.H, SEX

POP02

Befolkningen fordelt på alder, køn og bopælsregion (niveau 3)

GEO.H, AGE.L, SEX

LVB01

Levende fødsler fordelt på hændelsesmåned

GEO.L, MOC

LVB02

Levende fødsler fordelt på moderens alder, moderens fødselsår og moderens bopælsregion (niveau 2)

GEO.M, AGM.H, YBM

LVB03

Levende fødsler fordelt på moderens alder og moderens bopælsregion (niveau 3)

GEO.H, AGM.L

LVB04

Levende fødsler fordelt på moderens alder, moderens fødselsår og moderens fødeland

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM

LVB05

Levende fødsler fordelt på moderens alder, moderens fødselsår og moderens statsborgerskabsland

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM

LVB06

Levende fødsler fordelt på moderens alder, moderens fødselsår og placering i fødselsrækkefølge

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO

LVB07

Levende fødsler fordelt på moderens alder, moderens fødselsår og den nyfødtes køn

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX

DTH01

Dødsfald fordelt på hændelsesmåned

GEO.L, MOC

DTH02

Dødsfald fordelt på køn, alder, fødselsår og bopælsregion (niveau 2)

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H

DTH03

Dødsfald fordelt på køn, alder og bopælsregion (niveau 3)

GEO.H, SEX, AGE.L

DTH04

Dødsfald fordelt på køn, alder, fødselsår og fødeland

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M

DTH05

Dødsfald fordelt på køn, alder, fødselsår og statsborgerskabsland

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

3.   Data omhandlet i artikel 4, stk. 3

Tabel

Overskrift

Opdelinger, der skal krydstabuleres

LVBNC

Levende fødsler fordelt på hændelsesmåned

GEO.L, MOC

DTHNC

Dødsfald fordelt på hændelsesmåned

GEO.L, MOC


Top