EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0176

Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2014 af 25. februar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 EØS-relevant tekst

OJ L 56, 26.2.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/176/oj

26.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 176/2014

af 25. februar 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3d, stk. 3, og artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2003/87/EF opstiller retningslinjer for auktioners tidsmæssige og administrative forløb og andre aspekter i forbindelse med auktioner for at sikre, at auktioner gennemføres på en åben, gennemsigtig, ensartet og ikke-diskriminerende måde. Det fastsætter desuden, at Kommissionen overvåger det europæiske kvotemarkeds funktion.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 (2) fastsætter de kvotemængder, der skal auktioneres hvert år, på grundlag af den samlede mængde kvoter for Unionen for det pågældende år fratrukket de kvoter, der tildeles gratis. Det er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1210/2011 (3) desuden vedtaget at afvige fra denne tidsplan med henblik på at fastsætte de kvotemængder, der skal auktioneres inden 2013, og tilsvarende reducere de kvotemængder, der skal auktioneres i 2013 og 2014. Hovedformålet med at fastsætte mængderne er at sikre en problemfri overgang fra anden til tredje handelsperiode under skyldigt hensyn til behovet for at dække overholdelsesrisikoen i de første år af tredje handelsperiode. Mængderne er fastsat under hensyn til faktorer, der er bestemmende for kvoteudbuddet og -efterspørgslen på tidspunktet for vurderingen og en forudsætning om, at den økonomiske genopretning fortsætter.

(3)

Der bør tages hensyn til ekstraordinære ændringer i de faktorer, der er bestemmende for balancen mellem kvoteudbuddet og -efterspørgslen, deriblandt navnlig den fornyede økonomiske afmatning og de midlertidige faktorer, der er direkte relateret til overgangen til fase 3, herunder en stigning i mængden af kvoter, der er gyldige i den anden handelsperiode, men ikke udnyttet til overholdelse i den periode, en stigning i mængden af godkendte emissionsreduktioner og emissionsreduktionsenheder, som hidrører fra emissionsreduktionsprojekter, der er gennemført under CDM-mekanismen eller ifølge fælles gennemførelsesregler for returnering gældende for driftsledere, der er omfattet af systemet, en monetarisering af kvoter fra reserven for nytilkomne til tredje handelsperiode til støtte for demonstrationsprojekter vedrørende CO2-opsamling og -lagring samt vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi (NER300), jf. Kommissionens afgørelse 2010/670/EU (4), og en frigivelse af kvoter, der ikke er nødvendige i reserven for nytilkomne i anden handelsperiode. Selv om alle disse faktorer er behæftet med større eller mindre usikkerhed, er det vigtigt, at der rettidigt fastsættes passende justeringer af de årlige mængder, der skal auktioneres i perioden 2014-2020.

(4)

Det er et vigtigt aspekt af EU's klimapolitik at nedbringe risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (dvs. øget udledning af drivhusgasser i tredjelande, hvor der ikke er tilsvarende begrænsninger for drivhusgasemissioner) og undgå at pålægge visse energiintensive sektorer og delsektorer i EU, der er udsat for international konkurrence, et økonomisk pres. Derfor har Kommissionen analyseret de virkninger for de energiintensive sektorers konkurrencemæssige situation, der kan forventes som følge af revisionen af auktionernes tidsmæssige forløb (5) ud fra forudsætninger, der er gældende i januar 2014. I konsekvensanalysen bemærkes det, at direktiv 2003/87/EF indfører foranstaltninger, der skal imødegå risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder for energiintensive sektorer, herunder fortsat gratis kvotetildeling og opstilling af en liste over sektorer, hvor der menes at være risiko for udflytning af CO2-emissionskilder. Revisionen af auktionernes tidsmæssige forløb har ingen virkning for den mængde kvoter, der tildeles gratis hvert år, eller for den samlede mængde kvoter (loftet) for den periode, der begynder i 2013. Omend de potentielle virkninger for CO2-omkostningerne muligvis fordeles anderledes med tiden, viser konsekvensanalysen, at de forventes at ligge inden for de gennemsnitlige CO2-prisniveauer, der er forudsagt i den konsekvensanalyse fra Kommissionen, der ledsager pakken af foranstaltninger til gennemførelse af Unionens mål vedrørende klimaændringer og vedvarende energi for 2020 (6) og den efterfølgende analyse (7).

(5)

Eftersom de mængder, der skal auktioneres hvert år i perioden 2014-2016, reduceres, bør grænserne for auktionsmængden pr. individuel auktion på en auktionsplatform, der er udpeget af en medlemsstat, som ikke deltager i den fælles aktion, reduceres tilsvarende.

(6)

Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor ændres.

(7)

For at kunne finde anvendelse på auktioner, der gennemføres fra 2014 og frem, og for at sikre, at det europæiske kvotemarked fungerer korrekt, og at auktionerne er forudsigelige, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 1031/2010 ændres som følger:

1)

Efter andet afsnit i artikel 10, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»De kvotemængder, der skal auktioneres et bestemt år i perioden 2014-2016 som fastsat i henhold til første eller andet afsnit i dette stykke, reduceres med den kvotemængde, der er angivet i anden kolonne ud for det pågældende år i tabellen i bilag IV til denne forordning.

Hvis den mængde, der reduceres med i 2014, jf. bilag IV, ikke kan spredes ud over en periode på mere end ni måneder, nedsættes den med 100 mio. kvoter og derefter med samme mængde for hvert af årets kvartaler. I så fald justeres de mængder, der reduceres med i 2015 og 2016, tilsvarende med lige store mængder.

De kvotemængder, der skal auktioneres et bestemt år i perioden 2019-2020, som fastsat i henhold til første eller andet afsnit i dette stykke, forhøjes med den kvotemængde, der er angivet i tredje kolonne ud for det pågældende år i tabellen i bilag IV til denne forordning.

For så vidt angår medlemsstater, der anvender artikel 10c i direktiv 2003/87/EF, må den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres året efter den justering, der er fastsat i anden kolonne i tabellen i bilag IV til denne forordning, ikke være mindre end den mængde kvoter, der midlertidigt tildeles gratis til anlæg for elproduktion det samme år, jf. dog artikel 10c, stk. 2, første punktum i direktiv 2003/87/EF.

Såfremt artikel 10c i direktiv 2003/87/EF anvendes, forhøjes den samlede mængde kvoter, som en medlemsstat skal auktionere et bestemt år i perioden 2014-2016, om nødvendigt tilsvarende. Såfremt den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, forhøjes i henhold til foregående punktum, reduceres den efterfølgende for at sikre, at fordelingen i henhold til dette stykke, første afsnit, overholdes. De kvotemængder, der skal auktioneres som omhandlet i anden og tredje kolonne i tabellen i bilag IV til denne forordning, justeres med henblik på at afspejle enhver sådan forhøjelse eller reduktion.«

2)

Sidste sætning i artikel 32, stk. 1, affattes således:

»Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som auktioneres på en individuel auktion af førnævnte auktionsplatforme i perioden 2014-2016, må dog ikke være mindre end 2 mio. kvoter.«

3)

Følgende bilag indsættes efter bilag III:

»BILAG IV

Justering af de kvotemængder (i mio.) til auktionering i 2013-2020, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2

År

Mængde, der reduceres med

Mængde, der forhøjes med

2013

 

 

2014

400

 

2015

300

 

2016

200

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

300

2020

 

600«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens Forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1210/2011 af 23. november 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres inden 2013 (EUT L 308 af 24.11.2011, s. 2).

(4)  Kommissionens afgørelse af 3. november 2010 om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO 2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39).

(5)  Konsekvensanalysen til Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2014 af 25. februar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020, findes på http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf

(6)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(7)  Meddelelse — »Analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder« (KOM(2010) 265 endelig).


Top