EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0136

Kommissionens forordning (EU) nr. 136/2014 af 11. februar 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) EØS-relevant tekst

OJ L 43, 13.2.2014, p. 12–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/136/oj

13.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 136/2014

af 11. februar 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (1), særlig artikel 39, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (3), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 715/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer (4) fastsætter de fælles tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og udskiftningsdele med hensyn til emission samt bestemmelser om overensstemmelse efter ibrugtagning, forureningsbegrænsende anordningers holdbarhed, egendiagnosesystemer (OBD), måling af brændstofforbrug og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

(2)

Direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 fastlægger en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. Direktivet fastlægger det format, som typegodkendelsesdokumenterne skal have, og præciserer grundlaget for udformning af motorspecifikationer, herunder værdier for motoreffekt og dermed forbundne parametre.

(3)

EF-typegodkendelsesnummeret, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 692/2008, indeholder bogstaver (Euro 5-trinnet og Euro 6-trinnet), der angiver de emissionsgrænseværdier og OBD-krav, i henhold til hvilke godkendelsen blev meddelt. Hvert trin, der angives i form af et bogstav, indeholder den obligatoriske gennemførelsesdato for certificering af nye køretøjer og for alle nye køretøjer samt sidste registreringsdato.

(4)

Køretøjsfabrikanterne kan typegodkende køretøjer med strengere krav, inden disse krav bliver obligatoriske. Med de nye Euro 6-trin vil det blive muligt at certificere køretøjer med lavere emissionsniveauer, inden disse emissionsniveauer træder i kraft.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF ophævede med virkning fra den 31. december 2013 direktiv 80/1269/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers motoreffekt (5). Det er derfor nødvendigt at overføre bestemmelserne i direktiv 80/1269/EØF i forordning (EF) nr. 715/2007.

(6)

I forordning (EF) Nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 582/2011 specificeres de referencebrændstoffer, som bør anvendes af bilfabrikanter til at gennemføre emissionsprøvninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009. Referencebrændstoffernes egenskaber afspejler egenskaberne i de mest almindeligt anvendte brændstoffer på markedet på det tidspunkt, da forordning (EF) Nr. 692/2008 blev vedtaget. På grund af den øgede brug af biobrændstoffer på markedet i de seneste år bør specifikationerne for referencebrændstoffer imidlertid tilpasses, således at de svarer til de brændstoffer, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt og i den nærmeste fremtid på EU-markedet.

(7)

Referencebrændstofferne i forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 582/2011 bør tilpasses for at harmonisere procedurerne for lette og tunge køretøjer og således mindske omkostningerne ved typegodkendelse.

(8)

Direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2007/46/EF

Bilag I, III, IV, IX og XI til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Ændringer af forordning (EF) nr. 692/2008

I forordning (EF) nr. 692/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes som nr. 37, 38, 39 og 40:

»37.   »nettoeffekt«: effekt målt i prøvebænk på enden af krumtapakslen, eller tilsvarende ved en given motorhastighed og med det tilbehør, som er prøvet i henhold til bilag XX (Måling af motorens nettoeffekt, nettoeffekt og den maksimale effekt over 30 minutter for et elektrisk fremdriftssystem), og bestemt under atmosfæriske referencebetingelser

38.   »maksimal nettoeffekt«: nettoeffektens højeste værdi målt ved fuld motorbelastning

39.   »maksimal effekt over 30 minutter«: et elektrisk fremdriftssystems maksimale nettoeffekt ved jævnstrøm, jf. punkt 5.3.2 i FN/ECE-regulativ Nr. 85 (6)

40.   »koldstart«: en kølevæsketemperatur (eller tilsvarende temperatur) ved motorstart på højst 35 °C og højst 7 K højere end den omgivende temperatur (hvis den foreligger) ved motorstart.«

2)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   For at opnå EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal fabrikanten dokumentere, at køretøjerne opfylder kravene i de prøvningsprocedurer, der er fastsat i bilag III til VIII, X til XII, XIV, XVI og XX til denne forordning. Fabrikanten skal ligeledes sikre, at køretøjerne er i overensstemmelse med de specifikationer for referencebrændstoffer, som er fastsat i bilag IX til denne forordning.«

3)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvis alle relevante krav er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

Med forbehold af bestemmelserne i bilag VII til direktiv 2007/46/EF udformes del 3 af typegodkendelsesnummeret i overensstemmelse med tillæg 6 til bilag I til denne forordning.

En godkendelsesmyndighed må ikke tildele samme nummer til to forskellige køretøjstyper.

For køretøjstyper, der er godkendt i henhold til Euro 5-emissionsgrænserne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007, anses de relevante krav for at være opfyldt, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

kravene i artikel 13 er opfyldt

b)

køretøjet er godkendt i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 83, ændringsserie 06, regulativ nr. 85, regulativ nr. 101, ændringsserie 01, og for køretøjer med kompressionstænding regulativ nr. 24, del III, ændringsserie 03:

I det i fjerde afsnit nævnte tilfælde finder artikel 14 anvendelse.«

4)

Bilag I, III, IV, IX, XI og XII ændres i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.

5)

Teksten i denne forordnings bilag III indsættes som bilag XX.

Artikel 3

Ændringer af forordning (EU) nr. 582/2011

Bilag VIII og IX til forordning (EU) nr. 582/2011 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 4

Overgangsbestemmelser

1.   Fra den 1. januar 2015 skal fabrikanterne levere typeattester, der er i overensstemmelse med denne forordning.

2.   For så vidt angår opfyldelse af kravene i bilag XX til forordning (EF) nr. 692/2008 forbliver typeattester, som er meddelt på baggrund af godtgjort overensstemmelse med direktiv 80/1269/EØF og/eller FN/ECE-regulativ nr. 85, som er gyldige før ikrafttrædelsesdatoen for nærværende forordning, gyldige indtil den 31. august 2018.

3.   Bilag IV til denne forordning finder anvendelse fra de datoer, der er angivet i række C i tabel 1 i tillæg 9 i bilag I til forordning (EU) nr. 582/2011.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(3)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1.

(4)  EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1.

(5)  EFT L 375 af 31.12.1980, s. 46.

(6)  EUT L 326 af 24.11.2006, s. 55.


BILAG I

Ændringer af direktiv 2007/46/EF

I bilag I, III, IV, IX og XI til direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

som punkt 3.3.1.1.1 og 3.3.1.1.2 indsættes:

»3.3.1.1.1.

Maksimal nettoeffekt (n) … kW

(opgivet af fabrikanten)

3.3.1.1.2.

Maksimal effekt over 30 minutter (n) … kW

(opgivet af fabrikanten)«

b)

I de forklarende bemærkninger, affattes den forklarende note (n) således:

»(n)

Bestemt i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 eller forordning (EF) nr. 595/2009.«

2)

I del I, A, i bilag III indsættes følgende som punkt 3.3.1.1.1 og 3.3.1.1.2:

»3.3.1.1.1.

Maksimal nettoeffekt (n) … kW

(opgivet af fabrikanten)

3.3.1.1.2.

Maksimal effekt over 30 minutter (n) … kW

(opgivet af fabrikanten)«

3)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I del I foretages følgende ændringer:

i)

Linje 40 i tabellen udgår.

ii)

Forklarende note (7) udgår.

b)

I tillæg 1 til del I foretages følgende ændringer:

i)

I tabel 1 affattes emne 2 således:

»2

Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 715/2007

 

A

a)

Egendiagnose-system (OBD)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system, der opfylder kravene i artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 692/2008 (OBD-systemet skal være konstrueret til som minimum at registrere fejl i motorstyringssystemet).

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnoseværktøjer.

b)

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Ikke relevant

c)

Adgang til informationer

Det er tilstrækkeligt, at fabrikanten giver adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer på en lettilgængelig og hurtig måde.

d)

Effektmåling

(Når fabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant).

Prøvebænkdata fra motorens fabrikant accepteres, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs. med mindst samme ECU).

Effektprøvning kan udføres på et chassisdynamometer. Der skal tages hensyn til tab i transmissionen.«

ii)

Emne 40 i tabel 1 udgår.

iii)

Emne 41A i tabel 1 affattes således:

»41A

Emissioner (Euro VI) tunge erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF)

nr. 595/2009

 

A

Med undtagelse af kravsættet vedrørende OBD og adgang til informationer.

Effektmåling

(Når fabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant).

Prøvebænkdata fra motorens fabrikant accepteres, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs. med mindst samme ECU).

Effektprøvning kan udføres på et chassisdynamometer. Der skal tages hensyn til tab i transmissionen.«

iv)

I tabel 2 affattes emne 2 således:

»2

Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 715/2007

 

A

a)

Egendiagnose-system (OBD)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system, der opfylder kravene i artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 692/2008 (OBD-systemet skal være konstrueret til som minimum at registrere fejl i motorstyringssystemet).

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnose-værktøjer.

b)

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Ikke relevant

c)

Adgang til informationer

Det er tilstrækkeligt, at fabrikanten giver adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer på en lettilgængelig og hurtig måde.

d)

Effektmåling

(Når fabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant).

Prøvebænkdata fra motorens fabrikant accepteres, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs. med mindst samme ECU).

Effektprøvning kan udføres på et chassisdynamometer. Der skal tages hensyn til tab i transmissionen.«

v)

Emne 40 i tabel 2 udgår.

vi)

Emne 41A i tabel 2 affattes således:

»41A

Emissioner (Euro VI) tunge erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF)

nr. 595/2009

 

A

Med undtagelse af kravsættet vedrørende OBD og adgang til informationer.

Effektmåling

(Når fabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant).

Prøvebænkdata fra motorens fabrikant accepteres, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs. med mindst samme ECU).

Effektprøvning kan udføres på et chassisdynamometer. Der skal tages hensyn til effekttab i transmissionen.«

c)

I tillæg 2 til del I foretages følgende ændringer:

i)

i punkt 4, del I, affattes emne 2a i tabellen således:

»2a

Forordning (EF) nr. 715/2007

(Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer)

Udstødningsemissioner

a)

Der gennemføres en type I-prøvning i overensstemmelse med bilag III til forordning (EF) nr. 692/2008 ved anvendelse af de forringelsesfaktorer, der er fastsat i punkt 1.4 i bilag VII til forordning (EF) nr. 692/2008. De grænseværdier, der skal anvendes, er dem, der er fastsat i skema 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007.

b)

Det kræves ikke, at køretøjet har kørt mindst 3 000 km, som det ellers kræves i punkt 3.1.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83.

c)

Det brændstof, der skal anvendes til prøvningen, skal være det referencebrændstof, der er foreskrevet i bilag IX til forordning (EF) nr. 692/2008.

d)

Dynamometeret indstilles i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i punkt 3.2 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83.

e)

Prøvningen omhandlet i litra a) gennemføres ikke, hvis det kan dokumenteres, at køretøjet overholder en af de californiske retsakter, der er nævnt i afsnit 2 i bilag I i forordning (EF) nr. 692/2008.

Fordampningsemissioner

Køretøjer udstyret med benzindrevet motor skal være udstyret med system til begrænsning af fordampningsemissioner (f.eks. trækulsbeholder).

Emissioner fra krumtaphus

Det kræves, at der forefindes en anordning til recirkulation af krumtaphusgasser.

OBD (egendiagnosesystem)

a)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system.

b)

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnoseværktøjer, der anvendes til periodiske tekniske syn.

Røgtæthed

a)

Køretøjer udstyret med dieseldrevet motor prøves i overensstemmelse med prøvningsmetoderne omhandlet i tillæg 2 til bilag IV til forordning (EF) nr. 692/2008.

b)

Den korrigerede værdi af absorptionskoefficienten skal påføres på et let synligt og let tilgængeligt sted.

CO2-emissioner og brændstofforbrug

a)

Der gennemføres en prøvning i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008.

b)

Det kræves ikke, at køretøjet har kørt mindst 3 000 km, som det ellers kræves i punkt 3.1.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83.

c)

Hvis det køretøjet overholder de californiske retsakter, der er nævnt i afsnit 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008, og der derfor ikke kræves en prøvning af udstødningsemissioner, beregner medlemsstaterne CO2-emissioner og brændstofforbrug ved hjælp af de formler, der er fastsat i de forklarende bemærkninger (b) og (c).

Adgang til informationer

Bestemmelserne om adgang til informationer finder ikke anvendelse.

Effektmåling

a)

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra fabrikanten om den maksimale motoreffekt i kW og det tilsvarende motorhastighed (omdr./min.).

b)

Alternativt kan der henvises til en fremstilling af motorens effektkurve, der giver samme oplysninger.«

ii)

i punkt 4, del I, udgår emne 40 i tabellen.

iii)

i punkt 4, del I, indsættes punkt 41a i tabellen

»41 a

Forordning (EF) nr. 595/2009

Emissioner (Euro VI), tunge erhvervskøretøjer - OBD

Udstødningsemissioner

a)

Der gennemføres en prøvning i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 582/2011 ved anvendelse af de forringelsesfaktorer, der er fastsat i punkt 3.6.1 i bilag VI til forordning (EU) nr. 582/2011.

b)

De grænseværdier, der skal anvendes, er dem, der er fastsat i tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009.

c)

Det brændstof, der skal anvendes til prøvningen, skal være det referencebrændstof, der er foreskrevet i bilag IX til forordning (EU) nr. 582/2011.

CO2-emissioner

CO2-emissioner og brændstofforbrug bestemmes i overensstemmelse med bilag VIII til forordning (EU) nr. 582/2011.

OBD (egendiagnosesystem)

a)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system.

b)

OBD-systemets grænseflade skal kunne kommunikere med et eksternt OBD-scanningsværktøj som beskrevet i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011.

Krav til sikring af NOx-begrænsningsforanstaltningernes korrekte funktion

Køretøjet skal være forsynet med et system, der sikrer, at NOx-begrænsningsforanstaltningerne fungerer korrekt i overensstemmelse med bilag XIII til forordning (EU) nr. 582/2011. Desuden finder bestemmelserne om alternativ typegodkendelse i punkt 2.1 i nævnte bilag også anvendelse.

Effektmåling

a)

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra fabrikanten om den maksimale motoreffekt i kW og den tilsvarende motorhastighed (omdr./min.).

b)

Alternativt kan der henvises til en fremstilling af motorens effektkurve, der giver samme oplysninger.«

iv)

i punkt 4, del II, affattes emne 2a i tabellen således:

»2a

Forordning (EF) nr. 715/2007

(Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer)

Udstødningsemissioner

a)

Der gennemføres en type I-prøvning i overensstemmelse med bilag III til forordning (EF) nr. 692/2008 ved anvendelse af de forringelsesfaktorer, der er fastsat i punkt 1.4 i bilag VII til forordning (EF) nr. 692/2008. De grænseværdier, der skal anvendes, er dem, der er fastsat i skema 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007.

b)

Det kræves ikke, at køretøjet har kørt mindst 3 000 km, som det ellers kræves i punkt 3.1.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83.

c)

Det brændstof, der skal anvendes til prøvningen, skal være det referencebrændstof, der er foreskrevet i bilag IX til forordning (EF) nr. 692/2008.

d)

Dynamometeret indstilles i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i punkt 3.2 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83.

e)

Prøvningen omhandlet i litra a) gennemføres ikke, hvis det kan dokumenteres, at køretøjet overholder en af de californiske retsakter, der er nævnt i afsnit 2 i bilag I i forordning (EF) nr. 692/2008.

Fordampningsemissioner

Køretøjer udstyret med benzindrevet motor skal være udstyret med system til begrænsning af fordampningsemissioner (f.eks. trækulsbeholder).

Emissioner fra krumtaphus

Det kræves, at der forefindes en anordning til recirkulation af krumtaphusgasser.

OBD (egendiagnosesystem)

a)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system.

b)

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnoseværktøjer, der anvendes til periodiske tekniske syn.

Røgtæthed

a)

Køretøjer udstyret med dieseldrevet motor prøves i overensstemmelse med prøvningsmetoderne omhandlet i tillæg 2 til bilag IV til forordning (EF) nr. 692/2008.

b)

Den korrigerede værdi af absorptionskoefficienten skal påføres på et let synligt og let tilgængeligt sted.

CO2-emissioner og brændstofforbrug

a)

Der gennemføres en prøvning i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008.

b)

Det kræves ikke, at køretøjet har kørt mindst 3 000 km, som det ellers kræves i punkt 3.1.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83.

c)

Hvis køretøjet overholder de californiske retsakter, der er nævnt i afsnit 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008, og der derfor ikke kræves en prøvning af udstødningsemissioner, beregner medlemsstaterne CO2-emissioner og brændstofforbrug ved hjælp af de formler, der er fastsat i de forklarende bemærkninger (b) og (c).

Adgang til informationer

Bestemmelserne om adgang til informationer finder ikke anvendelse.

Effektmåling

a)

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra fabrikanten om den maksimale motoreffekt i kW og det tilsvarende omdrejningstal (omdr./min.).

b)

Alternativt kan der henvises til en fremstilling af motorens effektkurve, der giver samme oplysninger.«

v)

i punkt 4, del II, udgår tabellens emne 40.

vi)

i punkt 4, del II, indsættes punkt 41a i tabellen

»41a

Forordning (EF) nr. 595/2009

Emissioner (Euro VI), tunge erhvervskøretøjer - OBD

Udstødningsemissioner

a)

Der gennemføres en prøvning i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 582/2011 ved anvendelse af de forringelsesfaktorer, der er fastsat i punkt 3.6.1 i bilag VI til forordning (EU) nr. 582/2011.

b)

De grænseværdier, der skal anvendes, er dem, der er fastsat i tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009.

c)

Det brændstof, der skal anvendes til prøvningen, skal være det referencebrændstof, der er foreskrevet i bilag IX til forordning (EU) nr. 582/2011.

CO2-emissioner

CO2-emissioner og brændstofforbrug bestemmes i overensstemmelse med bilag VIII til forordning (EU) nr. 582/2011.

OBD (egendiagnosesystem)

a)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system.

b)

OBD-systemets grænseflade skal kunne kommunikere med et eksternt OBD-scanningsværktøj som beskrevet i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011.

Krav til sikring af NOx-begrænsningsforanstaltningernes korrekte funktion

Køretøjet skal være forsynet et system, der sikrer, at NOx-begrænsningsforanstaltningerne fungerer korrekt i overensstemmelse med bilag XIII til forordning (EU) nr. 582/2011. Desuden finder bestemmelserne om alternativ typegodkendelse i punkt 2.1 i pågældende bilag også anvendelse.

Effektmåling

a)

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra fabrikanten om den maksimale motoreffekt i kW og det tilsvarende omdrejningstal.

b)

Alternativt kan der henvises til en fremstilling af motorens effektkurve, der giver samme oplysninger.«

4)

i tillægget til bilag VI udgår tabellens emne 40.

5)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I del I foretages følgende ændringer:

i)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE M1 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

ii)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE M2 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

iii)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE M3 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

iv)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE N1 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

v)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE N2 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

vi)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE N3 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

b)

I del II foretages følgende ændringer:

i)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE M1 (færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

ii)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE M2 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

iii)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE M3 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

iv)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE N1 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

v)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE N2 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1

vi)

punkt 27 på »SIDE 2 KØRETØJSKLASSE N3 (delvis opbyggede køretøjer)« affattes således:

»27.   Maksimal effekt

27.1.

Maksimal nettoeffekt (g): … kW ved … min–1 (forbrændingsmotorer) (1)

27.2.

Maksimal timeeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.3.

Maksimal nettoeffekt: … kW (elektrisk motor) (1)

27.4.

Maksimal effekt over 30 minutter: … kW (elektrisk motor) (1


BILAG II

Ændringer af forordning (EF) nr. 692/2008

I forordning (EF) nr. 692/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Der indsættes et bilag XX i bilagsfortegnelsen:

»BILAG XX Måling af motoreffekt«;

2)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.4 affattes således:

»2.4.   Prøvning

2.4.1.   Figur I.2.4 illustrerer prøvningerne for typegodkendelse af et køretøj. De specifikke prøvningsprocedurer er beskrevet i bilag II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII og XVI (1) og XX.

Figur I.2.4

Anvendelse af forskrifter ved typegodkendelse og udvidelser

Køretøjsklasse

Køretøjer med motorer med styret tænding og hybrider deraf

Køretøjer med motorer med kompressionstænding og hybrider deraf

Rent elektriske køretøjer

Køretøjer med hydrogenbrændselscelle

Enkeltbrændstof

Dobbeltbrændstof (2)

Blandingsbrændstof (2)

Blandingsbrændstof

Enkeltbrændstof

Reference-brændstof

Benzin

(E5/E10) (6)

LPG

NG/biomethan

Hydrogen

Benzin (E5/E10) (6)

Benzin (E5/E10) (6)

Benzin (E5/E10) (6)

Benzin (E5/E10) (6)

NG/biomethan

Diesel

(B5/B7) (6)

Diesel

(B5/B7) (6)

LPG

NG/biomethan

Hydrogen

Ethanol

(E85)

H2NG

Biodiesel

Forurenende gasser

(Type 1-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja (5)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer) (5)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja (kun B5/B7) (3)  (6)

Ja

Partikelmasse og partikelantal

(Type 1-prøvning)

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja (kun B5/B7) (3)  (6)

Ja

Emissioner ved tomgang

(Type 2-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(kun benzin)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(kun NG/biomethan)

Emissioner fra krumtaphus

(Type 3-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun NG/biomethan)

Fordampningsemissioner

(Type 4-prøvning)

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Holdbarhed

(Type 5-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun NG/biomethan)

Ja (kun B5/B7) (3)  (6)

Ja

Emissioner ved lave temperaturer

(Type 6-prøvning)

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja (4)

(begge brændstoffer)

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja (kun B5/B7) (3)  (6)

Ja

Egendiagnose-system

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

CO2-emissioner, brændstofforbrug, elektrisk energiforbrug og elektrisk rækkevidde

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja (kun B5/B7) (3)  (6)

Ja

Ja

Ja

Røgtæthed

Ja (kun B5/B7) (3)  (6)

Ja

Motoreffekt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

b)

Efter figur I.2.4 indsættes følgende tekst:

»Forklarende bemærkning:

Datoerne for anvendelse af referencebrændstofferne E10 og B7 til alle nye køretøjer er fastsat for at minimere prøvningsbyrden. Hvis der imidlertid foreligger teknisk dokumentation for, at emissionerne fra køretøjer, der er certificeret med E5- eller B5-referencebrændstoffer, er betydeligt højere ved prøvning med E10 eller B7, bør Kommissionen fremsætte et forslag om fremrykning af disse anvendelsesdatoer.«

c)

I tillæg 3 foretages følgende ændringer:

i)

I punkt 3.2.1.8 og 3.2.1.10, affattes fodnote (a) således:

»(a)

Bestemmes i overensstemmelse med kravene i bilag XX til denne forordning.«

ii)

Punkt 3.3.1.1 affattes således:

3.3.1.1.   Maksimal timeeffekt: … kW

(opgivet af fabrikanten)

3.3.1.1.1.   Maksimal nettoeffekt (a) … kW

(opgivet af fabrikanten)

3.3.1.1.2.   Maksimal effekt over 30 minutter (a) … kW

kW (opgivet af fabrikanten)«

iii)

Punkt 3.5.3 affattes således:

»3.5.3.   Elektrisk energiforbrug for elektriske køretøjer«

iv)

Som punkt 3.5.3.1 og 3.5.3.2 indsættes:

3.5.3.1.   Elektrisk energiforbrug for rent elektriske køretøjer … Wh/km

3.5.3.2.   Elektrisk energiforbrug for hybride elkøretøjer med ekstern opladning

3.5.3.2.1.   Elektrisk energiforbrug (betingelse A, kombineret) … (Wh/km)

3.5.3.2.2.   Elektrisk energiforbrug (betingelse B, kombineret) … (Wh/km)

3.5.3.2.3.   Elektrisk energiforbrug (vægtet, blandet) … Wh/km«.

v)

Punkt 3.5.4 til 3.5.4.3 udgår

d)

I tillæg 4 foretages følgende ændringer af »Addendum til EF-typegodkendelsesattest nr...«:

i)

Følgende indsættes som punkt 1.11.3:

1.11.3   Maksimalt nettodrejningsmoment: … Nm, ved … min–1«

ii)

Punkt 4 affattes således:

»4.   Effektmåling

Maksimal nettoeffekt for forbrændingsmotorer, nettoeffekt og maksimal effekt over 30 minutter for elektriske fremdriftssystemer

4.1.   Forbrændingsmotorens nettoeffekt

4.1.1.   Motorhastighed (rpm) …

4.1.2.   Målt brændstoftilførsel (g/h) …

4.1.3   Målt drejningsmoment (Nm) …

4.1.4.   Målt effekt (kW) …

4.1.5.   Barometertryk (kPa) …

4.1.6.   Vanddamptryk (kPa) …

4.1.7.   Indsugningsluftens temperatur (K) …

4.1.8.   Effektkorrektionsfaktor, hvis anvendt …

4.1.9.   Korrigeret effekt (kW) …

4.1.10.   Hjælpemotor (kW) …

4.1.11.   Nettoeffekt (kW) …

4.1.12.   Nettodrejningsmoment (Nm) …

4.1.13.   Korrigeret specifikt brændstofforbrug g/(kWh) …

4.2.   Elektrisk(e) fremdriftssystem(er):

4.2.1.   Angivne tal

4.2.2.   Maksimal nettoeffekt … kW, ved … min–1

4.2.3.   Maksimal nettoeffekt … Nm, ved … min–1

4.2.4.   Maksimalt nettodrejningsmoment ved hastighed nul: … Nm

4.2.5.   Maksimal effekt over 30 minutter: … kW

4.2.6.   Væsentlige egenskaber for det elektriske fremdriftssystem

4.2.7.   Prøvespænding (DC): … V

4.2.8.   Arbejdsprincip: …

4.2.9.   Kølesystem:

4.2.10.   Motor: (væske/luft) (7)

4.2.11.   Variator: (væske/luft) (7)

iii)

Følgende indsættes som punkt 5:

»5.   Bemærkninger: …«

e)

Bilag 6, tabel 1, affattes således:

»Tabel 1

Bogstav

Emis_sionsstand_ard

OBD- standard

Køretøjsklasse og -kategori

Motor

Gennemførelsesdato: nye typer

Gennemførelsesdato: Nye køretøjer

Seneste registreringsdato

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 kategori I

KT, ST

1.9.2009.

1.1.2011.

31.12.2012.

B

Euro 5a

Euro 5

M1 til opfyldelse af specifikke sociale behov (bortset fra M1G)

KT

1.9.2009.

1.1.2012.

31.12.2012.

C

Euro 5a

Euro 5

M1G til opfyldelse af specifikke sociale behov

KT

1.9.2009.

1.1.2012.

31.8.2012.

D

Euro 5a

Euro 5

N1 kategori II

KT, ST

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 kategori III, N2

KT, ST

1.9.2010

1.1.2012.

31.12.2012.

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 kategori I

KT, ST

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 til opfyldelse af specifikke sociale behov (bortset fra M1G)

KT

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 kategori II

KT, ST

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 kategori III, N2

KT, ST

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 kategori I

KT, ST

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 til opfyldelse af specifikke sociale behov (bortset fra M1G)

KT

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 kategori II

KT, ST

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 kategori III, N2

KT, ST

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6-a

Euro 6-

M, N1 kategori I

KT

 

 

31.12.2012.

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 kategori II

KT

 

 

31.12.2012.

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 kategori III, N2

KT

 

 

31.12.2012.

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 kategori I

KT

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 kategori II

KT

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 kategori III, N2

KT

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6- plus UPR

M, N1 kategori I

KT

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6- plus UPR

N1 kategori II

KT

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6- plus IUPR

N1 kategori III, N2

KT

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 kategori I

KT, ST

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 kategori II

KT, ST

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 kategori III, N2

KT, ST

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-1

M, N1 kategori I

KT, ST

 

 

31.8.2018

ZB

Euro 6c

Euro 6-1

N1 kategori II

KT, ST

 

 

31.8.2019

ZC

Euro 6c

Euro 6-1

N1 kategori III, N2

KT, ST

 

 

31.8.2019

ZD

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 kategori I

KT, ST

1.9.2017

1.9.2018

 

ZE

Euro 6c

Euro 6-2

N1 kategori II

KT, ST

1.9.2018

1.9.2019

 

ZF

Euro 6c

Euro 6-2

N1 kategori III, N2

KT, ST

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

Ikke relevant

Ikke relevant

Alle køretøjer

Batteri Rent elektrisk

1.9.2009.

1.1.2011.

 

ZY

Ikke relevant

Ikke relevant

Alle køretøjer

Brændselscelle Rent elektrisk

1.9.2009.

1.1.2011.

 

ZZ

Ikke relevant

Ikke relevant

Alle køretøjer med sikkerhedscertifikater i henhold til punkt 2.1.1 i bilag I

KT, ST

1.9.2009.

1.1.2011.

 

»Euro 5a«-emissionsnorm= omfatter ikke den reviderede metode til måling af partikelmasse, partikelantalnorm og prøvning af lavtemperaturemissioner ved brug af biobrændstof i blandingsbrændstofkøretøjer.

»Euro 5b«-emissionsnorm= komplette Euro 5-emissionskrav, inkl. den reviderede metode til måling af partikelmasse, partikelantalnorm for KT-køretøjer og prøvning af lavtemperaturemissioner ved brug af biobrændstof i blandingsbrændstofkøretøjer.

»Euro 6a«-emissionsnorm= omfatter ikke den reviderede metode til måling af partikelmasse, partikelantalnorm og prøvning af lavtemperaturemissioner ved brug af biobrændstof i blandingsbrændstofkøretøjer.

»Euro 6b«-emissionsnorm= Euro 6-emissionskrav, inkl. den reviderede metode til måling af partikelmasse, partikelantal normer (foreløbige værdier for ST-køretøjer) og prøvning af lavtemperaturemissioner ved brug af biobrændstof i blandingsbrændstofkøretøjer.

»Euro 6c«-emissionsnorm= komplette Euro 6-emissionskrav, dvs. Euro 6b-emissionsnorm og endelige partikelantalnormer for køretøjer med styret tænding (ST) og anvendelse af E10- og B7-referencebrændstof (hvis relevant).

»Euro 5«-OBD-norm= grundlæggende Euro 5-OBD-krav, ekskl. parametre for funktion efter ibrugtagning (IUPR), NOx–overvågning af benzindrevne køretøjer og skærpede PM-grænseværdier for diesel.

»Euro 5+«-OBD-normer= omfatter lempede parametre for funktion efter ibrugtagning (IUPR), NOx–overvågning af benzindrevne køretøjer og skærpede PM-grænseværdier for diesel.

»Euro 6«-OBD-norm= lempede OBD-grænseværdier

»Euro 6-plus IUPR«-OBD-norm= omfatter lempede OBD-grænseværdier og lempede parametre for funktion efter ibrugtagning (IUPR).

»Euro 6-1«-OBD-norm= komplette Euro 6-OBD-krav, men med foreløbige OBD-grænseværdier som defineret i punkt 2.3.4 i bilag XI og delvist lempede parametre for funktion efter ibrugtagning (IUPR).

»Euro 6-2« OBD-norm= komplette Euro 6 OBD-krav, men med endelige OBD-grænseværdier som defineret i punkt 2.3.3 i bilag XI.«

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.4 affattes således:

3.4.   Carbonhydridforholdet i punkt 8.2 læses som følger:

For benzin (E5) (C1H1,89O0,016)

d = 0,631 g/l

For benzin (E10) (C1H1,93O0,033)

d = 0,645 g/l

For diesel (B5) (C1H1,86O0,005)

d = 0,622 g/l

For diesel (B5) (C1H1,86O0,007)

d = 0,623 g/l

For LPG (C1H2,525)

d = 0,649 g/l

For NG/biomethan (CH4)

d = 0,714 g/l

For ethanol (E85) (C1H2,74O0,385)

d = 0,932 g/l

For ethanol (E75) (C1H2,61O0,329)

d = 0,886 g/l

For H2NG

Formula

g/l

A er mængden af NG/biomethan i H2NG-blandingen udtrykt i volumenprocent«

b)

I punkt 3.8 affattes tabellen således:

»Brændstof

X

Benzin (E5)

13,4

Benzin (E10)

13,4

Diesel (B5)

13,5

Diesel (B7)

13,5

LPG

11,9

NG/biomethan

9,5

Ethanol (E85)

12,5

Ethanol (E75)

12,7«

4)

I bilag IV, tillæg 1, affattes punkt 2.2 således:

2.2.   Atomforholdet i punkt 5.3.7.3 læses som følger:

Hcv= atomforholdet mellem hydrogen og kulstof

for benzin (E5) 1,89

for benzin (E10) 1,93

for LPG 2,53

for NG/biomethan 4,0

for ethanol (E85) 2,74

for ethanol (E75) 2,61

Ocv= atomforholdet mellem oxygen og kulstof

for benzin (E5) 0,016

for benzin (E10) 0,033

for LPG 0,0

for NG/biomethan 0,0

for ethanol (E85) 0,39

for ethanol (E75) 0,329«.

5)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

I punkt 1 indsættes følgende tabel mellem tabellen »Type: Benzin (E5)« og tabellen »Type: Ethanol (E85)«:

»Type: Benzin (E10):

Parameter

Enhed

Grænseværdier (8)

Prøvningsmetode

Minimum

Maksimum

Research-oktantal (RON) (9)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Motoroktantal (MON) (9)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Massefylde ved 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Damptryk (DVPE)

kPa

56,0

60,0

EN 13016-1

Vandindhold

 

maks. 0,05.

Udseende ved – 7 °C: Klar og blank

EN 12937

Destillering:

 

 

 

 

fordampet ved 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

fordampet ved 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

fordampet ved 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

slutkogepunkt

°C

170

195

EN ISO 3405

Rest

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Carbonhydridanalyse:

 

 

 

 

olefiner

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

aromater

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

benzen

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

mættede forbindelser

% v/v

Angives

EN 22854

Carbon/hydrogen-forhold

 

Angives

 

Carbon/oxygen-forhold

 

Angives

 

Induktionsperiode (10)

minutter

480

EN ISO 7536

Oxygenindhold (11)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Vasket med opløsningsmiddel

(Harpiksindhold)

mg/100ml

4

EN ISO 6246

Svovlindhold (12)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Kobberstrimmelkorrosion, 3 timer, 50 °C

 

klasse 1

EN ISO 2160

Blyindhold

mg/l

5

EN 237

Phosphorindhold (13)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Ethanol (11)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(2)

Ækvivalente EN/ISO-metoder vil blive taget i anvendelse, når de udstedes for alle de ovenfor nævnte egenskaber.

ii)

I punkt 2 indsættes følgende tabel:

»Type: Diesel (B7):

Parameter

Enhed

Grænseværdier (14)

Prøvningsmetode

Minimum

Maksimum

Cetantal

 

46,0

 

EN ISO 4264

Cetantal (15)

 

52,0

56,0

EN ISO 5165

Massefylde ved 15 °C

kg/m3

833,0

837,0

EN ISO 12185

Destillering:

 

 

 

 

50 %-punkt

°C

245,0

EN ISO 3405

95 %-punkt

°C

345,0

360,0

EN ISO 3405

slutkogepunkt

°C

370,0

EN ISO 3405

Flammepunkt

°C

55

EN ISO 2719

Cloud point

°C

–10

EN 23015

Viskositet ved 40 °C

mm2/s

2,30

3,30

EN ISO 3104

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

% m/m

2,0

4,0

EN 12916

Svovlindhold

mg/kg

10,0

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Kobberstrimmelkorrosion, 3 timer, 50 °C

 

klasse 1

EN ISO 2160

Kulstofrest efter Conradson (10 % destillationsrest)

% m/m

0,20

EN ISO 10370

Askeindhold

% m/m

0,010

EN ISO 6245

Forureninger i alt

mg/kg

24

EN 12662

Vandindhold

mg/kg

200

EN ISO 12937

Syretal

mg KOH/g

0,10

EN ISO 6618

Smøreegenskab (HFRR slidscanningsdiameter ved 60 °C)

μm

400

EN ISO 12156

Oxidationsstabilitet ved 110 °C (16)

h

20,0

 

EN 15751

FAME (17)

% v/v

6,0

7,0

EN 14078

b)

I del B indsættes følgende tabel mellem tabellen »Type: Benzin (E5)« og tabellen »Type: Ethanol (E75)«:

»Type: Benzin (E10):

Parameter

Enhed

Grænseværdier (18)

Prøvningsmetode

Minimum

Maksimum

Research-oktantal (RON) (19)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Motoroktantal (MON) (19)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Massefylde ved 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Damptryk (DVPE)

kPa

56,0

95,0

EN 13016-1

Vandindhold

 

maks. 0,05.

Udseende ved – 7 °C: Klar og blank

EN 12937

Destillering:

 

 

 

 

fordampet ved 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

fordampet ved 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

fordampet ved 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

slutkogepunkt

°C

170

195

EN ISO 3405

Rest

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Carbonhydridanalyse:

 

 

 

 

olefiner

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

aromater

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

benzen

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

mættede forbindelser

% v/v

Angives

EN 22854

Carbon/hydrogen-forhold

 

Angives

 

Carbon/oxygen-forhold

 

Angives

 

Induktionsperiode (20)

minutter

480

EN ISO 7536

Oxygenindhold (21)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Vasket med opløsningsmiddel

(Harpiksindhold)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Svovlindhold (22)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Kobberstrimmelkorrosion, 3 timer, 50 °C

 

klasse 1

EN ISO 2160

Blyindhold

mg/l

5

EN 237

Phosphorindhold (23)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Ethanol (21)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(2)

Ækvivalente EN/ISO-metoder vil blive taget i anvendelse, når de udstedes for alle de ovenfor nævnte egenskaber.

6)

I bilag XI foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 2.3.3 affattes tabellen »Endelige Euro 6-OBD-grænseværdier« således:

»Endelige Euro 6-OBD-grænseværdier

 

 

Reference-masse

(RM) (kg)

Masse af carbonmonoxid

Masse af ikke-methan-carbonhydrider

Masse af nitrogenoxider

Partikelmasse (24)

Partikelantal (24)

 

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Klasse

Kategori

 

ST

KT

ST

KT

ST

KT

KT

ST

KT

ST

M

Alle

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Alle

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Tegnforklaring: ST = styret tænding, KT = kompressionstænding.

b)

I punkt 2.3.4 affattes tabellen »Foreløbige Euro 6-OMB-grænseværdier« således

»Foreløbige Euro 6-OBD-grænseværdier

 

 

Reference-masse

(RM) (kg)

Masse af carbonmonoxid

Masse af ikke-methan-carbonhydrider

Masse af nitrogenoxider

Partikelmasse (25)

 

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Klasse

Kategori

 

ST

KT

ST

KT

ST

KT

KT

ST

M

Alle

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Alle

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Tegnforklaring: ST = styret tænding, KT = kompressionstænding.

c)

Punkt 2.5 affattes således:

2.5.   Punkt 3.3.3.1 i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 83 læses som følger:

OBD-systemet skal overvåge katalysatorens faldende effektivitet med hensyn til emissionen af NMHC og NOx. Fabrikanterne kan overvåge den forreste katalysator alene eller sammen med de(n) efterfølgende katalysator(er). Hver enkelt overvåget katalysator eller katalysatorkombination skal anses for at fungere utilfredsstillende, når emissionen er større end grænseværdierne for NMHC eller NOx som fastsat i punkt 2.3 i dette bilag. Som en undtagelse finder kravet om overvågning af katalysatorens faldende effektivitet med hensyn til emissionen af NOx kun anvendelse fra de datoer, der er fastsat i artikel 17.«

7)

I bilag XII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.2.2 affattes således:

2.2.2.   For LPG og NG vælges det brændstof, som er valgt af fabrikanten til måling af nettoeffekten i henhold til bilag XX til denne forordning. Det valgte brændstof skal angives i oplysningsskemaet som angivet i tillæg 3 til bilag I til denne forordning.«

b)

Punkt 2.3 affattes således:

2.3.   Punkt 5.2.4 i FN/ECE-regulativ nr. 101 læses som følger:

1)

massefylde målt på prøvningsbrændstoffet ifølge ISO 3675 eller ved en tilsvarende fremgangsmåde. For benzin, diesel, biodiesel og ethanol (E85 og E75) vil massefylde målt ved 15 °C blive anvendt; for LPG og naturgas/biomethan vil en referencemassefylde blive anvendt som følger:

 

0,538 kg/liter for LPG

 

0,654 kg/m3 for NG (gennemsnitsværdi for G20 og G23 referencebrændstoffer ved 15 °C.)

2)

hydrogen-carbon-oxygen-forhold: Følgende faste værdier skal anvendes:

 

For benzin (E5) (C1H1,89O0,016)

 

For benzin (E10) (C1H1,93O0,033)

 

For diesel (B5) (C1H1,86O0,005)

 

For diesel (B7) (C1H1,86O0,007)

 

For LPG (flydende gas) (C1H2,525)

 

For NG (naturgas) og biomethan (CH4)

 

For ethanol (E85) (C1H2,74O0,385)

 

For ethanol (E75) (C1H2,61O0,329)«.

c)

Punkt 3.3 affattes således:

3.3.   Punkt 1.4.3 i bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 101 affattes således:

1.4.3.

Brændstofforbruget udtrykt i liter pr. 100 km (når det drejer sig om benzin (E5/E10), LPG, ethanol (E85) og diesel (B5/B7)), i m3 pr. 100 km (når det drejer sig om NG/biomethan og H2NG) eller i kg pr. 100 km (når det drejer sig om hydrogen) beregnes ved hjælp af de følgende formler:

a)

for benzindrevne (E5) køretøjer med styret tænding:

Formula

b)

for benzindrevne (E10) køretøjer med styret tænding:

Formula

c)

for LPG-drevne køretøjer med styret tænding:

Formula

Hvis sammensætningen af det brændstof, der anvendes til prøvningen, afviger fra den sammensætning, der er antaget til beregningen af det normaliserede forbrug, kan følgende korrektionsfaktor anvendes på fabrikantens anmodning:

Formula

Korrektionsfaktoren cf, der kan anvendes, bestemmes som følger:

Formula

hvor:

nactual= det anvendte brændstofs faktiske H/C-forhold

d)

for NG/biomethandrevne køretøjer med styret tænding:

Formula

e)

for ethanoldrevne (E85) køretøjer med styret tænding:

Formula

f)

for dieseldrevne (B5) køretøjer med kompressionstænding:

Formula

g)

for dieseldrevne (B7) køretøjer med kompressionstænding:

Formula

h)

for H2NG-drevne køretøjer med en styret tænding:

Formula

i)

for køretøjer, der kører på gasformig hydrogen:

Formula

Efter forudgående aftale med den typegodkendende myndighed og for køretøjer, der enten kører på gasformig eller flydende hydrogen, kan fabrikanten som alternativ til metoden ovenfor enten vælge formlen

Formula

eller en metode, der er i overensstemmelse med standardprotokoller som f.eks. SAE j2572.

I disse formler er:

FC= brændstofforbruget i liter pr. 100 km (når det drejer sig om benzin, ethanol, LPG, diesel eller biodiesel) eller i m3 pr. 100 km (når det drejer sig om NG og H2NG) eller i kg pr. 100 km, når det drejer sig om hydrogen.

HC= den målte emission af carbonhydrider i g/km

CO= den målte emission af carbonmonoxid i g/km

CO2= den målte emission af carbondioxid i g/km

H2O= den målte emission af H2O i g/km

H2= den målte emission af H2 i g/km

A= mængden af NG/biogas i H2NG-blandingen udtrykt i volumenprocent

D= prøvningsbrændstoffets massefylde.

For så vidt angår gasformige brændstoffer er D massefylde ved 15 °C. d

d= den teoretiske distance tilbagelagt af et køretøj under type 1-prøvning i km

p1= tryk i brændstofbeholderen til gasformigt brændstof inden driftscyklussen i Pa

p2= tryk i brændstofbeholderen til gasformigt brændstof efter driftscyklussen i Pa

T1= temperatur i brændstofbeholderen til gasformigt brændstof inden driftscyklussen i K

T2= temperatur i brændstofbeholderen til gasformigt brændstof efter driftscyklussen i K

Z1= det gasformige brændstofs kompressibilitetsfaktor ved p1 og T1

Z2= det gasformige brændstofs kompressibilitetsfaktor ved p2 og T2

V= indvendig volumen af brændstofbeholderen til gasformigt brændstof i m3

Kompressibilitetsfaktoren findes ved hjælp af følgende tabel:

T(k)

p(bar)\

33

53

73

93

113

133

153

173

193

213

233

248

263

278

293

308

323

338

353

5

0,8589

0,9651

0,9888

0,9970

1,0004

1,0019

1,0026

1,0029

1,0030

1,0028

1,0035

1,0034

1,0033

1,0032

1,0031

1,0030

1,0029

1,0028

1,0027

100

1,0508

0,9221

0,9911

1,0422

1,0659

1,0757

1,0788

1,0785

1,0765

1,0705

1,0712

1,0687

1,0663

1,0640

1,0617

1,0595

1,0574

1,0554

1,0535

200

1,8854

1,4158

1,2779

1,2334

1,2131

1,1990

1,1868

1,1757

1,1653

1,1468

1,1475

1,1413

1,1355

1,1300

1,1249

1,1201

1,1156

1,1113

1,1073

300

2,6477

1,8906

1,6038

1,4696

1,3951

1,3471

1,3123

1,2851

1,2628

1,2276

1,2282

1,2173

1,2073

1,1982

1,1897

1,1819

1,1747

1,1680

1,1617

400

3,3652

2,3384

1,9225

1,7107

1,5860

1,5039

1,4453

1,4006

1,3651

1,3111

1,3118

1,2956

1,2811

1,2679

1,2558

1,2448

1,2347

1,2253

1,2166

500

4,0509

2,7646

2,2292

1,9472

1,7764

1,6623

1,5804

1,5183

1,4693

1,3962

1,3968

1,3752

1,3559

1,3385

1,3227

1,3083

1,2952

1,2830

1,2718

600

4,7119

3,1739

2,5247

2,1771

1,9633

1,8190

1,7150

1,6361

1,5739

1,4817

1,4823

1,4552

1,4311

1,4094

1,3899

1,3721

1,3559

1,3410

1,3272

700

5,3519

3,5697

2,8104

2,4003

2,1458

1,9730

1,8479

1,7528

1,6779

1,5669

1,5675

1,5350

1,5062

1,4803

1,4570

1,4358

1,4165

1,3988

1,3826

800

5,9730

3,9541

3,0877

2,6172

2,3239

2,1238

1,9785

1,8679

1,7807

1,6515

1,6521

1,6143

1,5808

1,5508

1,5237

1,4992

1,4769

1,4565

1,4377

900

6,5759

4,3287

3,3577

2,8286

2,4978

2,2714

2,1067

1,9811

1,8820

1,7352

1,7358

1,6929

1,6548

1,6207

1,5900

1,5623

1,5370

1,5138

1,4926

Hvis de nødvendige inputværdier for p og T ikke er anført i skemaet, findes kompressibilitetsfaktoren ved lineær interpolation mellem kompressibilitetsfaktorerne i tabellen, idet der vælges de værdier, der er tættest på den ønskede værdi.«.


(1)  De specifikke prøvningsprocedurer for køretøjer, der anvender hydrogen eller biodiesel-blandingsbrændstof defineres i en senere fase

(2)  Når et dobbeltbrændstofkøretøj kombineres med et blandingsbrændstofkøretøj, finder begge krav anvendelse.

(3)  Denne bestemmelse er midlertidig; der bliver senere fremsat forslag om yderligere krav til biodiesel.

(4)  Prøvninger med kun benzin før de datoer, der er fastsat i artikel 10, stk. 6, i forordning (EF) nr. 715/2007. Efter disse datoer foretages prøvningen med begge brændstoffer. Referencebrændstoffet E75 anvendes, jf. bilag IX, afsnit B.

(5)  Kun NOx-emissioner skal bestemmes, når køretøjet kører på hydrogen.

(6)  Efter fabrikantens valg kan køretøjer med motorer med styret tænding og kompressionstænding prøves med E5- eller E10-brændstof henholdsvis B5- eller B7-brændstof. Men:

Senest 16 måneder efter de datoer, der er fastsat i artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) Nr. 715/2007, foretages nye typegodkendelser udelukkende med E10- og B7-brændstoffer.

Senest tre år efter de datoer, der er fastsat i artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 715/2007, skal alle nye køretøjer typegodkendes med E10- og B7-brændstoffer.«

(7)  Det ikke-gældende overstreges.«

(8)  De i specifikationerne anførte værdier er »sande værdier«. Deres grænseværdier er fastsat i henhold til ISO 4259 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, idet minimumsværdien er fastsat på grundlag af en minimumsforskel på 2R over nul. For maksimums- og minimumsværdi har minimumsforskellen været 4R (R = reproducerbarhed). Uanset denne værdi, som er nødvendig af tekniske årsager, bør brændstoffabrikanten tilstræbe en nulværdi, hvor den anførte maksimumsværdi er 2R, og en gennemsnitsværdi, hvor der anføres maksimums- og minimumsgrænseværdier. Dersom det bliver nødvendigt at afgøre, om et brændstof opfylder kravene i specifikationerne, anvendes ISO 4259.

(2)

Ækvivalente EN/ISO-metoder vil blive taget i anvendelse, når de udstedes for alle de ovenfor nævnte egenskaber.

(9)  En korrektionsfaktor på 0,2 for MON og RON fratrækkes ved beregning af det endelige resultat i overensstemmelse med EN 228:2008.

(10)  Brændstoffet må kan indeholde oxidationsinhibitorer og metaldeaktivatorer, som normalt anvendes til stabilisering af benzinproduktionen på raffinaderier, men additiver i form af detergenter eller dispergerende stoffer eller opløsningsolier må ikke tilsættes.

(11)  Ethanol er det eneste oxygenat, der som led i produktionsprocessen må tilsættes referencebrændstoffet. Den ethanol, der anvendes, skal være i overensstemmelse med EN 15376.

(12)  Det faktiske svovlindhold i det brændstof, der anvendes til type 1-prøvning, angives.

(13)  Der må ikke som led i produktionsprocessen tilsættes forbindelser indeholdende phosphor, jern, mangan eller bly til dette referencebrændstof.«

(14)  De i specifikationerne anførte værdier er »sande værdier«. Deres grænseværdier er fastsat i henhold til ISO 4259 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, idet minimumsværdien er fastsat på grundlag af en minimumsforskel på 2R over nul. For maksimums- og minimumsværdi har minimumsforskellen været 4R (R = reproducerbarhed). Uanset denne værdi, som er nødvendig af tekniske årsager, bør brændstoffabrikanten tilstræbe en nulværdi, hvor den anførte maksimumsværdi er 2R, og en gennemsnitsværdi, hvor der anføres maksimums- og minimumsgrænseværdier. Dersom det bliver nødvendigt at afgøre, om et brændstof opfylder kravene i specifikationerne, anvendes ISO 4259.

(15)  Det angivne interval for cetan opfylder ikke kravet om et område på mindst 4R. I tilfælde af tvist mellem brændstofleverandør og -bruger kan bestemmelserne i ISO 4259 imidlertid anvendes til afgørelse af tvistigheder, forudsat at målingerne gentages et tilstrækkeligt antal gange til, at den fornødne præcision kan opnås. Dette må foretrækkes frem for enkeltstående målinger.

(16)  Selv om iltningsstabiliteten kontrolleres, må holdbarheden antages at være begrænset. Der bør indhentes retningslinjer for opbevaring og holdbarhed fra leverandøren.

(17)  FAME-indholdet skal opfylde specifikationerne i EN 14214.«

(18)  De i specifikationerne anførte værdier er »sande værdier«. Deres grænseværdier er fastsat i henhold til ISO 4259 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, idet minimumsværdien er fastsat på grundlag af en minimumsforskel på 2R over nul. For maksimums- og minimumsværdi har minimumsforskellen været 4R (R = reproducerbarhed). Uanset denne værdi, som er nødvendig af tekniske årsager, bør brændstoffabrikanten tilstræbe en nulværdi, hvor den anførte maksimumsværdi er 2R, og en gennemsnitsværdi, hvor der anføres maksimums- og minimumsgrænseværdier. Dersom det bliver nødvendigt at afgøre, om et brændstof opfylder kravene i specifikationerne, anvendes ISO 4259.

(2)

Ækvivalente EN/ISO-metoder vil blive taget i anvendelse, når de udstedes for alle de ovenfor nævnte egenskaber.

(19)  En korrektionsfaktor på 0,2 for MON og RON fratrækkes ved beregning af det endelige resultat i overensstemmelse med EN 228:2008.

(20)  Brændstoffet må kan indeholde oxidationsinhibitorer og metaldeaktivatorer, som normalt anvendes til stabilisering af benzinproduktionen på raffinaderier, men additiver i form af detergenter eller dispergerende stoffer eller opløsningsolier må ikke tilsættes.

(21)  Ethanol er det eneste oxygenat, der som led i produktionsprocessen må tilsættes referencebrændstoffet. Den ethanol, der anvendes, skal være i overensstemmelse med EN 15376.

(22)  Det faktiske svovlindhold i det brændstof, der anvendes til type 6-prøvning, angives.

(23)  Der må ikke som led i produktionsprocessen tilsættes forbindelser indeholdende phosphor, jern, mangan eller bly til dette referencebrændstof.«

(24)  Grænseværdierne for partikelmasse og partikelantal for køretøjer med styret tænding finder kun anvendelse på køretøjer med motorer med direkte indsprøjtning.«

(25)  Grænseværdierne for partikelmasse for køretøjer med styret tænding finder kun anvendelse på køretøjer med direkte indsprøjtningsmotorer.«


BILAG III

»BILAG XX

MÅLING AF NETTOMOTOREFFEKT, NETTOEFFEKT OG DEN MAKSIMALE EFFEKT OVER 30 MINUTTER FOR ELEKTRISKE FREMDRIFTSSYSTEMER

1.   INDLEDNING

I dette bilag fastsættes kravene til måling af nettomotoreffekt, nettoeffekt og den maksimale effekt over 30 minutter for elektriske fremdriftssystemer.

2.   GENERELLE FORSKRIFTER

2.1   De generelle krav til gennemførelse af prøvninger og fortolkning af resultater er fastsat i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 85 (1) med de i dette bilag angivne undtagelser.

2.2   Prøvebrændstof

Punkt 5.2.3.1, 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1 og 5.2.3.4 i FN/ECE-regulativ nr. 85 læses som følger:

Der skal anvendes et kommercielt brændstof. I tilfælde af tvist skal brændstoffet være det relevante referencebrændstof som angivet i bilag IX til forordning (EF) nr. 692/2008.

2.3   Effektkorrektionsfaktorer

Som en undtagelse fra punkt 5.1 i bilag V til FN/ECE-regulativ nr. 85 sættes korrektionsfaktorerne αa eller αd for en turboladet motor, som er monteret med et system, der gør det muligt at kompensere for omgivelsestemperatur og højde, på fabrikantens anmodning til 1.


(1)  EUT L 326 af 24.11.2006, s. 55


BILAG IV

Ændringer af forordning (EU) nr. 582/2011

I forordning (EU) nr. 582/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Tillæg 1, punkt 2.1.2.(2), affattes således:

»2)

hydrogen-carbon-oxygen-forhold: der vil blive anvendt faste værdier, som er:

For benzin (E10) (C1H1,93O0,033)

For diesel (B7) (C1H1,86O0,007)

For LPG (flydende gas) (C1H2,525)

For NG (naturgas) og biomethan (CH4)

For ethanol (E85) (C1H2,74O0,385)

C1H2,92O0,046 ethanol til dedikerede motorer med kompressionstænding (ED95).«

b)

Tillæg 1, punkt 2.1.3 a), affattes således:

»a)

for benzindrevne (E10) køretøjer med styret tænding:

Formula«

c)

Tillæg 1, punkt 2.1.3 e), affattes således:

»e)

for dieseldrevne (B7) køretøjer med kompressionstænding:

Formula«.

2)

I bilag IX foretages følgendee ændringer

a)

I afsnittet »Tekniske data for brændstoffer til prøvning af motorer med kompressionstænding« affattes tabellen med titlen »Type: Diesel (B7)« således:

»Type: Diesel (B7)

Parameter

Enhed

Grænseværdier (1)

Prøvningsmetode

Minimum

Maksimum

Cetantal

 

46,0

 

EN ISO 4264

Cetantal (2)

 

52,0

56,0

EN ISO 5165

Massefylde ved 15 °C

kg/m3

833,0

837,0

EN ISO 12185

Destillering:

 

 

 

 

50 %-punkt

°C

245,0

EN ISO 3405

95 %-punkt

°C

345,0

360,0

EN ISO 3405

slutkogepunkt

°C

370,0

EN ISO 3405

Flammepunkt

°C

55

EN ISO 2719

Cloud point

°C

–10

EN 23015

Viskositet ved 40 °C

mm2/s

2,30

3,30

EN ISO 3104

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

% m/m

2,0

4,0

EN 12916

Svovlindhold

mg/kg

10,0

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Kobberstrimmelkorrosion, 3 timer, 50 °C

 

klasse 1

EN ISO 2160

Kulstofrest efter Conradson (10 % destillationsrest)

% m/m

0,20

EN ISO 10370

Askeindhold

% m/m

0,010

EN ISO 6245

Forureninger i alt

mg/kg

24

EN 12662

Vandindhold

mg/kg

200

EN ISO 12937

Syretal

mg KOH/g

0,10

EN ISO 6618

Smøreegenskab (HFRR slidscanningsdiameter ved 60 °C)

μm

400

EN ISO 12156

Oxidationsstabilitet ved 110 °C (3)

h

20,0

 

EN 15751

FAME (4)

% v/v

6,0

7,0

EN 14078

b)

I afsnittet »Tekniske data for brændstoffer til prøvning af motorer med styret tænding« affattes tabellen med titlen »Type: Benzin (E10)« således:

»Type: Benzin (E10)

Parameter

Enhed

Grænseværdier (5)

Prøvningsmetode

Minimum

Maksimum

Research-oktantal (RON) (6)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Motoroktantal (MON) (6)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Massefylde ved 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Damptryk (DVPE)

kPa

56,0

60,0

EN 13016-1

Vandindhold

 

maks. 0,05.

Udseende ved – 7 °C: Klar og blank

EN 12937

Destillering:

 

 

 

 

fordampet ved 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

fordampet ved 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

fordampet ved 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

slutkogepunkt

°C

170

195

EN ISO 3405

Rest

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Carbonhydridanalyse:

 

 

 

 

olefiner

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

aromater

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

benzen

% v/v

1,00

EN 22854 EN 238

mættede forbindelser

% v/v

Angives

EN 22854

Carbon/hydrogen-forhold

 

Angives

 

Carbon/oxygen-forhold

 

Angives

 

Induktionsperiode (7)

minutter

480

EN ISO 7536

Oxygenindhold (8)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Vasket med opløsningsmiddel (Harpiksindhold)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Svovlindhold (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Kobberstrimmelkorrosion, 3 timer, 50 °C

 

klasse 1

EN ISO 2160

Blyindhold

mg/l

5

EN 237

Phosphorindhold (10)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Ethanol (8)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(2)

Ækvivalente EN/ISO-metoder vil blive taget i anvendelse, når de udstedes for alle de ovenfor nævnte egenskaber.


(1)  De i specifikationerne anførte værdier er »sande værdier«. Deres grænseværdier er fastsat i henhold til ISO 4259 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, idet minimumsværdien er fastsat på grundlag af en minimumsforskel på 2R over nul. For maksimums- og minimumsværdi har minimumsforskellen været 4R (R = reproducerbarhed). Uanset denne værdi, som er nødvendig af tekniske årsager, bør brændstoffabrikanten tilstræbe en nulværdi, hvor den anførte maksimumsværdi er 2R, og en gennemsnitsværdi, hvor der anføres maksimums- og minimumsgrænseværdier. Dersom det bliver nødvendigt at afgøre, om et brændstof opfylder kravene i specifikationerne, anvendes ISO 4259.

(2)  Det angivne interval for cetan opfylder ikke kravet om et område på mindst 4R. I tilfælde af tvist mellem brændstofleverandør og -bruger kan bestemmelserne i ISO 4259 imidlertid anvendes til afgørelse af tvistigheder, forudsat at målingerne gentages et tilstrækkeligt antal gange til, at den fornødne præcision kan opnås. Dette må foretrækkes frem for enkeltstående målinger.

(3)  Selv om iltningsstabiliteten kontrolleres, må holdbarheden antages at være begrænset. Der bør indhentes retningslinjer for opbevaring og holdbarhed fra leverandøren.

(4)  FAME-indholdet skal opfylde specifikationerne i EN 14214.«

(5)  De i specifikationerne anførte værdier er »sande værdier«. Deres grænseværdier er fastsat i henhold til ISO 4259 »Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test«, idet minimumsværdien er fastsat på grundlag af en minimumsforskel på 2R over nul. For maksimums- og minimumsværdi har minimumsforskellen været 4R (R = reproducerbarhed). Uanset denne værdi, som er nødvendig af tekniske årsager, bør brændstoffabrikanten tilstræbe en nulværdi, hvor den anførte maksimumsværdi er 2R, og en gennemsnitsværdi, hvor der anføres maksimums- og minimumsgrænseværdier. Dersom det bliver nødvendigt at afgøre, om et brændstof opfylder kravene i specifikationerne, anvendes ISO 4259.

(2)

Ækvivalente EN/ISO-metoder vil blive taget i anvendelse, når de udstedes for alle de ovenfor nævnte egenskaber.

(6)  En korrektionsfaktor på 0,2 for MON og RON fratrækkes ved beregning af det endelige resultat i overensstemmelse med EN 228:2008.

(7)  Brændstoffet må kan indeholde oxidationsinhibitorer og metaldeaktivatorer, som normalt anvendes til stabilisering af benzinproduktionen på raffinaderier, men additiver i form af detergenter eller dispergerende stoffer eller opløsningsolier må ikke tilsættes.

(8)  Ethanol er det eneste oxygenat, der som led i produktionsprocessen må tilsættes referencebrændstoffet. Den ethanol, der anvendes, skal være i overensstemmelse med EN 15376.

(9)  Det faktiske svovlindhold i det brændstof, der anvendes til type 6-prøvning, angives.

(10)  Der må ikke som led i produktionsprocessen tilsættes forbindelser indeholdende phosphor, jern, mangan eller bly til dette referencebrændstof.»


Top