Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0004

Kommissionens forordning (EU) nr. 4/2014 af 6. januar 2014 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotorer EØS-relevant tekst

OJ L 2, 7.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/4/oj

7.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 4/2014

af 6. januar 2014

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne med gennemførelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 (2) har vist, at det er nødvendigt at ændre visse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 640/2009 for at undgå utilsigtede virkninger på markedet for motorer og for de af forordningen omfattede produkters præstationer.

(2)

Den seneste udvikling på markedet for elmotorer har ført til ændringer i de grænseværdier, som gælder for højde over havets overflade, maksimal og minimal omgivende temperatur og vandtemperatur ved kølevandsindtag, og som danner grundlag for at anse en motor for at være i drift under ekstreme forhold, således at der kræves et særligt design. Denne udvikling bør afspejles i forordningen.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer i forordning (EF) nr. 640/2009

I forordning (EF) nr. 640/2009 foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design med henblik på omsætning og ibrugtagning af elmotorer, herunder elmotorer, der indgår i andre produkter.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

elmotorer, der er specificeret til drift fuldstændig neddykket i en væske

b)

elmotorer, der er fuldt integreret i et produkt (f.eks. gear, pumpe, ventilator eller kompressor), således at motorens energipræstationer ikke kan bestemmes uafhængigt af produktets

c)

elmotorer, der er specificeret til drift udelukkende:

i)

mere end 4 000 meter over havets overflade

ii)

hvor omgivelsernes temperatur er højere end 60 °C

iii)

ved en maksimal driftstemperatur på mere end 400 °C

iv)

hvor omgivelsernes temperatur er lavere end – 30 °C (alle motorer) eller lavere end 0 °C (motorer med vandkøling)

v)

hvor vandtemperaturen ved produktets kølevandsindtag er lavere end 0 °C eller højere end 32 °C eller

vi)

i potentielt eksplosiv atmosfære som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF (3)

d)

bremsemotorer

undtagen hvad angår oplysningskravene i bilag 1, punkt 2, nr. 3, 4, 5, 6 og 12.

(3)  EUT L 100 af 19.4.1994, s. 1.«"

2.

Bilag I til forordning (EF) nr. 640/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes seks måneder efter ikrafttrædelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 191 af 23.7.2009, s. 26.


BILAG

Ændringer i bilag 1 til forordning (EF) nr. 640/2009

I bilag 1, punkt 2, indsættes efter tredje afsnit:

»Hvis det på grund af ydelsesskiltets størrelse ikke er muligt at anføre alle de i punkt 1 nævnte oplysninger, kræves alene den nominelle effektivitet (η) ved fuld mærkelast og mærkespænding anført.«


Top