EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0038

Kommissionens direktiv 2014/38/EU af 10. marts 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF for så vidt angår støjgener EØS-relevant tekst

OJ L 70, 11.3.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/38/oj

11.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 70/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/38/EU

af 10. marts 2014

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF for så vidt angår støjgener

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 30, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Strengere nationale forskrifter for støj fra nyt og opgraderet rullende materiel bør undgås, eftersom dette vil påvirke interoperabiliteten i jernbanesystemet negativt. Derfor er der i Kommissionens beslutning 2008/232/EF (2) og afgørelse 2011/229/EU (3), som er vedtaget i henhold til direktiv 2008/57/EF, fastsat en maksimalgrænse for støj fra nyt højhastighedsmateriel og konventionelt rullende materiel.

(2)

I punkt 1.4.4. i bilag III til direktiv 2008/57/EF fastsættes det, at jernbanesystemet skal drives under overholdelse af de foreskrevne grænser for støjgener. Dette væsentlige krav er nødvendigt for at kunne specificere grundparametrene for støj jf. punkt 4.2.1., 4.2.2. og 4.2.3 i bilaget til afgørelse 2011/229/EU og punkt 4.2.6.5.2., 4.2.6.5.3., 4.2.6.5.4. og 4.2.7.6 i bilaget til beslutning 2008/232/EF.

(3)

I punkt 1.4.4. i bilag III til direktiv 2008/57/EF henvises der til foreskrevne grænser, der ikke er yderligere specificeret. For at undgå enhver tvetydighed og for at fastsætte dette direktivs generelle mål i forhold til støjgener bør dette punkt derfor blive ændret.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Punkt 1.4.4. i bilag III til direktiv 2008/57/EF affattes således:

»1.4.4.

Planlægningen og driften af jernbanesystemet må ikke føre til, at systemet genererer et uacceptabelt støjniveau:

i omgivelserne i kort afstand fra jernbaneinfrastrukturen, jf. artikel 3 i direktiv 2012/34/EU, og

i førerrummet.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2015. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3.   Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national lovgivning gælder ikke for Republikken Cypern og Republikken Malta, så længe der ikke er etableret noget jernbanenet på deres område.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/232/EF af 21. februar 2008 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet rullende materiel i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (EUT L 84 af 26.3.2008, s. 132).

(3)  Kommissionens afgørelse 2011/229/EU af 4. april 2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »rullende materiel — støj« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (EUT L 99 af 13.4.2011, s. 1).


Top